Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Holmen, Troax, Teqnion, Genovis, JLT, Leovegas, Biogaia, G5, Fingerprint och Embracer finns bland bolagen som lämnat sin kvartalsrapporter.

Skogsbolaget Holmens rörelseresultat för det andra kvartalet 2020 var klart högre än analytiker räknat med. Skog- och kartongsegmenten bidrog till överraskningen samtidigt som papper klarade sig sämre än befarat. Av rapporten framgår också att styrelsen nu föreslår en aktieutdelning på 3:50 kronor.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Vinst över förväntan. Holmens rörelseresultat låg på 542 miljoner kronor i andra kvartalet 2020 (574). Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett rörelseresultat på 482 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning. Rörelsemarginalen blev 14,1 procent (13,2) och här väntades 12,2 procent. Försäljningen summerades till 3.853 miljoner kronor för perioden (4.361), väntat var 3.948 miljoner.

Återupptar utdelning. Holmen föreslår en utdelning om 3:50 kronor per aktie och utdelningsförslaget ska behandlas vid en extra stämma i september. I våras togs inget beslut som en konsekvens av den stora osäkerhet som då rådde kring covid-19. Det ursprungliga förslaget var en utdelning på 7 kronor per aktie.

Kartong överraskade starkt. Holmens resultat påverkades negativt av prisnedgångar och produktionsbegränsningar inom papper men det uppvägdes till stor del av högre resultat från kartong och skog, skriver Holmen i rapporten. Rörelseresultatet inom kartongaffären uppgick till 218 miljoner kronor (36). Förväntningarna låg på 160 miljoner kronor. Resultatökningen berodde på lägre produktionskostnader, högre leveranser och bättre produktmix.

Papper sämre än befarat. Rörelseförlusten inom Holmens pappersverksamhet uppgick till -60 miljoner kronor (133) i kvartalet. Väntat var -23 miljoner. Resultatminskningen i förhållande till första kvartalet var 143 miljoner kronor och Holmen hänvisar till "drygt 20 procent lägre leveranser, omfattande produktionsbegränsningar samt 30 miljoner kronor i kostnader på grund av ett större underhållsstopp".

Troax, som säljer områdesskydd för inomhusanvändning, redovisar ett resultat efter skatt på 4,7 miljoner euro för det andra kvartalet 2020 (6,3).

Rörelseresultatet blev 6,4 miljoner euro (8,5). Rörelseresultatet för kvartalet innehåller statliga stöd till koncernbolag i USA och Storbritannien uppgående till 1,3 miljoner euro på grund av Corona.

Nettoomsättningen uppgick till 35,9 miljoner euro (42,3). Den organiska tillväxten uppgick till -15 procent.

Orderingången var 37,7 miljoner euro (46,6).

"Det var förväntat att orderingången skulle minska under kvartalet eftersom Corona påverkan slog till med full kraft ifrån slutet av mars. Generellt har kunder varit mycket försiktiga med att lägga nya order utan de har koncentrerat sig på att slutföra/genomföra redan lagda order/projekt", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Enligt Troax förbättrades trenden under kvartalet, där april var lågpunkten både i aktiviteter och orderingång. Detta har sedan successivt förbättrats senare under kvartalet.

"Vi står fast vid vad vi tidigare indikerat, att andra och tredje kvartalet kommer att drabbas av klart lägre aktiviteter i marknaden på grund av uppenbara Coronaeffekter", skriver bolaget.

ederiet Concordia redovisar ett ebitda-resultat om 114 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (53,3).

Totala intäkter blev 301 miljoner kronor (253).

Resultat efter skatt uppgick till 28,3 miljoner kronor (-39,2), motsvarande 0:59 krona per aktie (-0:82).

"För tankmarknaden kännetecknades det andra kvartalet 2020 av en mycket stark inledning, följt av en betydligt svagare avslutning. Bakom den starka inledningen stod ett rekordlågt oljepris, vilket bidrog till en kraftigt ökad handel med olja - trots att den faktiska oljekonsumtionen till följd av det nya coronaviruset minskat avsevärt", kommenterar vd Kim Ullman.

För återstoden av 2020 räknar Concordia med att en minskad oljeproduktion (om än successivt stigande), i kombination med lageruttag i konsumtionsländerna och minskade raffinaderivolymer, kommer resultera i en fortsatt dämpad efterfrågan på tanktransporter - med lägre rater än första halvåret som följd.

För Concordias egen del väntar också en period av ökat underhåll.

"Att förutsäga hur efterfrågan på tanktransporter kommer utvecklas under 2021 är givetvis svårt, men vi tror att successivt lättade restriktioner, återstartade ekonomier, massiva stödprogram och normaliserade lagernivåer kommer bidra till en snabbare återgång till läget 'pre-corona' än vad många först trodde - vad gäller såväl konsumtion av olja som efterfrågan på tanktransporter", skriver vd.

Till de positiva drivkrafterna hör även en mycket låg nettotillväxt i tankflottan. I slutet av juli 2020 uppgick orderboken i produkttanksegmentet till 6 procent av den totala tankflottan - nära hälften jämfört med snittet för de senaste tio åren.

"I nuvarande läge läggs det heller i princip inga nya beställningar, vilket borgar för att den låga tillväxttakten successivt förlängs", skriver Kim Ullman.

Spotlight-listade Game Chest, verksamt inom spelutveckling, redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet 2020 på -1,1 miljoner kronor (-0,4).

Nettoomsättningen ökade till 1,2 miljoner kronor (0,3).

I juni nådde koncernen 2.400 betalande abonnenter. Efter lanseringen av spelet Wurm Online under tredje kvartalet nådde bolaget 6.500 betalande abonnenter, vilket meddelades tidigare i augusti.

Som tidigare kommunicerats har Game Chest-koncernen inte sett en större negativ påverkan av den rådande covid-19-situationen, skriver bolaget i delårsrapporten. Game Chests senaste förvärv Lan Portal GLHF med plattformarna Esportrait och Ticsail har under det senaste halvåret inte sett någon aktivitet eftersom dessa plattformar är inriktade mot evenemang.

"Vi har däremot sett en ökning av organisk trafik till bolagets plattformar för webbläsarspel", skriver Game Chests vd Robin Bäcklund.

AIK Fotboll, noterat på NGM, redovisar ett rörelseresultat på 4,2 miljoner kronor för det andra kvartalet. Resultatet lyftes av olika stöd.

"Engångsposterna består av statliga stöd i form av ersättning för uppskjutna matcharrangemang med 8,0 miljoner kronor samt ersättning för korttidspermitteringar från Tillväxtverket med 3,3 miljoner kronor", skriver bolaget.

Det underliggande rörelseresultatet, eller "driftsresultatet rensat från sign-on och engångsposter" uppgick till -8,7 miljoner kronor (-0,8).

Intäkterna minskade till 32,7 miljoner kronor i det andra kvartalet (40,3). Minskningen beror uteblivna publikintäkter på grund av pandemin.

"AIK Fotboll befinner sig i den största lågkonjunkturen i modern tid inom svensk ligafotboll", skriver AIK Fotbolls vd och klubbdirektör Björn Wesström i rapporten.

Transtema, som handlas på First North, minskade nettoomsättningen under det andra kvartalet 2020 till 343 miljoner kronor (361).

"Främsta orsaken till minskningen är en något minskad försäljning som en direkt följd av coronapandemin när servicepersonal bland annat inte fått access till äldreboenden samt planerad nybyggnation delvis skjutits på framtiden", skriver Transtema i delårsrapporten.

Affärsområdet Infrastructure, vilket tidigare varit en väsentlig del av koncernens verksamhet, har helt avvecklats under 2019 och bolaget exkluderar därmed dess påverkan på den kvarvarande verksamheten i koncernen.

Ebitda-resultatet för kvartalet uppgick till 19,4 miljoner kronor (2,6) för den kvarvarande verksamheten samt rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till -0,1 miljoner kronor (-19,9),

Rörelseresultatet uppgick till -3,7 miljoner kronor (-23,2). Resultat hänförligt till den kvarvarande verksamheten uppgick till -5,7 Mkr (-18,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,1 miljoner kronor (41,9) under andra kvartalet 2020.

En tydlig sekventiell kvartalsförbättring om 52,7 miljoner kronor är främst hänförlig till en minskning av bundet rörelsekapital som resultat av ett utökat internt fokus på kapitalbindning, enligt bolaget.

Periodens positiva kassaflöde från den löpande verksamheten har av bolaget nyttjats till att amortera skulder samt minska checkräkningskrediten. Periodens kassaflöde uppgick därför till 0,1 miljoner kronor (-3,5), varav 0 miljoner kronor (-1,6) avser avvecklad verksamhet.

Industrikoncernen Teqnion hade ett ebitda-resultat på 23,2 miljoner kronor (11,2) under andra kvartalet 2020, och en nettoomsättning om 161 miljoner kronor (165).

"Vi är fortsatt påverkade av försäljningstapp i vissa branscher och tror att vi kommer att vara det under lång tid. Främst från våra fordonskunder som har det tufft samt att vi saknar de eventkunder som vi normalt har under sommarhalvåret då festivaler och konserter nu är inställda. Däremot har försäljningen av elrullstolar tagit fart igen efter den initiala nedgången under våren och vi har lyckts ta några fina affärer med övningsmateriel till försvarsindustrin", skriver vd Johan Steene i delårsrapporten.

Resultat före skatt ökade till 16,4 miljoner kronor (7,6).

First North-listade IT-konsultbolaget CAG Groups justerade rörelseresultat uppgick till 14,8 miljoner kronor i det andra kvartalet 2020 (9,0). Rörelseresultatet har påverkats positivt av sänkta arbetsgivaravgifter om 4,3 miljoner kronor.

Den justerade ebit-marginalen var 10,6 procent (7,2). Intäkterna under kvartalet uppgick till 140 miljoner kronor (125) och kassaflödet från den löpande verksamheten blev 26,9 miljoner (24,0).

"Omsättningen är den högsta någonsin, drivet av de framgångsrika förvärven av C.A.G Engvall Security och C.A.G Consoden. Bolagen har integrerats väl i C.A.G och visar god lönsamhet och positiv utveckling. Vi levererar under kvartalet en kraftigt ökad rörelsemarginal jämfört med föregående år. Även efter effekten av sänkta arbetsgivaravgifter ökar vi rörelsemarginalen med över 17%, ett styrkebesked i coronatider", skriver vd Åsa Landén Ericsson i rapporten.

Bioteknikbolaget Genovis hade en nettoomsättning på 15,5 miljoner kronor under andra kvartalet, en ökning med 35 procent jämfört med i fjol. Justerat för förvärvad omsättning var tillväxten 11 procent.

Ebitda-resultatet uppgick till -0,04 miljoner kronor (2,4) och var belastat av engångsposter för förvärv och omstrukturering om 1 miljon kronor.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,1 miljon kronor (0,1) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 46,6 miljoner kronor (8,9).

Genovis har förvärvat samtliga aktier i QED Bioscience och affären inklusive transaktionskostnader uppgår till 20 miljoner kronor.

"Omvärldsläget har inneburit att vi initialt fått starta integrationsprocessen på distans och vi har med anledning av detta inledningsvis prioriterat att fullt ut integrera QED i våra olika affärs- och rapporteringssystem vilka nu slutförts. Det gör att vi nu helt kan fokusera på att implementera kombinerade marknads- och affärsstrategier i takt med att marknadsläget succesivt förbättras", skriver vd Fredrik Olsson.

Genovis har hittills lanserat två produkter i år och siktar på fler produktlanseringar under andra halvåret.

First North-listade JLT redovisar en nettoomsättning på 30,2 miljoner kronor (38,3) för det andra kvartalet 2020. Bruttomarginalen uppgick till 40 procent (47).

Ebitda-resultatet blev 2,1 miljoner kronor (5,19 och rörelseresultatet landade 1,8 miljoner kronor (4,6).

Orderingången under andra kvartalet uppgick till 29,0 miljoner kronor (44,7)

Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 48,3 miljoner kronor (50,1).

"Under första kvartalet vidtog vi en rad förebyggande åtgärder för att säkerställa fortsatt stabilitet genom coronakrisen. Dessa åtgärder har givit det resultat vi eftersträvade. Vi har säkerställt kundleveranser genom att öka lagren av nyckelkomponenter och färdiga produkter", kommenterar vd Per Holmberg.

JLT har under andra kvartalet sänkt sina marknads- och utvecklingskostnader med 2,7 miljoner kronor för att kompensera för en förväntad lägre omsättning.

"Faktureringen för andra kvartalet slutade på 30 miljoner kronor med ett positivt rörelseresultat på 1,8 miljoner kronor, vilket kompenserar för förlusten i första kvartalet", skriver vd.

JLT har under sommaren sett en ökad aktivitetsnivå hos vissa kunder, speciellt inom hamnsegmentet, men det är fortfarande svårt att bedöma hur pågående pandemi kommer att påverka bolagets huvudmarknader med eventuella nya nedstängningar.

"Därför behåller vi införda besparingar samtidigt som vi följer utvecklingen noggrant och avser att öka när vi ser en återgång till mer normala förhållanden", skriver vd.

Mobilkasinobolaget Leo Vegas redovisar ett ebitda-resultat på 23 miljoner euro för det andra kvartalet 2020. Väntat var 17,9 miljoner enligt Infronts sammanställning av fem analytikers estimat.

Intäkterna uppgick till 111 miljoner euro, mot väntade 107 miljoner.

Leo Vegas preliminära intäkter ökade med 5 procent till 30,7 miljoner euro i juli jämfört med samma månad föregående år (29,3).

"Vår bedömning är att spelmarknaden har återgått till ett mer normalt läge i juli, och med ett naturligt spelarskifte från casino tillbaka till sport sedan de stora sportligorna öppnat upp igen", skriver vd Gustaf Hagman i rapporten för det andra kvartalet 2020.

Vidare skriver vd att de temporära restriktionerna som regeringen införde i Sverige och med juli har haft en negativ inverkan på intäkterna under juli.

Antalet deponerande kunder ökade med 34 procent under månaden och vd:n skriver att bolaget kommer att hålla en fortsatt hög investeringstakt under det tredje kvartalet och räknar med att marknadsföringskostnaderna kommer vara i linje med, eller något högre än, nivån under det andra kvartalet 2020.

Leo Vegas tillväxt under det andra kvartalet har främst drivits av en rekordstor kundbas samt hög tillväxt i Övriga Europa. I Sverige har dock utveckling varit negativ till följd av coronaeffekter.

Det skriver vd Gustaf Hagman i rapporten.

Under kvartalet ökade omsättningen med 17 procent och ebitda-resultatet med 53 procent vilket knuffade upp marginalen till 20,8 procent jämfört med 16 procent under samma period föregående år. Det var även högre än de 16,7 procent som de fem analytikerna i Infronts enkät hade väntat sig. Enligt Gustaf Hagman påvisar detta "skalbarheten i vår affärsmodell från högre intäkter".

"Tillväxten har främst drivits av en rekordstor deponerande kundbas, som ökade med 24 procent jämfört med föregående år", skriver Gustaf Haman.

Bland bolagets marknader sticker Region Övriga Europa ut med, enligt vd:n, en "exceptionellt hög tillväxt", framförallt i Italien som såg en "rekordstark utveckling". Totalt ökade spelomsättningen med 30 procent i regionen som helhet.

Sammantaget har effekterna av covid-19 varit positiva på spelomsättningen under april och maj och då främst på de marknader som varit helt nedstängda, och bolaget bedömer att det har tagit andelar från den landbaserade spelindustrin.

Effekten på intäkterna relaterad till covid-19 dock har varit negativ i Sverige under kvartalet. I region Norden minskade nettospelomsättningen med 2 procent i perioden.

"En minskning av sportspel under kvartalet påverkade omsättningen negativt under kvartalet och motverkades endast delvis av en ökning inom casino", heter det i rapporten.

Probiotikabolaget Biogaia redovisar ett resultat efter skatt på 79,0 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (61,1). Resultatet per aktie uppgick till 4:56 kronor (3:52).

Nettoomsättningen uppgick till 245 miljoner kronor (222).

Rörelseresultatet blev 100 miljoner kronor (78,5), medan resultatet före skatt uppgick till 100 miljoner kronor (78,3).

Kina, Indonesien och Vietnam ökade försäljningen i Apac-regionen med 23 procent drivet av en god onlineförsäljning. Trots en stark försäljningsökning i Östeuropa ökade regionen Emea med "blygsamma 1 procent", enligt vd Isabelle Ducellier. Regionen tyngdes framförallt av en minskad försäljning i Italien. I Americas ökade försäljningen med 17 procent drivet av ökad onlineförsäljning i USA och Kanada samt ökad försäljning i Mexiko.

Medicinteknikbolaget Bactiguard redovisar ett resultat efter skatt på -0,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (-5,6), varav 1,9 miljoner kronor är en IFRS-relaterad justering av kvittningsemission. Resultatet per aktie uppgick till -0:01 kronor (-0:17).

Nettoomsättningen uppgick till 48,2 miljoner kronor (33).

Ebitda-resultatet blev 10,5 miljoner kronor med en ebitda-marginal på 22 procent (17). Rörelseresultatet låg på -0,8 miljoner kronor (-4,8).

Operativt kassaflöde för kvartalet uppgick till 3,6 miljoner kronor (-0,2).

En positiv utveckling av BIP-försäljningen, framförallt i Europa och Mellanöstern, integrationen av Vigilenz och en framgångsrik lansering av Hydrocyn aqua på den svenska marknaden bidrog till en stark intäktsutveckling, skriver Bactiguard i rapporten. Försäljningen av BIP-produkter uppgick till 25,4 (3,2) miljoner kronor i kvartalet, vilket är i nivå med fjärde kvartalet 2019, då bolaget hade rekordhög försäljning efter stora leveranser till Kina.

Covid-19 hade motsatt effekt på licensintäkterna från Becton, Dickinson & Company (BD) som minskade med 20 procent till 22,1 (27,7) miljoner kronor i kvartalet. Den ordinarie beläggningen på sjukhusen har varit lägre under pandemin och planerade ingrepp har skjutits på framtiden. I slutet av kvartalet började sjukvården successivt öppnas upp för att hantera den vårdskuld som bildats, bland annat i USA, skriver Bactiguard.

Ferronordic, återförsäljare av anläggningsmaskiner, redovisar ett resultat efter skatt på 76 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (73). Resultatet per aktie uppgick till 5:24 kronor (5:03).

Rörelseresultatet blev 105 miljoner kronor (98).

Nettoomsättningen uppgick till 1.203 miljoner kronor (1.100). Försäljningstillväxten var 9 procent.

G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, redovisar ett resultat efter skatt på 39,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (16,9).

Rörelseresultatet blev 44,8 miljoner kronor (18,7). Rörelseresultatet påverkades negativt med -9,3 miljoner kronor (0,6) primärt på grund av omvärdering av operativa tillgångar och skulder i samband med försvagningen av den amerikanska dollarn.

 Intäkterna från G5:s portfölj av egna mobilspel ökade med över 90 procent under andra kvartalet och med 43 procent jämfört med första kvartalet. I kvartalet kom 55 procent av intäkter från G5:s egenutvecklade spel och enligt bolaget fortsatte den andelen att öka även i juli.

"Under perioden har vi varit upptagna med att lansera spel. Vi släppte Jewels of the Wild West, Jewels of Egypt och Match Town Makeover globalt under kvartalet, och dessa titlar har redan presterat bra. De ökar från månad till månad och har bidragit till vår starka tillväxt under andra kvartalet", skriver vd Vlad Suglobov i delårsrapporten.

G5 har släppt fyra spel hittills i år och räknar med minst två till under de kommande månaderna.

"Vi har nu släppt tillräckligt med nya spel för att driva vår tillväxt under många kvartal framöver och samtidigt kompensera för en eventuell avmattning i den äldre delen av portföljen. Den ökande försäljningen av den nya generationen av egna spel, och det faktum att de utgör en växande andel av intäkterna, är två viktiga faktorer som kommer att lyfta våra marginaler till en ny nivå", skriver vd:n.

Under kvartalet ökade antalet tredjepartsannonser i G5:s spel. Annonsintäkterna svarar dock fortfarande för klart under 1 procent av bolagets totala intäkter.

"Annonser finns ännu inte tillgängliga i majoriteten våra spel, men intäkterna kommer att öka ytterligare framöver genom att annonserna steg för steg distribueras i allt fler spel och genom ytterligare finjustering av vår intäktsgenerering", skriver vd:n.

G5:s bruttointäkt i snitt per betalande månadsanvändare (MAGRPPU) var 57:40 dollar, en ökning med 23 procent jämfört med samma period föregående år.

Fingerprint Cards, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, redovisar ett rörelseresultat om -16,7 miljoner kronor (6,2) för det andra kvartalet 2020.

Bruttomarginalen uppgick till 21 procent (22). Ebitda uppgick till 6,7 miljoner kronor (44,0). Nettoomsättningen sjönk till 282 miljoner kronor (382).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 81,3 miljoner kronor under kvartalet (180).

Fingerprint Cards bruttomarginal sjönk till 21 procent under andra kvartalet, en procentenhet lägre än i motsvarande period 2019.

Detta berodde framförallt på grund av högre inköpspriser, och resultatnivån är inte tillfredsställande, skriver vd Christian Fredrikson i delårsrapporten.

Ebitda-resultatet uppgick till 6,7 miljoner kronor (44,0) och rörelseresultatet uppgick till -16,7 miljoner (6,2) under kvartalet.

"Samtidigt är det glädjande att kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt i kvartalet. Vi har kontinuerligt förbättrat vår lagerhantering och generellt sett förbättrat rörelsekapitalet", skriver han.

Fingerprint Cards omsättning under det andra kvartalet påverkades, som förväntat och tidigare kommunicerat, negativt av fortsatt otillräcklig tillgång till produktionskapacitet hos de stora halvledartillverkarna.

"Det geopolitiska läget har ökat den inhemska efterfrågan på kiselchip från kinesiska mobiltelefontillverkare, vilket gör att det råder underskott på produktionskapacitet. Samtidigt var efterfrågan på våra sensorer fortsatt god, trots sjunkande leveranser av smartphones i Kina under maj och juni", kommenterar Christian Fredrikson i delårsrapporten.

Fingerprint Cards räknar med att coronavirusutbrottet kommer att dämpa efterfrågan på smartphones under återstoden av året.

"Konsumenter väntar allt längre med att byta ut sina enheter, och ersättningscykeln för mobiltelefoner väntas därför bli rekordlång i år. Detta gör att den globala smartphonemarknaden kan komma att minska med 10-20 procent under 2020", skriver vd Christian Fredrikson i delårsrapporten.

Pandemin har samtidigt gjort att kontaktlösa betalningar fått ett tydligt uppsving, då konsumenter i största möjliga mån vill undvika att röra vid ytor i offentliga miljöer.

"Detta kan leda till att utrullningen av biometriska betalkort snabbas på, då den ökade säkerheten som fingeravtrycksautentisering innebär gör att man kan ta bort de beloppsgränser som idag gäller vid kontaktlösa kortbetalningar", skriver Fingerprint.

Redan innan pandemin bröt ut såg Fingerprint en ökad aktivitet i marknaden för kontaktlösa betalningar. Bolaget hänvisar bland annat till att franska banken BNP Paribas i somras meddelade om sina planer på att lansera ett biometriskt betalkort under hösten 2020, med teknologi från Fingerprints.

"Flera andra banker förbereder kommersiella lanseringar. Detta innebär att biometrin nu på allvar är på väg att göra sitt intåg i ytterligare en global massmarknad, och Fingerprints kompletta hård- och mjukvarulösning för biometrisk autentisering inom betalningsområdet gör att vi har ett mycket starkt utgångsläge", skriver vd.

Fingerprints teknik används i samtliga 21 hittills offentliggjorda marknadstester av kontaktlösa biometriska betalkort, samt i världens första kommersiella lansering, heter det.

Vidare ser Christian Fredrikson potential i ökningen av distansarbete, vilket ökar vikten av it-säkerhet.

"Tillväxtmöjligheterna är goda inom hela Access-området, och vi fortsatte under kvartalet att utöka vår produktportfölj inom biometrisk åtkomstkontroll", skriver han.

Gamingbolaget Embracer redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) på 965 miljoner kronor för det första kvartalet (april-juni) i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Enligt S&P Global Market Intelligences sammanställning av fyra estimat väntades ett ebitda-resultat på 675 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 2.069 miljoner kronor, mot väntade 1.660 miljoner.

 Det kommersiella utfallet av flera av de spel som Embracer släppte under sitt första kvartal (april-juni) har överträffat bolagets förväntningar. Detta, tillsammans med en god katalogförsäljning, resulterade i en organisk tillväxt i affärsområdet Games om på 71 procent.

Det framgår av delårsrapporten och Embracer introducerar därmed måttet organisk tillväxt i sin rapportering.

"Jag gläds åt att affärsområdet Games har haft en fortsatt stark försäljning efter kvartalets slut, som lanseringen av Destroy All Humans! har bidragit till. Den initiala försäljningen av Destroy All Humans! har överträffat ledningens förväntningar och vi ser även ett fortsatt stort intresse för många av våra andra senaste releaser", skriver vd Lars Wingefors.

Embracer har 125 pågående utvecklingsprojekt, varav 73 ännu inte har utannonserats.

"Vi förväntar oss att de ökade investeringar ska bära frukt de kommande åren och vi upprepar det förväntade värdet på färdigställda spel under räkenskapsåret 2020/21 till 1.200-1.400 miljoner kronor", skriver vd:n.

Embracerägda Amplifier Game Invest har aviserat ett antal mindre förvärv på torsdagsmorgonen:

* Utvecklingsstudion Rare Earth Games som fokuserar på actionfyllda multiplayer-speltitlar för PC, konsol och molntjänster. Bolagets tre grundare får ett initialt belopp på 0,3 miljoner euro, varav 70 procent kontant och 30 procent i Embraceraktier. Tilläggsköpeskilling kan tillkomma.

* Vermila Studios som för närvarande arbetar med sin första produktion, Crisol: Theatre of Idols, ett first-person skräckäventyr. De två grundarna får initialt belopp om 0,9 miljoner euro (60% kontant och 40% i Embraceraktier). Tilläggsköpeskilling kan tillkomma.

* De återstående 50 procenten av aktierna i spelstudion Palindrome Interactive köps för initialt 21,5 miljoner kronor, (Betalas kontant och med aktier). Tilläggsköpeskilling kan tillkomma. Palindrome Interactive står för närvarande inför lansering av sitt första spel den 28 augusti, Immortal Realms: Vampire Wars.

Dessutom har Embracer aviserat förvärv av:

* Sola Media, en försäljningsagent för internationella film- och TV-rättigheter. Köpeskilling 2,3 miljoner euro.

* Utvecklingsstudion Pow Wow Entertainment för en icke offentliggjord köpeskilling. Bolaget är främst inriktat på att utveckla nya IP:n för PC och konsol och arbetar för närvarande med två spel som ännu inte har utannonserats.

* New World Interactive (NWI), en utvecklare av First-Person-Shooter för PC. NWI har släppt tre egenutvecklade PC-titlar och utvecklat en fanbas med mer än 10 miljoner spelare. NWI arbetar med en "spännande projekt-pipeline" med potential att uppnå AAA-resultat på marknaden. Köpeskillingen kommer inte att offentliggöras.

* Deca Games, en mobile asset care och live-operationsexpert inom spelsegmentet free-to-play. Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 25 miljoner euro och betalas genom nyemitterade aktier och en eventuell tilläggsköpeskilling.

Embracer köper Malta-baserade 4A Games, en oberoende utvecklare av AAA-spel för PC och konsol som bland annat ligger bakom spelserien Metro.

"Förvärvet utgör en viktig milstolpe i det långvariga samarbetet mellan 4A Games och Deep Silver/Koch Media, som kommer att fortsätta utforska Metro-franchisen tillsammans med Dmitry Glukhovsky framöver. Embracer kommer se besparingar i utvecklings- och royaltykostnader från släppta Meto-titlar och framtida spel, samt besparingar i utvecklingsmarginaler mellan Deep Silver and 4A Games", skriver bolaget.

Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 36 miljoner dollar på en kassa- och skuldfri basis och betalas kontant samt med nyemitterade B-aktier. Därtill utgår en tilläggsköpeskilling, förutsatt att överenskomna milstolparna uppfylls, om högst 35 miljoner dollar.

4A Games förväntas generera en nettoomsättning om cirka 20 miljoner euro för perioden januari-december 2020, med ett justerad ebit-resultat om cirka 12 miljoner euro.

Forskningsbolaget Calliditas Therapeutics redovisar ett resultat efter skatt på -61,3 miljoner kronor (+83,2) i det andra kvartalet 2020.

Bolaget saknade omsättning i kvartalet jämfört med en omsättning på 138 miljoner kronor under motsvarande period föregående år.

Fjolårets intäkter härrör från utlicensieringen av Nefecon för Kina till Everest Medicines, en affär som offentliggjordes i juni 2019 och som innebar en initial ersättning om 15 miljoner dollar.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under det andra kvartalet låg på -67,0 miljoner kronor (-59,3) med likvida medel på nästan 1,5 miljarder kronor (0,5) vid utgången av rapportperioden.

Gruvprospekteringsbolaget Josemaria, tidigare Ngex Resources, redovisar ett resultat efter skatt på -2,3 miljoner kanadensiska dollar för det andra kvartalet 2020 (-8,1). Resultatet per aktie uppgick till -0,01 kanadensiska dollar (-0,03).

Prospekterings- och projektkostnader uppgick till 4,4 miljoner dollar (7,0).

Bolaget siktar på att ha slutfört genomförbarhetsstudien på Josemaria-projektet under andra halvåret 2020. Bolaget planerar också att fortsätta miljö- och sociala studier som kan ge information som krävs för en så kallad Esia-rapport för att stödja projekttillstånd.

Mot bakgrund av covid-19 har Josemaria genomfört en intern översyn av kostnader, vilket lett till neddragningar så som marknadsföringsaktiviteter och resor.

Det norska byggbolaget Veidekke redovisar ett resultat före skatt, enligt segmentsredovisningen, på 501 miljoner norska kronor för det andra kvartalet 2020 (451). Väntat var 336 miljoner, enligt Infront Datas snittprognos.

Omsättningen, också enligt segmentsredovisningen, uppgick till 10,18 miljoner norska kronor (10,06). Här var 9,77 miljoner väntat.

Som tidigare meddelat kommer Veidekke dela ut 20 norska kronor per aktie efter att bolaget sålt fastighetsutvecklingsverksamheten. Affären väntas vara slutförd i september.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -