På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Det publiceras ett antal kvartalsrapporter även denna onsdag. Här är siffrorna.

Teknikbolaget Newton Nordic redovisar ett nettoresultat på -1,1 miljoner kronor (-1,5) för det fjärde kvartalet 2019.

Omsättningen uppgick till 3,5 miljoner kronor (3,5) medan de totala intäkterna uppgick till 4,0 miljoner kronor (3,4).

"Under året 2020 kommer bolaget att intensifiera säljarbetet. Vi har kommit in ordentligt på den nordamerikanska marknaden, vilket nu med rätt insatser kommer generera mer försäljning. Det finns även andra geografiska marknader, såsom Ryssland och Mellanöstern, där våra produkter nu fått fotfäste och möjligheter skapats för mer försäljning" skriver bolagets vd Henrik Lewander som tillträdde vid årsskiftet.

Nästa steg, enligt bolaget, är att adressera marknaden för teleskopiska kamerakranar, där de nu har en "blygsam" marknadsandel. Användningen av kranar inom TV är vanligt förekommande och marknaden bedöms vara dubbelt så stor som den marknad bolaget är mest etablerade i nuläget, räls- och vajerkameramarknaden, fortsätter bolaget. Målsättningen för 2020 är att lansera minst en ny produkt för att adressera denna marknad.

Intäkterna för First North-listade Online Brands Nordics, som driver e-butiker för smycken, minskade i det fjärde kvartalet 2019 till 6,3 miljoner kronor från 8,4 miljoner kronor under samma kvartal 2018.

Ebitda-resultatet vände till en förlust på -0,6 miljoner kronor (1,1).

Orsakerna till de minskade intäkterna och resultatet är bland annat att bolaget avvecklade sin fysiska butik i Dalsjöfors, en verksamhet vars intäkter uppskattas till 0,7 miljoner kronor för fjärde kvartalet.

Bruttomarginalen försvagades till 38,7 procent (48,8).

"Anledningen till detta är att bolaget under november genomförde en omfattande realisation av lagervaror både i butikerna och på hedbergs.se", skriver Online Brands Nordics i rapporten.

Zoomability, som marknadsför ett eldrivet terrängfordon för funktionsnedsatta, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -2,2 miljoner kronor (-1,2). Resultatet per aktie blev -3:25 kronor.

Nettoomsättningen sjönk till 0,2 miljoner kronor (1,0) i spåren av att bolaget under fjärde kvartalet inte kunde producera och leverera Zoomar på grund av den tidigare eftersläpning som fanns i Zoomabilitys leverantörskedja samt oväntade fördröjningar i sista produktionsledet i december.

"För att trygga den positiva utveckling på lång sikt, som vi räknar med under 2020 och därefter, kommer bolaget att sondera marknaden kring möjligheten att ta in ytterligare rörelsekapital", skriver bolagets vd Pehr-Johan Fager i bokslutsrapporten.

På marknaden i USA, som Zoomability anser är den viktigaste marknaden, inledde bolaget under hösten ett samarbete med MacCabe Outdoor Mobility i Ohio.

"Syftet är att de ska hjälpa till att bygga upp ett 'ZOOM-USA' bestående av ett återförsäljarnätverk i hela landet. Vi kommer därför under 2020 börja adressera en betydligt större marknad i USA än tidigare. Vi kommer dock fortsätta bearbeta de välgörenhetsfonder vi tidigare varit så lyckosamma med, och sålt mer än 300 Zoomar till genom åren", skriver Pehr-Johan Fager.

NGM-listade Net Trading Group, NTG, redovisar en minskning av nettoresultatet för det fjärde kvartalet 2019 till -3,9 miljoner kronor (-2,9). Nettoomsättningen nästan halverades till 12,3 miljoner kronor (24,5). Resultatet före skatt blev -0,8 miljoner kronor (-3,7).

"Det är naturligtvis mycket tråkigt att NTG har tvingats avveckla MaxGodis till följd av förändrade regler i Norge. Detta har fått en dramatisk påverkan på bolagets resultat", skriver bolagets vd Morten Hansson angående avvecklingsbeskedet som kom i januari.

"Styrelsen och jag kommer försöka skapa en ny verksamhet i NTG", fortsätter Morten Hansson som dock uppger att han inte kan garantera att bolaget kommer att lyckas med detta. I ett värsta scenario kan NTG tvingas till likvidation och / eller avnotering, skriver han.

"Vi har diskussioner med flera aktörer som vill integrera sin verksamhet i NTG så att bolaget också kan behålla sin notering. Så snart styrelsen har något specifikt att rapportera kommer bolaget lämna information", uppger Morten Hansson.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,3 miljoner kronor (-0,3) medan de likvida medlen vid periodens slut var 1,6 miljoner kronor.

First North-listade Nilsson Special Vehicles hade en nettoomsättning på 52,1 miljoner kronor (61,1) under det fjärde kvartalet 2019.

Omsättningsminskningen under kvartalet beror till största delen på att bolaget tillfälligt ställt om för att producera fler begravningsbilar än ambulanser, där intäkten per bil är lägre för begravningsbilar, skriver bolaget i sitt bokslut.

Antalet levererade bilar under kvartalet uppgick till 41 stycken (49), fördelat på 11 (26) ambulanser, 27 (16) begravningsfordon och 3 (7) övriga fordon.

Ebitda-resultatet uppgick till -2,6 miljoner kronor (-5,3) och nettoresultatet blev -5,4 miljoner (-6,3).

Danska Stenocare, som är verksamma inom medicinsk cannabis, bokförde under det fjärde kvartalet 2019 intäkten på 11,3 miljoner danska kronor från den tidigare aviserade uppgörelsen med bolagets kanadensiska partner Canntrust som fick sin licens att producera medicinsk cannabis indragen. Denna intäkt bidrog till att Stenocare redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet på 5,3 miljoner danska kronor (-1,3).

Uppgörelsen innebar att Stenocare får en engångsbetalning på 0,5 miljoner kanadadollar och 272.727 Stenocare-aktier från leverantören som var stor aktieägare i Stenocare.

Sammantaget var 2019 ett år när Stenocare trots drastiska förändringar i sin leverantörskedja gjorde betydande framsteg, anser vd Thomas Skovlund Schnegelsberg som framhåller att ebitda-resultatet för helåret steg till 4,4 miljoner danska kronor.

Stenocares aktie handlas på Spotlight Stock Market i Köpenhamn.

Forskningsbolaget Toleranzia, som är listat på Spotlight, rapporterar ett resultat efter skatt om -3,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (-1,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:16 kronor (-0:10). Inga intäkter redovisades för kvartalet.

Vid fjärde kvartalets utgång hade Toleranzia en kassabehållning om cirka 20,9 (16,3) miljoner kronor.

Toleranzia utvecklar läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen mot den autoimmuna sjukdomen myastenia gravis (MG) och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken, enligt bolaget.

Efter det fjärde kvartalets utgång har Toleranzia meddelat status och tidsplan för storskalig produktion av TOL2.

"Enligt den uppdaterade tidsplanen beräknas 3P leverera GMP material till den kliniska studien i patienter under det fjärde kvartalet 2021, varefter studien kan inledas under 2022", skriver Toleranzia i rapporten.

 

NGM-noterade Nickel Mountain Group rapporterat ett rörelseresultat om -0,9 miljoner kronor (-4,2) för det fjärde kvartalet 2019. Nettoresultatet uppgick till -7,2 miljoner kronor (-1,8).

"Osäkerheterna i världen, inte minst för oss som är verksamma i Ryssland, skapar tyvärr långa processer, både i utvärderingar och beslut. Vissa trender är åt rätt håll, och vi hoppas att detta skall fortsätta under 2020", kommenterar vd Anders Thorsell i rapporten, där han också slår fast att aktiviteten i det fjärde kvartalet varit hög.

Vad gäller den ryska fyndigheten Tomsk har bolaget inte mycket nytt att rapportera.

"Angående försäljnings- och/eller partneranskaffningsprocessen som vi driver så gäller som tidigare meddelat 'så fort som möjligt', och det är inte möjligt att ge mer precision än så i dagsläget. Vi kan inte heller för närvarande ge mer information än vi tidigare givit. Det finns fortsatt inga garantier för ett lyckosamt resultat", uppger Anders Thorsell.

First North-listade Mavshack, som verkar inom digital distribution, redovisar en ökning av nettoomsättningen till 9,2 miljoner kronor (3,9) för det fjärde kvartalet 2019. Nettoresultatet sjönk däremot till -9,1 miljoner kronor (-3,8).

"Vid sidan av organisk tillväxt och kontinuerlig rekrytering kommer jag under 2020 fortsätta att söka efter uppköpskandidater både i Sverige och utomlands för att växa både inom B2B och B2C", skriver bolagets vd Tommy Carlstedt i rapporten.

Annonsnätverksbolaget Tourn redovisar ett justerat rörelseresultat (ebit) på 1,0 miljoner kronor (-4,2) för det fjärde kvartalet 2019. Intäkterna under perioden uppgick till 26,2 miljoner kronor (18,9).

Bolaget har under 2019 valt att göra en bokföringsteknisk åtgärd som resulterar i att fjärde kvartalet får bära högre kostnader, uppgav Tourn på tisdagen. Därför redovisar bolaget det justerade resultatet.

"För året som kommer tror vi på hög tillväxt av intäkter men också ett år av lönsamhet", skriver Tourns vd Robin Stenman i rapporten.

Tourns dotterbolaget Hubso har enligt rapporten som målsättning att vara lönsamt under 2020, och detsamma gäller koncernen som helhet.

"Under 2020 bedömer vi att hela koncernen kommer växa med lönsamhet och visa vinst på sista raden", heter det i rapporten.

First North-handlade Inissions försäljning summerades till 242 miljoner kronor (237) under det fjärde kvartalet 2019.

Rörelseresultatet minskade till 7,3 miljoner kronor (14,6) och resultat efter finansnetto till 5,7 miljoner (13,4). Orsaken till det lägre resultatet är bland annat en orealiserad valutaförlust om 1,5 miljoner kronor samt kostnader om 2,6 miljoner kopplade till samlokalisering av Simpro och Noca i Norge, framgår av Inissions rapport.

"Resterande lönsamhetsavvikelse relateras till en lägre efterfrågan i slutet av kvartalet där några av våra kunder har flyttat lagda order framåt i tiden. Det har lett till att beläggningen varierar och vi jobbar nu aktivt med att lastbalansera mellan våra fabriker samtidigt som vi ser över kostnaderna", kommenterar vd Björn Lifvergren.

Inission ser även en något lägre beläggning under första kvartalet 2020. Vd pekar också på att coronaepidemin medför osäkerhet med avseende på varuförsörjningen från Kina.

Veg of Lund, som utvecklar och säljer växtbaserade livsmedel, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -6,0 miljoner kronor (-2,1).

Nettoomsättningen steg till 0,5 miljoner kronor (0,4). Ökningen beror främst på uppstartad försäljning i Londonområdet genom bolagets brittiska dotterbolag, uppger Veg of Lund.

Bolagets fokus under 2019 har varit att etablera varumärket och sin första produkt, My Foodie, samt bygga en organisation för den planerade expansionen.

"Veg of Lund har etablerat egna helägda bolag i Storbritannien och USA, och tillsammans med lokala marknadsexperter för vi diskussioner med flera potentiella kunder. I februari 2020 presenterade vi vår nya direktförsäljningsbil som vi kommer att använda för att stärka våra relationer med kunder och konsumenter. Vi börjar i Skåne och avser fortsätta under året, med bilar också i Göteborgs- och Stockholmsområdet. Vi utvärderar även olika lösningar inom e-handel", skriver vd Thomas Olander i bokslutsrapporten.

First North-listade Sonetel, som erbjuder en mjukvarutjänst inom kommunikation för småföretag, redovisar en nettoomsättning om 7,3 miljoner kronor (7,3) för det brutna räkenskapsårets andra kvartal (oktober-december).

Rörelseresultatet var -0,9 miljoner kronor (-1,6). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,7 miljoner kronor (-0,6).

"Bolagets omstöpning är klar. Bolagets SaaS-plattform har expanderats med textkommunikation och artificiell intelligens. Vår nya tjänst för småföretag - med gratis infrastruktur för kunddialoger, med stöd av artificiell intelligens, lanserades i slutet av augusti. Tjänsten har fått ett varmt mottagande och används redan av över tusen företag globalt", skriver vd Henrik Thomé i rapporten.

Konverteringsgraden till betalande kund på den nya tjänsten är cirka 37 procent, vilket är över förväntan enligt Sonetel-chefen. I snitt har dessa betalat totalt cirka 245 kronor under de första 3 månaderna.

Henrik Thomé uppger vidare att olika former av effektiviseringar och åtgärder i verksamheten efter periodens utgång ger cirka 4 miljoner kronor i minskade kostnader per år.

24SevenOffice, som levererar affärssystem till små och medelstora företag vi molnbaserade lösningar, redovisar en nettoomsättning på 42,6 miljoner kronor (30,6) för det fjärde kvartalet 2019.

Cirka 2,4 miljoner kronor av omsättningen skulle vara periodiserat på grund av ett företagsförvärv, men har i stället blivit bokfört i det fjärde kvartalet. Nettoresultatet uppgick till -5,2 miljoner kronor (14,8). Den kostnadspost som ökat mest är för personal, den ökade till -27,7 miljoner kronor (-16,7) för det fjärde kvartalet.

"Under 2019 hade vi som mål att få minst en stor nyckelkund på plats. Det målet nådde vi redan vid halvårsskiftet då HSB blev kund för att automatisera bokföringen för 4.000 bostadsrättsföreningar. Systemet implementeras under 2020 och vi börjar få intäkter redan under andra halvåret i år. När systemet är fullt implementerat från och med 2021 kommer det ge oss intäkter på över 4 miljoner kronor årligen, baserat på dagens volymer", skriver bolagets vd Ståle Risa.

Det norska biometribolaget Zwipe redovisar intäkter på 1,5 miljoner norska kronor för helåret 2019 (2,3).

Det konsoliderade ebitda-resultatet var -92,0 miljoner norska kronor för 2019 (-60,3). Nettoresultatet för fjolåret var -95,2 miljoner norska kronor (-72,7).

Resultatförsämringen reflekterar främst ökade kostnader från det nya samarbetet i form av plattformsutveckling med Idemia, kostnader i samband med två börsnoteringsprocesser och strukturella engångskostnader från effektiviseringsprogrammet. Kassaflödet från verksamheten under 2019 var -85,0 miljoner kronor. De likvida medlen var vid utgången av året 90,2 miljoner norska kronor.

Zwipe uppger att samarbetet med Idemia har resulterat i en ny "single-chip"-lösning som kommer att kombineras med Zwipes egna produkter och tjänster. Lösningen är planerad att vara klar under andra halvåret 2020, uppger Zwipes vd André Løvestam i rapporten.

"Samtidigt siktar Zwipe på att ta in den nya plattformen i pilottester och småskaliga kommersiella lanseringar. Med introduktionen av denna teknologin kommer vi att uppnå en högst konkurrenskraftig kostnadsstruktur, vilket möjliggör att våra kunder når prisnivåer som väntas trigga massvolymer", skriver André Løvestam.

Medicinteknikbolaget Bonesupports rörelseresultat blev -38,6 miljoner kronor (-45) för det fjärde kvartalet 2019. Resultatet efter skatt var -40,8 miljoner kronor (-45,6). Resultat per aktie blev -0:79 kronor (-0:88). Omsättningen steg till 46,2 miljoner kronor (23,1).

Segmentet Europa och resten av världen rapporterade "fortsatt stabil tillväxt med 21 procent jämfört med föregående år".

För segmentet Nordamerika rapporterar Bonesupport en försäljningsökning med 454 procent som en effekt av övergång i distributionsmodell och en medföljande låg omsättning föregående år. För kvartalet rapporteras i USA en fortsatt sekventiell ökning med 26 procent från föregående kvartal.

"Sammantaget har vi lagt en stabil grund och har som målsättning att växa med 40 procent per år framöver", skriver vd Emil Billbäck om utsikterna för 2020.

Bryggeriet Kopparbergs, listat på NGM MTF, redovisar ett resultat efter skatt på 12,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (20,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:60 kronor (1:00).

Nettoomsättningen uppgick till 493 miljoner kronor (489). Rörelseresultatet blev 38,6 miljoner kronor (39,2). En utdelning om 6:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (6:10).

Kopparbergs Pink Gin har fortsatt sin positiva utveckling på den brittiska spritmarknaden. Sedan lanseringen i maj fram till slutet av 2019 såldes drygt 1 miljon liter, vilket gett Kopparbergs en femteplats inom segmentet pink gin i Storbritannien.

"Trots tuff konkurrens på den brittiska cidermarknaden fortsätter vi att hålla våra marknadsandelar såväl vad gäller on-trade som off-trade /…/ När nu Storbritannien går in i den slutliga Brexitförhandlingen står vi väl rustade vad gäller inköp, produktion och distribution och kan fortsätta leverera våra produkter utan avbrott", skriver vd Peter Bronsman.

Inom cidersegmentet på Systembolaget i Sverige har bolaget flyttat fram sina positioner och innehar såväl första- som andraplatsen med Kopparberg Päroncider samt Kopparberg Äpplecider, enligt rapporten.

Det norska biometribolaget Next Biometrics redovisar ett resultat efter skatt på -56,6 miljoner norska kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-40,9).

Rörelseresultatet blev -54,4 miljoner norska kronor (-41,3). Omsättningen under kvartalet sjönk med 68 procent till 9,2 miljoner norska kronor, jämfört med 29,3 miljoner under motsvarande kvartal 2018.

Next hänvisar nedgången i huvudsak till minskade leveranser till en amerikansk så kallad tier 1-tillverkare av notebooks.

Bolaget bedömer att omsättningen under det fjärde kvartalet var ett lågvattenmärke. Hittills under 2020 är intäkterna redan högre än de rapporterade intäkterna under det fjärde kvartalet 2019, skriver Next Biometrics i rapporten. Bolaget förklarar intäktsökningen med en större order från Indien och återkommande notebook-sensorvolymer.

Greenbridge Partners, med Hexagons vd Ola Rollén som en av huvudfinansiärerna, är största ägare i Next Biometrics med drygt 17 procent av aktierna.

Oljebolaget Africa Oil nettoresultat för det fjärde kvartalet uppgår till -146 miljoner dollar (-18,2). Resultat per aktie landade på -0:31 dollar (-0:04).

I nettoresultatet ingår en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av prospekteringstillgångarna i Kenya med 139,5 miljoner dollar. Nedskrivningen följer på en översyn av immateriella prospekteringstillgångar i relation till "carrying cost" av tillgångarna, uppgår bolaget i delårsrapporten.

För helåret uppgick nettoresultatet till -157 miljoner dollar.

NGM-handlade Smart Energy redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på 14,3 miljoner kronor (-7,0).

Nettoomsättningen steg till 351 miljoner kronor (261). Rörelseresultatet förbättrades till 15,3 miljoner kronor (1,0).

Både försäljningen och rörelseresultatet ligger helt i linje med förväntad prognos, uppger vd Jesper Starander.

"Sammantaget har bolaget under sista kvartalet haft ett starkt fokus på att driva sin bränsleförsäljning framåt och samtidigt hålla nere sina operativa kostnader vilket i sin tur har genererat ett starkt rörelseresultat som avslut för 2019", skriver han i rapporten.

Vid årsskiftet uppgick likvida medel i koncernen till 40,4 miljoner kronor.

"Bolagets operativa rörelseresultat exklusive nerskrivningarna av Pallas Group och exklusive koncernbidraget till moderbolaget uppgick till cirka 51,8 miljoner kronor före skatt vilket ger cirka 40,7 miljoner kronor efter skatt och med bakgrund till detta så kommer styrelsen under kommande månad internt utvärdera möjligheten att genomföra en aktieutdelning om cirka 75 procent av resultatet vid årsstämman om inget nytt förvärv är planerat att genomföras i närtid", skriver bolaget i bokslutsrapporten där alltså inget definitivt utdelningsförslag lämnas.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -