Coronarelaterade nyheter på bolagsnivå

Börs Här är dagens coronarelaterade nyheter när det gäller enskilda bolag.

Lammhults styrelse har mot bakgrund av rådande osäkerhet i marknaden till följd av spridningen av covid-19 beslutat att dra tillbaka förslaget om en utdelning på 1:00 krona per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Med anledning av samma osäkerhet har valberedningen beslutat att dra tillbaka förslaget om en höjning av styrelsearvodena och föreslår istället oförändrade belopp jämfört med 2019.

Garos styrelse har beslutat att återkalla det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget till årsstämman 2020 om 4:20 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrund till beslutet är den mycket stora osäkerhet som råder i omvärldsförutsättningarna till följd av effekterna från den konstaterade smittspridningen av covid-19.

"Beslutet signalerar ingen förändring i bolagets långsiktiga utdelningspolicy", heter det.

Getinge trappar upp produktionskapaciteten av respiratorer ytterligare till 26.000 stycken under 2020. Jämfört med 2019 ökar bolaget sin produktion med 160 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Getinge ökar sin produktionskapacitet stegvis i Solna, Sverige, till 26.000 enheter under 2020, att jämföra med tidigare planerad nivå på 16.000 enheter som kommunicerades den 17 mars. Ökningen kommer att starta genast och ske i nära samarbete med Getinges leverantörer, heter det.

"Den förväntade ökningen i efterfrågan och produktionskapacitet för ventilatorer förväntas vara positivt för Getinges resultat", skriver bolaget.

Styrelsen i Maxfastigheter har beslutat att dra tillbaka tidigare förslag om en utdelning på 1:18 kronor per aktie.

Beslutet har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader, enligt ett pressmeddelande.

Styrelsen vill med beslutet säkerställa en så stor finansiell handlingsfrihet som möjligt. Beslutet kan dock komma att revideras när konsekvenserna av pandemin blivit tydligare och marknadsförutsättningarna blivit stabilare.

Bolagets årsstämma hålls 16 juni 2020.

Etikettbolaget Nilörngruppen drar tillbaka tidigare förslag om en utdelning om 2:50 kronor per aktie, totalt 28,5 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Beslutet har fattats mot bakgrund av rådande mycket osäkra omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader samt risken för finansiell påverkan på Nilörngruppens verksamhet och resultat", skriver bolaget.

Styrelsen har även beslutat att tidigarelägga rapporten för det första kvartalet till den 7 april.

"Genom att tidigarelägga rapporten kan ledningen prioritera verksamhetskritiska aktiviteter samtidigt som aktieägarna erhåller aktuell finansiell information", motiveras det.

Västsvensk Logistik AB, som är listat på Spotlight Market och som äger och hyr ut en logistikfastighet i Mölndal, har fått in endast 50 procent av hyran Kappahl som hyr den aktuella fastigheten till 97 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Förhandlingar om resterande hyresbetalningar pågår och Västsvensk Logistik AB har därför ännu inte åberopat hyresgarantin", skriver Västsvensk Logistik i ett pressmeddelande.

Enligt hyresavtalet ska Kappahl betala hyran månadsvis i förskott.

"Det kan inte uteslutas att ytterligare förseningar med hyresinbetalning blir aktuella", skriver fastighetsbolaget.

Styrelsen har mot denna bakgrund beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att senarelägga den avstämningsdag för utdelning som skulle ha infallit den 15 maj 2020.

"För det fall att Västsvensk Logistik AB i närtid tvingas acceptera eftersläpningar med hyran samtidigt som den tidigare aviserade kostnaden för sprinklertanken förfaller till betalning, skulle en utbetalning av utdelningen hota bolagets likviditet. Mot bakgrund av ovanstående och av försiktighetsskäl då det inte är möjligt att bedöma hur stor eller långvarig påverkan som pandemin kan komma att medföra", motiverad den uppskjutna utdelningen.

Softronics styrelse har fattat beslut om att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 1:00 krona per aktie. Beslutet har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader, samt risken för finansiell påverkan på Softronics verksamhet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Softronic hade per 31 december likvida medel om 117 miljoner kronor i koncernen och inga räntebärande skulder undantaget operationella skulder enligt IFRS 16. Nytt beslut om utdelning kan komma att fattas i ett senare skede på en extra bolagsstämma om det då bedöms som lämpligt, heter det.

Vidare ger Softronic nytt datum för publicering av delårsrapporten januari-mars 2020. Det blir den 9 april, jämfört med tidigare aviserat 13 maj.

Det tidigare kommunicerade beslutet att hålla årsstämma den 13 maj 2020, kvarstår tills vidare.

Fastator ändrar sitt utdelningsförlag, från 3:00 kronor per aktie, till att inte lämna någon utdelning under våren, mot bakgrund av den osäkerhet på marknaden som coronapandemin skapat. Styrelsens avser att, om situationen i världen förändras, kalla till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om en extra utdelning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare skriver Fastator att innehavsbolaget Industrisamhället skjutit upp tillträdet av den affär som offentliggjordes i december. Tillträde sker när marknaden och banksystemet återgått i normalläge, heter det.

"Det är naturligtvis oundvikligt att Fastator på något sätt kommer känna av de problem som nu påverkar flertalet branscher", skriver bolaget.

Däremot känner Offentliga Hus, som är Fastators största innehavsbolag, inte av någon påverkan. Offentliga Hus har hyresintäkter som direkt eller indirekt kommer från svenska staten, regioner och kommuner.

Gamingbolaget Embracer har påverkats i begränsad omfattning av coronaviruset, enligt en verksamhetsuppdatering.

Störningen har existerat inom affärsområdet Partner Publishing där den fysiska distributionen av spel blivit negativt påverkad, och kommer att fortsätta vara så då många återförsäljare har stängt sina verksamheter.

Inom affärsområde Games är alla studios och förlag igång och majoriteten av de anställda jobbar hemifrån. Övergången till detta arbetssätt har gått smidigt och orsakade bara en mindre produktionsförlust under övergångsfasen, enligt bolaget.

Bolagets omsättning för första kvartalet tros bli 810-850 miljoner kronor för Games och 810-850 för Partner Publishing.

Det förstnämnda segmentet har utvecklats bättre än väntat, delvis drivet av en högre digital försäljning i mars, medan Partner Publishing har gått sämre än väntat, framförallt på grund av lägre fysisk försäljning.

Det uppges vidare också att företaget fortsätter vara dedikerat nuvarande strategin, strävar efter att allokera mer kapital till nya utvecklingsprojekt och vara aktivt inom M&A där flertalet diskussioner pågår som kan leda till ytterligare förvärv.

Som en följd av covid-19 väljer TF Bank att göra en extra kreditreservering på 30 miljoner kronor. Det skriver banken í ett pressmeddelande under söndagskvällen.


Åtgärden som tas under det första kvartalet ska ses mot den bakgrund att gällande redovisningsregler innebär att banker ska reservera för förväntade framtida kreditförluster. Nischbanken förväntar sig en ökning i antal arbetslösa i Europa vilket kan komma att påverka TF Banks kreditförluster kommande 12 månader.

I samband med reserveringen överger banken sitt finansiella vinstmål om 14,50 kronor per aktie under 2020.

Probiotikabolaget Biogaias styrelse har beslutat att revidera utdelningsförslaget. Det reviderade förslaget innebär att den ordinarie utdelningen om 3:75 kronor per aktie bibehålls, samtidigt som den tidigare föreslagna extrautdelningen om 4:25 kronor per aktie utgår.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Förändringen ska ses som en försiktighetsåtgärd inför en mer svårbedömd konjunkturutveckling framöver. Styrelsen avser att återkomma till frågan om en eventuell extrautdelning senare under året när effekterna av den pågående Covid-19-epidemin bättre kan överblickas", skriver Biogaia.

Biogaia meddelade tidigare i veckan att dess verksamhet hittills bara har påverkats i begränsad omfattning och att bolaget har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder.

"Sedan styrelsen lämnade sitt ursprungliga utdelningsförslag har omvärldsläget förändrats avsevärt. För att säkerställa att Biogaia kan agera från en styrkeposition i nuvarande turbulenta omvärldsläge, anser styrelsen att det är motiverat att behålla förslaget om den ordinarie utdelningen, men att dra tillbaka förslaget om en extra utdelning", skriver bolaget.

Styrelsens förslag om en avsättning till "Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens" på 2,8 miljoner kronor är oförändrat.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -