Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Rapportfloden har smygstartat med bland annat ett par fastighetsbolag och Industrivärden.

Investmentbolaget Industrivärden redovisar en totalavkastning för första halvåret 2020 på -9 procent för A-aktien och -7 procent för C-aktien, vilket kan jämföras med -4 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX). Det framgår av Industrivärdens kvartalsrapport. Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 245 kronor.

Resultatet efter skatt blev 12,6 miljarder kronor för det andra kvartalet 2020 (6,1). Resultatet per aktie uppgick före utspädning till 28:98 kronor (13:99).

För det första halvåret blev resultatet efter skatt -5,9 miljarder kronor (21,4).

Substansvärdet för Industrivärden uppgick till 245 kronor per aktie vid utgången av juni månad, vilket var en minskning med 5 procent jämfört med årsskiftet.

" Vid periodens utgång uppgick skuldsättningsgraden till 5 procent, vilket innebär ett betydande handlingsutrymme och en god investeringskapacitet", skriver vd Helena Stjernholm i rapporten för det andra kvartalet.

Under det första halvåret 2020 har Industrivärden investerat cirka 0,9 miljarder kronor i befintliga innehavsbolag. Förvärv har genomförts i SCA för 0,4 miljarder kronor, i Sandvik för 0,3 miljarder kronor, i Volvo för 0,1 miljarder kronor och i Handelsbanken för 0,1 miljarder kronor, skriver bolaget i rapporten.

"Våra innehavsbolag har starka marknadspositioner, god anpassningsförmåga och solida balansräkningar, vilket skapar en stabil grund för att möta framtida utmaningar och möjligheter", skriver hon och fortsätter:

"Med det som bas har vi under första halvåret fortsatt genomfört investeringar för framtida värdeskapande".

Fastighetsbolaget Platzers hyresintäkter uppgick till 288 miljoner kronor i det andra kvartalet (276). Driftöverskottet blev 220 miljoner kronor (210) och förvaltningsresultatet uppgick till 172 miljoner (149).

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter uppgick till 11 miljoner kronor (328) och värdeförändringarna på finansiella instrument redovisades till -36 miljoner kronor (-111).

Efter skatt blev resultatet 145 miljoner kronor (287), vilket motsvarade 1:20 kronor per stamaktie (2:37).

 Platzer vittnar om en avvaktande marknad i spåren av corona men bolaget kunde ändå fortsätta visa en positiv nettouthyrning under det andra kvartalet.

"En tydlig konsekvens av corona är att både fastighetsägare och potentiella hyresgäster har avvaktat med att ta beslut om att göra affärer, vilket inneburit att både fastighetsmarknaden och hyresmarknaden har varit klart trögare än normalt under andra kvartalet", skriver vd P-G Persson i delårsrapporten.

I det korta perspektivet innebär den minskade efterfrågan att Platzer inte kommer igång med planerade projekt kopplade till hyresgästanpassningar i den takt som bolaget önskar och även att Platzer gör en försiktigare värdering av sina pågående projekt.

"Ambitionen är att hälften av vår tillväxt skall komma från nettoförvärv och andra hälften genom investeringar i egna projekt. Eftersom pågående projekt löper på enligt plan påverkar inte det vår tillväxt negativt. Om det fortsatt är en avvaktande fastighetsmarknad under hösten blir det däremot svårare att nå tillväxtmålen för året. Positivt i sammanhanget är att yielderna i Göteborg för kontorsfastigheter är oförändrade sedan samma period föregående år medan det fortfarande finns en nedåtgående yieldtrend inom logistikfastigheter", skriver vd.

Fastighetsbolaget Catena redovisar ett resultat efter skatt på 179 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (261), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 4:77 kronor (6:94).

Hyresintäkterna uppgick till 307 miljoner kronor (291). Förvaltningsresultatet blev 181 miljoner kronor (162).

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med +65,8 miljoner kronor (+200), och värdeförändringar på derivat med -18,4 miljoner kronor (-45,1).

Magnolia Bostad redovisar ett resultat efter skatt på 324 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (33). Resultatet per aktie uppgick till 7:92 kronor (0:74).

Rörelseresultatet blev 348 miljoner kronor (67) och rörelsemarginalen var 32,9 procent (27,6). Nettoomsättningen uppgick till 1.058 miljoner kronor (243).

Magnolia skriver att osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen drivit på intresset för fastighetsinvesteringar med säkra kassaflöden.

Detta har enligt bolaget gynnat efterfrågan på hyresbostäder och äldreboenden som tillsammans utgjorde 49 procent av transaktionsvolymen under andra kvartalet, jämfört med 26 procent för motsvarande period föregående år.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -