Starka svenska konjunktursiffror

Makrokommentar Svensk ekonomi har visat på förnyad konjunkturstyrka i inledningen av 2020. Möjliga negativa effekter att Corona-viruset syns det ännu så länge inga som helst tydliga tecken på.

Konjunkturinstitutets barometer för februari fortsätter att visa på en rejäl förbättring av det svenska konjunkturläget i inledningen av 2020. Barometerindikatorn, som är det sammanvägda måttet av humörindikatorerna i hushålls- respektive företagssektorn, steg i februari till 99,1 från 97,3 månaden innan. Värdet på indikatorn närmar sig därmed den 100-nivå som är det historiska genomsnittet.

Det bör tilläggas att det mesta av enkätunderlaget samlades in under första halvan av februari, vilket betyder att spridningen av Corona-viruset visserligen var ett känt fenomen men att konsekvenserna var synnerligen svåra att överblicka. Dessutom hade finansmarknaderna dittills reagerat med förvånande lugn på händelseförloppet, vilket troligen bidragit till att den negativa effekt som Corona-viruset möjligen skulle kunna leda till varit mindre än man kunde befara.

Men även med detta taget i beaktande så blev i alla fall vi på Placera överraskade av de styrkebesked som levererades i februariundersökningen.

Industrins konfidensindikator steg i februari till 104,7 och ligger nu med tämligen bred marginal över det historiska snittet. Uppgången i konfidensindikatorn förklaras i huvudsak av expansiva produktionsplaner och en mer positiv syn på färdigvarulagren. Orderingången stiger dock bara svagt samtidigt som produktionen faktiskt minskat något under de senaste tre månaderna.

Att det i huvudsak är mer framåtblickande faktorer som lyfter konfidensindikatorn gör oss nervösa inför kommande undersökningar när den negativa Corona-effekten troligen börjar slå igenom mer tydligt.

I företagssektorn i övrigt kan noteras att konfidensindikatorn i både byggsektor och detaljhandel ligger över det historiska snittet med värden på 101,2 respektive 108,6.

Däremot fortsätter tjänstesektorn att underprestera och här ligger konfidensindikatorn på låga 91,8. Det är överraskande, framför allt sett till att företagen inom tjänstesektorn planerar att nyanställa personal inom den närmaste framtiden. En möjlig tolkning av det negativa omdömet avseende nuläget är helt enkelt att det inte är någon kris i vardande men att utvecklingen inte riktigt lyckats uppnå förväntningarna. Så någon djupare lågkonjunktur i tjänstesektorn tror vi inte att det är.

Hushållen är den kanske mest positiva överraskningen i februaribarometern. Här steg konfidensindikatorn från 92,7 till 98,5 i februari. Visserligen en nivå som fortfarande är en bit under det historiska snittet men en rejäl förbättring jämfört med den deppiga syn som hushållen haft under det senaste halvåret. Synen på egen ekonomi (Mikroindex) har stärkt men den mest påtagliga förbättringen har skett i synen på svensk ekonomi i stort (Makroindex).

Vi på Placera skulle i första hand kalla humöruppgången i hushållens syn på ekonomin som lite av en normalisering av läget. Så illa som hushållen såg på läget för, framför allt, svensk ekonomi har det egentligen aldrig varit. Även här lär man dock räkna med mer negativa omdömen framöver. I alla fall så länge spridningen av Corona-viruset utanför Kina fortsätter att stiga.

Ska man försöka sammanfatta konjunkturbarometern för februari så är väl den ärliga bilden att de flesta av oss fortfarande famlar i mörkret vad avser effekterna av Corona-viruset på den reala ekonomin. Det som kan konstateras är att både svensk och europeisk ekonomi var på uppgång i inledningen av 2020. Tyvärr blir dock all inkommande makrostatistik svårtolkad mot bakgrund av smittspridningen, och det som skett på finansmarknaden under den senaste veckan.  

De som hoppats och trott att den negativa konjunktureffekten skulle vara snabbt övergående har delvis fått vatten på sina kvarnar sett till utfallen av olika humörundersökningar som publicerats under senare tid. Å andra sida skickar finansmarknaden för närvarande ut, både på aktie- och räntesidan, en lite dystrare syn på de mer långsiktiga, negativa konsekvenserna.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -