Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Anoto och Alm Equity finns bland bolagen som har lämnat sina kvartalsrapporter denna onsdag.

Spotlight-noterade Bioextrax, ett företag som är verksamt inom industriell bioteknik, redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2020 på -0,9 miljoner kronor (-0,7).

Även rörelseresultatet sjönk till -0,9 miljoner kronor (-0,7). Intäkterna var noll, i likhet med under motsvarande period året innan.

Påverkan på Bioextrax av covid-19-utbrottet har enligt bolaget varit liten.

"Förvisso har pandemin inneburit att laboratorierna hos en del av bolagets potentiella kunder har stått stilla, och en del projekt därmed har dragit ut på tiden, men Bioextrax styrelse bedömer att påverkan på bolagets framtida finansiella utveckling kommer att vara begränsad", heter det i rapporten.

Bioextrax noterades på Spotlight Stock Market i slutet av april månad. Bolaget avser slå sig in i flera etablerade kundbranscher med sina bakteriebaserade processteknologier som möjliggör tillverkning av miljövänliga material från industriella avfallsströmmar och restprodukter, sade vd Edvard Hall nyligen i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt där han även berättade om utmaningarna när bolaget måste skala upp snabbt för att kunna nå de stora volymer som krävs för att vara relevanta för kunderna.

Pexa, verksamt inom medicinisk forskning, konstaterar att forskargrupper ser bolagets teknologi som relevant för att nå ökade kunskaper om corona. I början av maj meddelade bolaget att Thorax- och Infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund börjat använda Pexas instrument i forskning på covid-19-patienter, vilket även Nyhetsbyrån Direkt rapporterat.

"Genom att studera biomaterial från utandningsluften, som samlas in i vårt instrument, är avsikten att få ökad insikt om varför individer drabbas så olika av Covid-19-infektioner", skriver vd Erik Ekbo i bolagets rapport för det första kvartalet 2020.

Kliniken är sedan tidigare en viktig partner för bolaget där förhoppning är att insamling och studier av biomaterial från lungorna med Pexas teknologi ska kunna bidra till att förbättra kunskapsläget kring covid-19, skriver bolaget.

Under kvartalets gång har Pexa lyckats hålla i gång verksamheten enligt plan trots coronapandemin och utifrån tidigare kommunicerade målbilder.

Under inledningen av kvartalet kom positiva resultat från en djurstudie där forskare vid Skånes universitetssjukhus i Lund kopplat instrumentet Pexa 2.0. till en respirator. Studien påvisade en markant ökning i partikelflöde innan de konventionella kliniska metoderna kunde identifiera någon påverkan, som indikerar akut respiratoriskt stressyndrom (ARDS). ARDS är en vanlig dödsorsak på intensivvårdsavdelningar, konstaterar Erik Ekbo i rapporten.

Bolaget redovisar en nettoomsättning som var marginellt över nollstrecket för det första kvartalet, att jämföra med 0,3 miljoner kronor under samma period i fjol.

Resultatet före skatt kom in på -2,1 miljoner kronor (0,5).

Bostadsutvecklaren Alm Equity ökade rörelseresultatet till 100 miljoner kronor (18) för det första kvartalet 2020. Omsättningen uppgick till 413 miljoner kronor (230).

"Genom att vi lämnat successiv vinstavräkning kommer den redovisade vinsten uppvisa större skillnader mellan kvartalen beroende på hur stora slutavräkningar och orealiserade värdeförändringar som har infallit under perioden. Vi bedömer exempelvis redan nu att det kommer krävas en transaktion med extraordinära intäkter för att under kommande två kvartal kunna överträffa resultatet i första kvartalet", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Antalet sålda enheter under kvartalet uppgick till 36 stycken (716) och antalet produktionsstartade enheter var 467 (24).

Anoto, som tillverkar digitala läspennor, redovisar ett rörelseresultat på -18 miljoner kronor (-9) för det första kvartalet 2020.

Försämringen hänvisas huvudsakligen till lägre försäljning inom affärssegmentet Enterprise Forms, i samband med den fortsatta uppbyggnaden av KAIT:s ingenjörsteam i USA.

Bruttomarginalen sjönk till 47 procent (59).

Resultat efter skatt blev däremot positivt med 3 miljoner kronor (0). Koncernens finansnetto uppgick till 20 miljoner kronor (9), vilket beror på en valutakursförändring som under första kvartalet varit gynnsam för Anoto, uppger bolaget i rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 21 miljoner kronor (26).

"Stark utveckling för Livescribe (B2C) och OEM kunde inte kompensera för intäktsminskningen inom affärssegmentet Enterprise Forms, som huvudsakligen drevs av föregående års affärer av engångskaraktär", heter det i rapporten.

Anoto räknar med att segmentet Livescribe, som erbjuder konsumentprodukter för digitala anteckningar, minskar försäljningen inom detaljistsektorn under det andra kvartalet 2020.

Det skriver Anotos vd Joonhee Won i delårsrapporten under rubriken utsikter.

Han hänvisar till att Amazon och andra online-distributörer under coronapandemin ändrat fokus till att primärt leverera nödvändigheter och andra produkter relaterade till coronapandemin.

"Vi ser viss återhämtning i försäljning i maj, men räknar med att ordernedgången kommer att fortsätta till dess att samhällen och ekonomin åter öppnas upp", skriver han.

Under andra kvartalet har en lagerhållning av pennor byggts upp i en förberedelse för en ökad efterfrågan under tredje kvartalet.

För segmentet Enterprise Forms, som erbjuder digitalisering och automatisering av rutiner, räknar Anoto med en gradvis återhämtning under det andra och tredje kvartalet 2020, skriver Joonhee Won och uppger att bolaget ser en viss ökning i försäljningsaktivitet, framförallt inom hälso- och sjukvårdsmarknaden.

Affärssegmentet Kait stod i stort sett stilla under det första kvartalet på grund av att skolor på bred front stängdes i mars 2020. Anoto förväntar sig att skolor stegvis börja öppna i maj/juni 2020 för att sedan öppnas åter globalt i september 2020.

Under det första kvartalet växte omsättningen inom segmentet Livescribe med 19 procent till 11 miljoner kronor (9) medan försäljningen inom Enterprise Forms däremot sjönk med 68 procent till 4 miljoner kronor (11).

Eurocine, som handlas på Spotlight Stock Market, redovisar ett resultat efter finansiella poster om -2,0 miljoner kronor (-3,3) för det tredje kvartalet, januari-mars, i bolagets brutna räkenskapsår.

"Sedan den senaste delårsrapporten har vi fortsatt det intensiva arbetet med att skapa en vaccinpipeline för Eurocine Vaccines, där målet är ett kontinuerligt flöde av vaccinkandidater i olika utvecklingsfaser. Den främsta av vaccinkandidaterna är mot klamydia, en av de vanligaste sexuellt överförda sjukdomarna, som orsakar cirka 130 miljoner fall globalt varje år, oftast är symptomfri och kan ge svåra komplikationer", kommenterar vd Hans Arwidsson i rapporten.

Bolaget presenterade nyligen slutresultat från sin prekliniska studie med klamydiavaccin.

"Den immunologiska effekten överträffar det som i tidigare studier gett skydd i prekliniska modeller, vilket bekräftar resultaten i den första prekliniska studien i samarbetet. Det ger oss tillförsikt under de förhandlingar som pågår med Spixia just nu, under den exklusiva förhandlingsrätten som sträcker sig till slutet av juni", skriver vd.

Resultatet under kvartalet, och niomånadersperioden, påverkades positivt av en reducerad kostnadsnivå jämfört med samma perioder förra räkenskapsåret. Det är en följd av omläggningen av verksamheten, skriver vd.

Likvida medel uppgick per den 31 mars 2020 till 12,0 miljoner kronor (2,8).

Vid företrädesemissionen av units tillfördes bolaget cirka 12,9 miljoner kronor efter emissionskostnader. Som en del av unitemissionen emitterades teckningsoptioner av serie TO 3, vilka var och en ger rätt att teckna en aktie till rabatterat pris under perioden 1 till 12 juni 2020.

"Styrelsen gör bedömningen att villkoren för teckningsoptionerna är väl utformade för att inbringa nödvändigt kapital för bolagets fortsatta verksamhet. Det är av största vikt att kapitalanskaffningen enligt beskrivningen ovan är framgångsrik i tillräcklig utsträckning för att säkra finansieringen av bolagets verksamhet de kommande tolv månaderna", står det i rapporten.

Det norska företaget Pexip, som levererar teknik för videomöten, redovisar en intäktsökning för det första kvartalet 2020 på 67 procent. Intäkterna steg till 150 miljoner norska kronor (90).

Ebitda-resultatet förbättrades till 35,8 miljoner kronor (19,8) medan rörelseresultatet (ebit) steg till 25,1 miljoner kronor (8,0).

Nettoresultatet ökade till 37,7 miljoner kronor (5,5) med stöd av valutavinster i samband med försvagningen av den norska kronan när oljepriserna kollapsade.

"Försäljningsutfallet speglar ett bra momentum i början av 2019, vilket ytterligare förstärktes av situationen med covid-19 eftersom fler och fler företag vänder sig till videokommunikation för att säkerställa kontinuitet i verksamheten", skriver vd Odd Sverre Østlie i delårsrapporten.

Försäljningsökningen i kvartalet kom framförallt från befintliga kunder, samtidigt som förfrågningarna från nya kunder ökade. Särskilt uppger sig Pexip ha sett en ökning i efterfrågan från sjukvårdssektorn och offentlig sektor.

"Vi slutade det andra kvartalet med en betydande ökning av de årliga återkommande intäkterna (ARR) om 9,5 miljoner dollar, vilket gav totalt kontraktade årliga återkommande intäkter på 56,7 miljoner dollar vid slutet av kvartalet. Det är en 50-procentig ökning jämfört med ett år tidigare", säger Odd Sverre Østlie. Pexip har som mål att ha årliga återkommande intäkter på 300 miljoner dollar i slutet av år 2025.

Under det första kvartalet 2020 såg Pexip en betydande försäljningsökning eftersom covid-19-situationen ökade efterfrågan på videokommunikation och social distansering.

"Företaget ser tecken på att situationen normaliseras och att företag har mött sina nödlägesbehov när det gäller videokonferenser. På grund av detta förväntar vi oss lägre tillväxt i kvartalstakt när det gäller årliga återkommande intäkter under det andra kvartalet 2020 jämfört med i det första kvartalet 2020", skriver bolaget i rapporten.

Vidare upplevde Pexip en betydande ökning av användandet mot slutet av första kvartalet, och hittills under andra kvartalet har användandet vid högstabelastningen stigit med mer än faktor sju.

"Denna ökning förväntas påverka bruttomarginalen negativt i viss mån, samt öka investeringarna i IT-utrustning", uppger Odd Sverre Østlie i delårsrapporten.

Pexip-aktien stängde på tisdagen vid 103 norska kronor, vilket kan jämföras med emissionskursen på 63 norska kronor per aktie under våren inför noteringen.

Den nyemissionen övertecknades mer än 20 gånger, enligt besked i början av maj. Emissionskursen motsvarade ett marknadsvärde, före eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoption, om 6,3 miljarder norska kronor. I samband med noteringen tillfördes Pexip 1,2 miljarder kronor.

Det NGM-listade medicinteknikbolaget Life Assays redovisar ett nettoresultat för koncernen om -1,5 miljoner kronor (-4,6) för det första kvartalet 2020. Nettoomsättningen ökade till 2,1 miljoner kronor (1,5).

Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -3,2 miljoner kronor (-4,4) för kvartalet. De likvida medlen vid periodens utgång var 1,2 miljoner kronor (0,2).

I ett separat pressmeddelande på torsdagskvällen informerar Life Assays om en diskrepans mellan bokslutskommunikén, som publicerades i februari i år, och den kommande årsredovisningen. Bolaget har beslutat vidta extra försiktighetsåtgärder och att göra ytterligare en nedsättning av varulagret per årsskiftet. Diskrepansen uppgår till cirka 600.000 kronor.

Vd Anders Ingvarsson uppger i rapporten att bolaget under årets första kvartal har varit helt fokuserat på att, tillsammans med samarbetspartnern Abreos, genomdriva projektet Aegirbio samt att hålla sin position på den nordiska veterinärmarknaden i väntan på att veterinärverksamheten kan avyttras.

Planen är att notera Aegirbio på Nasdaq First North Growth Market under årets förta halva, vilket tidigare meddelats.

"Vi har förvisso inte avyttrat veterinärverksamheten ännu men vi bibehåller vår försäljning i Norden samtidigt som kostnaderna sjunker. Till det som redan gett genomslag sänker vi kostnaderna ytterligare genom att flytta till lokaler som bättre passar vår verksamhet i storlek och kostnad. Detta gör att vi tror oss kunna vänta ut coronapandemin och ta upp de diskussioner som lades på is under mars", skriver vd:n i delårsrapporten.

Gamingbolaget Enad Global 7 (EG7) redovisar ett rörelseresultat på -11,1 miljoner kronor (1,8) för det första kvartalet 2020. Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (ebitda) uppgick till 12,2 miljoner konor (2,4).

Nettoomsättning i kvartalet blev 156 miljoner kronor (14,8).

Flertalet spellanseringar som planerades till det andra kvartalet 2020 för förlagsverksamheten inom Sold Out har nu förskjutits till det tredje kvartalet, vilket är ett kvartal då sex titlar planeras lanseras. Sold Out har signerat flertalet nya titlar och lanseringsdatum har satts till sommaren 2020 för No Straight Roads och Radical Rabbit Stew, skriver bolaget i sin delårsrapport.

EG7:s marknadsföringsenhet Petrol ser en förskjutning i de externa projekten från det andra till tredje kvartalet i samband med att lanseringen av flertalet speltitlar skjuts framåt vilket kommer att påverka koncernens resultat.

"Vi ser att betydande intäkter som förväntades under kvartal 2 har förflyttats till andra halvåret 2020", skriver bolaget i rapporten.

EG7 pekar på att förvärven av Sold Out och Petrol märkbart har ökat intresset från externa aktörer att ansluta gruppen.

"Kombinationen av en ännu starkare kassa, outnyttjade kreditlinor och ett större M&A-team som är involverade i flertalet dialoger gör att vi ser goda förutsättningar för ytterligare förvärv under året", skriver bolaget.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -