På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Bland de mindre bolagen som rapporterar denna torsdag finns Dignitana, CLS, Nicoccino och Zordix.

Medicinteknikbolaget Spectracure, som är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system, redovisade ett nettoresultat på -3,8 miljoner kronor (-2,8) i det första kvartalet 2020. Intäkterna uppgick till 1,2 miljoner kronor (0,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,4 miljoner kronor (0) under kvartalet och bolagets likvida medel uppgick till 50,6 miljoner kronor vid utgången av rapportperioden.

"Årets första kvartal har varit speciellt för alla, även för oss. Eftersom vi arbetar med flera parallella spår, som till exempel klinisk studie, produktion av instrument, samarbeten och framtida planer, har vi haft full verksamhet under årets första fem månader. Vi siktar fortfarande på att nå marknaden inom ett till två år beroende av vilken väg vi tar", skriver Spectracures vd Masoud Khayyami i rapporten.

Han upprepar tidigare besked att bolaget har två möjliga vägar att gå för att nå marknaden: genom fas 2 vidare till fas 3 eller via fas 2 och en ansökan om "accelerated approval" som kan, om den godkänns av FDA, medge lansering av bolagets behandling innan fortsatta kliniska studier i fas 3.

Efter första kvartalets utgång har också Spectracure beslutat om en företrädesemission, som kommer att innebära att bolaget vid full teckning fullt ut kan finansiera den planerade fas 3-studien, säkerställa regulatoriska krav för "accelerated approval" samt inleda kliniska program för nya indikationer omkring årsskiftet 2020/2021.

Precisionsmedicinbolaget 2curex redovisar ett resultat efter skatt på -1,1 miljoner kronor (-1,5) eller -0:09 kronor per aktie (-0:15) i det första kvartalet 2020.

Bolaget saknade omsättning under kvartalet i likhet med föregående kvartal för ett år sedan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten låg på -5,4 miljoner kronor (-3,0) med likvida medel om 30,0 miljoner kronor (17,2) vid utgången av rapportperioden.

Givet den nuvarande rekryteringstakten väntas studien inom tjock- och ändtarmscancer (kolorektal) med Inditreat-testet kunna slutföras under det tredje kvartalet 2020. Detta är en upprepning av vad bolaget uppgav så sent som den 23 mars.

Tidpunkten för en lansering av testet under det andra halvåret 2020 ligger också kvar.

I bolagets lanseringsplan ingår tecknande av avtal med tre typer av kunder som "en kritisk aspekt". Dessa kundtyper utgörs av onkologer på offentliga och privata sjukhus, IVD-distributörer som erbjuder cancertest till sjukhus och kommersiella laboratorier som utför vävnadsundersökningar åt sjukhus.

Som 2curex tidigare rapporterat februari tecknade bolaget två distributörsavtal. Med dessa avtal ska 2curex få hjälp att få ut Inditreat-testet till kunder på den skandinaviska och östeuropeiska marknaden. Avtalen uppges komplettera det kommersiella avtal som slöts i slutet av 2019 med det privata cancersjukhuset Docrates i Finland.

Det Spotlight-listade investeringsbolaget New Equity Venture, Nevi, redovisar ett resultat efter finansiella poster för koncernen på -2,8 miljoner kronor (25,1) för det första kvartalet 2020.

Totala intäkter uppgick till 11,5 miljoner kronor (0,6), vilket var snäppet över tidigare meddelade preliminära siffror för omsättningen om 11,2 miljoner kronor för kvartalet.

"Resultatet för kvartal ett 2020 är tillfredsställande men inte bra och vår underliggande verksamhet är starkare än någonsin. Men i jämförelse med 2019 är resultatet lägre, detta med anledning av försäljningen av OGI som skedde under kvartalet ett 2019", skriver Nevis vd Thomas Jansson i kvartalsrapporten.

Kvartalets koncernresultat påverkas positivt av intressebolag Moba, medan dotterbolagen W & IT Solutions Group och Gogo samt intressebolagen Orgo Tech, Game Chest, Iapotek och Hubso påverkade resultatet negativt, skriver bolaget.

"I Moba ser vi såväl kortsiktigt som långsiktigt ökad tillväxt som vinst och kassaflöde. Jag vill även belysa den nya gruppen Orgo/Hubso, konstellationen har mycket stor potential och kommer under kommande år ha hög tillväxt med ett mål för 2020 på mellan 50-70 miljoner kronor", skriver Thomas Jansson.

Vidare uppger Nevi att det tidigare målet om att etablera sig i USA under 2020 kan flyttas fram något.

"Vårt långsiktiga mål (3-5 år) att inneha 40-50 innehav med tillgångar mellan 750-1.000 miljoner kronor ligger kvar", skriver Thomas Jansson.

Skalpkylningsbolaget Dignitanas totala intäkter ökade till 12,5 miljoner kronor (10,1) under första kvartalet 2020.

Intäktsökningen är främst resultatet av tillväxt för patientbehandlingar i USA och intäkter för uthyrning av enheter, skriver Dignitana i kvartalsrapporten

Rörelseresultatet låg på -12,5 miljoner kronor (-4,7). Nedgången i rörelseresultat förklaras av ökade avskrivningar hänförliga till avskrivningen av utvecklingskostnader och det ökade antalet Dignicap Delta-enheter som installerats i USA i kombination med högre drifts- och personalkostnader förknippade med det nya Deltasystemet.

Rörelseresultatet på ebitda-nivå var -8,8 miljoner kronor (-2,8) och nettoresultatet -12,8 miljoner kronor (-5,3).

Likvida medel låg på 8,8 miljoner kronor (21,7) vid periodens slut.

Enligt Dignitana mattades tillväxttakten av under april och maj till följd av försiktighetsåtgärder som vissa kliniker vidtagit mot covid-19.

"Omfattningen av resultateffekten på grund av pandemin är ännu oklar eftersom situationen fortfarande förändras. Vissa kliniker håller dock redan på att återuppta den vanliga verksamheter och tillåter nya patienter att använda Dignicap igen", skriver Dignitana. Bolaget har också inlett flera nya installationer med stöd av sitt webbaserade utbildningsprogram.

 

Genesis IT, som handlas på Spotlight och levererar molnbaserade affärssystem, ökade sitt rörelseresultat för koncernen till 7,1 miljoner kronor (5,7) och marginalen steg till 31,5 procent (26,8) under det första kvartalet 2020.

Kvartalets resultat efter skatt ökade till 5,9 miljoner kronor (4,7), enligt kvartalsrapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 22,6 miljoner kronor (21,2). Ökningen om 7 procent hänvisar bolaget främst till ökade projektintäkter jämfört med motsvarande period 2019.

"Coronapandemin har i dagsläget inte påverkat bolaget ekonomiskt, däremot har vi som alla andra arbetsgivare tvingats genomföra en rad åtgärder för att anpassa verksamheten och det dagliga arbetet till det rådande världsläget. Utan att gå in på detaljer har vi klarat oss mycket bra, hittills", skriver vd Tommy Flink i rapporten.

Per den 31 mars 2020 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 88,9 miljoner kronor (74,8).

First Norh-listade medicinteknikbolaget Scandinavian Chemotech, som utvecklat en teknologiplattform för tumörspecifik elektropration, redovisar ett resultat före skatt om -3,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2020, jämfört med -2,6 miljoner motsvarande period i fjol.

Orderingången uppgick till 0,6 miljoner kronor och orderboken vid kvartalets slut var 1,1 miljoner kronor.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,1 miljoner kronor (-3,7). Coronapandemin gjorde att Chemotech fick ställa in en rad större marknadsföringsinsatser i såväl Afrika, Indien och Sydostasien.

"Eftersom Chemotech lägger relativt stora kostnader på att etablera verksamheten genom aktiv marknadsföring, har de rådande omständigheterna fått positiv påverkan på kassaflödet som ett led i drastiskt lägre kostnader under slutet av kvartalet. Även om vi inte med säkerhet kan säga att pandemin går mot sitt slut ser vi dock ett visst ljus i horisonten då land efter land börjar öppna upp verksamheterna igen", skriver vd Mohan Frick i delårsrapporten.

Chemotech kommer gradvis att återuppta verksamheten allt eftersom Indien, Sydostasien och Afrika öppnar upp igen.

Det Spotlight-listade upplevelsebolaget Bodyflights omsättning under första kvartalet 2020 påverkades negativt av covid-19, vilket gav en omsättningsminskning i vindtunneln i Stockholm på 84 procent under mars månad. Vindtunneln i Göteborg var inte lika hårt drabbad av coronaviruset som den i Stockholm. Det skriver Bodyflight i sin kvartalsrapport.

Under första kvartalet låg Bodyflights omsättning på 7,5 miljoner kronor (6,2). Omsättningsökningen beror på en ökning av försäljning i vindtunneln i Göteborg som var i full drift under första kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,3) i kvartalet.

Vidare skriver bolaget att covid 19 påverkade likviditeten negativt i perioden men att det löstes i april genom nya lån. Bodyflight har arbetat med olika lösningar för att minimera kostnaderna i pandemins spår. All fast personal har permitterats och öppettiderna minskats för de två vindtunnlarna.

"Redan nu i maj ser vi att kunderna återvänder så sakteliga till Stockholm", skriver Bodyflight.

I maj fick Bodyflight Göteborg en order om 0,2 miljoner kronor från en statlig myndighet.

SAS: Kvartalsförlusten 3,7 miljarder

CLS hade ett resultat efter finansiella poster om -20,3 miljoner kronor (-9,5) under det första kvartalet 2020. Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0:51 kronor (-0:27). Soliditeten uppgick per den 31 mars 2020 till 62 procent (86).

"Periodens resultat påverkas av kostnader för den kapitalanskaffning vi genomfört under januari-februari, samt av konsultkostnader för att hantera regulatoriska frågor avseende övergången till ett nytt regelverk för medicintekniska produkter inom EU - från MDD till MDR. Bolaget har också haft kostnader för teknisk utveckling av Thermoguide samt konsultkostnader för ansökningsprocessen för godkännande av Tranberg-systemet inklusive Thermoguide i USA", kommenterar vd Lars-Erik Eriksson.

Resultatet för första kvartalet påverkas också av att CLS påbörjat avskrivning på balanserade utgifter kopplade till teknisk utveckling.

Strax efter att CLS genomfört emissionerna i början av året slog coronapandemin till.

"Jag bedömer att CLS hittills klarat sig ganska bra. Dock ser vi att tidplanerna för projekt och införsäljning till nya kunder, vilket kräver resor inom Europa eller till och från USA, kommer att påverkas. Om det blir några långsiktiga effekter av detta är i dagsläget svårt att säga", skriver vd.

Gamingbolaget Zordix redovisar en omsättning på 2,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2020 (3,7). Rörelseresultatet (ebit) steg samtidigt till 1,6 miljoner kronor (1,2).

"Det råder en osäkerhet på marknaden vad gäller effekterna av pågående smittspridning av covid-19. Vår bedömning är att detta ej väsentligt har påverkat vår verksamhet under perioden", skriver Zordix i sin delårsrapport.

Under första kvartalet 2020 har Zordix Publishing signerat betydligt större spel än tidigare, varav flera är planerade att släppas under 2020, uppger bolaget.

First North-listade Nicoccino, som tillverkar nikotinprodukter, redovisar ett nettoresultat på -1,7 miljoner kronor (-1,3) för det första kvartalet 2020 .

Bolaget hade ingen nettoomsättning under perioden.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,8 miljoner kronor (-1,2) för kvartalet. De likvida medlen vid periodens slut var 7,1 miljoner kronor (12,8).

Nicoccino har under kvartalet fört diskussioner med potentiella samarbetspartners och diskussionerna fortlöper, skriver Nicoccino i rapporten.

Bolagets prioriteter under 2020 är bland annat att slutföra arbetet att utveckla en produkt som kan kommersialiseras gentemot konsument, att utreda olika produktionsalternativ och att säkerställa refinansiering för att leva upp till de kapitaliseringskrav som gäller på Nasdaq. Vidare information om att säkerställa refinansiering kommer att kommuniceras senast i augusti.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -