Rapportfloden: Blandade resultat

Börs Finepart, Mekonomen, Elekta, Oscar Prop och Lightair finns bland bolagen som lämnat sina kvartalrapporter.

Investmentbolaget Lundbergs hade ett substansvärde om 371 kronor per aktie den 27 maj. Det framgår av delårsrapporten.

För det första kvartalet rapporteras att Lundbergs substansvärde per den 31 mars var 346 kronor per aktie, jämfört med 388 kronor den 31 december 2019.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 5.414 miljoner kronor under kvartalet (5.615).

Resultat efter finansiella poster blev -2.750 miljoner kronor (4.902) där resultat från andelar i intresseföretag utgör -2.982 miljoner (2.688).

Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till -2.096 miljoner kronor (4.093).

Koncernens resultat efter skatt blev -2.787 miljoner kronor (4.451) och per aktie blev det -11:50 kronor (15:48).

"Utbrottet av covid-19 har haft begränsad effekt på resultatet i Lundbergs Fastigheter och i Holmen. Däremot har värdenedgång på fastigheter och börsnoterade aktier påverkat såväl resultatet i Hufvudstaden som resultatandelen i Industrivärden negativt. Under andra kvartalet kommer dock hyresintäkter i Lundbergs Fastigheter liksom verksamheter i våra portföljbolag påverkas negativt", skriver Lundbergs som tidigare dragit tillbaka sitt utdelningsförslag med anledning av osäkerheten som coronapandemin skapat.

Gamingbolaget Three Gates nettoomsättning det första kvartalet 2020 blev 4,0 miljoner kronor (0,6). Rörelseresultatet uppgick till -2,2 miljoner (-1,4).

"Utbrottet av covid-19 påverkar bolaget på olika sätt. En positiv effekt för spelbranschen är som ovan nämnt att spelandet har ökat under krisen. Samtidigt tar pågående processer med samarbetspartners längre tid än under normala omständigheter", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Fokus för Three Gates utvecklingsteam på Gotland ligger på att arbeta vidare med lanseringarna av Project Blue Book: Hidden Mysteries och Atari Asteroids: Star Pilot, samt att stödja Tivola (som nyligen förvärvades till 65 procent) med live-ops, spelarengagemang och monetarisering.

"Vi ser stor potential i att få ut mer av Tivolas befintliga portfölj. 2020 kommer att vara ett år där Tivola gör en fokuserad satsning vid sidan av arbetet med den befintliga spelportföljen och investerar i utveckling av nya produkter med hjälp av kapitalinjektionerna från Three Gates enligt förvärvsavtalet", heter det i rapporten.

Media- och IT-bolaget Mediacle klättrar 43 procent i den inledande handeln på fredagen efter en delårsrapport där både omsättningen och resultatet steg rejält.

Nettoomsättningen i det första kvartalet 2020 steg till 11,9 miljoner kronor (4,1) och Ebitda-resultatet ökade till 8,6 miljoner kronor (1,7).

"Q1 har varit ytterligare ett starkt kvartal och vi har fortsatt att göra stora framsteg inom alla våra affärsområden. Vi har fått flera nya kundkontrakt, vilket har hjälpt oss att bredda vår verksamhet och stärka basen i verksamheten ytterligare. /…/ Vår balansräkning är stark och det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten möjliggör fortsatta investeringar i nya produkter och tjänster", skriver bolaget.

Strax före klockan 9.30 hade 25 avslut gjorts i aktien, vilket är klart fler än en genomsnittlig handelsdag.

Finepart, som säljer maskiner för komponenttillverkning och vars aktie är listad på Spotlight, redovisar intäkter om 0,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2020 (3,0).

Omsättningstappet, jämfört med motsvarande kvartal i fjol, förklaras i rapporten med att ingen maskin levererats under kvartalet vilket påverkar inköpskostnader för råvaror och förnödenheter, samtidigt som Fineparts övriga externa kostnader ökar på grund av fler anställda.

Rörelseresultatet landade på -2,2 miljoner kronor (-0,5) och nettoresultatet blev -2,4 miljoner kronor (-0,6).

"Som jag nämnde i mitt föregående vd-brev har vi full sysselsättning för bolagets anställda och har därmed inte permitterat personal. Vår framgångsrika företrädesemission tillåter oss att fortsätta vara offensiva", skriver Lars Darvall i vd-ordet. Finepart genomförde en företrädesemission i början av året vilket inbringade bolaget 13,6 miljoner kronor.

Finepart fortsätter löpande diskussioner med potentiella maskinkunder och utför provskärningar för företag runt om i världen. Trots coronapandemin driver bolaget framåt, skriver vd, och pekar på att bolaget nyligen tecknat agentavtal i Kina, Hongkong och Macau där förväntningarna på framtiden är stora.

Bostadsutvecklaren Prime Living, vars aktie är noterad på handelsplatformen Nasdaq First North, redovisar ett resultat före skatt för det första kvartalet 2020 på -10,7 miljoner kronor (-29,7).

Hyresintäkterna sjönk till 10,8 miljoner kronor (13,9).

Rörelseresultatet förbättrades till -5,5 miljoner kronor (-19,2).

Efter en positiv skattepost på 10,2 miljoner kronor (-1,9) uppgick nettoresultatet för moderbolagets aktieägare till -3,4 miljoner kronor (-31,8).

Den 25 maj meddelade Prime Living att bolaget gör en fastighetsnedskrivning motsvarande 254 miljoner kronor rörande fastigheterna i Malmö/Oxie. Bolaget uppgav att en rad tekniska problem kommer att medföra kostnader om 60 miljoner kronor och skapar osäkerhet kring den ekonomiska livslängden på byggnaderna. Prime Living har även noterat problem med uteblivna hyresbetalningar till följd av coronapandemin.

"I projektet Ferdinand i Spånga återupptog vi i början av året färdigställandet av den första etappen, där hittills 82 bostäder är färdiga och inflyttade och 221 håller på att färdigställas för inflyttning till kommande hösttermin. Arbetet löper väl enligt våra planer", skriver Prime Livings vd Lars Wikström i delårsrapporten.

"Här har vi sedan tidigare verifierat att byggnadernas kvalitet är väsentligt högre än i Oxie. Mark- och grundarbeten har ett annat utförande, liksom bland annat modulernas konstruktion, värmesystemet och ventilationen. De faktorer som förorsakat nedskrivningen i Oxie är alltså inte aktuella i Spånga", framhåller han.

Nyligen meddelade Prime Living att bolaget har initierat kontakter med obligationsinnehavarna.

"Vi behöver finna en hållbar lösning på obligationssituationen som idag är alltför kostsam, och på sikt måste vi även hitta ett sätt att sammanfoga de olika aktieslagen. Jag vill understryka vikten av att dessa diskussioner faller väl ut för att säkra finansiella förutsättningar för fortsatt drift", skriver Lars Wikström i delårsrapporten.

First North-listade Footway, som bedriver e-handel inom sport och mode, rapporterar att försäljningen sjönk 11,3 procent till 166 miljoner kronor (187) och rörelseresultatet uppgick till -7,5 miljoner kronor (-5,2) för kvartalet.

Resultatet inkluderar en utökad inkuransreservering med -5,3 miljoner kronor med anledning av det varma värdret.

"Första kvartalet präglades av exceptionella omvärldsförhållanden med såväl en varm vinter som utbrottet av covid-19. Som en konsekvens har branschen som helhet haft det mycket tufft. Mot detta har Footway navigerat kvartalet mycket bra, med fortsatt kundtillväxt och god kostnadskontroll. Vi har också finansierat och förvärvat Sportamore", skriver vd Daniel Mühlbach i en kommentar i delårsrapporten.

Efter första kvartalets utgång har Footway emellertid, till följd av covid-19, sett ett förändrat konsumtionsmönster som lett till ökad tillväxt.

"Vi har i perioden genomfört stora förbättringar på våra icke-nordiska marknader, vilket vi ser positiva effekter av redan under första delen av det andra kvartalet. I kombination med skiftet i konsumtionsmönster och ett internt lönsamhetsfokus ser vi positivt på fortsättningen av året", skriver Daniel Mühlbach.

Footways förvärv av Sportamore slutförs under andra kvartalet, varför siffrorna i rapporten för det första kvartalet endast reflekterar Footways resultat.

 

First North-bolaget Auriant Mining hade en guldproduktion om 278 kilo under det första kvartalet (86) och guldförsäljningen uppgick till 317 kilo (98). Det framgår av bolagets kvartalsrapport.

Första kvartalet 2020 är den första rapporteringsperioden som bolaget hade drift på den nybyggda CIL-anläggningen. Sedan februari matas CIL-anläggningen med malm av normalt guldinnehåll. Därmed återspeglade produktionen i februari och mars, som uppgick till 75 respektive 88 kilo, den genomsnittliga produktionsnivån som förväntas under den återstående delen av 2020, heter det.

Konsoliderade intäkter uppgick till 156 miljoner kronor (38,0) och nettoresultatet blev 56,1 miljoner kronor (-14,2).

Ebitda-resultatet förbättrades till 92,4 miljoner kronor (2,1).

Nettokassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 76,8 miljoner kronor (4,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten användes för återbetalning av skulder och avräkning av utestå3ende fordringar till CIL-byggentreprenören. Den totala återbetalningen av skulden under första kvartalet uppgick till 29,0 miljoner kronor.

Den konsoliderade kassan per den 31 mars var 17,5 miljoner kronor, jämfört med 1,3 miljoner per den 31 december.

Jordbruksbolaget Agromino hade ett ebitda-resultat om 0,4 miljoner euro under det första kvartalet (0,3).

Nettoresultatet uppgick till en förlust på 6,6 miljoner euro (-1,6). Nettoresultatet inkluderar valutaförluster om 3,2 miljoner euro, jämfört valutavinster om 0,1 miljon euro motsvarande period i fjol.

Aros Bostadsutvecklings nettoomsättning uppgick till 15,0 miljoner kronor i det första kvartalet 2020 (7,1), medan rörelseresultatet ökade till 2,4 miljoner kronor (1,7).

Enligt bolaget beror nettoomsättningen och rörelseresultatets ökning jämfört med samma period året innan främst på att två av bolagets projekt (Link Järva Krog och Viggby Ängar) har börjat vinstavräknas i egen balansräkning.

Aros Bostadsutvecklings vd Magnus Andersson menar att den positiva marknadsutveckling som sågs under hösten fortsatte under inledningen av året.

Antal sålda bostäder under perioden ökade till 35 från 30 stycken i motsvarande kvartal föregående år, medan antal bokade bostäder minskade till 4 stycken (11). Det innebär att av bostäder i pågående produktion var cirka 67 procent sålda eller bokade, enligt vd.

Bilservicebolaget Mekonomen redovisar ett resultat före skatt på -11 miljoner kronor för det första kvartalet 2020.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett resultat före skatt på 36,6 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Intäkterna uppgick till 2.874 miljoner kronor, mot väntade 2.807 miljoner. Rörelseresultatet blev 59 miljoner kronor (väntat 74,2) och rörelsemarginalen 2 procent (väntat 2,6). Rörelseresultatet inkluderar som förväntat inga engångsposter.

Mekonomen förväntar sig en väsentligt försämrad nettoomsättning och rörelsemarginal under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Det skriver Mekonomens vd Pehr Oscarson i rapporten för det första kvartalet och hänvisar till coronapandemin samt effekter av det dataintrång som Meca har utsatts för.

"Nettoomsättningen minskade med omkring 17 procent i april, påverkat av både dataintrånget under första halvan av månaden och covid-19. I maj återhämtade sig försäljningen märkbart i de flesta av våra marknader, med undantag för Polen som befinner sig i en senare fas av samhällets nedstängning jämfört med Norden", skriver Pehr Oscarson.

Samtidigt väntas Mekonomens lönsamhet förbättras avsevärt från första kvartalet, när de initierade åtgärderna börjar ger effekt från april, tillsammans med en förväntad återhämtning av bolagets mest inflytelserika valutor.

Ebit-resultatet i april påverkades negativt av dataintrånget under en del av månaden. Mekonomen förväntar sig dock att bolagets cyberförsäkring täcker dessa förluster.

"Justerat för detta uppskattar vi att ebit i april skulle ha varit i nivå med 2019", skriver Pehr Oscarson.

Strålterapibolaget Elekta redovisar ett ebita-resultat på 886 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i sitt brutna räkenskapsår. Enligt Infronts sammanställning väntades ett ebita-resultat på 735 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 4.008 miljoner kronor. Här var snittestimatet 3.781 miljoner kronor. Omsättningen motsvarar en minskning om 6 procent i konstant valuta. Väntat var -11 procent.

Orderingången brutto uppgick till 5.032 miljoner kronor. Snittet bland analytikerna var 4.499 miljoner kronor på denna punkt.

Styrelsen kommer att ta beslut om föreslagen utdelning den 10 juli 2020. Enligt Infronts konsensus väntas en utdelning om 1:41 kronor per aktie.

Elekta såg under sitt brutna fjärde kvartal för perioden februari till april 2020 en allt större påverkan från utbrottet av covid-19. Det största tappet skedde i Kina, där Elektas vd nu ser en återhämtning.

Det skriver Richard Hausmann i vd-ordet i bokslutet för räkenskapsåret 2019/2020.

Under det fjärde kvartalet bokade Elekta fyra order av det MR-styrda strålbehandlingssystemet Unity.

I rapporten lämnar Elekta inga konkreta helårsprognoser för räkenskapsåret 2020/2021.

Bostadsutvecklaren Oscar Properties redovisar ett resultat efter skatt på -33,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2020 (-66,0). Resultatet per aktie uppgick till -0:18 kronor (-3:10).

Nettoomsättningen uppgick till 108,3 miljoner kronor (443,4). Rörelseresultatet blev -22,3 miljoner kronor (-34,6). Det framgår av den rapport som offentliggjordes sent på torsdagen.

Oscar Properties sålde 1 bostad under perioden (20). Bolaget hade vid utgången av perioden 184 bostäder i pågående produktion (580) samtidigt som 0 produktionsstarter gjordes under kvartalet (0).

Oscar Properties bekräftade även tidigare uppgifter om att bolaget har beslutat att reservera 182 miljoner kronor för upparbetade kostnader som Oscar Properties tagit i bostadsprojektet Gasklockan och att bolaget gör nedskrivningar om 125 miljoner kronor avseende projektportföljen.

Light Air, som utvecklar och säljer luftrenare, ökade sin nettoomsättning till 5,0 miljoner kronor i det första kvartalet (2,1). Det framgår av ett pressmeddelande.

Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) uppgick till -1,8 miljoner (-2,4). Orderingången uppgick till 14,0 miljoner kronor (1,3).

Det NGM-noterade underhållningsföretaget Nexar redovisar en omsättning på 2,1 miljoner kronor (1,8) för det första kvartalet. Det framgår av bolagets kvartalsrapport. Nettoresultatet uppgick till -0,7 miljoner kronor (-1,1) i det fjärde kvartalet 2019.

"Den ökade omsättningen och det förbättrade resultatet under perioden beror främst på utökade affärer för bolagets spanska dotterbolag", skriver Nexar.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -