På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Här är torsdagens alla bokslut. Texten uppdateras löpande.

Studsvik, som är leverantör till kärnkraftsindustrin, redovisar ett resultat efter skatt på 11,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-6,4). Resultatet per aktie uppgick till 1:42 kronor (-0:78).

Nettoomsättningen uppgick till 203 miljoner kronor (188). Rörelseresultatet blev 20,4 miljoner kronor (-0,3) och det fria kassaflödet uppgick till 7,2 miljoner kronor (29,4). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019 (0).

Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar en nettoomsättning på 512 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (487). Bruttoresultatet blev 354 miljoner kronor (340).

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 1.027 miljoner kronor (1.154), medan värdeförändringarna på derivat redovisades till noll kronor (4,1).

Efter skatt blev resultatet 1.102 miljoner kronor (1.182), vilket motsvarar 5:34 kronor per aktie (5:73).

En utdelning om 3:90 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (3:70).

Cleantech-bolaget Ecoclime redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -1,7 miljoner kronor (2,8).

Nettoomsättningen steg till 20,7 miljoner kronor (16,1). Ökningen är främst hänförlig till de tidigare förvärven och den ökande efterfrågan inom segmentet cirkulär energi.

"Det under 2018 förvärvade SDC Automation AB har under perioden mer än dubblerat sin nettoomsättning till 10,2 miljoner kronor (3,9)", skriver Ecoclime.

Koncernens rörelseresultat sjönk till -1,8 miljoner kronor (2,4). Engångsposter för förberedelser för First North Premier Growth Market uppgick till -4,0 miljoner kronor (0).

"Det kommande året gör vi framförallt satsningar på att öka försäljningen av våra kärnprodukter på den svenska marknaden och på förberedelser för satsningar på exportmarknaden via våra exportnätverk. Vårt minimiscenario år 2020 baseras på en minst lika kraftig tillväxt som för det gångna året", skriver vd Lennart Olofsson i rapporten.

Gamingbolaget Gold Town Games hade en nettoomsättning på 1,7 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019, jämfört med 3,9 miljoner motsvarande period året innan. Ebitda-resultatet uppgick till -2,9 miljoner kronor (-1,0) och ebit-resultatet blev -4,0 miljoner kronor (-1,6). För helåret 2019 minskade omsättningen till 10,4 miljoner kronor (19,3).

"Vi är givetvis missnöjda med både omsättningen och resultatet. De båda är en konsekvens av att kapital prioriterats på ett andra spel, World Football Manager, men också att World Hockey Manager inte lyckats behålla och kapitalisera befintliga användare i tillräckligt hög utsträckning", skriver vd Pär Hultgren.

I mitten av januari lanserade den första versionen av World Hockey Manager (WHM) med Wayne Gretzky integrerad som användarens guide. I anslutning till uppdateringen med Gretzky påbörjades en mer intensiv period av marknadsföring.

"Så här långt pekar det uppåt, trenden är positiv, och framför allt Kanada har genererat så många nerladdningar att de nu har passerat både Sverige och USA i antalet dagliga aktiva användare och WHM stiger på ranking för nedladdade sportspel på flertalet nationella marknader runt om i världen", skriver vd:n.

Trention, som investerar i och lånar ut pengar till företag, redovisar ett resultat efter skatt på 6,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (0,2). Resultatet per aktie uppgick till 1:76 kronor (0:05). Nettoomsättningen uppgick till 14 miljoner kronor (15,5). Rörelseresultatet blev 6,2 miljoner kronor (0).

Teleoperatören A3 redovisar ett resultat efter skatt på 5,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (0,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:17 kronor (0:01).

Nettoomsättningen uppgick till 204 miljoner kronor (212). Rörelseresultatet blev 1,3 miljoner kronor (4). Ebitda-resultatet uppgick till 19,0 miljoner (17,5), motsvarande en ebitda-marginal på 9,3 procent (8,3).

En utdelning om 1:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (1:25). Styrelsen utvärderar också möjligheten att dela ut hela aktieinnehavet i intressebolaget Bright till aktieägarna.

Forskningsbolaget Medivir redovisar ett ebitda-resultat på -30,3 miljoner kronor (-96,6) för det fjärde kvartalet 2019. Nettoomsättningen uppgick till 1,4 miljoner kronor, mot en försäljning på 13,6 miljoner i motsvarande kvartal föregående år.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2019.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23,6 miljoner kronor (-72,4) och de likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 135 miljoner kronor (286).

Vitecs styrelse föreslår höjd utdelning till 1:35 kronor per aktie för helåret 2019, jämfört med 1:20 kronor 2018.

Under det fjärde kvartalet enskilt uppgick nettoomsättningen till 298 miljoner kronor (290). Ebita-resultatet blev 53 miljoner kronor (56) motsvarande en ebita-marginal om 18 procent (19) Rörelseresultat uppgick till 26 miljoner kronor (34) motsvarande en rörelsemarginal om 9 procent (12).

Vinst per aktie före utspädning blev 0:49 kronor (0:98) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56 miljoner kronor (48).

"Året har utvecklats väl, våra repetitiva intäkter har ökat med 22 procent varav närmare 6 procent organiskt och uppgår till 79 procent (73) av totala intäkterna. Vi har idag 23 operativa affärsenheter mot 18 samma tid ifjol. Vi har investerat 139 miljoner kronor i vår produktportfölj och vi har ökat antalet medarbetare. Genom 5 förvärv under året har vi tillfört cirka 160 miljoner kronor i årsomsättning", kommenterar vd Lars Stenlund.

Omsorgsbolaget Attendo redovisar ett ebita-resultat på 139 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (176).

Nettoomsättningen uppgick till 3.054 miljoner kronor (2.818). Rörelseresultatet (ebit) blev 104 miljoner kronor (140). Resultat efter skatt var -40 miljoner kronor (-4). Justerat rörelseresultat, det vill säga ebita enligt tidigare redovisningsstandard, uppgick till 35 miljoner kronor. Jämförelsekvartalet var belastat av avsättningar på 60 miljoner.

Styrelsen föreslår ingen utdelning avseende räkenskapsåret 2019, med bakgrund av det svaga resultatet 2019, bolagets finansiella nyckeltal och nyligen genomförda omförhandling av lån.

"Under fjärde kvartalet avslutade vi den förlustbringande och största hemtjänstverksamheten i Danmark samtidigt som vi öppnade 174 nya platser i Sverige, framförallt inom äldreomsorg. Under 2020 kommer vi att öka öppningstakten i Skandinavien jämfört med 2019. Detta skapar förutsättningar för långsiktig tillväxt och värdeskapande samtidigt som det kortsiktigt väntas ha en negativ påverkan på lönsamheten under uppstartsperioden", skriver bolaget i sin rapport.

Attendo upppger vidare att de finansiella effekterna av åtgärdsprogrammet i Finland förväntas dröja till andra halvåret 2020, i samband med att öppningstakten av nya enheter sjunker och bolaget väntas nå en bättre balans mellan nyöppningar och nyförsäljning.

Kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong redovisar ett resultat efter skatt på -1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-123). Resultatet per aktie uppgick till 0:00 kronor (-0:58).

Noterbart är att det i jämförelseperioden för ett år sedan upptogs nedskrivning av goodwill som påverkade resultatet negativt med 76 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 568 miljoner kronor (603). Rörelseresultatet blev 14 miljoner kronor (-85).

För helårsperioden blev resultatet efter skatt -24 miljoner kronor (-148) med en nettoomsättning på 2.166 miljoner (2.220).

Telefontillverkaren Doro redovisar ett resultat efter skatt på 20,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (25,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:87 kronor (1:08).

Nettoomsättningen ökade med 11,1 procent till 616 miljoner kronor (554), medan orderingången minskade 5 procent till 513 miljoner kronor (540).

Rörelseresultatet blev 30,9 miljoner kronor (38,0). Exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar om 10,6 miljoner kronor, uppgick rörelseresultatet till 41,5 miljoner kronor. Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 58,7 miljoner kronor (36,1).

Förslag om utdelning för 2019 kommer att lämnas senast i kallelsen till årsstämman, uppger Doro. För 2018 lämnades ingen utdelning.

Lime Technology hade en nettoomsättning på 81,8 miljoner kronor (68,9) under det fjärde kvartalet 2019. Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 14 procent (19%) Repetitiva intäkter uppgick till 44,3 Mkr (37,1)

Kvartalet belastades inte av några jämförelsestörande poster men i fjol uppgick de till 6,9 (för kostnader relaterade till noteringen på Nasdaq Stockholm). Justerad ebita-resultat uppgick till 20 miljoner kronor (16) vilket innebär en justerad ebita-marginal om 24 procent (23) Resultat efter skatt uppgick till 12,1 miljoner kronor (4,2) motsvarande ett resultat per aktie efter utspädning om 0:91 kronor (0:32).

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1:50 kronor per aktie, en höjning från 1:00 kronor 2018.

Specialistläkemedelsbolaget Sobi redovisar ett ebita-resultat på 2.288 miljoner kronor (916).

Snittestimatet låg på 2.410 miljoner i Infronts sammanställning av prognoser från fyra analytiker. Det justerade ebita-resultatet låg på 2.380 miljoner kronor. I konsensus fanns inga förväntade jämförelsestörande poster i kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 4.890 miljoner kronor (2.571). Snittestimatet var 4.833 miljoner.

Värmeteknikbolaget Nibe redovisar ett resultat före skatt för det fjärde kvartalet 2019 på 886 miljoner kronor. Ett genomsnitt av fyra analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett resultat före skatt på 930 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 7.137 miljoner kronor. Här låg analytikersnittestimatet på 7.161 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 953 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 976 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 13,4 procent, jämfört med snittestimatet på 13,6 procent.

Utdelningen för 2019 föreslås bli 1:40 kronor per aktie (1:30), att jämföra med förväntade 1:39 kronor.

Läs mer om Nibes rapport här.

Omsorgsbolaget Humana redovisar ett resultat efter skatt på 18 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (51). Resultatet per aktie uppgick till 0:35 kronor (0:97).

Rörelseresultatet blev 71 miljoner kronor (82). Integrationskostnader för Coronaria Hoiva belastade resultatet med 6 miljoner (0). Effekterna av IFRS 16, den nya redovisningsstandarden som gäller från 1 januari 2019, påverkade rörelseresultatet med +16 Mkr (0).

Rörelseintäkterna uppgick till 1.912 miljoner kronor (1.700). En utdelning om 0:70 kronor per aktie föreslås för helåret 2019. Styrelsen har reviderat Humanas finansiella mål.

Fukthanteringsbolaget Munters redovisar ett justerat ebita-resultat på 229 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019.

Ett genomsnitt av fyra analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 257 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 1.842 miljoner kronor, mot ett analytikersnitt på 1.855 miljoner. Den justerade ebita-marginalen blev därmed 12,5 procent mot prognossnittet på 13,8 procent.

Orderingången landade på 1.845 miljoner kronor, mot ett snitt på 1.847 miljoner. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019, jämfört med ett analytikersnitt på 0:20 kronor.

"Arbetet med att stabilisera verksamheten och göra ständiga förbättringar kommer fortsätta under 2020. För att säkerställa långsiktig, lönsam tillväxt kommer detta innebära att det görs investeringar inom forskning och utveckling och initiativ med syfte att driva synergier inom gruppen under 2020. Den nuvarande situationen kombinerat med den strategiska inriktningen för framtiden gör att styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019", heter det.

Karolinska Development redovisar ett resultat efter skatt på 329 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (14,9). Resultatet per aktie uppgick till 3:20 kronor (0:23).

Intäkterna uppgick till 0,7 miljoner kronor (0,9).

Medicinteknikbolaget Q-Linea redovisar ett rörelseresultat på -62,1 miljoner kronor (-39,2) i det fjärde kvartalet 2019.

Omsättningen låg på 0,0 miljoner kronor (0,3). Nettoresultatet var -62,0 miljoner kronor (-39,4). Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2019.

Kassaflöde från den löpande verksamheten var -52,1 miljoner kronor (-37,4) med likvida medel om 26,0 miljoner kronor (354) vid rapportperiodens utgång.

Q-Linea har även kortfristiga placeringar om 181 miljoner kronor (150).

Gruv- och smältverksbolaget Bolidens resultat före skatt blev 1.667 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019.

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt 1.856 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av femton analytikers prognoser inför rapporten.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager hamnade på 1.721 miljoner kronor. Marknaden förväntningar låg här på 1.952 miljoner. Omvärderingen av processlager uppgick till 23 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt förväntat sig en effekt på -27,6 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 12.972 miljoner kronor för perioden. Här låg snittprognosen på 13.657 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 7:00 kronor per aktie (8:75). Väntat var en ordinarie utdelning om 7:19 kronor och en extrautdelning om i snitt 3:81 kronor per aktie.

Bolidens resultat för det fjärde kvartalet nådde inte upp till analytikernas snittförväntningar och den väntade extrautdelningen uteblev. Lägre metallhalter och snabbare investeringstakt bidrar till missen.

I synnerhet affärsområdet Gruvor kom in lägre än väntat i Infronts prognossammanställning. Rörelseresultat blev 890 miljoner kronor för kvartalet, att jämföra med väntade 1.148 miljoner.

"Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor minskade /…/ till följd av bland annat lägre halter, vilket delvis motverkades av en starkare dollar", konstaterar vd Mikael Staffas i vd-ordet.

För koppargruvan Aitik ökade den anrikade volymen något till 10,5 miljoner ton från 10,1 miljoner ton i det tredje kvartalet, trots att produktionen påverkades av bristande tillgänglighet på lingrävare. Kopparhalten uppgick dock bara till 0,22 procent, under det väntade snittet om 0,25 procent för 2020 och klart lägre än de 0,27 procent som gällde ett år tidigare.

För affärsområdet Smältverk ökade det underliggande rörelseresultat till 759 miljoner kronor (575), vilket dock var 6 procent lägre än Infronts snittprognos.

"Förbättrade zinksmältlöner och högre metallpriser i svenska kronor bidrog positivt medan kostnader hänförliga till ett planerat underhållsstopp i Rönnskär och strejker i Finland påverkade negativt", uppger bolaget.

Investeringarna uppgick under 2019 till 8,8 miljarder kronor, drygt 800 miljoner högre än bolaget tidigare kommunicerat. Det högre beloppet förklaras av Boliden med att investeringarna har gått snabbare än ursprungligen planerat - huvudsakligen i Kevitsa och i Bolidenområdet.

Nischbanken Collectors kreditförlustnivå uppgick till 12,3 procent i det fjärde kvartalet 2019 (2,1).

Kreditförlusterna påverkades negativt av den extra reservering om 800 miljoner kronor för förväntade kreditförluster som gjordes under det fjärde kvartalet och som har meddelats tidigare. Justerat för den extra reserveringen hade kreditförlustnivån för kvartalet uppgått till 1,7 procent.

Rörelseresultatet blev -680 miljoner kronor. Collector meddelade i en vinstvarning den 21 januari att bolaget räknade med ett rörelseresultat på cirka -670 miljoner kronor. Exklusive poster av engångskaraktär uppgick det justerade rörelseresultatet till 145 miljoner kronor. Collectors rörelseintäkter uppgick till 671 miljoner kronor (563). Ingen utdelning föreslås för 2019, vilket är i linje med bolagets utdelningspolicy.

Fastighetsbolaget Nyfosa, som knoppats av från Hemfosa, hade hyresintäkter för fastigheter på 381 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (317).

Driftöverskottet blev 255 miljoner kronor (229) och förvaltningsresultatet uppgick till 460 miljoner (250). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter låg på 138 miljoner kronor (4) och på finansiella instrument på 1 miljon (7). Efter skatt blev resultatet 543 miljoner kronor (308), vilket motsvarade 3:24 kronor per aktie (1:84).

Styrelsen föreslår en sakutdelning av aktier i bolaget Torslanda Property till Nyfosas aktieägare, vilket är känt sedan tidigare. Varje 17 aktier i Nyfosa föreslås ge rätt till en aktie i Torslanda Property, efter aktiesplit 10:1 i Torslanda Property.

Installationsbolaget Bravida redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2019 på 424 miljoner kronor (436).

Väntat var ett rörelseresultat på 401 miljoner kronor enligt Bloomberg News. Nettoomsättningen steg till 5.667 miljoner kronor (5.521), jämfört med analytikersnittet på 5.750 miljoner kronor. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till -3 procent (4).

"Efter de åtgärder vi vidtagit avseende verksamheterna i Stockholm och Finland samt färdigställande av de olönsamma projekten som följde med från Oras förvärvet så har vi goda förutsättningar för att återgå till organisk tillväxt under året och förbättra marginalen i vår verksamhet", skriver Bravidas vd Mattias Johansson i bokslutsrapporten.

Resultatet före skatt minskade till 407 miljoner kronor (446) medan nettoresultatet backade till 304 miljoner kronor (372). Orderingången sjönk till 5.546 miljoner kronor (6.629). Orderstocken vid utgången av kvartalet var 14.485 miljoner kronor (11.992).

För helåret 2019 föreslås en utdelning på 2:25 kronor (2:00). Väntat var en utdelning på 2:15 kronor per aktie.

"Marknaden för teknisk service och installation kommer att vara fortsatt god i Sverige, Norge och Danmark samt stabil i Finland. Eftersom Bravidas marknad är lokal kommer det fortsatt vara lokala variationer på efterfrågan på de olika marknaderna. Bravidas totala orderstock är på en god nivå med en hög orderstock i Sverige och Danmark. Orderstocken i Norge har minskat under de senaste kvartalen. Det finns dock goda möjligheter att under de närmsta kvartalen förbättra det norska orderläget då vi arbetar i tidiga skeden i ett flertal större projekt", skriver Mattias Johansson om framtidsutsikterna.

"Vår serviceverksamhet växer och utgör 47 procent av vår omsättning, affärerna är som regel återkommande vilket ger en god stabilitet i vår verksamhet", tillägger han.

Hjälmbolaget Mips redovisar ett resultat efter skatt på 30,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (21,9). Resultatet per aktie uppgick till 1:19 kronor (0:87).

Rörelseresultatet blev 39 miljoner kronor (28,7) och rörelsemarginalen var 44,6 procent (46,1). Nettoomsättningen uppgick till 87,5 miljoner kronor (62,2). Organisk tillväxt var 33 procent.

En utdelning om 3:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (2:50).

Speloperatören Betssons intäkter uppgick till 1.290 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Väntat var 1.311 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av tre analytikers estimat.

Rörelseresultatet blev 201 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 15,5 procent. Här var ett rörelseresultat om 218 miljoner kronor väntat och en rörelsemarginal om 16,6 procent.

En utdelning om 2:84 kronor per aktie föreslås för helåret 2019, en sänkning från 3:89 kronor föregående år. Analytikerna i Infronts sammanställning hade räknat med en utdelning på 2:81 kronor.

Betssons sportboksmarginal har varit "gynnsam" hittills under det första kvartalet 2020. Det skriver bolaget i rapporten för det fjärde kvartalet. Vidare framgår att de genomsnittliga dagliga intäkterna under det första kvartalet 2020, till och med den 9 februari, var 6 procent högre än under första kvartalet 2019.

Specialpappersbolaget Ahlstrom-Munksjö redovisar ett justerat ebitda-resultat på 70,5 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2018. Väntat var enligt Infronts prognossammanställning ett justerat ebitda-resultat på 80,8 miljoner euro.

Försäljningen uppgick till 699 miljoner euro. Väntat var en försäljning på 713 miljoner. Justerad ebitda-marginal blev därmed 10,1 procent. Här var 11,3 procent väntat. Styrelsen föreslår en utdelning om 0:52 euro per aktie för 2019, samma nivå som för 2018. Väntat var 0:53 euro.

Fordonsunderleverantören Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 44 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (38).

Den justerade rörelsemarginalen blev 3,8 procent (3,1). Det framgår av bokslutsrapporten. Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev -133 miljoner kronor (-12). Nettoomsättningen uppgick till 1.141 miljoner kronor (1.225).

Haldex underliggande rörelseresultat förbättrades i det fjärde kvartalet, jämfört med samma kvartal för ett år sedan.

"Satsningarna på ny teknik utvecklades över förväntan och de kinesiska myndigheternas godkännande av vårt elektromekaniska bromssystem har öppnat för ett flertal testinstallationer", kommenterar vd Helene Svahn, som tillträdde under fjolåret.

Haldex har även haft en positiv utveckling i Europa med både förlängda och fördjupade samarbeten med världsledande lastbilstillverkare, uppger hon.

Året totalt sett präglades av "stort fokus på effektivisering" och utveckling av bolagets teknik. Bolaget sänkte under året sina försäljnings- och administrationskostnader med 14 procent och ser ytterligare möjligheter till effektivisering framöver, enligt vd:n.

IT-bolaget Qbnk redovisar ett ebitda-resultat på 0,9 miljoner kronor (0,6) i det fjärde kvartalet 2019.

Intäkterna låg på 7,7 miljoner kronor (7,1) varav abonnemangsintäkter utgjorde 5,7 miljoner kronor (4,4) och konsulttjänster 1,7 miljoner kronor (2,7).

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av december ökade med 31 procent under helåret till 1,9 miljoner kronor. Resultatet efter skatt var 0,2 miljoner kronor (0,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten var +2,8 miljoner kronor (0,0) med likvida medel om 9,9 miljoner kronor (2,5) vid rapportperiodens utgång.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2019.

Enligt Qbnks långsiktiga mål kommer prioriteringen framåt ligga på organisk tillväxt snarare än att kortsiktigt optimera vinsterna.

Fingerprint Cards, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, redovisar ett rörelseresultat om -15,3 miljoner kronor (-25,5) för det fjärde kvartalet 2019.

Bruttomarginalen uppgick till 23 procent (21). Nettoomsättningen uppgick till 381 miljoner kronor (424), en nedgång med 10 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 82,4 miljoner kronor under kvartalet (-26,1).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019, i likhet med föregående år.

Läs mer om Fingerprints rapport här.

Den norska mediekoncernen Schibsted redovisar ett ebitda-resultat på 944 miljoner norska kronor för det fjärde kvartalet 2019.

Väntat var ett ebitda-resultat om 1.079 miljoner norska kronor, enligt Infront prognossammanställning inför rapporten. Resultat före skatt uppgick till 227 miljoner kronor, vilket kan jämföras med väntade 724 miljoner. Nettoomsättningen blev 5.101 miljoner norska kronor. Väntat här var 5.149 miljoner kronor. En utdelning om 2:00 norska kronor per aktie föreslås. Förväntningarna låg på en utdelning på 3:17 kronor.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -