Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Midsummer, Viking Supply, Precise, Hexatronic, Filo Mining, Africa Oil och Africa Energy finns bland bolagen som lämnat sina kvartalsrapporter denna fredag.

Westpay, som erbjuder betalningslösningar till butik, hotell och restaurang, redovisar en nettoomsättning på 10,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020, en nedgång med 32 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Ebitda-resultatet förbättrades till -1,6 miljoner kronor (-4,8).

Under andra kvartalet hade coronaviruset spridits till alla marknader som Westpay är verksam på.

"Vår verksamhet har såklart påverkats av denna globala situttion", skriver vd Sten Karlsson i delårsrapporten. "Att skydda vår finansiella motståndskraft fortsätter att vara vår högsta prioritet".

Därmed fortsätter Westpay med kortidspermitteringar, kostnadsneddragande åtgärder och senarelagda icke-affärskritiska investeringar.

"Vi fortsätter att anta att corona kommer att ha en väsentligt negativ effekt under minst återstoden av 2020", skriver vd.

Industrigruppen Infreas omsättning ökade till 258 miljoner kronor (166) i det andra kvartalet 2020. Den förvärvade tillväxten utgör 88,5 miljoner kronor och organisk tillväxt stod för 2,9 miljoner.

Ebita-resultatet uppgick till 20,6 miljoner kronor (9,3).

"Vi ser idag ingen tendens till någon större avmattning på efterfrågan av våra tjänster och våra dotterbolags orderböcker är välfyllda för resten av året", skriver Infreas vd Tony Andersson i delårsrapporten.

First North-listade Sensec, som är ett teknikbolag inom säkerhetslösningar, hade en omsättning på 15 miljoner kronor under andra kvartalet 2020 (28,8). Rörelseresultatet för perioden var en vinst på nära 2,0 miljoner kronor (-1,5). Kassaflödet för perioden uppgick till 1,2 miljoner kronor (-0,2).

Resultat per aktie för perioden uppgick till 0:01 krona (-0:01).

"Sensec har, liksom så många andra, sett stora effekter av covid-19 och inkomstbortfallet har varit klart kännbart. Trots rådande omständigheter kan vi med stolthet presentera en rapport som visar vinst, starka nyckeltal och en genomgående stabil finansiell plattform", kommenterar vd Michael Pettersson.

Den främsta orsaken till omsättningstappet för perioden är hårdvaruförsäljningen som minskat väsentligt jämfört med föregående år.

"Detta kom inte som någon överraskning då flertalet av våra stora kunder tvingats till kraftiga besparingsåtgärder och flera av de inplanerade försäljningsprojekten fick skjutas fram. Vårt primära fokus har varit att säkerställa fortsatt drift och finansiell stabilitet för att kunna fullfölja de offensiva expansionsplaner som styrelsen beslutat om", skriver vd.

Sensec har anpassat kostnadsbilden till nuläget samt tagit del av statens stödpaket.

"Covid-19 hänger fortfarande över oss, om än med känslan av att den värsta perioden har passerat. Sensec kommer att fortsätta på inslagen väg och vidtaga nödvändiga åtgärder även under hösten för att säkerställa god hälsa i bolaget och skapa goda förutsättningar för framtiden", skriver vd.

Solenergiföretaget Midsummer redovisar ett resultat efter skatt på -17,6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (-1,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:57 kronor (-0:04).

Rörelseresultatet blev -12,4 miljoner kronor (2,9). Ebitda-resultatet blev -3,5 miljoner kronor (9,8).

Nettoomsättningen uppgick till 28,4 miljoner kronor (106).

Till rapporten för det andra kvartalet har Midsummer ändrat redovisningen för valutavinster/-förluster i avtalstillgångarna, skriver bolaget. De har tidigare legat under nettoomsättningen, men har nu brutits ut och redovisas under övriga rörelseintäkter/-kostnader. Stora valutafluktuationer har ganska stor påverkan på Midsummers resultat. Under första kvartalet hade valutavinster på avtalstillgångarna en positiv inverkan på resultatet om 8,7 miljoner kronor, men under andra kvartalet då den svenska kronan förstärktes gentemot dollarn och euron, fick bolaget i stället en valutaförlust på 7,9 miljoner kronor.

Under andra kvartalet såldes två stycken nya DUO-system till en ny kund i Asien. Dessa maskiner kommer huvudsakligen att intäktsföras vid leverans, så den affären räckte inte till för att bolaget skulle kunna göra vinst under det andra kvartalet, kommenterar Midsummer i rapporten.

Utöver att kronförstärkningen tyngde resultatet under andra kvartalet påverkades tillverkningen under april och maj negativt av leveransproblem av material till solcellsproduktionen.

I övrigt har corona-pandemin endast haft mindre påverkan på bolaget under det andra kvartalet, enligt rapporten.

"På grund av rådande omständigheter är det dock svårt att träffa nya kunder i Kina. Även de kunder vi redan jobbar med blir fördröjda i sina samtal med myndigheter på grund av de nedstängningar som infördes i bland annat Peking i början av sommaren. Detta påverkar så klart och ger oss ytterligare vatten på kvarn om att egen produktion i Europa är vägen att gå", skriver vd Sven Lindström.

För att expandera vidare i Europa, och fortsätta producera lokalt för den europeiska marknaden, är Midsummer just nu i färd med att sätta upp en ny fabrik i Italien.

Kommunikationsutrustningsbolaget Invisio har under andra kvartalet upplevt få negativa effekter av covid-19.

"Påverkan på verksamheten i ett kortare perspektiv är begränsad, men förskjutningar i orderingång och leveranser kan självklart inte uteslutas om pandemin blir långvarig", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Omsättningen under perioden april-juni 2020 uppgick till 124 miljoner kronor, en minskning med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen på rullande tolv månader uppgick vid kvartalets utgång till 550 miljoner kronor (381).

Orderboken uppgick till 99,9 miljoner kronor (90,1) vid periodens utgång. Orderboken på rullande tolv månader uppgick till 113 miljoner kronor (69,2).

"Invisios marknad präglas av större upphandlingar med ojämn frekvens. Ledtiderna är ofta långa på grund av omfattande processer med kundtester i både laboratorier och bland slutanvändare. Detta medför att orderingång och omsättning sett till enskilda kvartal kan variera och ge effekt på helåret", heter det.

Ebida-resultatet uppgick till 26,8 miljoner kronor (41,4).

Rörelseresultatet och rörelsemarginalen under kvartalet uppgick till 24,4 miljoner kronor (38,8) respektive 19,8 procent (28,2).

Resultat före skatt uppgick till 24,0 miljoner kronor (37,5) och periodens resultat uppgick till 18,1 miljoner (28,5). Resultatet per aktie blev 0:41 kronor (0:65).

Rederiet Viking Supply Ships redovisar ett resultat efter skatt på -54 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (-19).

Ebitda-resultatet blev -34 miljoner kronor (6) och nettoomsättningen uppgick till 60 miljoner kronor (111).

"COVID-19 situationen har kraftigt påverkat verksamheten för samtliga rederier. Den dagliga driften har försvårats med anledning av de reserestriktioner och karantänsbestämmelser som införts. Dessutom har marknadsaktiviteterna påverkats eftersom ett flertal riggar på grund av rådande situation tillfälligt har tagits ur drift. Den minskade efterfrågan på olja har också skapat en stor osäkerhet kring marknadsutsikterna för OSV-industrin", skriver bolaget i sin delårsrapport.

De genomsnittliga dagsraterna under kvartalet uppgick till 23.100 dollar (32.300), medan genomsnittlig utnyttjandegrad uppgick till 28 procent (72%).

 

Infant Bacterial Therapeutics, IBT, redovisar ett resultat efter skatt på -27,9 miljoner kronor (-7,6) i det andra kvartalet 2020. Det framgår av delårsrapporten.

Bolaget saknade omsättning för kvartalet i linje med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet låg på -27,9 miljoner kronor (-7,9). Periodens kassaflöde var -14,0 miljoner kronor (-1,1) med likvida medel om 474 miljoner kronor (539) vid utgången av rapportperioden.

Utbrottet av covid-19 uppges ha påverkat bolaget och som de tidigare meddelat har bolaget inte nått upp till den förväntade rekryteringstakten i fas 3-studien med läkemedelskandidaten IBP-9414 vid behandling av så kallad nekrotiserande neterokolit (NEC) hos för tidigt födda barn. Nedstängningen som skett i till exempel USA, Frankrike och Spanien gör det svårt att öka rekryteringstakten i studien.

IBT:s vd Staffan Strömberg skriver i sitt vd-ord att det finns "en stor risk att resultaten från studien kan komma att försenas".

Målet ligger dock fast om att avsluta den pågående fas 3-studien under 2021.

Inzile, som tillverkar eldrivna lätta lastbilar, redovisar en nettoomsättning på 2,0 miljoner kronor (0) och ett rörelseresultat om -11,1 miljoner kronor (-2,9) för det andra kvartalet 2020.

Det framgår av delårsrapporten.

"Vi har inte kunnat undgå att påverkas av den pågående pandemin vilken påverkar vår tillverkning. Vi gör dock allt vi kan för att nå vårt mål om 360 tillverkade fordon i år", skriver vd Ragnar Åhgren.

Precise Biometrics, som levererar teknik för fingerigenkänning, redovisar ett resultat efter skatt på -1,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (-7,6).

Ebitda-resultatet blev 2,0 miljoner kronor (-4,1) medan rörelseresultatet förbättrades till -1,1 miljoner kronor (-7,3). Nettoomsättningen uppgick till 23,6 miljoner kronor (13,4), motsvarande en tillväxt på 76 procent.

Kassaflöde från rörelsen uppgick till 2,3 miljoner kronor (-1,1).

Precise tror att försäljningsnivån under det andra kvartalet kan hålla i sig under resterande del av 2020. Det framgår av vd-ordet i fredagens rapport.

"Även om det nuvarande läget är svårbedömt vad gäller makroekonomiska effekter och efterfrågan på konsumentcykliska produkter framöver, förväntar vi oss en försäljning de kommande två kvartalen i linje med årets andra kvartal som möjliggör fortsatta satsningar på framtida tillväxt", skriver bolagets vd Stefan K Persson i rapporten för det andra kvartalet.

Precise redovisade ett positivt ebitda-resultat för det andra kvartalet, +2 miljoner, samtidigt som ebit-resultatet fortfarande är negativt, -1,1 miljoner.

"Att rörelseresultatet är negativt beror framförallt på de satsningarna som gjorts inom området Digital Identity i syfte att säkra framtida tillväxt", skriver bolagets vd.

I vd-ordet tar han även upp att bolagets produkt för fingeravtrycksigenkänning i mobila enheter integrerats i enheter från bland annat Samsung och Huawei.

"Vårt fokus inom Mobile är nu att utöka vår del av värdekedjan vad gäller mjukvaran för fingeravtryckssensorer och ta större ansvar för bland annat förprocessering av fingeravtryck i syfte att än mer stärka vår position hos våra partners, men även att identifiera och bearbeta nya potentiella partners", skriver Stefan K Persson.

First North-listade XMReality, som erbjuder mobila lösningar inom industriell fältservice, redovisar en nettoomsättningsökning på 85 procent under det andra kvartalet 2020, jämfört med motsvarande period ifjol.

"Inflödet av kundförfrågningar är fortsatt högt. Jag ser således en fortsatt god efterfrågan på vår produkt och vi går mot den typiska strömmen kopplad till covid-19 då vi har en positiv inverkan på vår affär", skriver vd Jörgen Remmelg i delårsrapporten.

Bolagets nettoomsättning uppgick till 5,5 miljoner kronor (3,0) under kvartalet. Rörelseresultat efter finansiella poster blev -7,2 miljoner kronor (-7,6) och periodens kassaflöde var -11,9 miljoner kronor (-4,2).

Orderingången under perioden ökade med 169 procent jämfört med föregående period och uppgick till 6,4 miljoner kronor. Orderstocken, orderingång som vid periodens slut ännu ej intäktsförts som nettoomsättning, ökade med 86 procent till 10,3 miljoner kronor. Merparten av orderstocken var vid periodens slut fakturerad, eftersom prenumerationerna normalt faktureras årsvis i förskott, heter det.

"Under april månad ökade användande, mätt i kundernas totala samtalstrafik, med 1.000 procent jämfört med samma månad 2019. Vid kvartalets utgång hade ytterligare en ökning om 30 procent skett jämfört med april månads utgång. Produkten används nu i 57 länder", skriver XMReality.

Alcadon, leverantör av produkter för data- och telekommunikation och listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på 12,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (7,2).

Rörelseresultatet blev 17,6 miljoner kronor (10,9) och rörelsemarginalen var 13,4 procent (8,1). Nettoomsättningen uppgick till 131 miljoner kronor (135).

"Pandemin har, precis som under Q1, haft en begränsad negativ effekt för Alcadon avseende efterfrågan där primärt Bostadssegmentet påverkats. Kombinerat med fortsatta störningar i försörjningskedjan under Q2 bedömer vi att försäljningen har påverkats negativt med cirka 1,5 - 3%. Problemen i försörjningskedjan härleds framförallt till april och maj", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Gruvprospekteringsbolaget Filo Mining, som kontrollerar koppar-, guld- och silvertillgångar i Chile och Argentina, redovisar ett nettoresultat om -1,3 miljoner dollar för det andra kvartalet 2020 (-5,3).

Bolagets fokus är på att utöka Filo del Sol-projektet och börja konvertera det till en så kallad Inferred Mineral Resource. Planen är att genomföra diamantborrning om 8.000-12.000 meter. Detta program kommer också testa potentiella förlängningar av fyndigheter norr om hålet FSDH032. Filo Mining planerar för närvarande att genomföra detta uppföljningsprogram under fältsäsongen 2020/21, som väntas starta i november 2020 och fortskrida till och med april 2021, om marknadsförutsättningarna - inklusive coronautvecklingen - tillåter.

Vad gäller effekterna av covid-19 har bolaget tillförsikt till att kunna genomföra fältprogrammet 2020/21, med förbehåll hur virussituationen i Sydamerika utvecklas, heter det.

Amido, som mjukvara för passersystemsadministration och som är listad på Spotlight, redovisar en nettoomsättning om 3,4 miljoner kronor (3,1). Ebitda-resultatet uppgick till -0,6 miljoner kronor (0,3).

"Jag skulle inte vilja gå så långt som att kalla det vi sett under andra kvartalet som ett worst case scenario när vi trots allt hade en tillväxt på 27 procent i abonnemangsintäkter men i min spaning framåt så är jag försiktigt positiv till att vi kommer få se en ökning i fastighetsbolagens investeringar igen", skriver bolagets vd Johnny Berlic i rapporten.

Africa Energy räknar med att påbörja en "extremt aktiv och potentiellt omdanande period", med borrning av Luiper-1-brunnen på Block 11B/12B i augusti.

Det framgår av delårsrapporten som släpptes natten till fredagen.

Under andra kvartalet uppgick nettoresultatet till -0,5 miljoner dollar (-1,1).

Per den 30 juni hade bolaget en kassa om 26,4 miljoner dollar och sysselsatt kapital om 24,9 miljoner dollar, jämfört med 2,4 respektive 2,1 miljoner dollar 30 december 2019.

Africa Energy har inte hittills haft någon stor påverkan av covid-19-pandemin. På block 11B/12B i Sydafrica övervakar operatören Total situationen nära, heter det.

"Den globala coronavirussituationen är fortfarande föränderlig och vi kommer att uppdatera investerare om borrningsschemat förändras eller om verksamheten påverkas", skriver Africa Energy.

På Block 2B väntar Africa Energy på den sydafrikanska regeringens godkännande för de nyligen aviserade farmout-avtalen.

"Medan bolaget räknar med viss fördröjning i godkännandeprocessen som ett resultat av nedstängningen i Sydafrika, återupptog de regeringsdepartement som är ansvariga för godkännande verksamheten i maj och granskar för närvarande ansökan", skriver Africa Energy.

Hexatronic, systemleverantör inom fiberoptisk kabel och infrastrukturlösningar för telekomföretag, redovisar ett ebita-resultat på 53,6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (39,8).

Det var i övre delen av det intervall för preliminärt ebita-resultat om 49-54 miljoner kronor som bolaget meddelade i början av juli för andra kvartalet.

Resultat efter skatt blev 33,1 miljoner kronor (20,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:88 kronor (0:54).

Nettoomsättningen uppgick till 509 miljoner kronor (485), också det i linje med den preliminära nettoomsättning på cirka 510 miljoner kronor som tidigare meddelats. Totalt uppgick koncernens försäljningstillväxt till 5 procent i kvartalet

Hexatronic bedömer att covid-19 påverkade försäljningen negativt med cirka 10 procent i kvartalet och de flesta av koncernens bolag är påverkade i någon omfattning. Gradvis under kvartalet såg Hexatronic en minskad påverkan av covid-19.

"Vi bedömer att vi även under det tredje kvartalet kommer påverkas negativt. Bedömningen i dag, i ett fortsatt mycket osäkert läge, är att effekterna kommer vara mindre än under det andra kvartalet", skriver vd Henrik Larsson Lyon.

Han pekar på att orderingången har fortsatt utvecklas positivt och att Hexatronic gick in i det tredje kvartalet med en orderbok som organiskt var 22 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år.

Africa Oil redovisar ett rörelseresultat om 30,3 miljoner dollar (-9,2) och ett nettoresultat om 19,2 miljoner dollar (-9,5) för det andra kvartalet 2020. Rörelseresultatet kommer främst från bolagets andel - 31,7 miljoner dollar - av vinsten från investeringen i Prime.

Det framgår av delårsrapporten som släpptes natten till fredagen.

Africa Oil hade en kassa om 39,4 miljoner dollar och ett sysselsatt kapital om 20,2 miljoner dollar vid utgången av kvartalet, jämfört med 330 miljoner respektive 291 miljoner vid utgången av 2019. Minskningen beror främst på Africa Oils förvärv av 50 procent i Prime.

Under andra kvartalet gav Prime en utdelning till Africa Oil netto om 25 miljoner dollar, varav 10 användes till att minska en lånefacilitet som vid periodens utgång uppgick till 195 miljoner dollar. Africa Oil kommer att använda framtida utdelningar från Prime till att fortsätta återbetala lånet som togs för förvärvet.

För att finansiera framtida förvärv, prospektering, utveckling och rörelsekostnader, kan Africa Oil komma att behöva finansiering från externa källor, inklusive nyemission, farmout-avtal eller andra arrangemang. Det är dock inte säkert att sådana finansieringsarrangemang kommer att vara tillgängliga för bolaget, eller att de kommer att erbjudas till villkor som bolaget accepterar, heter det.

"Trots de stora utmaningarna under andra kvartalet kan jag nöjt konstatera att vår Prime-investering fortsätter att prestera mycket väl, med råvaruoljeförsäljning, intäkter och skuldminskning på god väg", kommenterar Africa Oils vd Keith Hill.

"Utsikterna för återstoden av 2020 är lovande med ett antal potentiellt högpåverkande prospekteringsbrunnar offshore Sydafrika och Namibia, och vi fortsätter leta värdeskapande förvärv, med fokus på västafrikanska produktionstillgångar", skriver Keith Hill.

Primes försäljningsintäkter uppgick till 159 miljoner dollar under andra kvartalet, med ett justerat ebitda om 193 miljoner dollar.

Primes WI-produktion i Nigeria uppgick till 28.313 oljeekvivalenter per dag i snitt under kvartalet. Produktion som benämns som Economic entitlement uppgick till 35.010 fat per dag.

Försäljningen av råolja har inte blivit påverkad under andra kvartalet, trots svåra marknadsförhållanden.

Primes totala capex 2020 väntas bli cirka 54 miljoner dollar, 41 procent lägre än den ursprungliga budgeten om 91 miljoner dollar. Detta beror dels på viss förskjutning av aktiviteter i Preowei-fältprojektet på grund av covid-219 samt oljeprisnedgången. Dessa aktiviteter väntas återupptas nästa år.

IT-säkerhetsföretaget Verisec redovisar en nettoomsättning för det andra kvartalet på 6,2 miljoner kronor (8,7).

Rörelseresultatet var -10,2 miljoner kronor (-10,3). Resultatet uppgick till 36,4 miljoner kronor (-9,0) och till 7:47 kronor per aktie (-1:84). Under kvartalet sålde Verisec verksamhetsdelar för 48 miljoner kronor.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -