Bolagsvarningar och åtgärder, fredag

Börs Investor skjuter på stämmab och utvärderar utdelningsförslaget. Tieto Evry slopar prognos. Gränges och Multiq slopar utdelningen.

Nobias styrelse har beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget om en utdelning om 4:00 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Koncernledningen har som ytterligare en åtgärd beslutat att tills vidare sänka sina löner med 20 procent. Koncernens finansiella mål avseende skuldsättningsgrad och utdelning förblir oförändrade.

"Koncernens finansiella ställning är fortsatt stabil med tillgänglig kassa och kreditfaciliteter på cirka 1,3 miljarder kronor", skriver bolaget.

Nobia permitterar även cirka 3.000 anställda, varav cirka 2.300 i Storbritannien där samtliga dess Magnet köksbutiker och produktionsenheter tillfälligt är stängda. Övriga permitteringar berör olika delar av koncernen och samtliga länder. Majoriteten av permitteringarna kommer ske med stöd av statliga subventioner.

Loomis styrelsen har beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning för 2019 om 11 kronor per aktie och slutligt ställningstagande om utdelning avses ske på en extra bolagsstämma när konsekvenserna av coronapandemin kan överblickas.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Loomis har en stark finansiell ställning och styrelsens bedömning är att den tidigare föreslagna nivån på utdelning fortfarande är försvarlig. Styrelsen anser dock att ett beslut om utdelning inte bör fattas vid årsstämman utan vid en extra bolagsstämma senare under året när omvärlds- och marknadsförhållandena förhoppningsvis har stabiliserats och konsekvenserna av coronapandemin kan överblickas", skriver bolaget.

Investeringsbolaget Kinnevik varnar för värdeminskningar i de innehav som återfinns i bolagets onoterade portfölj. Samtidigt kan bolaget behöva allokera mer kapital än planerat för att finansiera innehaven.

Det framgår av Kinneviks årsredovisning för helåret 2019.

I och med att Kinnevik kan komma att behöva finansiera de bolag som påverkas av covid-19 nämns även att det i sin tur kan få direkta effekter på Kinneviks portföljsammansättning och potentiellt även dess skuldsättning.

Värderingarna av de onoterade innehaven har i vissa fall påverkats negativt på grund av "den korrigering som observerats i publika aktiemarknader".

Kinnevik bedömer vid tillfället då rapporten är publicerad att coronavirusets spridning och dess effekter på kapitalmarknaderna har haft en "materiell negativ påverkan" på värdet av dess onoterade finansiella tillgångar och att denna påverkan är av "magnitud jämförbar" med vad som observerats i handeln av noterade bolag, vars verksamhet liknar de onoterade innehaven som Kinnevik har i sin portfölj.

Riksdagens finansutskott vill stoppa bolags möjligheter till att få statligt stöd för korttidspermitteringar under coronakrisen om bolagen samtidigt genomför utdelningar.

Det rapporterar Dagens Industri.

"Ja, det finns en sådan enighet. Det är inte rimligt att man uppbär väldigt stora stöd från skattebetalarnas medel samtidigt som man gör stora utdelningar. Det kommer utskottet tydliggöra", säger Jakob Forssmed, Kristdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson.

Feelgood har dragit tillbaka det tidigare förslaget till årsstämman om utdelning, mot bakgrund av den stora osäkerheten till följd av spridningen av coronaviruset.

Styrelsen kommer eventuellt att ompröva detta beslut vid en extra bolagsstämma i höst.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Feelgoods utdelningsförslag för 2019 låg tidigare på 0:15 kronor per aktie.

Hoist meddelar att den svaga inkasseringen i Spanien fortsatt under första kvartalet och de förändringar som har gjorts tidigare kommer inte ha önskad effekt.

"Då Spanien är ett av de länder som är mest påverkat av covid-19 har den svaga inkasseringen fortsatt under det första kvartalet, och vi tror inte längre att de förändringar som gjorts kommer att ha önskad effekt. Kombinationen av sämre inkassering under det första kvartalet samt en förväntad reduktion av framtida inkassering, är estimerad till 120 miljoner kronor", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

I Tyskland, Polen, Storbritannien, Frankrike, Belgien och Nederländerna har inkasseringsnivåerna under det första kvartalet varit nära eller i linje med förväntan. Dessa marknader representerar cirka två tredjedelar av Hoist Finance bokvärde samt inkassering.

Vad gäller Italien är första kvartalets inkassering nära förväntan.

"Mot slutet av perioden har vi dock observerat negativa effekter till följd av covid-19. Det har även blivit mer utmanande att genomföra våra aktiviteter på den grekiska marknaden. För dessa två marknader förväntar vi oss därför en förskjutning i tid, dock inte en reduktion, av kortsiktig inkassering. Resultateffekten i Q1 är därför begränsad", heter det.

Utöver operationella effekter meddelar Hoist att sjunkande marknadsräntor lett till en negativ effekt på bolagets räntesäkringspositioner. Hoist håller även en stor likviditetsbuffert bestående av obligationer med hög kreditkvalitet.

"Ökad spread även för denna typ av obligationer har resulterat i lägre marknadsvärderingar, vilket följaktligen leder till orealiserade förluster på dessa positioner under det första kvartalet. Den totala effekten den 26 mars, är cirka 50 miljoner kronor", skriver Hoist.

Bolaget påpekar att det har en stark position med en robust balansräkning, och väl tilltagen likviditet för att kunna möta den nuvarande globala osäkerheten. Hoists CET1-kvot per sista februari uppgick till 9,9 procent, och likviditetsbufferten översteg 9 miljarder kronor per den 26 mars.

"Den totala inkasseringen överstiger tidigare kvartal och begränsade köp på kort sikt bidrar ytterligare till ett redan starkt kassaflöde", heter det.

Hoist kommer att hålla en telefonkonferens kl 14 i dag, fredag.

Industribolaget Malmbergs Elektriska drar också tillbaka förslaget om utdelning på grund av situationen med coronaviruset. Tidigare förslag var en utdelning om 1,50 kronor per aktie.

"För att även i framtiden kunna stå finansiellt starka och att ha handlingsutrymme när det vänder är jag övertygad om att detta är det bästa vi idag kan göra för bolaget och dess ägare" säger styrelseordförande Björn Ogard i ett pressmeddelande.

Inwidos styrelse har beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget till årsstämman om 3:50 kronor per aktie, och föreslår i stället att ingen utdelning ges för 2019.

Bakgrunden till beslutet är den mycket stora osäkerhet som råder till följd av effekterna från den konstaterade smittspridningen av covid-19.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Investors styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman i rådande läge med hög osäkerhet till följd av den snabba spridningen av covid-19.

Beslutat görs för att ha mer tid att utvärdera situationen och om den påverkar styrelsens förslag till stämman, såsom till exempel förslaget till utdelning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 5 maj 2020. Investor återkommer med en kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning.

Integrums styrelse föreslår en riktad nyemission om 4 miljoner kronor och får en lånegaranti om 2 miljoner kronor för att säkra verksamheten under minst det kommande verksamhetsåret. Bolaget ser på grund av covid-19-pandemin en kortsiktigt minskad efterfrågan på bolagets produkter, men ser ingen långsiktig påverkan på efterfrågan. Ett åtgärdsprogram genomförs dessutom för att reducera utgifterna.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Integrums försäljning kommer att påverkas negativt av coronapandemin under det fjärde kvartalet, februari-april, i bolagets brutna räkenskapsår. Försäljningen under detta fjärde kvartal väntas nu bli i samma storleksordning som under fjärde kvartalet föregående år.

"Den pågående Covid-19 pandemin har redan medfört omställningar och inskränkningar för de flesta verksamheter och så även för elektiva ortopediska ingrepp innefattande behandlingar med Integrums produkter i såväl USA som Europa och Australien", skriver bolaget.

Tieto Evry drar tillbaka sin prognos för 2020, med anledning av osäkerheten som coronapandemin orsakar. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Givet osäkerheterna i marknadsutsikterna är det inte möjligt att bedöma den potentiella effekten av pandemin på bolagets lönsamhet", skriver bolaget.

Tieto Evry spådde i bokslutskommunikén i februari att jämförbart justerat rörelseresultat 2020 skulle öka från 2019 års nivå.

Inom Tieto Evry varierar känsligheten mot makroekonomisk osäkerhet. Bolagets portfölj innehåller tjänster med fleråriga kontrakt inom infrastruktur, applikationstjänster och industrispecifik mjukvara. Den digitala konsultverksamheter har kortare kontraktsperioder och kommer sannolikt att bli mer påverkad av ekonomisk osäkerhet, skriver Tieto Evry.

Gränges har beslutat att dra tillbaka det tidigare förslaget om en utdelning på 3:40 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Spridningen av covid-19 har väsentligt påverkat marknadsförhållanden och verksamhetsförutsättningar på de marknader där Gränges verkar, meddelar bolaget.

Styrelsen kommer även utvärdera och potentiellt minska storleken på den tidigare aviserade nyemissionen, vars syfte är att finansiera förvärvet av Aluminium Konin, och framtida tillväxtinvesteringar.

Nokian Renkaat ändrar sitt utdelningsförslag och drar tillbaka prognosen för 2020. Det framgår av pressmeddelanden på fredagsmorgonen.

Styrelsen föreslår nu en utdelning om 0:79 euro per aktie, vilket är hälften av det ursprungliga föreslaget om 1:58 euro per aktie. Vidare föreslår styrelsen att det får mandat att besluta om en utdelning om max 0:79 euro per aktie senare när bolaget kan göra en bättre bedömning av covid-19-effekten.

På grund av pandemin har styrelsen även beslutat att dra tillbaka den finansiella prognos för 2020 som angavs i februari. Den var att nettoförsäljningen skulle sjunka och att rörelseresultatet skulle bli väsentligt lägre i år jämfört med 2019.

"På grund av osäkerheten befinner sig bolaget inte i någon ställning att ge någon ny prognos", skriver Nokian Renkaat nu.

Bildskärmsleverantören Multiq har beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning om 0:05 kronor på grund av den rådande pandemin. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Styrelsens beslut att dra tillbaka förslaget om utdelning stärker ytterligare Multiq finansiellt. Vi står väl rustade för att möta den närmaste tidens osäkerhet och de utmaningar som kan komma", meddelar bolaget.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -