Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Rapportfloden har dragit igång med bland annat Storebrand och Pandox.

Fastighetsbolaget K2A:s hyresintäkter uppgick till 47,7 miljoner kronor i det andra kvartalet (36,2).

Driftöverskottet blev 33,2 miljoner kronor (24,7) och förvaltningsresultatet uppgick till 9,4 miljoner (1,4).

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter summerade till 13,2 miljoner kronor (29,1), medan värdeförändringarna på derivat redovisades till -8,1 miljoner kronor (-0,1).

Efter skatt blev resultatet 44,9 miljoner kronor (22,1).

"För verksamhetens del kan konstateras att påverkan (från pandemin, reds anm) hittills är begränsad och vi har under det första halvåret och tredje kvartalet till dags dato inte erfarit någon signifikant påverkan på hyresintäkter", skriver bolaget i sin delårsrapport.

First North-listade fondkommissionären Mangold redovisar intäkter på 57,3 miljoner kronor (37,6) och ett resultat före skatt om 12,8 miljoner (3,4) för det andra kvartalet.

Den 7 juli meddelade bolaget att intäkterna i det andra kvartalet väntades överstiga 55 miljoner kronor och att resultatet före uppskattades bli över 10 miljoner kronor.

"Utvecklingen under det andra kvartalet har överträffat våra förväntningar/…/ Vi hade planerat för en längre tid med minskad aktivitet och ovisshet på grund av coronapandemin men återhämtningen inom nästan alla delar av vår affärsverksamhet har gått snabbare än väntat och vi ser ett visst mått av uppdämt behov hos kunderna, främst på kapitalanskaffningssidan", skriver vd Per-Anders Tammerlöv.

Profilgruppen såg både omsättningen och vinsten bli lägre i det andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 28,2 procent till 316,8 miljoner kronor (441,4).

Rörelseresultatet blev 1,4 miljoner kronor (28,5), efter finansiellt stöd på 12,5 miljoner kronor (0). Rörelsemarginalen landade på 0,4 procent (6,5).

Resultatet före skatt var 5,9 miljoner kronor (24,1).

Resultatet efter skatt blev 4,7 miljoner kronor (19,0), en minskning med 75,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,54 kronor (2,30), vilket innebär en minskning med 76,5 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 51,3 miljoner kronor (-1,8), varav 35,3 miljoner kronor (0) är på grund av stödåtgärder.

”Den kommande efterfrågeminskning som våra kunder signalerade i slutet av det första kvartalet gjorde att vi vidtog kraftfulla åtgärder snabbt. Minskningen blev inte fullt så kraftfull som vi befarade och vi har kunnat köra verksamheten på en högre aktivitetsnivå än vi då trodde, vilket är glädjande. Trots stöd för korttidspermitteringar och andra åtgärder har kostnaderna inte i tillräcklig utsträckning kunnat anpassas till intäktsminskningen och rörelseresultatet i andra kvartalet blev med knapp marginal positivt. Aktivitetsnivån hos många av våra kunder har varit hög även i andra kvartalet och flera viktiga ramavtal har förlängts, vilket skapar tillförsikt", kommenterar vd Fredrik Zöögling i rapporten.

It-företaget Proact redovisar ett resultat efter skatt på 31,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (12,8). Resultatet per aktie uppgick till 3:42 kronor (1:40).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 56,3 miljoner kronor (36,7), vilket innebär en ökning med 53 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 987 miljoner kronor (806), motsvarande en tillväxt på 22 procent.

Proact har tidigare uppgett att andra kvartalets försäljning väntades öka med mer än 15 procent samtidigt som det justerade ebita-resultatet bedömdes öka med mer än 20 procent.

Konglomeratet Midways nettoomsättning för kvarvarande verksamhet uppgick till 134 miljoner kronor (225) under det andra kvartalet 2020.

Den pågående pandemin bedöms ha haft en negativ påverkan på koncernens omsättning med cirka 55-60 miljoner kronor under kvartalet, motsvarande -25 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 2 miljoner kronor (22).

Nettoresultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -2 miljoner kronor (13), motsvarande ett resultat per aktie om -0:07 kronor 80:49).

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16 miljoner kronor (10).

Kylkoncernen Beijer Ref hade en nettoomsättning på 3.338 miljoner kronor under det andra kvartalet, en minskning med 16,5 procent jämfört med samma period föregående år.

Den organiska tillväxten var negativ med -17,8 procent.

"Avslutningen på kvartalet visar på återhämtning och en försäljning i nivå med föregående år", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 241 miljoner kronor (373). Rörelsemarginalen sjönk till 7,2 procent (9,3%).

"Orsaken är framförallt effekter av covid-19, men även till viss del lägre priser på köldmedier", skriver Beijer Ref.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1:31 (2:08) respektive 1:30 kronor (2:06).

IT-bolaget Qbnk redovisar ett ebitda-resultat på 0,1 miljoner kronor (1,1) i det andra kvartalet 2020.

Intäkterna låg på 7,3 miljoner kronor (7,4) varav abonnemangsintäkter utgjorde 6,0 miljoner kronor (4,9) och konsulttjänster 1,2 miljoner kronor (2,5).

Resultatet efter skatt var 0,3 miljoner kronor (0,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var +2,8 miljoner kronor (-0,5) med likvida medel om 16,7 miljoner kronor (7,3) vid rapportperiodens utgång.

"Utvecklingen under första halvåret har påverkats av osäkerhet hos kunderna kopplat till covidpandemin, framförallt mot slutet av perioden. Även om den underliggande affärsmodellen innehåller hög andel återkommande intäkter så är de kortsiktiga utsikterna osäkra. Pandemin påverkar nyförsäljningen av månadsabonnemang samt våra intäkter inom Professional Services negativt. Kunderna skjuter sina investeringsbeslut på framtiden", skriver vd Jonas Bergh i kvartalsrapporten.

IT-konsulten Knowit redovisar ett resultat efter skatt på 43,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (47,4). Resultatet per aktie uppgick till 2:10 kronor (2:34).

Nettoomsättningen uppgick till 858 miljoner kronor (845).

Ebita-resultatet blev 72,7 miljoner kronor (65,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 240 miljoner kronor (89,5).

Badrumsföretaget Svedbergs redovisar ett resultat efter skatt på 13,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (13,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:64 kronor (0:65).

Nettoomsättningen uppgick till 162 miljoner kronor (159).

Resultatet före skatt uppgick till 17,2 miljoner kronor (17,7).

Teknikkonsulten Semcon redovisar ett resultat efter skatt på 1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (12). Resultatet per aktie uppgick till 0:06 kronor (0:69).

Nettoomsättningen uppgick till 400 miljoner kronor (476).

Rörelseresultatet blev 3 miljoner kronor (17) och rörelsemarginalen var 0,7 procent (3,6).

Semcons rörelseresultat för det andra kvartalet belastades av omstruktureringskostnader på 37 miljoner kronor, vilket är något högre än vad som tidigare kommunicerats.

Det framgår av delårsrapporten.

"Åtgärderna beror till största delen på att vi minskar vår exponering mot fordonsindustrin, vilket medför en ytterligare acceleration av vår strategiska förflyttning genom kompetensväxling och branschdiversifiering", skriver bolaget.

Under kvartalet har Semcon reducerat sina kostnader med cirka 26 miljoner kronor med hjälp av statliga stödåtgärder primärt relaterade till korttidsarbete.

"Vi förväntar oss att sysselsättningen gradvis ökar och att våra medarbetare som omfattats av korttidsarbete successivt återgår till full arbetstid under de kommande kvartalen", skriver Semcon vidare.

Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett resultat efter skatt på 268 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (87). Resultatet per aktie uppgick till 4:39 kronor (1:42).

Nettoomsättningen blev till 2.499 miljoner kronor (1.799).

Bruttomarginalen uppgick till 31,1 procent (30,7).

Rörelseresultatet blev 347 miljoner kronor (123), vilket gav en rörelsemarginal på 13,9 procent (6,8).

Under andra kvartalet var den finansiella påverkan på Byggmax Group från covid-19-pandemin fortsatt positiv, skriver byggvarukedjan i sin delårsrapport.

Konsumentmarknaden för byggmaterial visade exceptionell tillväxt under kvartalet, drivet av en "stanna hemma"-effekt under covid-19-pandemin. Konsumentmarknaden växte mycket snabbare än den professionella marknaden, i linje med en livlig gör-det-själv-trend i Europa denna vår, skriver Byggmax. På kort sikt påverkas marknaden också av vädereffekter och den tidiga våren adderade tillväxt. Bolaget bedömer att den nordiska konsumentmarknaden ökade omkring 20-30 procent under kvartalet. Tillväxten var högst i april, följt av maj, och fortfarande mycket bra i juni.

För Byggmax del hade bolaget under andra kvartalet den högsta försäljningen och vinsten i ett enskilt kvartal hittills.

"Försäljningen ökade 39 procent drivet av exceptionell marknadstillväxt och strategiska initiativ som genererade ca 10 procent tillväxt. Våra investeringar i e-handel ger resultat och Byggmax e-handel växte 62 procent. Vi gynnades också av vår position som nordisk prisledare med butiker nära kunderna och en stark närvaro online", skriver vd Mattias Ankarberg.

För Skånska Byggvaror ökade försäljningen med 21 procent och ebitda-resultatet förbättrade med 18 miljoner kronor till 41 miljoner kronor i andra kvartalet. Initiativen inom digital försäljning och marknadsföring samt produktutveckling gav mycket god effekt och orderingången ökade kraftigt, anges i rapporten.

Byggmax förväntar sig att "hemester" bidrar till ökad efterfrågan också i det tredje kvartalet. I viss utsträckning borde detta förändrade beteende bestå också efter detta år, skriver bolaget.

För återstoden av 2020 planerar Byggmax att konvertera ytterligare 15-20 butiker till "Butik 3.0", växa sin e-handel, och öppna fyra nya Byggmax-butiker.

Elanders omsättning ökade till 2.814 miljoner kronor (2.719) under det andra kvartalet 2020, vilket innebar en organisk ökning med två procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Justerad ebita uppgick till 72 miljoner kronor (122) och den justerade ebita-marginalen till 2,6 procent (4,5).

"Covid-19-pandemin hade stor negativ påverkan på utfallet för koncernens europeiska verksamhet", skriver bolaget.

Vissa affärer av engångskaraktär gällande upphandling av skyddsutrustning gjorde att koncernens asiatiska verksamhet presterade bättre än föregående år.

"Vidtagna likviditetsåtgärder tillsammans med strikt kostnadskontroll har inneburit att koncernens likviditetsbuffert har kunnat försvaras. Existerande kassa samt ej utnyttjade kreditramar uppgår fortfarande till mer än 1,2 miljarder kronor", skriver Elanders.

Resultat före skatt uppgick till 29 miljoner kronor (84) och nettoresultatet uppgick till 19 miljoner kronor (59), motsvarande 0:52 kronor per aktie (1:62).

Det operativa kassaflödet ökade till 279 miljoner kronor (251).

E-handelsbolaget Qliro redovisar ett resultat efter skatt på -43,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (0,4). Resultatet per aktie uppgick till -0:29 kronor (0:00).

Nettoomsättningen uppgick till 684 miljoner kronor (733).

Bruttoresultatet blev 208,8 miljoner kronor (230) vilket gav en bruttomarginal på 30,5 procent (31,4).

Rörelseresultatet blev -42,9 miljoner kronor (1,0) och rörelsemarginalen var -6,3 procent (+0,1).

Qliro Group har tagit bort de finansiella målen och tidigare guidning för 2020 avseende dotterbolagen Qliro AB, CDON och Nelly. Koncernen ämnar slutföra den planerade uppdelningen under året.

Qliro AB ökade låneboken med 29 procent och de totala rörelseintäkterna med 10 procent, justerat för den tidigare kommunicerade engångseffekten om 8,4 miljoner kronor.

Nellys omsättning var i nivå med i fjol i Norden.

Bemanningsbolaget Dedicare redovisar ett resultat efter skatt på 6,6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (10,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:70 kronor (1:12).

Intäkterna uppgick till 216 miljoner kronor (196).

Rörelseresultatet blev 10,2 miljoner kronor (12,1) och rörelsemarginalen var 4,7 procent (6,2). I rörelseresultatet ingår engångsposter i form av förvärvskostnader om 2,3 miljoner kronor samt en reservering för arbetsgivaravgifter om 3,9 miljoner kronor. Justerat för dess engångsposter var rörelseresultatet 16,5 miljoner kronor.

Resultatet före skatt uppgick till 9,5 miljoner kronor (11,9).

HMS Networks, som levererar kommunikationssystem, rapporterar att orderingången minskade under andra kvartalet med 19 procent till 302 miljoner kronor (375). Organiskt har orderingången minskat med 17 procent.

Nettoomsättningen minskade med 15 procent till 355 miljoner kronor (416). Organiskt har omsättningen minskat med 14 procent.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 111 miljoner kronor (94), motsvarande en marginal på 31,2 procent (22,6).

Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till 69 MSEK (72) motsvarande en marginal på 19,4 procent (17,3).

Resultatet efter skatt uppgick till 54 miljoner kronor (51) och vinst per aktie före och efter utspädning var 1:24 kronor(1:10) respektive 1:24 kronor (1:09)

Perioden har kännetecknats av stor osäkerhet kring coronakrisen och det underliggande konjunkturläget. Detta har spillt över på HMS och påverkat negativt försäljningen.

"Vi har framförallt sett en mycket svag efterfrågan på den centraleuropeiska marknaden där våra stora marknader som Tyskland, Frankrike och Italien har visat en kraftig nedgång i orderingång jämfört med motsvarande period förra året. Även Nordamerika har haft en relativt svag marknadsutveckling. Däremot har Asien utvecklats positivt och visar en stabil orderingång på våra huvudmarknader i Japan och Kina", säger vd Staffan Dahlström.

Han tillägger att osäkerheten är stor kring framtiden och att man i nuläget inte ser något konkret som tyder på en snabb återhämtning.

"Vår bedömning är att automation och digitalisering av industriella processer kommer att se en ökad efterfrågan när vi har coronakrisen bakom oss. Då skall HMS vara redo för att möta denna utveckling och efterfrågan med konkurrenskraftiga produkter och lösningar", säger Dahlström.

Konsumentproduktföretaget Duni redovisar ett resultat efter skatt på -87 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (67). Resultatet per aktie uppgick till -1:84 kronor (1:41).

Nettoomsättningen sjönk till 820 miljoner kronor (1.348).

"Lägre volymer är den huvudsakliga förklaringen till det negativa resultatet då täckningsbidraget från försäljningen understiger de fasta kostnaderna", skriver bolaget i rapporten.

Rörelseresultatet blev -110 miljoner kronor (93). Den operativa rörelsemarginalen var -11,2 procent (8,2).

Resultatet före skatt sjönk till -120 miljoner kronor (86).

För det första halvåret blev resultatet efter skatt -65 miljoner kronor (119) med en nettoomsättning på 2.069 miljoner (2.612).

Finländska teleoperatören Elisas jämförbara ebitda-resultat blev 168 miljoner euro för det andra kvartalet 2020, framgår det av delårsrapporten.

Analytikernas snittförväntningar låg på ett ebitda-resultat på 166 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers prognoser.

Nettoomsättningen blev 461 miljoner euro. Här låg snittförväntningarna på 451 miljoner euro.

Norska oljeservicebolaget Aker Solutions redovisar ett ebitda-resultat på 232 miljoner norska kronor för det andra kvartalet 2020.

Nettoomsättningen uppgick till 5.361 miljoner norska kronor.

Bolaget guidade för ett ebitda-resultat på 232 miljoner norska kronor och en omsättning på 5,4 miljoner norska kronor den 13 juli.

För helåret 2020 förväntar sig Aker Solutions en omsättning på 21 till 22 miljarder norska kronor, vilket kan ställas i relation till konsensus på 20,2 miljarder.

Bolaget guidar även för oförändrade marginaler kommande år.

Det norska fiskodlingsbolaget Mowi redovisar ett operationellt rörelseresultat på cirka 96 miljoner euro för det andra kvartalet 2020.

Det kan jämföras med analytikernas förväntningar, som låg på 77 miljoner, enligt Infront.

Mowis fullständiga rapport väntas den 26 augusti.

Fönstertillverkaren Inwido redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och betydligt bättre än väntat, liksom vinsten.

Omsättningen steg 0,5 procent till 1 719 miljoner kronor (1 710). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 651.

Operationell ebita blev 202 miljoner kronor (187). Det gav en operationell ebita-marginal på 11,8 procent (10,9).

Rörelseresultatet blev 188,9 miljoner kronor (181,3), väntat rörelseresultat var 141. Rörelsemarginalen var 11,0 procent (10,6).

Resultatet före skatt var 183,1 miljoner kronor (149,1), analytikerkonsensus 126.

Resultatet efter skatt blev 142,7 miljoner kronor (119,0), analytikerkonsensus 97.

Resultat per aktie hamnade på 2,46 kronor (2,05).

Orderingången ökade med två procent och orderstocken ökade med 12 procent till 1 262 miljoner kronor.
Nettoskuldsättningen, exklusive IFRS 16, minskade till 1,7 gånger operationell ebitda (2,8 gånger).

Inwido verkar under två affärsområden, Syd och Nord. Syd fortsatte att utvecklas positivt under kvartalet medan i Nord gällde detta för konsumentmarknaden i Sverige och Norge. Konsumentmarknaden i Finland och industrimarknaden var mer avvaktande.

Covid-19 hade påverkan på Inwido under perioden.

”På Irland och i Storbritannien påverkades bolagen negativt av de påtvingade stängningarna med anledning av covid-19 pandemin, men under den senare delen av det andra kvartalet återstartades verksamheterna successivt”, säger vd Henrik Hjalmarsson.

”Även i Nord påverkade covid-19 pandemin i viss grad bolagen negativt, däribland stoppades direktförsäljningsmodellen i Finland under en period och operationella störningar uppstod i både Sverige och Finland i samband med förseningar i inleveranser och ökad sjukfrånvaro”, säger han.

Annars kännetecknades kvartalet också av ett rekord inom e-handeln.

"Affärsområde Syd fortsatte att utvecklas positivt och växte med 3 procent. Koncernens e-handel inom e-Commerce växte med 44 procent, nådde all-time-high och stod för 13 procent av koncernens försäljning i kvartalet", säger Hjalmarsson.

Det andra kvartalet var Inwidos femte i rad med förbättrade marginaler och starkt kassaflöde.

”Nu fortsätter vårt arbete med att stärka Inwido för expansion, via investeringar i våra bolag, branschledande e-handel och värdeskapande förvärv. Vi går in i det tredje kvartalet med en god orderstock, stark likviditet men också en stor portion ödmjukhet eftersom covid-19 pandemin gör efterfrågeutvecklingen ovanligt oviss”, säger Hjalmarsson.

Verkstadsföretaget Bergman & Beving redovisar ett resultat efter skatt på 40 miljoner kronor för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021 (38). Resultatet per aktie uppgick till 1:50 kronor (1:40).

Nettoomsättningen uppgick till 1.097 miljoner kronor (1.024).

Ebita-resultatet ökade med 5 procent till 64 miljoner kronor (61).

Styrelsen föreslår, med hänsyn till det rådande marknadsläget och osäkerheterna till följd av Covid-19-pandemin, en reducerad utdelning om 1,50 SEK per aktie (3,00).

Tidigare, under det föregående kvartalet, beslutade Bergman & Beving om att skjuta på utdelningsförslaget.


"Genomförda omstruktureringar i verksamheten gav god effekt och vi har löpande vidtagit olika anpassningsåtgärder i bolagen för att möta osäkerheten på marknaden och den varierande efterfrågan till följd av pandemin. Vi fortsatte målmedvetet att arbeta med förbättrad lönsamhet och ökad effektivitet i en mer decentraliserad struktur. Vårt långsiktiga fokus med satsningar på försäljning och marknadsföring av våra starka produkter och varumärken kvarstod och vår ambition är att flytta fram våra positioner även i rådande affärsklimat", skriver vd Pontus Boman.

Norska Storebrand redovisar positivt nettoresultat men lägre än väntat.

Koncernresultatet uppgick till 808 miljoner norska kronor (578), en ökning med 40 procent.

Resultatet före skatt var 684 miljoner norska kronor (464). Enligt Factset låg analytikerkonsensus på 698 miljoner.

Resultatet efter skatt blev 453 miljoner norska kronor (451), analytikerkonsensus 534.

Hotellfastighetsbolaget Pandox redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en nettoförlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 58,7 procent till 601 miljoner kronor (1 456).

Ebitda-resultat blev 327 miljoner kronor (872), med en ebitda-marginal på 54,4 procent (59,9).

Resultatet före skatt var 306 miljoner kronor (869).

Resultatet efter skatt blev -332 miljoner kronor (760).

Resultat per aktie hamnade på -1,79 kronor (4,53).

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, sjönk till 177,32 (186,4) kronor per aktie.

"Hotellmarknadens återhämtning har så här långt varit något starkare än Pandox förväntningar, vilket stärker marknadsutblicken ytterligare något inför det andra halvåret. Återhämtningen är dock bräcklig och en andravåg av smittspridning är alltjämt den största risken. Pandox bedömer att kontrakterade minimihyror och fasta hyror kommer att utgöra majoriteten av intäkterna även under det tredje kvartalet. Till det kommer ett visst ökat bidrag från omsättningsbaserade hyresavtal utan garanterade minimihyror samt intäkter från egen drift", skriver vd Anders Nissen.

 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -