På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Rapporterna fortsätter att strömma in även under torsdagen.

Investmentbolaget Lundbergs redovisar ett resultat efter skatt på 11.098 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-877).

Rörelseresultatet blev 13.509 miljoner kronor (-540). Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 388 kronor. Den 18 februari låg substansvärdet 414 kronor per aktie. En utdelning om 3:40 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (3:20).

Den First North-listade digitala marknadsföringsbyrån Ayima redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på 0,3 miljoner kronor (-4,2). Nettoomsättningen minskade till 34,6 miljoner kronor (44,5).

"Som förväntat och tidigare aviserat blev årets avslutning i det fjärde kvartalet en besvikelse. Flera av Ayimas största och långvariga kunder led finansiellt med anledning av olika externa ekonomiska faktorer (brexit och spelreglering) och minskade i betydande grad sina marknadsföringsinvesteringar", skriver vd Mike Jacobson i bokslutsrapporten.

Ebitda-resultatet blev -2,8 miljoner kronor (-2,4)

Rörelseresultatet sjönk till -4,7 miljoner kronor (-4,2). Här ingår negativa engångsposter om 8,4 miljoner kronor och en positiv engångseffekt på 14,1 miljoner kronor.

I de negativa engångsposterna återfinns nedskrivningen av Tootsa MacGinty från 5,9 miljoner kronor till noll, en nedskrivning som Ayima meddelade den 5 februari.

Finepart, som säljer maskiner för komponenttillverkning och vars aktie är listad på Spotlight, redovisar intäkter på 4,2 miljoner kronor (0,3) för det fjärde kvartalet 2019.

Rörelseresultatet blev -0,5 miljoner kronor (-2,3) och nettoresultatet -0,7 miljoner kronor (-2,3). Finepart har under året sålt tre maskiner, vilka har levererats till USA, Indien och Sverige.

"Särskilt nöjd är jag med det genombrott vi nu fått i USA, där vi har högt ställda förväntningar på framtiden. Med nytt kapital kommer vi nu hårdsatsa ytterligare på vår marknadsbearbetning för att öka maskinförsäljningen, samtidigt som vi fortsätter att driva våra sidointäkter", skriver vd Lars Darvall i bokslutskommunikén.

Säkerhetsbolaget Tempest Security redovisar en ökad omsättning på 83,2 miljoner kronor (59,7) för det fjärde kvartalet 2019. Nettoresultatet förbättrades till -3,6 miljoner kronor (-7,7).

"De satsningar vi gjort under 2018 och början av 2019 för att bibehålla kvalitet under den starka tillväxten har visat sig vara rätt investeringar och de börjar nu ge avkastning. Vi fortsätter gå från styrka till styrka och jag väntar mig ett positivt resultat på helåret 2020", skriver bolagets vd Andrew Spry.

Scandinavian Health Innovation hade en nettoomsättning på 2,8 miljoner kronor, en ökning med cirka 43 procent jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet blev positivt, 0,3 miljoner kronor, jämfört med -1,0 miljon motsvarande period i fjol.

"Att vår koncern nu vänt till vinst öppnar upp för fler marknads- och försäljningsinvesteringar som ytterligare kommer kunna öka vår tillväxttakt", skriver bolaget i sin bokslutskommuniké.

Bayn Europe, som tillverkar sockerersättningsprodukter, hade en nettoomsättning på 1,3 miljoner kronor (1,2) under det fjärde kvartalet 2019.

Rörelseresultatet blev -4,8 miljoner kronor (-1,0) och belastades med kostnader på 1,6 miljoner kronor för likvidation av dotterbolag samt en reservation om 0,7 miljoner kronor för tvist med det bulgariska skatteverket.

Under året har aktieägare tillfört bolaget cirka 14 miljoner kronor. Det har möjliggjort förstärkt marknadsföring och försäljning, förbättrad produktion och logistik, samt vidareutveckling av bolagets tillverkningsmetod.

"Dessa investeringar tillsammans med fortsatt ökad efterfrågan av sockerersättning gör att vi förväntar oss att mer än dubblera försäljningen under 2020. Målet är 15 miljoner kronor i årsomsättning", skriver vd Patrik Edström.

Under 2019 uppgick nettoomsättningen till cirka 6 miljoner kronor.

Index Pharma hade ett rörelseresultat på -25,6 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019 (-22,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,2 miljoner kronor (-20,6).

"Styrkan och entydigheten i Conduct-resultaten stödjer vår strategi att ta cobitolimod vidare i utvecklingen och våra fas 3-förberedelser löper på enligt plan", skriver Peter Zerhouni, vd för bolaget, i bokslutskommunikén.

First North-bolaget Precio Fishbone hade en nettoomsättning på 69,8 miljoner kronor (64,6) under det fjärde kvartalet 2019.

Ebita-resultatet blev 7,5 miljoner kronor (8,4), med en ebita-marginal på 10,7 procent (12,9). Nettoresultatet blev 5,6 miljoner kronor (6,4).

För 2019 föreslår styrelsen en ordinarie utdelning på 1:80 kronor (1:80). Därutöver föreslås en extra utdelning på 0:20 kronor (0).

Qleanair, som levererar lösningar för luftrengöring av inomhusmiljöer, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -33,2 miljoner kronor (0,0) efter att bland annat ha haft engångskostnader på 18,4 miljoner kronor för noteringen på Nasdaq First North i december.

Det justerade rörelseresultatet steg till 19,3 miljoner kronor (15,6) medan det rapporterade rörelseresultatet sjönk till -25,3 miljoner kronor (8,1). Engångsposterna i fjärde kvartalet uppgick sammanlagt till -44,5 miljoner kronor (7,5).

Nettoomsättningen steg till 124 miljoner kronor (103) medan orderingången ökade till 102 miljoner kronor (75).

"Våra satsningar på nya produktkategorier inom ren inomhusluft utvecklades enligt plan. Det resulterade i att såväl försäljning som underliggande justerat rörelseresultat ökade", skriver vd Andreas Göth i bokslutsrapporten.

Styrelsen planerar att föreslå en utdelning på 0:25 kronor per aktie för helåret 2019 (0:00).

"Vi följer nära utvecklingen av Coronaviruset. Det är för tidigt att uttala sig om och hur det kommer att påverka oss", uppger Andreas Göth.

First North-listade Cortus Energy redovisar för det fjärde kvartalet ett rörelseresultat på -18,8 miljoner kronor (-87,5). Höganäsanläggningen har skrivits ned med 5,9 miljoner kronor (76,0) till ett nettovärde om 49,1 miljoner kronor. Periodens nettoresultat blev -19,0 miljoner kronor (-88,5).

Cortus Energy uppger att bolaget ser ett "stort intresse" från flera kunder i Europa och man har inlett diskussioner för start av ingenjörsarbete samt leverans av anläggningar.

"För bolagets finansiering under 2020 har brygglån på sammanlagt 20 miljoner kronor upptagits. Ytterligare behov under året bedömer vi kunna täcka genom förskott på nya beställningar och ökad lånefinansiering", skriver vd Håkan Sigfridsson i rapporten.

Disponibla likvida medel per den 31 december 2019 uppgick till 16,6 miljoner kronor.

First North-listade gruvprospekteringsbolaget Nordic Iron Ore redovisar ett resultat efter skatt på -2,8 miljoner kronor (-2,7) för det fjärde kvartalet 2019. Bolaget hade inga intäkter under perioden.

Enligt bolaget kommer 2020 i likhet med 2019 att vara ett viktigt år för projekt Ludvika Gruvor, då finansiering ska sökas till att anlägga gruvan i Blötberget.

"Det är min förhoppning att det nu påbörjade finansieringsarbetet för bygget av anläggningarna kring Blötberget även ska ge oss tillräckliga resurser för att öka tempot i utvecklingen av Väsmanfältet", skriver vd Lennart Eliasson i rapporten.

Koncernen hade vid kvartalets slut en likviditet på 13,0 miljoner kronor.

Det NGM-noterade underhållningsföretaget Nexar ökade omsättningen till 5,2 miljoner kronor (1,6) och nettoresultatet till -6,6 miljoner kronor (-9) i det fjärde kvartalet 2019.

"Den ökade omsättningen och det förbättrade resultatet under året beror på fler och utökade affärer för bolagets spanska dotterbolag", skriver bolaget i rapporten.

Managementkonsultbolaget Capacents omsättning blev 72,4 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019 (78,0).

Den minskade omsättningen beror på en lägre efterfrågan från kunder och att projekten under perioden varit mindre omfattande än vanligt, skriver bolaget i sitt bokslut.

Som en direkt följd av den minskade omsättningen sjönk rörelseresultatet till 5,4 miljoner kronor (8,1).

"Resultatet når inte upp till de målnivåer vi satt upp då omsättningen varit lägre inom Management Consultingverksamheten under slutet av 2019. Den initiala investeringsfasen i våra nya bolag, Capasearch och Capacify, är nu över och de både växer och genererar ett positivt rörelseresultat i det fjärde kvartalet", skriver vd Edvard Björkenheim.

Capacents aktie handlas på handelsplattformen Nasdaq First North.

Spiffbet, som utvecklar onlinespel för casino och betting och som är listat på First North, hade ett resultat för skatt på -4,1 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2019 (-2,3). Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,5 miljoner kronor (0).

Spotlight-listade Litium ökade omsättningen till 12,2 miljoner kronor (10,1), men nettoresultatet minskade till -2,6 miljoner kronor (-1,6) för det fjärde kvartalet 2019.

"Om vi fortsätter blicka framåt så förväntas digital handel i konsumentsegmentet växa fortsatt starkt, men på kort och medellång sikt ser vi troligen ännu kraftigare tillväxt inom B2B", skriver bolagets vd Patrik Settlin

Bolagets kassaflöde uppgick till -6,4 miljoner kronor i det fjärde kvartalet och -21,2 miljoner kronor för helåret. De utgående likvida medlen uppgick till 1,2 miljoner kronor vid årets utgång.

Umida, som tillverkar och säljer alkoholhaltiga drycker, hade en nettoomsättning på 22,2 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019, ned från 28,3 miljoner kronor motsvarande period 2018.

Rörelseresultatet blev -8,6 miljoner kronor (-1,4) och påverkades av negativa engångsposter som sammantaget uppgick till cirka -7 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Under 2019 har Umida lagt ned sin produktionsanläggning, halverat personalstyrkan, städat upp olönsamma produkter i portföljen.

First North-bolaget Jondetech Sensors redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -6,0 miljoner kronor (-3,7).

Bolaget hade ingen nettoomsättning i kvartalet (2.000 kronor). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,5 miljoner kronor (-3,3). Likvida medel på balansdagen uppgick till 13,2 miljoner kronor (31,8). Jondetech listades på First North i maj 2018. Bolaget utvecklar och tillverkar en ny typ av patenterad IR-sensor, baserad på nanoteknik.

Industrikoncernen Teqnion redovisar ett ebitda-resultat om 67,9 miljoner kronor för det andra halvåret 2019 (31,0).

Justerat för icke operativa resultatpåverkande poster (avseende icke utbetalda tilläggsköpeskilling) uppgick ebitda-resultatet till 19,3 miljoner kronor (31,0) Nettoomsättningen ökade till 305 miljoner kronor (165), där 30 procent av ökningen är organisk tillväxt.

Periodens resultat uppgick till 21,3 miljoner kronor (10,3).

"De flesta av våra verksamheter utvecklas som vi vill, men i vissa bolag har vi behövt intensifiera närvaron från Teqnions stab. Det tar längre tid än vad jag trodde att stabilisera de nya förvärven efter den oro ett ägarbyte kan orsaka, men det vi gör har effekt. Vi har vuxit väldigt snabbt, samtidigt som vi har noterat oss på Nasdaq First North Growth Market, men jag är trygg i att vi har kapacitet att hantera allt det nya", skriver vd Johan Steene.

Han meddelar vidare att bolaget kommer att gå över till att lämna kvartalsrapporter från och med q1 2020.

Bostadsutvecklaren Oscar Properties redovisar ett resultat efter skatt på 35,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-293). Resultatet per aktie uppgick till 2:41 kronor (-10:64).

Nettoomsättningen sjönk till 202 miljoner kronor (257). Rörelseresultatet steg till 61,7 miljoner kronor (-256). Oscar Properties varken sålde, bokade eller produktionsstartade någon lägenhet under det fjärde kvartalet. För helårsperioden blev resultatet efter skatt -2,1 miljoner kronor (-493) med en nettoomsättning på 888 miljoner (1.906).

Addvise hade en nettoomsättning på 102 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019, en ökning med cirka 29 procent jämfört med samma period 2018.

Ebitda för perioden uppgick till 9,6 miljoner kronor (6,7). Justerat ebitda-resultat blev 6,6 miljoner kronor (6,8), motsvarande en justerad marginal på 6,5 procent (9,3).

Periodens resultat uppgick till 8,3 miljoner kronor (3,8) med ett resultat per aktie på 0:09 kronor (0:09) Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 15,6 miljoner kronor (4,5). Styrelsen föreslår en utdelning om 0:01 krona per aktie (0:00).

Gamingbolaget Three Gates nettoomsättning det fjärde kvartalet blev 0,1 miljoner kronor (0,9). Rörelseresultatet uppgick till -4,3 miljoner (-5,5).

Project Blue Book: Hidden mysteries lanserades i Nordamerika i slutet av januari.

"Det är fortfarande tidigt i lanseringen och vi finjusterar nu spelet och utvärderar den mest effektiva strategin för user acquisition i nära samarbete med Superscale", skriver vd Don Geyer.

Enligt rapporten har bolaget för närvarande tillsammans med förvärvade Tivola sex nya produkter planerade för 2020 och 2021.

Genom förvärvet väntas Three Gates öka koncernens omsättning för 2020 väsentligt jämfört med 2019, samtidigt som lönsamhet på koncernnivå förväntas att uppnås under 2020.

Det First North-listade eyetrackingbolaget Smart Eye redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -35,2 miljoner kronor (-15,6).

Rörelsens kostnader är i linje med plan och avspeglar satsningen i det nya affärsområdet AIS (Applied Aritificial Intelligence Systems) samt att hantera den stora mängden av pågående upphandlingar och projektleveranser inom Automotive Solutions, uppger bolaget i bokslutsrapporten.

Nettoomsättningen sjönk med 10 procent till 13,5 miljoner kronor (15,0). De likvida medlen uppgick till 145 miljoner kronor per den sista december.

Det totala estimerade värdet av Smart Eyes hittills kommunicerade 57 design wins, jämfört med 53 i samband med föregående rapporttillfälle, uppgår för närvarande till minst 1.500 miljoner kronor över produktlivscykeln (1.350).

Om bolagets system skulle implementeras i alla bilmodeller i de plattformar där Smart Eye har erhållit design wins hos de 10 biltillverkare där detta har kommunicerats (8) uppgår det estimerade värdet för närvarande till minst 2.800 miljoner kronor sett över produktlivscykeln (2.650).

Smart Eye konstaterar att coronavirusets utbrott "lagt sordin på stämningen".

"Både AIS (Applied Artificial Intelligence Systems) och RI (Research Instruments) har delar av sin leverantörskedja i Kina vilket just nu skapar förseningar som vi ännu inte kan kvantifiera. Självklart jobbar vi för fullt för att mitigera eventuella effekter", skriver Smart Eyes vd Martin Krantz i bokslutsrapporten.

Han slår samtidigt fast att bolagets medarbetare i Chongqing är friska och välbehållna även om de för närvarande nödgas att jobba hemifrån.

"Förutom förseningarna i leverantörskedjan så går arbetet för AIS framåt enligt plan och kundintresset är mycket stort för eftermarknadsprodukten", skriver Martin Krantz.

Han uppger också att förskjutningarna i orderingången för Research Instruments har fortsatt i det fjärde kvartalet. Bolaget räknar dock med en normalisering i närtid, enligt Martin Krantz.

Investmentbolaget Bure föreslår en utdelning om 2:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (2:00).

Därutöver föreslår styrelsen en extra utdelning om 0:50 kronor per aktie (0:00). Substansvärdet var vid periodens utgång 196:60 kronor (137:10), en ökning med 43,5 procent under året. Substansvärdet var 187:50 kronor per den 19 februari, en minskning med 4,7 procent sedan årsskiftet.

Hemcheck hade ett resultat efter finansiella poster på -1,3 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019 (-1,7). Resultat per aktie blev -0:08 kronor (-0:11).

Sensys Gatso, som utvecklar system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, redovisar ett resultat efter skatt på 18,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (7,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:02 kronor (0:01).

Rörelseresultatet blev 13,9 miljoner kronor (7,3). Nettoomsättningen uppgick till 158 miljoner kronor (124). Orderingången ökade till 241 miljoner kronor (144). Ingen utdelning föreslås för verksamhetsåret 2019.

Allgon redovisar ett resultat efter skatt på 14,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (0). Resultatet per aktie uppgick till 0:26 kronor (0).

Rörelseresultatet blev 8,2 miljoner kronor (9,8) och rörelsemarginalen var 5,7 procent (7,5). Nettoomsättningen uppgick till 145 miljoner kronor (130). Ingen utdelning föreslås för 2019.

First North-listade Gapwaves, som utvecklar vågledar- och antennprodukter, redovisar ett resultat efter skatt på -10,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-15,7). Rörelseresultatet blev -10,8 miljoner kronor (-15,6).

Det förbättrade resultatet förklaras enligt bolaget av en nedskrivning av immateriella tillgångar som genomfördes 2018. Jämfört med tidigare kvartal under 2019 ökade kostnaderna kopplat till externa konsulter för att möta en ökning av antalet tekniska förfrågningar från kunder.

Nettoomsättningen uppgick till 5,2 miljoner kronor (0,6). Omsättningen var relaterat till intäkter från kundfinansierade utvecklingsprojekt, försäljning av prototypantenner och licensintäkter.

Periodens kassaflöde var 58,9 miljoner kronor (-11,3) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 109 miljoner kronor (72,4).

First North-listade Ellen hade en nettoomsättning på 10,5 miljoner kronor (8,3) under det andra halvåret 2019.

Bruttomarginalen uppgick till 46 (40) procent. Ebitda-resultatet uppgick till -4,9 miljoner kronor (-5,8) och resultat per aktie uppgick till -0:02 kronor (-0:04). Periodens kassaflöde uppgick till -3,2 miljoner kronor (8,5).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Medicinteknikbolaget Stille, vars aktie handlas på Nasdaq Firsth North, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet på 4,7 miljoner kronor (6,1).

Nettoomsättningen sjönk till 40,8 miljoner kronor (42,1). Rörelseresultatet minskade till 6,3 miljoner kronor (7,6). Rörande omsättningen skriver vd Hanna Ernestam Wilkman att tappet delvis kan härledas till en svag start i oktober efter ett mycket starkt tredje kvartal.

"Dock avslutades fjärde kvartalet starkt och vår långsiktiga tillväxtresa fortsätter", skriver vd:n.

"Vår ambition är att leda utvecklingen inom vårt verksamhetsområde tillsammans med våra affärspartners. Vi scoutar vidare för att hitta adekvata förvärvsmöjligheter och kommer även fortsättningsvis att investera i en ökad produktionseffektivitet för att uppnå förbättrade marginaler", skriver hon.

Everysport Media (ESMG), vars aktie handlas på Spotlight, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -1,8 miljoner kronor (-1,0).

Nettoomsättningen minskade något till 22,6 miljoner kronor (23,7). Ebitda-resultatet steg till 2,8 miljoner kronor (2,6) medan rörelseresultatet sjönk till -1,5 miljoner kronor (-0,6).

"Avslutningen på 2019 var stark. Under det fjärde kvartalet fortsatte tillväxten att vara hög inom våra primära fokusområden, vilket ledde till det högsta ebitda-resultatet som uppnåtts under ett kvartal i bolagets historia. Vi lanserade en rad nya produkter och tjänster", skriver vd Hannes Andersson i bokslutet.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2019.

"När vi nu rör oss in i 2020 och blickar framåt ser vi flera katalysatorer för fortsatt tillväxt. Vi fortsätter investera i hög takt i nya produkter både inom sportmedia och spelinformation, där ett stort fokus för oss blir att lansera ytterligare produkter internationellt", fortsätter Everysport Media-chefen.

Verkstadsbolaget AQ Group redovisar ett resultat efter skatt på 47,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (47,5). Resultatet per aktie uppgick till 2:60 kronor (2:58).

Nettoomsättningen uppgick till 1.300 miljoner kronor (1.216). Rörelseresultatet blev 65 miljoner kronor (57), medan resultatet före skatt uppgick till 58 miljoner kronor (53). En utdelning om 3:33 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (2:75).

NGM-noterade Paynova redovisar totala intäkter om 9,5 miljoner kronor (11,4), men ökade nettoresultatet till -10,7 (-13,5) för det fjärde kvartalet 2019.

"Vi fortsätter nu tillsammans med strategiska kunder och partners att forma erbjudanden som ligger i absolut framkant", skriver bolagets vd Daniel Ekberger.

"Antalet bankutmanare/neobanker på marknaden har vuxit stadigt de senaste åren. Marknaden präglas av hård konkurrens, både bolagen sinsemellan och från de traditionella bankerna. För att kunna vara snabba och flexibla är det viktigt för de nya aktörerna att liera sig med nischade samarbetspartners, inte minst inom teknik. Vi för dialoger med flertalet av dessa bankutmanare och hoppas kunna annonsera fler spännande avtal under året", fortsätter Daniel Ekberger.

Ljudboksföretaget Storytel redovisar ett resultat efter skatt på -80,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-34,3).

Ebitda-resultatet blev -81,1 miljoner kronor (-59,9). Nettoomsättningen uppgick till 565 miljoner kronor (437).

Storytel har sedan tidigare uppgett att bolaget i genomsnitt hade 1.083.400 betalande abonnenter i det fjärde kvartalet. Det motsvarar en ökning med 69.000 abonnenter jämfört med det tredje kvartalet, och innebär en årlig abonnenttillväxt på 41 procent. Streamingintäkterna för kvartalet blev 421 miljoner kronor, en ökning med 45 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018.

För det första kvartalet spår bolaget att streamingintäkterna ska stiga med 48 procent till 438 miljoner kronor och att antalet betalande kunder i snitt under kvartalet uppgår till 1.154.000, en ökning med 38 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019.

Storytel upprepar sina prognoser för helåret 2020:

* Räknar med att antalet abonnenter stiger till 1,5 miljoner.

* Streamingintäkterna väntas öka till mellan 1,9 och 2,0 miljarder kronor, motsvarande en intäktstillväxt på mellan 32 och 35 procent.

* Den negativa ebitda-marginalen väntas förbättras till spannet minus 10-12 procent.

* Kommer lansera sin tjänst i ytterligare 1-3 länder och ytterligare 2-4 marknader väntas nå lönsamhet.

Bettingbolaget Global Gaming, som under 2019 blev av med sin svenska licens, redovisar intäkter om 57,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet landade på -26,6 miljoner kronor (18,0). Det operationella kassaflödet var -43,2 miljoner kronor (7,7). Bolagets mål för 2020 är att "återigen vara ett lönsamt och vinstgivande företag."

"Vårt första delmål är att vara minst break-even under första halvåret och att därefter leverera stabilt växande svart siffror", skriver bolagets vd Tobias Fagerlund i rapporten.

Han pekar vidare bland annat på 2020 "har börjat tillfredsställande". Januari levde upp till bolagets högt ställda förhoppningar, heter det vidare.

Han skriver även att bolaget "har kontroll på kostnaderna" och pekar särskilt på marknadsföringsområdet där bolaget inte har åtagande av samma storlek som i början av 2019.

"Det är en bra bit kvar för oss innan vi har återhämtat oss ifrån 2019 års bakslag och visst är det mycket som kan gå oss emot", skriver han också i vd-ordet.

Skolföretaget Engelska skolan redovisar ett resultat efter skatt på 44,4 miljoner kronor för det andra kvartalet (oktober-december) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 (40,4). Resultatet per aktie steg till 1:11 kronor (1:01).

Rörelseresultatet ökade till 86,2 miljoner kronor (50,3). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 68,1 miljoner kronor (50,3).

"Det högre resultatet beror framför allt på en bättre balans mellan skolpengsökningarna och kostnaderna för undervisningen i Sverige. Kommunernas alltmer utmanande ekonomi slår igenom på skolpengsökningarna 2020 som preliminärt i snitt ökar med drygt 2 procent jämfört med 3 procent för 2019", skriver vd Anna Sörelius Nordenborg i delårsrapporten.

Bolaget hänför även resultatförbättringen till effekten av de två förvärven som gjordes i Spanien under fjärde kvartalet förra året. Intäkterna steg till 814 miljoner kronor (726). Den organiska intäktstillväxten var 9,9 procent (11,2).

"Vi fortsätter att växa i snabb takt med fler elever och fler skolor i både Sverige och Spanien. Under de senaste tio månaderna har vi förvärvat fyra skolor i Spanien och startat en ny skola i Skellefteå", uppger Anna Sörelius Nordenborg.

Resultatmässigt utvecklades Spanien enligt plan under det andra kvartalet efter ett säsongsmässigt svagt första kvartal, skriver Engelska skolan-chefen vidare.

Nätsäkerhetsföretaget Clavister redovisar ett resultat efter skatt på -62,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-29,9). Resultatet per aktie uppgick till -2:42 kronor (-1:27).

Koncernen har under perioden belastats av en nedskrivning av uppskjutna skattefordringar i dotterbolaget Clavister AB om totalt 29,0 miljoner kronor, uppger bolaget. Rörelseresultatet uppgick till -30,3 (-22,4) miljoner kronor.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -19,5 (-8,9) miljoner kronor. Justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt före jämförelsestörande poster uppgick till -13,3 (-13,4) miljoner kronor.

Kvartalets rörelseintäkter ökade med 1 procent till 32,3 miljoner kronor (32,1). Orderingången för kvartalet ökade med 8 procent och uppgick till 42,3 (39,0) miljoner kronor.

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Forskningsbolaget Oncopeptides redovisar ett rörelseresultat på -244 miljoner kronor (-112) i det fjärde kvartalet 2019.

Bolaget saknade i likhet med föregående år intäkter. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -217 miljoner kronor (-109) med likvida medel om 926 miljoner kronor (376).

Oncopeptides räknar med att ansökan om marknadsgodkännande för läkemedelskandidaten melflufen i USA kommer att lämnas in under det andra kvartalet 2020.

För Ocean-studien i fas 3 är målet att den ska vara färdigrekryterad i slutet av det första kvartalet 2020. Registreringsansökan baserat på Ocean väntas kunna lämnas in under det andra kvartalet 2021.

Magnolia Bostad redovisar ett resultat efter skatt på 11 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-86). Resultatet per aktie uppgick till 0:13 kronor (-2:12).

Rörelseresultatet blev 35 miljoner kronor (-33). Nettoomsättningen uppgick till 258 miljoner kronor (42). Styrelsens förslag till utdelning kommer att meddelas senast i kallelsen till årsstämman.

FM Mattsson, tillverkare av sanitetsarmaturer som vattenkranar och termostatblandare, redovisar ett resultat efter skatt på 9,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (11,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:68 kronor (0:89).

Rörelseresultatet blev 14,1 miljoner kronor (15,8). Kvartalet belastades med kostnader av engångskaraktär om 8,2 miljoner (0,0). Nettoomsättningen uppgick till 344 miljoner kronor (279).

En utdelning om 3:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (3:00).

Fastighetsbolaget Catena redovisar ett resultat efter skatt på 372 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (158), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 9:87 kronor (4:19).

Hyresintäkterna uppgick till 298 miljoner kronor (285). Driftsöverskottet blev 221 miljoner kronor (217) och förvaltningsresultatet 149 miljoner kronor (149).

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet positivt med 199 miljoner kronor (63,0). På derivat var de orealiserade värdeförändringarna 109 miljoner kronor (-20,1).

Styrelsen föreslår en utdelning om 6:50 kronor per aktie för helåret (5:75).

Det danska konglomeratet Maersk redovisar ett ebitda-resultat på 1.463 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2019.

Infronts snittestimat var ett ebitda-resultat på 1.518 miljoner dollar. Totala intäkter i kvartalet uppgick till 9.668 miljoner dollar, medan förväntningarna låg på 10.070 miljoner dollar. Maersk föreslår en ordinarie utdelning om 150 danska kronor per aktie för 2019, oförändrat från föregående år.

Industrigruppen Volati redovisar ett ebita-resultat om 194 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (173). Samtidigt meddelar styrelsen att den har beslutat om nya finansiella mål.

Det första målet är en genomsnittlig årlig tillväxt i ebita per stamaktie om minst 15 procent över en konjunkturcykel. Det andra målet är att långsiktigt ha en avkastning på justerat eget kapital om 20 procent. Det tredje målet är att nettoskulden i relation till justerad ebitda ska vara två till tre gånger som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen, och inte överstiga 3,5 gånger.

Vidare har bolaget fastställt en uppdaterad utdelningspolicy enligt vilken Volati normalt ska dela ut 10-30 procent av bolagets nettoresultat.

"Vid fastställande av utdelning beaktas nettoskuldsättning i relation till bolagets mål, framtida förvärvsmöjligheter, utvecklingsmöjligheter i befintliga bolag och andra faktorer som Volatis styrelse anser vara av betydelse", skriver bolaget.

Under det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen för koncernen till 1.801 miljoner kronor (1.831).

"Minskningen är främst hänförlig till avyttrad verksamhet samt minskad omsättning inom affärsområde Akademibokhandeln", skriver bolaget i rapporten.

First North-listade satellitsystembolaget AAC Clyde Space redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -8,4 miljoner kronor (0,5). De totala intäkterna sjönk till 24,0 miljoner kronor (34,4), varav nettoomsättningen minskade till 20,6 miljoner kronor (29,0).

"Minskningen beror i huvudsak på att stora resurser lagts på att lösa problem i framförallt två satellitprojekt, vilka levererades i början av 2020. Fjärde kvartalet 2018 inkluderade även royaltyintäkter om 4,1 miljoner kronor då samarbetet med York Space Systems nådde ett läge i slutet av 2018 som utlöste denna minimumroyalty", skriver AAC Clyde Space.

Rörelseresultatet i kvartalet sjönk till -8,4 miljoner kronor (0,3).

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2019.

Friskvårdskedjan Actic redovisar ett resultat efter skatt på -14 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-0,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:88 kronor (0:00).

Det justerade ebit-resultatet blev 16,2 miljoner kronor (15,6). Engångsposterna uppgick sammanlagt till -16 miljoner kronor (-10). Nettoomsättningen uppgick till 234 miljoner kronor (238). Det rapporterade rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (5,6), medan resultatet före skatt uppgick till -10 miljoner kronor (-4,2).

En utdelning om 0:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2019.

Recipharm, kontraktstillverkare inom läkemedelsindustrin, redovisar ett resultat efter skatt på 90 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-41). Resultatet per aktie uppgick till 1:32 kronor (-0:59).

Jämförelsestörande poster ingår med -52 miljoner kronor (-129). Ebitda-resultatet uppgick till 367 miljoner kronor (280) motsvarande en ebitda-marginal på 18,5 procent (16,1). Nettoomsättningen uppgick till 1.981 miljoner kronor (1.739).

En utdelning om 1:60 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (1:25).

Railcare, som arbetar med järnvägsunderhåll, redovisar ett resultat efter skatt på 0,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (0,3). Resultatet per aktie minskade till 0:01 kronor (0:02). Nettoomsättningen steg till 93,5 miljoner kronor (78,7) medan rörelseresultatet sjönk till 1,5 miljoner kronor (2,2).

"Resultatet är i samma nivå som föregående års fjärde kvartal, men det har påverkats negativt av kostnader för reparationer av lok och entreprenadmaskiner samt en lägre volym för ordinarie transportverksamheten", skriver vd Daniel Öholm i bokslutsrapporten.

En utdelning om 0:30 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (0:00).

Enligt Railcare råder högtryck i järnvägsindustrin.

"Under 2019 hade vi en god tillväxt och vi ser volymökningar hos våra kunder under många år framöver", uppger Daniel Öholm.

Bostadsutvecklaren SSM redovisar ett resultat efter skatt på -20,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-46,4). Rörelseresultatet blev 1,0 miljoner kronor (-33,6). Nettoomsättningen uppgick till 36,1 miljoner kronor (58,2).

Vid kvartalets utgång fanns tre projekt i produktion motsvarande 618 bostäder. Antalet sålda bostadsrätter i pågående produktion uppgick till 435. Under kvartalet produktionsstartades inga bostadsrätter.

Säljgraden i SSM:s bostadsrättsprojekt i produktion uppgick till 98,9 procent vid kvartalets utgång, vilket begränsar möjligheten till nyförsäljning för närvarande, skriver bolaget i sin rapport.

Ferronordic, återförsäljare av anläggningsmaskiner, redovisar ett resultat efter skatt på 57 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (64). Resultatet per aktie uppgick till 3:95 kronor (4:40).

Rörelseresultatet blev 95 miljoner kronor (84). Nettoomsättningen minskade 6 procent till 960 miljoner kronor (1.019). En utdelning om 4:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2019.

Bolaget tror att marknaden under 2020 kommer att växa i ungefär samma takt som under 2019, med potential för ytterligare tillväxt om de nationella projekten tar fart, skriver Ferronordic i rapporten. Vad gäller Tyskland tror bolaget att efterfrågan på nya lastbilar förblir stark om än lägre än under 2019.

Strålterapisystemleverantören Elekta redovisar ett ebita-resultat på 648 miljoner kronor för det tredje kvartalet i sitt brutna räkenskapsår 2019/2020 (505). Enligt Infronts sammanställning av elva analytikers prognoser väntades ett ebita-resultat på 666 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 3.656 miljoner kronor (3.320). Här var snittestimatet 3.700 miljoner kronor, enligt Infront. Orderingången uppgick till 4.276 miljoner kronor (4.551). Snittestimatet var 5.049 miljoner kronor.

Elekta upprepar sin prognos om en organisk försäljningsökning på 8-10 procent, beräknat på oförändrade valutakurser för räkenskapsåret 2019/2020. Ebita-marginalen väntas komma in på omkring 18 procent för det brutna helåret, även det en upprepad prognos.

Elekta rapporterar en trög orderingång från USA under bolagets tredje kvartal i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 avseende perioden november till januari.

Under det tredje kvartalet redovisade regionen Nord- och Sydamerika en negativ ordertillväxt på 43 procent beräknat på konstant valuta. För niomånadersperioden upp till januari 2020 var motsvarande nedgång 4 procent.

Elekta uppger sig ha vidtagit åtgärder för att förbättra utvecklingen, med en nedgång som drivs av den amerikanska marknaden.

Sinch, som levererar molnbaserade kommunikationstjänster, redovisar ett justerat ebitda-resultat på 200 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (190).

Jämförelsestörande poster uppgick till -5,2 miljoner kronor (+31) och då dessa inkluderas uppgår ebitda-resultatet till 194 miljoner kronor (140).

Nettoresultatet blev 94,7 miljoner kronor (104) och per aktie var resultatet 1:73 kronor (1:93). Nettoomsättningen uppgick till 1.541 miljoner kronor (1.151) och den organiska tillväxten var 17 procent.

Ingen utdelning föreslås för helåret.

"Strategin är att växa både organiskt och genom förvärv. I det fjärde kvartalet bidrar båda delar och vi redovisar rekordhögt bruttoresultat och ebitda", skriver Sinch vd Oscar Werner i bokslutsrapporten.

Förvärven av TWW och My Elefant bidrog med 14 procentenheter. Den organiska bruttoresultattillväxten, i lokal valuta och exklusive förvärv, var 23 procent.

I Meddelandetjänster var den organiska tillväxten i bruttoresultatet 27 procent i fjärde kvartalet.

"Vi ser fortsatt god efterfrågan från stora, amerikanska techbolag som prioriterar kvalitet och använder Sinch för att skicka meddelanden till många länder samtidigt. Vi ser också en positiv utveckling i arbetet att bredda tillväxten till resten av vår kundbas", skriver Oscar Werner.

Röst och Video visade en 72-procentig bruttoresultattillväxt jämfört med fjärde kvartalet 2018. Här ser bolaget fortsatt goda tillväxtmöjligheter inom både Number Verification och Number Masking och tillför resurser inom både sälj och produktutveckling.

Balkongbolaget Balco redovisar ett resultat efter skatt på 26,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (19,0). Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1:10 kronor (0:86).

Rörelseresultatet blev 37,7 miljoner kronor (27,0) och rörelsemarginalen var 11,3 procent (8,9). Nettoomsättningen uppgick till 333 miljoner kronor (304). Försäljningstillväxten var 10 procent. Orderingången ökade med 15 procent till 352 miljoner kronor (305) och orderstocken uppgick till 1.522 miljoner kronor (1.204).

En utdelning om 2:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (2:00).

Balcos operativa kassaflöde för helåret 2019 var 134 miljoner kronor och kassan i slutet av året var 119 miljoner kronor.

"Vår finansiella ställning ger oss utrymme för ökad utdelning till våra aktieägare samtidigt som vi är rustade för förvärv", kommenterar vd Kenneth Lundahl i bokslutskommunikén där det framgår att utdelningen föreslås höjas till 2:50 kronor.

Fastator, ett investmentbolag med inriktning på fastighetssektorn, lämnar utdelning till aktieägarna för första gången. Styrelsen avser att föreslå en utdelning om 3:00 kronor per aktie för 2019.

För det fjärde kvartalet redovisar Fastator ett resultat på cirka 279 miljoner kronor (79,2). Substansvärdet per aktie efter utspädning var 98:80 kronor (65:30). Värdeförändringar från fastigheter, realiserade, uppgår till 472 miljoner kronor (13,8). Intäkterna uppgick till 72,6 miljoner kronor (34,3).

Fastighetsvärdet i koncernen per den 31 december uppgick till 1.230 miljoner kronor (321). Det högre värdet beror på förvärvet av fastigheter i både Industrisamhället samt Point.

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus genomgår en stark expansionsfas, med målet att börsnoteras, skriver bolaget i rapporten.

Copperstone Resources hade ett resultat på -3,6 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019 (-5,0). Resultat per aktie blev -0:01 krona (-0:02). Kassaflödet var 3,2 miljoner kronor (-1,0).

Prospekteringstillgångar uppgick till 303 miljoner kronor vid utgången av året (59,2), och totala tillgångar uppgick till 333 miljoner kronor (74,7).

Kassan vid utgången av perioden uppgick till 19 miljoner kronor (1,3). Copperstone står fast vid planen att återstarta Viscaria.

Catena Medias rapport för det fjärde kvartalet var med avseende på intäkter, ebitda och justerad ebitda i linje med den vinstvarning som skickades ut för två dagar sedan.

Resultatet före skatt uppgick till -32,3 miljoner euro (13,1) och nettoresultatet blev -31,1 miljoner euro. Bolaget genomförde som tidigare känt en nedskrivning om 32 miljoner euro i det fjärde kvartalet. Ingen utdelning föreslås för helåret 2019.

Säsongseffekter kommer sannolikt att göra att det första halvåret blir svagare än det andra för affiliate-bolaget Catena Media. Det skriver vd Per Hellberg i rapporten för det fjärde kvartalet 2019.

"Men vi ser fram emot ett spännande år med de europeiska fotbollsmästerskappen och fortsatt tillväxt från AskGamblers och Japan", skriver Per Hellberg.

Catena Medias styrelse har satt nya finansiella mål för bolaget. Det första målet är att bolaget ska ha en lönsam tvåsiffrig organisk tillväxt på årsbasis. Det andra målet är bolaget ska ha en räntebärande nettoskuld i förhållande till det justerade ebitda-resultatet om 1,75 gånger på lång sikt.

De nya målen ersätter de gamla på grund av "förändrade marknadsvillkor", skriver bolaget.

Bolagets tidigare mål var bland annat ett ebitda-resultatet om 100 miljoner euro 2021 och ha en tvåsiffrig organisk tillväxt. Bolaget hade detta mål med sikte på 2020 från början, men sköt på detta i augusti 2019. Under fjolåret landade det justerade ebitda-resultatet på 43,5 miljoner euro.

IT-konsultbolaget B3 Consulting redovisar en omsättning på 239 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (204).
Rörelseresultatet blev 7,0 miljoner kronor (14,2), vilket ger en rörelsemarginal om 2,9 procent (7,0).
Resultatet tyngdes av poster av engångskaraktär om 6,1 miljoner kronor.
Resultatet per aktie uppgick till 0:28 kronor (1:00).
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.

It-konsulten Softronic redovisar ett resultat efter skatt på 16,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (13,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:31 kronor (0:26).
Nettoomsättningen låg på 188 miljoner kronor (193), en nedgång med 2,7 procent. Förklaringen är densamma som tidigare under året, att områden med god omsättning men låg marginal till del ersatts av affärer med bättre lönsamhetsnivå, skriver Softronics vd Per Adolfsson i rapporten.
Ebitda-resultatet låg på 27,4 miljoner (19,9).
Resultatet före skatt var 21,4 miljoner kronor (18,6).
En utdelning om 1:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (1:00).

NGM-listade antennbolaget ASTG, Advanced Stabilized Technologies, redovisar ett ebitda-resultat på 0,5 miljoner kronor (-3,1) för det fjärde kvartalet 2019. Resultat efter finansiella poster blev -7,2 miljoner kronor (-4,3).
Nettoomsättningen ökade till 13,1 miljoner kronor (3,4).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,7 miljoner kronor (-0,5).

Bolaget hade ingen nettoomsättning i kvartalet (2.000 kronor).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,5 miljoner kronor (-3,3). Likvida medel på balansdagen uppgick till 13,2 miljoner kronor (31,8).

Jondetech listades på First North i maj 2018. Bolaget utvecklar och tillverkar en ny typ av patenterad IR-sensor, baserad på nanoteknik.

 

Bolaget hade ingen nettoomsättning i kvartalet (2.000 kronor).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,5 miljoner kronor (-3,3). Likvida medel på balansdagen uppgick till 13,2 miljoner kronor (31,8).

Jondetech listades på First North i maj 2018. Bolaget utvecklar och tillverkar en ny typ av patenterad IR-sensor, baserad på nanoteknik.

 
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -