På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 En lång rad börsbolag rapporterar sin bokslut idag, bland annat har EQT och Kindred publicerat sina siffror.

Etikettsbolaget Nilörngruppen redovisar ett resultat efter skatt på 7,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (26,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:62 kronor (2:30).

En utdelning om 2:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (4:00). Nilörn vinstvarnade den 22 januari och gav då preliminära siffror för det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet blev 11,6 miljoner kronor (25,4), jämfört med preliminärt 11,5 miljoner kronor.

Orderingången blev 188 miljoner kronor (182), jämfört med preliminärt 188 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 171 miljoner kronor (186), jämfört med preliminärt 171 miljoner kronor

Import-, agentur- och handelsföretaget Malmbergs Elektriska redovisar ett resultat efter skatt på 14,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (10,6). Resultatet per aktie uppgick till 1:76 kronor (1:33).

Nettoomsättningen uppgick till 184 miljoner kronor (179). Rörelseresultatet blev 18,8 miljoner kronor (14,8). Och resultatet före skatt uppgick till 18,1 miljoner kronor (14).

En utdelning om 1:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (2:50).

"Vi ser fortsatt positivt på marknaden även om det inom vissa områden skett en avmattning. Områdena solceller och laddning ser vi ligger helt rätt i tiden och den marknaden utvecklas snabbt. Vi fortsätter utvecklingen och utbyggnaden av vårt proffsbutiksnät, framförallt med de nya mindre PRIO-butikerna. Under 2020 kommer vi lansera flera nya produkter som vi arbetat med under 2019 och det tillsammans med vår digitaliseringssatsning gör att vi står rustade framåt", skriver Malmbergs om sina framtidsutsikter.

Carbiotix, som är verksamt inom tarmhälsa, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -1,4 miljoner kronor (-0,9).

De totala intäkterna steg till 1,2 miljoner kronor (0,8), varav nettoomsättningen dock sjönk till 22.000 kronor (409.000) medan aktiverat arbete för egen räkning ökade till 1,2 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet sjönk till -1,4 miljoner kronor (-0,9). De huvudsakliga kostnaderna var relaterade till personal samt kostnader i samband med noteringen av aktien på Spotlight Stock Market i oktober.

"Sammantaget är det hög aktivitet i Carbiotix och vi lanserade nyligen vår andra generationens diagnostikplattform för tarmhälsa, vilken kommer göra det möjligt för oss att konkurrera direkt med andra tjänsteleverantörer genom införandet av en ny analytisk metod", skriver vd Kristofer Cook i bokslutsrapporten.

De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 6,9 miljoner kronor.

First North-bolaget Piezo Motor, som tillverkar mikromotorer baserade på piezoelektriska material, ökade nettoomsättningen till 12,3 miljoner kronor (8,6) det fjärde kvartalet 2019.

Rörelseresultatet uppgick till 0,1 miljoner kronor (-7,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 0,1 miljoner kronor (-7,7) det fjärde kvartalet. Bolagets likvida medel uppgick till 16,9 miljoner kronor (53,8) per den 31 december 2019.

"Styrelse och ledning bedömer att bolagets likvida medel täcker verksamhetens behov för 2020", heter det i bokslutsrapporten.

Under helåret var kassaflödet från den löpande verksamheten -15,2 miljoner kronor (-20,3).

"Den högre försäljningen under fjärde kvartalet 2019 beräknas medföra ett motsvarande kassaflöde under första halvåret 2020", skriver bolaget i rapporten.

Under helåret 2019 uppgick nettoomsättningen till 30,7 miljoner kronor (26,0), motsvarande en tillväxt med 18 procent. Piezo Motor hade tidigare bedömt att intäkterna för helåret skulle uppgå till drygt 30 miljoner kronor.

"Försäljningen av motorer och tillhörande elektronik uppgick till 21,5 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt med 35 procent jämfört med föregående år", skriver bolaget.

Mjukvarubolaget Crunchfish redovisar ett nettoresultat om -4,2 miljoner kronor (-5,6) för det fjärde kvartalet 2019. Det motsvarar -0:16 kronor per aktie (-0:25).

Omsättningen uppgick till 5,5 miljoner kronor (2,1) med ett rörelseresultat på -4,1 miljoner kronor (-5,6). Ebitda-resultatet låg på -2,3 miljoner kronor (-3,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,5 miljoner kronor (-2,0) med likvida medel på 13,2 miljoner kronor (21,4).

Affärssystemsbolaget Fortnox redovisar ett resultat efter skatt på 35,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (22,8). Rörelseresultatet blev 45,2 miljoner kronor (28,7) och rörelsemarginalen var 29,5 procent (26,7). Nettoomsättningen uppgick till 153 miljoner kronor (107). Försäljningstillväxten var 43 procent. En utdelning om 0:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (0:35).

IT-konsulten Prevas redovisar ett resultat efter skatt på 12,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-3,6). Resultatet per aktie uppgick till 1:23 kronor (-0:38). Nettoomsättningen uppgick till 214 miljoner kronor (212).

Rörelseresultatet blev 18 miljoner kronor (-3,7) och rörelsemarginalen var 8,4 procent (-1,8). För helårsperioden blev resultatet efter skatt 32,4 miljoner kronor (5,6) med en nettoomsättning på 796 miljoner (771). En utdelning om 0:75 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (0:00).

Investmentbolaget Vostok New Ventures substansvärde uppgick till 9:94 dollar per aktie vid utgången av det fjärde kvartalet, jämfört med 10:37 dollar ett år tidigare. Under året har bolaget genomfört split och inlösen.

I svenska kronor uppgick substansvärdet till 92:63 kronor i slutet av december. Resultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 87,2 miljoner dollar (-36,1). Resultat per aktie uppgick under kvartalet till 1:12 dollar (-0:43).

Bolaget konstaterar i bokslutet att 2019 var ett händelserikt år, med försäljning av Avito, en extrautdelning på 215 miljoner dollar, återköp och inlösen av obligationer.

Det finländska mobilspelsbolaget Rovio, mest känt för Angry Birds, redovisar ett justerat rörelseresultat på 0,2 miljoner euro (5,3) för det fjärde kvartalet 2019.

Ebitda-resultatet blev 2,6 miljoner euro (9,3). Intäkterna uppgick till 71,6 miljoner euro (72,7). Jämförelsetalen är inte fullt jämförbara på grund av IFRS 16.

Rovio uppger vidare att dotterbolaget Hatch ska omstruktureras med en efterföljande årlig kostnadsbesparing på cirka 6 miljoner euro.

Irisity hade under årets fjärde kvartal en omsättning på 9,7 miljoner kronor (7,1) och redovisar ett ebitda-resultat på -0,4 miljoner kronor (-2,6). Resultatet efter skatt uppgick till -3,5 miljoner kronor (-4,5). Bruttomarginalen steg till 71,8 procent (62,0).

"Försäljningen under kvartalet visar god tillväxt såväl nationellt som internationellt. Ebitda-resultatet stärktes under perioden främst drivet av en högre intäkt men också från förstärkta marginaler", skriver Irisitys vd Marcus Bäcklund i bokslutskommunikéns vd-ord.

Cleantechbolaget Climeon redovisar ett rörelseresultat på -36,0 miljoner kronor (-32,7) för det fjärde kvartalet 2019.

Resultatet efter skatt var -38,2 miljoner kronor (-15,6). Orderingången låg på 19,7 miljoner kronor (40,0) med en total orderstock på 730 miljoner kronor vid rapportperiodensutgång. Omsättningen landade på 35,1 miljoner kronor (37,7).

Climeons projekt på Island tar längre tid att förverkliga än vad bolaget räknat med. Det skriver bolagets vd Thomas Östros i rapporten.

"Det är tydligt att den stora utrullningen av Islandsordern kommer ta längre tid än tidigare estimerat men vi ser fortsatt positivt på den isländska marknaden och behovet av en distribuerad baskraft", skriver Climeons vd Thomas Östros i rapporten för det fjärde kvartalet.

Bolaget omsatte 117 miljoner kronor under 2019, upp från 59 miljoner året innan. Omsättningen under fjärde kvartalet om 35 miljoner kronor är hänförlig till leveranser i Japan och på Island, samt inom det maritima området.

"Trots förseningar på flera fronter under 2019 ser vi att vi tar oss framåt med fortsatt tillväxt och ökade leveranser, även om förseningarna till viss del väntas belasta oss operationellt och finansiellt", skriver Climeon vd i rapporten.

Sommaren 2018 meddelade Climeon att bolaget tecknat avtal med isländska Varmaorka om att utöka en befintlig order till ett värde av cirka 65 miljoner euro från tidigare drygt 30 miljoner euro.

Handicares intäkter uppgick till 68,8 miljoner euro (69,2) under fjärde kvartalet 2019. Den organiska tillväxten var 1,2 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 40,6 procent (37,5). Justerat ebita-resultat uppgick till 4,8 miljoner euro (2,8) och motsvarande marginal var 7,0 procent (4,1). Rörelseresultatet ebit uppgick till -7,1 miljoner euro (0,2) och motsvarande marginal var -10,3 procent (0,3).

Resultat per aktie (inklusive avvecklad verksamhet) före och efter utspädning uppgick till -0:20 euro (0:01). Justerat operativt kassaflöde uppgick till 5,8 miljoner euro (9,1)

Den strategiska översynen fortgår och ledde till att Handicare Auto avyttrades under december med en realiserad förlust om 9,3 miljoner euro som har bokförts inom Övriga specificerade poster. Styrelsen föreslår 0:07 euro i utdelning per aktie för 2019 (0:05).

Momentum redovisar ett resultat efter skatt på 56 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (64) i det brutna räkenskapsåret. Resultatet per aktie uppgick till 7:95 kronor (8:20).

Rörelseresultatet blev 78 miljoner kronor (85) och rörelsemarginalen var 4,9 procent (5,5). Justerad rörelsemarginal blev 5,5 procent (5,5). Nettoomsättningen uppgick till 1.588 miljoner kronor (1.552).

Forskningsbolaget Alligator Bioscience redovisar ett resultat efter skatt på -59,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-30,6). Resultatet per aktie uppgick till -0:84 kronor (-0:43).

Rörelseresultatet blev -59,3 miljoner kronor (-30,1). Nettoomsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (25,6).

Friluftsbolaget Thule redovisar ett justerat rörelseresultat på 71 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019. Analytikerna i Infronts sammanställning hade räknat med 64,9 miljoner kronor.

Den justerade rörelsemarginalen blev 5,9 procent, mot väntade 5,3 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1.211 miljoner kronor, här hade analytikerna räknat med 1.231 miljoner kronor. En utdelning om 7:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2019, att jämföra med förväntade 7:45 kronor.

Sportspelsleverantören Kambi redovisar ett rörelseresultat 6,2 miljoner euro (4,2). Intäkterna uppgick till 26,7 miljoner euro (21,7), motsvarande en tillväxt om 23,1 procent.

Analytiker hade räknat med ett rörelseresultat om 5,6 miljoner euro, enligt Bloombergs sammanställning. Snittestimatet för intäkterna var 26,0 miljoner. Resultatet efter skatt landade på 4,6 miljoner euro (3,3).

Intäkterna från Kambis amerikanska kund Draftkings, som gått ihop med Kambis konkurrent SBTech, kommer sannolikt ("likely) vara opåverkade av Draftkings affär under helåret 2020.

Det skriver Kambis vd Kristian Nylén i rapporten för det fjärde kvartalet. Affären mellan Draftkings och SBTech blev känd den 23 december.

Kepler Cheuvreux har i en analys gjort bedömningen att Drafkings utgör cirka 5-10 procent av Kambis intäkter och att dessa kommer att gradvis minska under 2021 och 2022.

Industrikoncernen Trelleborg redovisar ett justerat rörelseresultat om 1.006 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019.

Analytikernas förväntningar låg enligt Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser i genomsnitt på ett justerat rörelseresultat om 945 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 9.018 miljoner kronor. Här väntades i snitt 8.764 miljoner kronor, enligt Infront. Organiskt ökade försäljningen med 0 procent, att jämföra med väntade -1,4 procent. Den justerade ebit-marginalen blev därmed 11,2 procent. Här väntades 10,8 procent.

Nettoresultatet blev -2.519 miljoner kronor. Väntat var -2.580 miljoner. I nettoresultatet ingår jämförelsestörande poster om -3.431 miljoner kronor. Väntat här var -3.454 miljoner, sedan bolaget flaggat för nedskrivningar om 3.200 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 4:75 kronor per aktie. Trelleborg har tidigare meddelat att styrelsen avsåg att föreslå en utdelning för 2019 på samma nivå som för 2018, då 4:75 kronor per aktie delades ut.

Trelleborg spår att efterfrågan under årets första kvartal kommer att vara något lägre än under det fjärde kvartalet 2019, justerat för säsongsmässiga variationer.

I rapporten för det tredje kvartalet spådde Trelleborg att fjolåret skulle avslutas med en efterfrågan fjärde kvartalet i nivå med kvartal tre, även då justerat för säsongsmässiga variationer.

Fastighetsbolaget Klöverns intäkter uppgick till 900 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2019 (852). Driftöverskottet blev 570 miljoner kronor (524) och förvaltningsresultatet uppgick till 314 miljoner (297).

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 1.028 miljoner kronor (1.492), medan värdeförändringarna på derivat redovisades till 15 miljoner kronor (13). Efter skatt blev resultatet 1.324 miljoner kronor (1.561), vilket motsvarade 1:49 kronor per stamaktie (1:78).

En utdelning om 0:50 kronor per stamaktie föreslås för helåret 2019 (0:46) att utbetalas vid fyra tillfällen. För preferensaktierna föreslås en utdelning om 20:00 kr (20:00) också att utbetalas vid fyra tillfällen.

Hoist Finance, som köper portföljer med förfallna lån, redovisar ett rörelseresultat på 117 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019. Ett genomsnitt av tre analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 108 miljoner kronor.

Resultatet före skatt blev 147 miljoner kronor, vilket kan jämföras med ett snittestimat på 124 miljoner kronor. Jämförelsestörande poster före skatt uppgick till -47 miljoner kronor och avser kostnader för värdepapperisering samt uppstartskostnader i samband med IT-outsourcing.

Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster uppgick således till 194 miljoner kronor. Resultatet efter skatt blev 111 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på ett nettoresultat på 97,2 miljoner kronor. Totala intäkter uppgick till 768 miljoner kronor, mot ett analytikersnitt på 750 miljoner kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 9,9 procent, jämfört med snittprognosen på 10,3 procent.

Livekasinounderleverantören Evolution Gaming redovisar ett ebitda-resultat på 55,8 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2019 (31,6). Väntat var 52,5 miljoner enligt Infronts sammanställning av tre analytikers estimat. Ebitda-marginalen var 52,7 procent (45,0). Här hade analytikerna räknat med en marginal på 51,5 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 106 miljoner euro, motsvarande en tillväxt på 51 procent. Snittestimatet för intäkterna låg på 102 miljoner. En utdelning om 0:42 euro per aktie föreslås, en höjning från 0:24 euro. Analytikerna hade väntat sig 0:35 euro, enligt Infronts sammanställning.

Evolution Gamings vd Martin Carlesund konstaterar att bettingbolaget kan lägga ett starkt 2019 till handlingarna och indikerar att ingen annan färdriktning synts än.

"2020 har startat bra och jag ser fram emot ett nytt spännande år!", skriver han i bokslutets vd-ord.

Han pekar på att resultattrenden under 2019 fortsatte även under det avslutande kvartalet som omsättningsmässigt innebar en tillväxt på 51 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Marginalen på EBITDA-nivå kunde även förbättras jämfört med året som helhet, 52,7 procent mot 50 procent för helåret 2019, vilket i sig var den högsta marginalen Evolution Gaming presterat för ett enskilt år. Det överträffade även bolagets egen guidning från förra sommaren som indikerade 47-49 procent.

Bolaget räknar med en fortsatt stark marginaltrend även i år:

"För 2020 förväntar vi oss att kunna bibehålla eller något förbättra marginalnivån jämfört med 2019", skriver Martin Carlesund.

Coor Service Management redovisar ett justerat ebita-resultat på 152 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019, jämfört med analytikernas snittestimat på 155 miljoner, enligt Infront.

Nettoomsättningen uppgick till 2.732 miljoner kronor, jämfört med väntade 2.777 miljoner.

En utdelning om 4:40 kronor per aktie föreslås för helåret 2019. Utav den totala utdelningen var 2:20 kronor ordinarie utdelning och resterande 2:20 kronor extrautdelning.

G5 Entertainment, som utvecklar spelappar åt smarttelefoner och surfplattor, redovisar ett resultat efter skatt på -4,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (17,1).

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (18,6). Kvartalet var negativt påverkat av nedskrivningar uppgående till -5,7 miljoner kronor och valutakursförändringar på rörelsefordringar och skulder om -4,1 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 328 miljoner kronor (341). En utdelning om 2:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (2:50).

G5:s egenutvecklade spel Jewels of Rome har sedan det lanserades i juni 2019 levererat en tvåsiffrig sekventiell tillväxt varje månad. Under fjärde kvartalet svarade spelet för 10 procent av bolagets intäkter och i januari 2020 för mer än 15 procent.

"Under kvartalet uppnådde vi en sekventiell tillväxt om 9 procent och de egna spelen tog en större andel av intäkterna. Med fler av våra egna spel som är på väg att lansera, har G5 en stark position när vi nu inleder 2020", skriver bolaget.

G5 lanserade fem nya spel 2019: Match Town Makeover, Jewels of Rome, Hidden Treasures, Jewels of Mahjong och Wordplay: Exercise Your Brain.

"Mjuklanseringen av Match Town Makeover visade att spelet behöver ytterligare insatser, men spelet kommer att lanseras globalt under 2020. Hidden Treasures redovisar så långt bra resultat och visar potential att bli en lönsam produkt. Jewels of Mahjong mjuklanserades under julhelgen och har visat lovande resultat så spelet kommer snart lanseras globalt", skriver G5.

Wordplay: Exercise Your Brain är tillgängligt över hela världen för nedladdning sedan januari 2020.

För 2020 planerar G5 att lansera ytterligare fem nya spel.

Spelbolagsunderleverantören Net Ent redovisar ett ebitda-resultat på 261 miljoner kronor (204). Väntat var 270 miljoner, enligt Bloomberg News konsensussammanställning. Intäkterna uppgick till 512 miljoner kronor (465), mot väntade 523 miljoner, och ebitda-marginalen blev 51,0 procent (43,9).

För 2019 föreslår styrelsen en utdelning på 1:00 kronor per aktie (2:25). Väntat var en utdelning på 1:68 kronor, enligt Bloomberg News.

Net Ent tecknade, exklusive Red Tiger, avtal med 10 nya kunder (8) under det fjärde kvartalet, samtidigt som 8 nya kunders kasino driftsattes (9).

Net Ents vd Therese Hillman anser att bolagets globala distribution och dess två starka varumärken innebär att Net Ent bör kunna öka sina marknadsandelar inom onlinekasino. Det skriver hon i bokslutskommunikéns vd-ord.

"/…/ den kombinerade spelportföljen tillsammans med Live Casino ger oss goda förutsättningar att leverera tillväxt för Net Ent under 2020", skriver Therese Hillman.

Speloperatören Kindreds spelöverskott summerades till 236 miljoner pund i det fjärde kvartalet 2019 (250). Väntat var ett spelöverskott på 235 miljoner pund, enligt Infronts sammanställning av tre analytikers estimat. Det underliggande ebitda-resultatet i perioden blev 30,7 miljoner pund (58,8), mot förväntade 29,6 miljoner.

I samband med att bolaget vinstvarnade den 13 januari flaggade bolaget för ett spelöverskott på 235 miljoner pund och ett ebitda-resultat i spannet 27-32 miljoner pund.

Sportboksmarginalen efter fria vad uppgick till 8,1 procent, vilket bolaget tidigare kommunicerat.

Resultatet före skatt uppgick till 13,3 miljoner euro (45,0). Här låg förväntningarna på 13,5 miljoner,

En utdelning om 0:176 pund per aktie föreslås för helåret 2019, en sänkning från 0:496 pund föregående år. Analytikerna i Infront sammanställning hade i snitt väntat sig en utdelning om 0:32 pund.

Angivet i kronor kommer Kindreds utdelning enligt förslaget sänkas till 2:20 kronor, från tidigare 5:92 kronor.

Det totala beloppet som kommer att betalas ut uppgår till 39,9 miljoner pund, ned från 112,5 miljoner.

Den föreslagna utdelningen motsvarar 79 procent av det fria kassaflödet för 2019, betonar bolaget.

Det fria kassaflödet disponibelt för utdelning under helåret 2019 uppgick till 50,4 miljoner pund, ned från 158 miljoner.

Kindreds utdelningspolicy är att betala utdelning och/eller genomföra aktieåterköp på upp till 50 procent av koncernens fria kassaflöde tillgängligt för utdelning. Därutöver detta kan styrelsen även besluta om engångsutdelningar eller genomföra aktieåterköp när ledningen och styrelsen anser att koncernen har genererat överskottsmedel, enligt policyn.

Riskkapitalbolaget EQT redovisar ett resultat efter skatt på 64 miljoner euro för det andra halvåret 2019 (71). Resultatet före skatt uppgick till 66 miljoner euro (73).

Intäkterna under halvåret steg till 304 miljoner euro (214). Ebitda-resultatet blev 85 miljoner euro (85) medan det justerade ebitda-resultatet steg till 135 miljoner euro (93).

Rörelseresultatet (ebit) minskade till 68 miljoner euro (76). En utdelning om 2:20 kronor (ej euro) per aktie föreslås för helåret 2019, uppdelad på två utbetalningar. Förvaltat kapital uppgick till 39,9 miljarder euro vid slutet av år 2019, vilket kan jämföras med 36,6 miljarder euro ett år tidigare.

EQT-fonderna gjorde rekordstora exits under 2019, konstaterar EQT:s vd Christian Sinding i bokslutsrapporten.

"Det sammanlagda bruttovärdet uppgick till cirka 8 miljarder euro, inklusive försäljningar som Press Ganey och Contanda i USA samt AutoStore i Norge, där den senare levererade den högsta avkastningen inom EQT Equity-fonderna på mer än tio år", skriver han i rapporten.

Under andra halvåret var avyttringarna brutto 3,1 miljarder euro (2,1).

Teknikkonsulten Sweco redovisar ett en nettoomsättning på 5.692 miljoner kronor för et fjärde kvartalet 2019. Här var 5.735 miljoner kronor väntat enligt Infronts sammanställning av analytikerestimat.

Ebita-resultatet blev 532 miljoner kronor, med en ebita-marginal på 9,4 procent. Här låg snittestimatet på 563 miljoner kronor respektive 9,8 procent. Debiteringsgraden blev 74,6 procent under kvartalet.

En utdelning om 6:20 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (6:10). Väntat var här 6:10 kronor per aktie.

Swecos alla affärsområden upplever överlag en god marknad inom infrastruktur-, vatten och industrisegmenten. Efterfrågan på tjänster inom fastighetssegmentet är generellt god, medan bostadssegmentet förblir svagt i flera länder.

Det skriver vd Åsa Bergman i bokslutskommunikén.

Hon beskriver fjärde kvartalet 2019 som stabilt, då ebita-resultatet ökade med 13 procent och den organiska tillväxten uppgick till 5 procent, justerat för kalendereffekter.

"Den förbättrade utvecklingen drevs av en positiv arvodesutveckling, positiva projektjusteringar och ett ökat antal anställda, med stöd av en stabil orderstock", skriver hon i rapporten.

I synnerhet Storbritannien och Danmark förbättrade lönsamheten betydligt, i båda länderna drivet av ökade genomsnittliga arvoden och positiva projektjusteringar. I Storbritannien bidrog även förvärvet av MLM positivt.

Hotellfastighetsbolaget Pandox redovisar ett ebitda-resultat om 831 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019. Väntat var 829 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av analytikerestimat inför rapporten. Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 810 miljoner kronor. Väntat var 822 miljoner kronor.

Driftnettot från fastighetsförvaltning uppgick till 716 miljoner kronor och från operatörsverksamheten till 159 miljoner kronor (165). Här var 696 respektive 167 miljoner kronor väntat.

Resultat före värdeförändringar blev 526 miljoner kronor, mot väntat 550 miljoner kronor. Utdelningen föreslås uppgå till 3:60 kronor per aktie (4:70). Snittestimatet låg på 5:03 kronor per aktie.

Intäkterna per tillgängligt hotellrum (RevPAR), sammantaget på hotellmarknaderna i Europa, ökade med 2 procent under det fjärde kvartalet. En positiv utveckling noterades i Norden, Tyskland och Bryssel medan RevPAR var negativt i Storbritannien.

Pandox intäkter från Fastighetsförvaltning steg med 8 procent i det fjärde kvartalet. För jämförbara enheter ökade hyresintäkter och driftnetto med 4,4 respektive 3,7 procent.

"Efterfrågan, tillsammans med en väldiversifierad portfölj, kompenserade mer än väl för negativa effekter från pågående utbudsökningar i Köpenhamn, London Heathrow Airport och Oslo", skriver bolaget i rapporten.

Fastighetsbolaget Kungsledens hyresintäkter uppgick till 612 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (604).

Driftöverskottet blev 419 miljoner kronor (412) och förvaltningsresultatet uppgick till 296 miljoner (303). Bolaget anger en nettouthyrning om 37 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (58).

"Efterfrågan i våra huvudmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås var god under året", skriver Biljana Pehrsson och konstaterar att vakansgraden därmed sjönk till 6,8 procent vid årets utgång (6,9 procent vid inledningen av 2019).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 496 miljoner i kvartalet (312), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var 200 miljoner kronor (-55). Bolagets fastighetsbestånd värderades till 38,3 miljarder kronor vid utgången av 2019.

Efter skatt blev kvartalsresultatet 770 miljoner kronor (393), vilket motsvarade 3:53 kronor per stamaktie (1:80). För helåret var resultatet per aktie 10:28 kronor (9:41). En utdelning om 2:60 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (2:40).

Forskningsbolaget Camurus redovisar ett resultat efter skatt på -71,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-87,1). Resultatet per aktie uppgick till -1:47 kronor (-2:11).

Rörelseresultatet låg på -88,4 miljoner kronor (-103,2). Nettoomsättningen uppgick till 35 miljoner kronor (7,8). En utdelning om 0:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (0:00). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -103 miljoner kronor (-80,4) med likvida medel på 359 miljoner kronor (134) vid rapportperiodens utgång.

Camurus förväntar sig att de totala intäkterna för 2020 kommer att uppgå till mellan 290-330 miljoner kronor. Detta exkluderar milstolpsbetalningar relaterade till godkännande av Brixadi i USA.

Produktförsäljningen av Buvidal förväntas komma in på 240-280 miljoner kronor för året.

Rörelsekostnaderna, OPEX, förväntas öka till mellan 570-610 miljoner kronor hänförligt till ökade investeringar i fas 3-program för läkemedelskandidaten CAM2029 akromegali och neuroendokrina tumörer. Kostnaderna ska även täcka marknadsförberedelser för läkemedelskandidaten CAM 2038 inom kronisk smärta samt en utökning av Camurus kommersiella organisation. Prognosen baseras på rådande valutakurser i december 2019.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -