Sandvik: Motvind men bottenläge?

Aktieanalys Sandvik har som väntat en del motvind för tillfället. Bolag och konjunktur bör dock vara nära ett bottenläge och vi tycker fortsatt aktien är köpvärd.

Sandvik avslutade som väntat 2019 med ett blandat fjärde kvartal. Investeringskonjunkturen i gruv- och energiområdena är fortsatt relativt stark medan aktiviteten bromsat in rejält bland industriella kunder.

Justerat för jämförelsestörande poster ökade ändå Sandvik sitt rörelseresultat i kvartalet med 9 procent jämfört med samma period året innan. Den justerade rörelsemarginalen förbättrades med en dryg procentenhet till 19,1 procent. Utfallet var något högre än snittprognosen inför rapporten enligt Infront Datas sammanställning.

Den förbättrade lönsamheten har tillkommit trots svagt negativ underliggande tillväxt i kvartalet. Organiskt föll omsättningen med 2 procent. Det är en kombination av besparingar, positiva valutaeffekter och stigande metallpriser som bidragit till lönsamhetsförbättringen.

Orderingången sjönk underliggande med 6 procent i kvartalet vilket var något under förväntan. Avgående vd Björn Rosengren, som tar över vd-posten i ABB 1 mars, konstaterar en betydande nedgång i den kortcykliska affären. Det påverkar framför allt affärsområdet Machining Solutions som har mycket kunder inom verkstads- och fordonssektorerna.

Machining Solutions rapporterade en underliggande nedgång i orderingången på 10 procent i kvartalet. Även området Mining and Rock Technology rapporterade ett underliggande ordertapp på 7 procent. Det var dock huvudsakligen en större order i jämförelseperioden som ledde till nedgången. Justerat för stora order var orderingången för området ned 3 procent organiskt.

Machining Solutions och Mining and Rock Technology är de tunga pjäserna i Sandvik. Båda områdena har rörelsemarginaler kring 20 procent och står tillsammans för drygt 90 procent av koncernens rörelseresultat.

Sandviks tredje affärsområde, Materials Technology, är således resultatmässigt betydligt mindre. Sandvik undersöker också möjligheten att knoppa av och särnotera Materials Technology på Stockholmsbörsen. En intern separation har redan påbörjats men något slutligt besked om det blir någon avknoppning, och i så fall när, har inte lämnats. Många räknar med att det sker i mitten av innevarande år.

I fjärde kvartalet hade Materials Technology en positiv orderingång till följd av stora order från kunder inom olje- och gassektorn.

Europa är Sandviks största geografiska marknad med 37 procent av omsättningen under 2019. Nordamerika stod för 23 procent och Asien för 19 procent.

Av de tre stora geografierna var det Europa som ledde nedgången i order under fjärde kvartalet: -19 procent. Tack vare stora order inom Materials Technology blev orderingången i Nordamerika totalt sett oförändrad medan den steg ett par procent i Asien.

Björn Rosengren konstaterade i samband med rapporten att det fjärde kvartalet utvecklats ungefär som väntat. Om något var utvecklingen inom framför allt Mining and Rock Technology lite bättre än väntat, sade han. Sandvik lät enligt vd:n en hel del produktion ligga nere under de avslutande helgerna på året. Syftet var att få ned lagernivåerna vilket också skedde.

Sänkta lagernivåer bidrog till starka kassaflöden under kvartalet. Det fria kassaflödet från rörelsen uppgick till 6,6 miljarder kronor vilket innebar en ytterligare sänkt skuldsättning. Finansiellt är Sandvik i princip skuldfritt men inkluderat pensions- och leasingskulder hade koncernen vid årsskiftet en nettoskuld som motsvarade 0,6 gånger rörelseresultatet före av- och nedskrivningar.

Den stärkta finansiella situationen har Sandvik under 2019 utnyttjat till förvärv. Under året har nio förvärv genomförts som tillfört en omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. Det ska jämföras med Sandviks omsättning på dryga 100 miljarder kronor. Strukturaffärer bidrog också med cirka 1 procents tillväxt i orderingången i fjärde kvartalet.

Den finansiella situationen är som sagt fortsatt mycket stark och Sandvik kommer enligt Björn Rosengren också fortsätta genomföra förvärv. Underliggande konstaterade han att starten på 2020 inte har inneburit några förändringar i efterfrågemönstren från fjärde kvartalet.

I de övergripande förväntningarna på 2020 ligger en svag inledning på året men därefter en förbättring. De analytiker som bevakar Sandvik väntar sig enligt Infront Data att året slutar med ett i princip helt oförändrat justerat rörelseresultat jämfört med 2019.

Med något lägre omsättning att vänta under året innebär det en förbättrad justerad rörelsemarginal. Det är pågående effektiviseringar som väntas slå igenom. Färre engångsposter innebär också att den rapporterade vinsten per aktie väntas ta ett rejält skutt uppåt under 2020. Enligt Infront väntas resultatet öka med drygt 60 procent till 11,03 kronor.

För 2021 är snittprognosen en vinst per aktie på 11,80 kronor. Prognoserna för de två närmaste åren innebär p/e-tal på 17,2 respektive 16,0. Justerat för den starka balansräkningen värderas rörelsen till 12,5 gånger 2020 års väntade rörelseresultat, ev/ebit.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 100 072 103 238 101 748 104 914
Rörelsemarg., % 18,6 13,0 18,9 19,5
Vinst/aktie, sek 10,14 6,81 11,03 11,80
Utdelning, sek 4,25 4,50 4,85 5,18
Källa: Infront Data        

 

Utdelningen för 2019 föreslås bli 4,50 kronor per aktie. Det ger i dagsläget en direktavkastning på 2,4 procent. De kommande två åren väntas direktavkastningar på 2,6 respektive 2,7 procent.

Sandvik-aktien hade ett bra 2019 och steg 45 procent under året. Med hänsyn till den förbättrade intjäningen och nästan skuldfria balansräkningen är dock värderingen fortfarande attraktiv. 2020 väntas bli ett mellanår för bolaget men i förväntningarna ligger ett svagt första halvår och ett bättre andra.

Får analytiker och ekonomer rätt närmar vi oss därmed bottenläget i konjunktursvackan. Även Björn Rosengren andades en viss optimism i samband med bokslutsrapporten, åtminstone när han talade om Kina där han räknade med att det värsta nu var över.

Skulle konjunkturscenariot försämras framöver finns det fallhöjd i Sandvik-aktien, och mycket annat cykliskt. Med vad vi ser idag tycker vi dock att förhållandet mellan risk och möjlig avkastning ser fortsatt attraktivt ut och vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Sandvik Köp 191,90 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -