Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Här är torsdagens skörd av rapporter för det fjärde kvartalet.

Husvagns- och husbilsföretaget Kabe redovisar ett resultat före skatt på 9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (42).

Bolaget vinstvarnade i slutet av januari med hänvisning till en svagare marknad för husbilar och uppgav då att resultatet före skatt preliminärt var cirka 11 miljoner kronor.

Nettoomsättningen var 447 miljoner kronor (450), att jämföra med den preliminära uppgiften som var cirka 450 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 3 miljoner kronor (38).

Utdelningen föreslås bli 2:00 kronor per aktie (5:50).

Den föreslagna utdelningssänkningen är "en konsekvens av nedgången i efterfrågan på husbilsmarknaden och osäkerheten om marknadsutvecklingen för husbilar", skriver bolaget.

På ett annat ställe i rapporten skriver bolaget att verksamheten kortsiktigt kommer påverkas av "kapitalbindningen på marknaden", exempelvis hos återförsäljarna.

"Fortsatt minskade volymer kommer påverka resultatet för det kommande verksamhetsåret", skriver bolaget.

Solenergibolaget Soltech, listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på -26,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-2,1). Rörelseresultatet steg till 10,9 miljoner kronor (5,6).

Nettoomsättningen ökade till 90,7 miljoner kronor (18,2).

Ett stort skäl till att Soltech inte visar vinst på sista raden är enligt vd Stefan Ölander att bolaget har stora engångskostnader för att bygga rätt plattform för sin expansion.

"Vi måste investera för att bygga en bas som ska klara av våra högt ställda mål. En annan starkt bidragande orsak är att vi har för höga kostnader för att ta in kapital till vår verksamhet i Kina och sedan höga löpande räntekostnader. När vi byggt klart vår plattform för framtiden och då vi lyckats sänka finansieringskostnaderna kommer resultatet bli bättre", skriver han i bokslutsrapporten.

Ingen utdelning föreslås för helåret 2019.

Fastighetsbolaget Cibus ökade hyresintäkter och driftnetto under det fjärde kvartalet 2019, jämfört med samma period ett år tidigare. Förvaltningsresultat och nettoresultat minskade dock något.

Styrelsen föreslår att utdelningen för 2019 höjs med drygt 5 procent till 0:89 euro per aktie, som ska utbetalas kvartalsvis.

"Vi ser många möjligheter framöver både i Finland och i övriga nordiska länder och känner oss väldigt entusiastiska inför det nya verksamhetsåret", kommenterar vd Sverker Källgården i bokslutsrapporten.

Cibus hyresintäkter uppgick till 13,2 miljoner euro i det fjärde kvartalet (12,4) och driftnettot landade på 12,6 miljoner euro (11,4). Förvaltningsresultatet blev 7,0 miljoner euro (7,5) och nettoresultatet 5,7 miljoner euro (6,8).

Nanoteknikbolaget Prebona, vars aktie handlas på Spotlight, redovisar ett resultat före skatt på -2,5 miljoner kronor (-1,5). Rörelsens intäkter ökade samtidigt till 1,5 miljoner kronor jämför med 1,0 miljoner kronor motsvarande period 2018.

"Vi har mycket kvar att göra men vår konsekventa fokus i kombination med den nya affärsmodellen som renodlat 'ingrediens-varumärke' börjar långsamt men säkert visa resultat", kommenterar vd Patrik Bernstein i rapporten.

Han skriver vidare att försäljningen fortfarande är på en låg nivå men att bolaget har sett "tydliga tecken på att maskineriet börjar få upp fart".

Bolaget meddelade i ett separat pressmeddelande på torsdagen att styrelsen beslutat om en nyemission som vid full teckning innebär att bolaget tillförs 3 miljoner kronor i likvida medel.

"Medlen avses främst användas för att kunna stödja produktlanseringen av Prebona Disinfect samt stärka samarbetet med Syngenta som beräknas kräva ytterligare resurser", heter det i pressmeddelandet.

I rapporten skriver vd i en framåtblickande kommentar att bolaget beslutat att påskynda den regulatoriska processen av Prebona Disinfect, bland annat för att möta det "explosionsartade behovet av nya och alternativa desinfektionslösningar hos olika typer av företag", i spåren av den upp uppkomna situationen avseende Corona-viruset.

Spotlight-handlade Infracom hade en nettoomsättning på 55,5 miljoner kronor (47,5) under det sjätte och sista kvartalet (oktober-december) i bolagets förlängda räkenskapsår på 18 månader.

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, låg på 10,0 miljoner kronor (8,8) och ebitda-marginalen var 18 procent (19). Nedgången i marginalen berodde bland annat på högre kostnader inom Öretel, som köptes i december 2018, än förväntat.

Nettoresultatet var 0,6 miljoner (1,9) motsvarande 0:02 kronor per aktie (0:07).

Styrelsens förslag till utdelning för räkenskapsåret 2018/2019 kommer att presenteras i kallelsen till stämman, skriver Infracom.

Peptonic, som marknadsför vaginalgelen Vagivital, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -11,5 miljoner kronor (-5,1). Omsättningen steg till 0,4 miljoner kronor (0,3).

"En försenad leverans från vår tillverkare gjorde att en försäljning om 1,1 miljoner kronor har förskjutits till kvartal ett 2020", skriver Peptonic.

Rörelsekostnaderna steg till 11,9 miljoner kronor (4,9).

"De kostnader som väsentligt har ökat under kvartalet är att vi efter diskussioner i styrelsen och med revisorn beslutat att avskriva aktiverade kostnader och patent med 5 procent årligen med start 2019", skriver bolaget. Detta har kostnadsförts med 2,9 miljoner kronor i kvartalet. Vidare har en stor marknadsföringskampanj kostnadsförts.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret var -19,1 miljoner kronor (-16,1). De likvida medlen vid årets slut var 36,0 miljoner kronor.

Forskningsbolaget Dicot redovisar ett rörelseresultat på-3,5 miljoner kronor (-3,4) för det fjärde kvartalet 2019.

Bolaget saknade omsättning i linje med motsvarande kvartalet för ett år sedan. Däremot fanns övriga rörelseintäkter om 0,6 miljoner kronor (0,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,6 miljoner kronor (-3,5) med likvida medel på 12,2 miljoner kronor (9,1) vid rapportperiodens utgång.

"Tillsammans med vårt team och samarbetspartners formar vi en grund i den prekliniska fasen för den vidare utvecklingen av vår läkemedelskandidat Libiguin", skriver Dicots vd Göran Beijer i vd-ordet.

Libiguin utvecklas för behandling av sexuella dysfunktioner inom terapiområdena erektionssvikt och för tidig utlösning.

Zenergy, som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement, redovisar en minskad förlust efter skatt på -4,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-20,3).

"Ordern till svenska staten, uppgörelsen med K-fastigheter och inte minst de båda långsiktiga avtalen med Defigo och Pansanté visar att vi är på väg att konkretisera den affärsutveckling som Zenergy behöver för att gå mot lönsamhet", skriver vd Johan Olofsson i rapporten.

Bolaget genomförde under det första halvåret en rekonstruktion som en följd av en akut likviditetsbrist under det andra kvartalet.

"Under hela det andra halvåret 2019 har styrelsen arbetat fokuserat med att implementera Zenergys nya inriktning", skriver Johan Olofsson.

Nettoomsättningen exklusive hyresintäkter och övriga rörelseintäkter uppgick till 2,8 miljoner kronor (2,4).

First North-listade Tangiamo Touch redovisar ett rörelseresultat på -19,4 miljoner kronor (-4,9) för det fjärde kvartalet 2019. I resultatet ingår en engångsnedskrivning om 10,6 miljoner kronor av balanserad utveckling av tidigare generationer system.

"Med detta utrensat och nästa generation system färdigutvecklat ser kommande år betydligt ljusare ut med hänsyn till det intresse vi ser från kunder och distributörer", skriver bolagets vd Linh Thai i rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 0,6 miljoner kronor (2,3). Kassaflöde från den löpande verksamheten låg på -5,1 miljoner kronor.

Tangiamo Touch utvecklar elektroniska spelbord baserat på teknik som gör det möjligt för flera personer att samtidigt använda en pekskärm.

Strax, som tidigare hette Novestra, hade en försäljning på 41,4 miljoner euro (37,5) under det fjärde kvartalet 2019 och rörelseresultatet uppgick till 2,5 miljoner euro (-3,0). Ingen utdelning föreslås för helåret 2019.

Bolagets vd Gudmundur Palmason uppger att Strax hittills inte har påverkats negativt av covid-19 utbrottet i Kina. Alla bolagets samarbetspartners produktionsanläggningar har återigen öppnats, även om de ökar produktionstakten långsammare än Strax först trodde.

"Efterfrågan har huvudsakligen bestått, det kvarstår dock stor osäkerhet hur efterfrågan påverkas framöver. Vi fortsätter att följa utvecklingen noggrant på alla våra nyckelmarknader med beredskap att snabbt agera om utvecklingen förvärras", skriver han i rapporten.

Vidare uppger Strax under rubriken "framtidsutsikter" att bolaget kommer att behålla marknadsandelarna i Västeuropa och samtidigt investera och växa med ökad takt i Nordamerika, Japan och på strategiska marknader i resten av världen.

Dessutom kommer bolaget att investera i e-handel.

"Målsättningen att generera mer än hälften av vår försäljning online inom 2-4 år står kvar oförändrad", uppger Gudmundur Palmason.

Auktionshuset Lauritz.com, listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på -10,0 miljoner danska kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-84,6). Ebitda-resultatet blev 2,0 miljoner danska kronor (-45,3).

I början av veckan meddelade bolaget att ebitda-resultatet för helåret 2019 preliminärt var 9,4 miljoner kronor. Det slutliga utfallet blev 7,7 miljoner.

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 61,4 miljoner danska kronor (71,0). Auktionsomsättningen var 203 miljoner danska kronor (228).

Rootfruit redovisar ett rörelseresultat på 1,0 miljoner kronor (3,0) i det fjärde kvartalet 2019. För jämförelseperioden är siffrorna proforma.

Omsättningen ökade till 83,5 miljoner kronor (75,0) med ett nettoresultat på 0,3 miljoner kronor (1,3) motsvarande 0:01 kronor per aktie (-0:10).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2,1 miljoner kronor (-1,4) med likvida medel om 6,6 miljoner kronor (18,1) vid rapportperiodens utgång.

Styrelsen bedömer att omsättningen för helåret 2020 kommer överstiga 340 miljoner kronor med ett förväntat ebitda-resultat inom intervallet 15-18 miljoner kronor.

Forskningsbolaget Cereno Scientific redovisar ett rörelseresultat på -1,0 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019.

Bolaget redovisar inga jämförelsesiffror då koncernföhållande uppstod den 20 december 2019.Bolaget saknade omsättning under perioden. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,8 miljoner kronor med likvida medel om 26,1 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

Läkemedelskandidaten CS1 vid förebyggande effekt mot bildandet av blodproppar efter ortopedisk kirurgi väntas gå in i fas 2-studier vid halvårsskiftet 2020.

"Vi slutför nu uppskalning av produktion av kliniskt prövningsmaterial", skriver Sten R. Sörensen i vd-ordet i rapporten.

First North-bolaget Serstech, verksamhet inom bland annat kemisk identifiering av sprängmedel och narkotika, redovisar ett ebitda-resultat på -3,5 miljoner kronor (1,0) för det fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet låg på -6,0 miljoner (-0,1) och nettoresultatet -6,1 miljoner (-0,2) motsvarande -0:09 kronor per aktie (0).

Nettomsättningen summerades till 3,8 miljoner kronor (5,1).

Under fjärde kvartalet var försäljningen lägre än förväntat på grund av att det i flera fall tog längre tid mellan upphandling och avtal, skriver vd Stefan Sandor i vd-ordet.

First North-listade Arctic Minerals, som letar mineraler i Finland, redovisar ett resultat efter skatt om -4,6 miljoner kronor (-1,6) för det andra halvåret 2019.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Arctic Minerals, som är ett uttalat prospekteringsbolag som inte avser att bedriva gruvverksamhet, har beslutat att närmare sondera möjligheterna att sälja guld-koppar-gruvprojektet Bidjovagge i norra Norge, framgår det vidare.

First North-bolaget Binero redovisar en nettoomsättning om 10,3 miljoner kronor (9,4). Rörelseresultatet uppgick till -8,3 miljoner kronor (-8,5).

Under sista kvartalet slutfördes överlåtelsen av webbhotellverksamheten, vilket innebär att Binero nu helt renodlat sin inriktning till professionella IT-tjänster för företagsmarknaden, skriver bolaget.

Den ökade omsättningen under kvartalet beror på de nya satsningarna inom moln- och infrastrukturtjänster, skriver bolaget.

Styrelsen föreslår en utdelning om 8:50 kronor per aktie, i tillägg till den extra utdelning om 3:00 kronor som utbetalades i december 2019.

Gamingbolaget Zordix redovisar en omsättning på 1,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (4,5). Rörelseresultatet sjönk samtidigt till -0,9 miljoner kronor (+0,2).

"Siktet under 2020 är inställt på att fortsätta expandera genom nya förvärv och nya samarbeten som förläggare åt externa utvecklare. /…/ Vi utvärderar varje år ett hundratal dels redan lönsamma datorspelsbolag och dels bolag med intressanta IP-rättigheter, ny teknik och innovation med hög potential", skriver vd Matti Larsson i bokslutet.

Av rapporten framgår att målsättningen för Zordix Racing är att under 2020 ha två parallella projekt igång samtidigt, alternativt ett större projekt.

Medicinteknikbolaget Mentice, som är listat på First North, redovisar ett ebitda-resultat på 11,8 miljoner kronor (24,3) för det fjärde kvartalet 2019. Nettoresultatet uppgick till 7,8 miljoner (27,8) motsvarande 0:32 kronor per aktie (2:48).

Omsättningen låg på 60,2 miljoner kronor (65,2) och orderingången 54,7 miljoner (61,9), i linje med de preliminära siffror som bolaget redan hade lämnat.

"Efter årets fjärde kvartal var vår nettoomsättning 7,6 procent lägre jämfört med samma period under 2018, och 11,6 procent inom erhållna order. Som meddelades i Q3-rapporten var den främsta orsaken bakom denna eftersläpning att order flyttades framåt, och vi fortsatte att märka av detta under Q4 då flertalet order flyttades fram till 2020", säger vd Göran Malmberg.

Han skriver vidare att Mentices inledning av det första kvartalet är starkare än föregående år, både när det gäller nettoförsäljning och orderingång, och att bolaget ser relevanta framsteg för de order som försenades under föregående år.

Speqta, som tidigare hette My Taste och som är verksamt inom prestationsbaserad marknadsföring, släpper nya finansiella mål i samband med bolagets rapport för det fjärde kvartalet.

Bolaget siktar på att nå en omsättning om 600 miljoner kronor år 2022 och då ha en ebitda-marginal om minst 20 procent. Tillväxten ska se både organiskt och med för förvärv. Bolaget betonar att det inte avser att ge någon utdelning fram till 2022.

"Speqta har tagit två stora strategiska kliv. Vi har förvärvat finska Rahalaitos och lanserat vår nya AI-baserade tjänst för e-handlare. Samtidigt rapporterar vi vårt finansiellt sett starkaste år någonsin, och lägger därmed en bra grund för fortsatt lönsam tillväxt", skriver bolagets vd Fredrik Lindros i rapporten.

Under 2019 omsatte bolaget 102 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på 72 procent, och hade en justerad ebitda-marginal på 18 procent.

I det fjärde kvartalet enskilt uppgick intäkterna till 27,4 miljoner kronor, en ökning med 32 procent. Ebitda-resultatet var 4,1 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 15 procent.

Forskningsbolaget Cantargia redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -36,4 miljoner kronor (-28,1).

I likhet med föregående kvartal för ett år sedan saknade bolaget omsättning. Resultatet efter skatt låg på -36,3 miljoner kronor (-27,9) motsvarande -0:50 kronor per aktie (-0:42).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -37,8 miljoner kronor (-23,9) med likvida medel om 39,9 miljoner kronor (76,5) vid rapportperiodens utgång.

I mitten på februari meddelade Cantargia att bolaget genomför en riktad emission om 410 miljoner kronor till en kurs om 22:50 kronor per aktie.

I fas 2-studien med läkemedelskandidaten Can04 väntas patientrekryteringen vid behandling av bukspottkörtelcancer slutföras under det andra kvartalet 2020 medan fullrekryteringen av studien vid behandling av lungcancer väntas ske under det tredje kvartalet 2020.

Enligt Cantargias vd Göran Forsberg uppgifter i vd-ordet väntas "uppdateringar om responsfrekvensen i ett större antal patienter" kunna ges under året.

Nästa steg i den kliniska utvecklingen av Can04 blir en kombinationsstudie med immunterapi i läkemedelsklassen checkpointhämmare.

Event-affärssystembolaget Jetty, listat på Spotlight, redovisar ett nettoresultat på -2,1 miljoner kronor (-4,1) för det fjärde kvartalet 2019. Nettoomsättningen steg till 0,7 miljoner kronor (0,4).

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var -1,8 miljoner kronor (-3,5). De likvida medlen vid periodens slut var 2,6 miljoner kronor.

"Vårt arbete under 2020 kommer fortsatt vara inriktat på effektivisering, försäljning och tillväxt. Nästan 100 procent av bolagets omsättning under fjärde kvartalet bestod av återkommande intäkter, och de återkommande intäkterna har vuxit med mer än 100 procent under 2019 jämfört med 2018", skriver bolagets vd Dan Sonesson i bokslutet.

"En god försäljningstillväxt, effekt av de partnerkanaler vi skapat för försäljning kombinerat med ett fortsatt fokus på effektivitet och besparingar gör att vi ser ett positivt kassaflöde för bolaget under de kommande 12-18 månaderna," fortsätter Dan Sonesson.

Synthetic MR, vars aktie handlas på Spotlight, redovisar en nettoomsättning som minskade med 31 procent till 10,6 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019 (15,3).

Omsättningsminskningen berodde på ett starkt jämförelsekvartal som kommer av de kvartalsvisa variationerna i försäljningen av Magic, skriver bolaget. Rörelseresultatet under perioden var -4,6 miljoner kronor (5,4) varav -2,2 miljoner kronor för Synthetic MR U.S. Inc. Nettoresultatet blev -3,5 miljoner kronor (4,4).

Enligt Synthetic MR var orsakerna till resultatförsämringen dels den lägre försäljningen, dels de investeringar som gjorts för att stärka säljresurserna.

Synthetic MR:s vd Ulrik Harryson skriver i rapporten att han är övertygad om att bolagets säljresurser i USA, Japan, Indien och EU kommer att ge utväxling i försäljning och så småningom även i resultat.

"Vi kommer se positiva effekter på försäljning i accelererande grad under 2020", skriver han.

Gamingbolaget Toadman, som ska byta namn till EG7, redovisar ett rörelseresultat på -30,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019. Några siffror för motsvarande period året innan presenteras inte, däremot från det tredje kvartalet på rörelseresultatet blev 2,0 miljoner kronor. Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (ebitda) uppgick till -17,4 miljoner konor (+13,3 miljoner 3 kv).

Engångsposterna uppgick till -22 miljoner kronor och rörelseresultatet före av- och nedskrivningar och före engångsposter blev 4,6 miljoner kronor. Nettoomsättning i kvartalet blev 56,7 miljoner kronor (66,5 miljoner 3 kv).

Under kvartalet förvärvades spelförläggaren Sold Out. Proforma, inklusive Sold Out, var omsättningen 155 miljoner kronor och ebitda före engångsposter 14 miljoner.

"Det fjärde kvartalet har varit ett av de viktigaste kvartalen någonsin för oss. Nu har vi nått ett flertal delmål gällande förvärv och vår spelportfölj. Vi är fortsatt strategiska när det kommer till vår förvärvsstrategi och vi utvärderar kontinuerligt nya spännande möjligheter för ytterligare expansion. Kvartal ett 2020 kommer främst att handla om att samla oss och koordinera medan vi lägger större emfas på ytterligare kraftig tillväxt under kvartal två", skriver vd Robin Flodin i bokslutet.

Det First North-listade luftreningsbolaget Absolent redovisar ett nettoresultat på 7,8 miljoner kronor (24,0) för det fjärde kvartalet 2019. Det motsvarar 0:69 kronor per aktie (2:12).

Rörelseresultatet blev 21,7 miljoner kronor (25,5) och på ebita-nivå var rörelseresultatet 40,7 miljoner (28,6). Nettoomsättningen ökade till 324 miljoner kronor (160).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 på 1:80 kronor per aktie (1:50).

Under 2019 köpte Absolent sju bolag. Årets fjärde kvartal innebar återigen omsättningsrekord för Absolent, skriver vd Axel Berntsson i rapporten. Resultatmässigt påverkades dock kvartalet av kostnader relaterade till årets förvärv.

Vårdutvecklaren Brighters nettoförsäljning uppgick till 2,4 miljoner kronor (0) i det fjärde kvartalet 2019. Rörelseresultatet blev -35 miljoner kronor (-10,8) och resultat per aktie landade på -0:30 kronor (-0:17).

"Vi har produkterna. Vi har ett externt erkännande och vi har skapat starka partnerskap", summerar vd Henrik Norström bolagets situation vid årsskiftet.

Brighters fokus ligger alltjämt på Förenade Arabemiraten och länderna i Gulfstaternas samarbetsråd. Bolaget har också noterat nya affärsmöjligheter i Saudiarabien, en marknad fyra gånger så stor som Förenade Arabemiraten, uppger vd:n vidare.

Odörkontrollbolaget Polygiene redovisar ett resultat efter skatt om -1,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (+8,9). Resultat per aktie blev -0:09 kronor (0:43).

Rörelseresultat uppgick till -2,2 miljoner kronor (0,5) och intäkterna till 19,0 miljoner (18,6). En utökad organisation samt en extraodinär engångspost om -1,2 miljoner kronor belastade kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,2 miljoner kronor (-4,5) med likvida medel på 4,9 miljoner kronor (3,7) vid rapportperiodens utgång.

"2020 inleddes med en kanonstart fram till det planerade kinesiska nyåret i mitten av januari. Därefter har tyvärr utbrottet av Corona-viruset påverkat oss med stillastående och försenad produktion i Kina med ungefär 3-4 veckor. Min initiala bedömning är att vi lär se en fördröjning av försäljning men att vi på årsbasis förhoppningsvis inte kommer att påverkas nämnvärt", skriver Polygienes vd Ulrika Björk i vd-ordet.

Fastighetsbolaget K-Fastigheters hyresintäkter uppgick till 44,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (28,6).

Driftöverskottet steg till 28,1 miljoner kronor (16,8) och förvaltningsresultatet uppgick till 8,6 miljoner (7,1). Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerade till 148 miljoner kronor (78,3), medan orealiserade värdeförändringar på derivat redovisades till 32,2 miljoner kronor (-19,1).

Efter skatt blev resultatet 168 miljoner kronor (50,8), vilket motsvarade 5:94 kronor per aktie (2:00).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2019.

"Framgent ser jag fortsatta satsningar på de marknader där vi redan verkar och vi bedömer förutsättningarna som goda för att vi inom den närmsta tiden ska gå över sundet till Köpenhamn med omnejd, eller på sikt expandera i och kring Mälardalen", skriver vd Jacob Karlsson i bokslutsrapporten.

Fastighetsbolaget Balders hyresintäkter uppgick till 2.031 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (1.787).

Driftöverskottet blev 1.490 miljoner kronor (1.301) och förvaltningsresultatet uppgick till 1.053 miljoner (876). De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 6.630 miljoner (1.613), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var 293 miljoner kronor (-58).

Efter skatt blev resultatet 4.485 miljoner kronor (2.039), vilket motsvarade 24:92 kronor per stamaktie (11:33).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2019 (0).

Raytelligence, som handlas på NGM Nordic MTF, redovisar ett resultat efter finansiella poster om -2,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019. Bolaget hade ingen nettoomsättning under kvartalet.

Några jämförelsesiffror ges ej för kvartalet. För helåret 2019 blev resultat efter finansiella poster -5,2 miljoner kronor, jämfört med -3,2 miljoner helåret 2018.

Bränslecellsbolaget Powercell redovisar ett resultat efter skatt på -41,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-11,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:84 kronor (-0:22).

Rörelseresultatet blev -28,8 miljoner kronor (-11,1).

"Det försämrade resultatet beror i huvudsak på ökade försäljnings- och administrationskostnader samt planerade högre utvecklingskostnader framför allt kopplat till lanseringen av den nya och förbättrade versionen av bränslecellssystemet MS-100", skriver bolaget.

Av rapporten framgår även att nettoresultatet tyngdes av att de finansiella posterna uppgick till -12,2 miljoner kronor.

"Ökningen av de finansiella kostnaderna är hänförlig till omvärdering av banktillgångar i Euro vid periodens slut. Påverkan av valutaeffekter hänförliga till omvärderingen av Bosch-likviden på Euro-kontot, uppgick under kvartalet till totalt -12 295 tusen kronor", skriver Powercell.

Nettoomsättningen uppgick till 27,0 miljoner kronor (28,1).

Lanseringen av en ny version av bränslecellssystemet MS-100 och etableringen av ett dotterbolag i Kina har medfört ökade kostnader för bränslecellsbolaget Powercell. Men det stärker också företagets långsiktiga position inom tekniken och ger ökad närhet till kinesiska kunder, skriver bolagets vd Per Wassén i bokslutskommunikén för 2019.

Försäljningen under fjärde kvartalet minskade något jämfört med motsvarande kvartal året innan, vilket enligt Powercell-vd:n hänger ihop med lägre försäljning av Powercell S3 till fordonssegmentet.

"Det här är en naturlig följd av vårt avtal med Bosch eftersom det innebär att vi licensierat ut vår S3-teknologi för detta segment", skriver Per Wassén.

Powercells vd skriver vidare att bolaget under kvartalet medvetet kraftigt ökat sina försäljningskostnader på grund av en rad satsningar. Även kostnaderna för forskning och utveckling har utökats, för att anpassa tekniken till kundernas krav.

Bioteknikbolaget Bioinvent redovisar ett resultat efter skatt på -40,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-32,7). Resultatet per aktie uppgick till -0:08 kronor (-0:09).

Nettoomsättningen uppgick till 25,4 miljoner kronor (10,4). Ingen utdelning föreslås för 2019.

Bioinvents vd Martin Welschof skriver i rapporten att bolagets samarbete med Merck & Co är en validering av Bioinvents arbete, där BI-1206 utvecklas för både solida tumörer och blodcancerformer.

Lightair, som utvecklar och säljer luftrenare, redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) för det fjärde kvartalet 2019 om 6,2 miljoner kronor (-2,3). Nettoomsättningen steg till 5,6 miljoner kronor (1,6). Nettoresultatet förbättrades till 5,5 miljoner kronor (-2,8).

Vd Lars Liljeholm skriver i rapporten att försäljningstrenden fortsätter att öka och att första kvartalet 2020 inleds med ett påtagligt ökat intresse från asiatiska distributörer. Order på 8,5 miljoner kronor har kommit från främst Kina, Hongkong och Taiwan, något som bolaget har meddelat i tidigare pressmeddelanden.

"Ett av skälen till detta är den pågående snabba spridningen av Coronavirus. En tidigare publicerad forskningsstudie från Karolinska Institutet påvisar att Lightairs Ionflow-teknologi kraftigt reducerar luftburen smittspridning genom att oskadliggöra smittsamma virus redan i luften. Lightair intensifierar nu information och marknadsföring mot konsumenter och distributörer, främst i Asien men även i Europa och USA", skriver Lars Liljeholm.

Den Kinnevikdelägda nätmodehandlaren Zalando omsatte 1.986 miljoner euro under årets fjärde kvartal, motsvarande en försäljningstillväxt på 19,5 procent.

Snittestimatet av 14 analytikers prognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på en omsättning på 1.971 miljoner euro och en försäljningstillväxt på 18,6 procent. Zalandos justerade rörelseresultat uppgick till 110 miljoner euro. Analytikernas snittestimat var ett justerat rörelseresultat på 108 miljoner euro.

Zalando spår att GMV-försäljningen ("gross merchandise value") helåret 2020 ska öka med 20-25 procent och att intäktstillväxten ska bli 15-20 procent.

Zalandos antal aktiva kunder ökade till 31,0 miljoner under det fjärde kvartalet 2019, en uppgång med drygt 17 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Under samma period ökade sajtbesöken med 32 procent till strax under 1,3 miljarder besök. Av sajtbesöken kom cirka 84 procent från mobila enheter, en uppgång med drygt 2 procentenheter jämfört med motsvarande period året innan.

Kinnevik äger cirka 26 procent av aktierna i Zalando.

Det norska biometribolaget Idex Biometrics redovisar ett nettoresultat på -85,7 miljoner norska kronor (-63,4) för det fjärde kvartalet 2019. Kvartalets totala intäkter uppgick till 0,7 miljoner norska kronor (0,4).

"Idex har gjort betydande framsteg under 2019 och in i 2020. Styrelsen är nöjd med att se en större produktlansering, design wins i både betalkortmarknaden och i accesskontrollmarknaden, samt början av produktionsleveranser under 2020", skriver bolaget i rapporten.

Idex räknar med ytterligare betalkortcertifieringar på den befintliga plattformen inom kort. Bolagets sensorer, som inkluderar Trustedbio-teknologin, väntas släppas för massproduktion under det fjärde kvartalet 2020, heter det i rapporten.

Vad gäller accesskontrollmarknaden, räknar Idex med att börja volymleveranserna under det andra kvartalet 2020.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -