Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Här finns siffrorna från fredagens kvartalsrapporter. Bland annat har Ferronordic rapporterat.

Promore Pharma, med verksamhet inom ärrbildning och sårvård, redovisar ett nettoresultat på -6,7 miljoner kronor (-7,4) eller -0:33 kronor per aktie (-0:38) i det tredje kvartalet 2019.

Omsättningar var 1,3 miljoner kronor (1,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6,9 miljoner kronor (-6,7) med likvida medel på 13,0 miljoner kronor vid utgången av rapportperioden.

I början av oktober 2019 presenterades en företrädesemission på 75 miljoner kronor före emissionskostnader som var garanterad upp till 80 procent.

NGM-noterade Free2move, som är en IT-konsult inom IoT, redovisar en nettoomsättning på 0,7 miljoner kronor (0,0) för det tredje kvartalet 2019.

Resultatet uppgick till -5,5 miljoner kronor för kvartalet (-7,0). Orderstocken vid tredje kvartalets utgång uppgick till 1,6 miljoner kronor.

Under det tredje kvartalet har Free2move arbetat med att rikta försäljningen mot en förädlad servicetjänst till fastighetsmarknaden. Erbjudandet fördelas på fyra servicepaket som alla har till uppgift att förbättra en fastighetsägares driftnetto.

Spotlight-listade Ortoma, som utvecklar operationssystem för kirurgi, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på -2,3 miljoner kronor (-0,9).

Nettoomsättningen var alltjämt noll. Aktiverat arbete för utvecklingsarbete uppgick till 2,8 miljoner kronor (2,0), vilket lyfte de totala intäkterna till denna nivå.

"Under kvartalet har vi systematiskt arbetat för att ta vår produkt, Ortoma Treatment Solution (OTS), till den globala marknaden tillsammans med en industriell aktör. Grundläggande förutsättningar för denna strategi är att ha uthållighet i förhandlingar och relevans genom fortsatt utveckling och exekvering enligt plan", skriver vd Linus Byström i delårsrapporten.

First North-listade Hoylu, som säljer kommunikationslösningar för stora organisationer, redovisar ett resultat efter skatt på -7,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (-6,2). Resultatet per aktie var -0:35 kronor (-0:42). Omsättningen låg på 6,3 miljoner kronor (9,0) och rörelseresultatet blev -7,1 miljoner kronor (-5,7).

"Under tredje kvartalet började vi se en rejäl ökning av antalet användare, dock är det för tidigt för att se vilken skillnad det kommer att göra med våra intäkter", skriver vd Stein Revelsby i rapporten.

Chromogenics, som säljer glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på -20,0 miljoner kronor (-12,5). Bolaget vinstvarnade i mitten av september.

Nettoomsättningen steg till 14,0 miljoner kronor (0,0).

"Leveranser av inneliggande kundorder av dynamiska produkter försenades under kvartalet vilket har inneburit en förskjutning av nettoomsättningen", skriver Chromogenics.

Rörelseresultatet sjönk till -19,4 miljoner kronor (-12,5).

Orderingången i kvartalet var 3,1 miljoner kronor. Ordervolymen inför fjärde kvartalet 2019 uppgår till 16,9 miljoner kronor.

I mitten av september uppgav Chromogenics att bolaget räknar med att omsättningen för året kommer in mellan 45-50 miljoner kronor, vilket kunde jämföras med tidigare prognos om 80 miljoner kronor. Faktorerna bakom vinstvarningen uppgavs även påverka bolagets likviditet.

Zenergy, som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement, redovisar ett resultat efter skatt på 4,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet (-9,9).

Övriga rörelseintäkter i koncernen uppgick till 11,3 miljoner kronor (0) där 9,4 miljoner avser vinst vid avyttring av fastigheten Illern1 och 1,9 miljoner avser erhållet ackord i samband med rekonstruktionen i Zenergy AB.

Nettoomsättningen exklusive hyresintäkter och övriga rörelseintäkter var i kvartalet 1,2 miljoner kronor (11,8).

Efter kvartalets utgång fick Zenergy en beställning värd 36 miljoner kronor i en upphandling av svenska staten.

"Det starka Q3-resultatet, som följts upp av betydande order och strategiska samarbeten efter periodens slut, skulle jag vilja hävda utgör ett finansiellt genombrott för Zenergy i vårt arbete med att återuppstå som ett starkare och stabilare bolag än tidigare. Vi närmar oss nu en punkt där vår historik är hanterad, samtidigt som framtida intäktsmöjligheter har börjat materialiseras", skriver tillförordnade vd:n Johan Olofsson i rapporten.

Africa Resources, som utvinner rådiamanter i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), rapporterar intäkter om 0,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (0). Rörelseresultat och nettoresultat uppgick till -1,4 miljoner kronor (-1,0).

Likvida medel uppgick till 0,9 miljoner kronor (0,2) vid kvartalets utgång.

"Vi har kommit en bra bit på vägen avseende utvecklingen av verksamheten och jobbar nu mot att uppnå en stabil verksamhet med betydligt större volymer. Diamanthalterna är höga och i linje med förväntningar men volymerna har varierat", kommenterar vd Thomas Häggkvist i rapporten.

Rörelsen i dotterbolaget är kassaflödesneutral i nuläget, då intäkter från diamantutvinning täcker verksamhetens rörelsekostnader, framgår det vidare.

"Bolagets utvinningsverksamhet pågår men i lägre takt på grund av en pågående successiv överflyttning av produktionen till en ny licens som bedöms ha väsentligt mer lättarbetat material på flodbotten", skriver Africa Resources i rapporten om den senaste utvecklingen.

Ferroamps tredje kvartal innebar en stark ökning av såväl order som fakturering jämfört med motsvarande period i fjol. Intresset för bolagets plattform är starkt och bolaget följer sin plan, på en allt hetare marknad.

Det skriver bolagets vd Björn Jernström i Ferroamps delårsrapport.

Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med hela 217 procent till 11,1 miljoner kronor. Samtidigt försämrades dock rörelseresultatet efter finansiella poster till -5,4 miljoner kronor (-1,3).

Kanceras rörelseresultat under det tredje kvartalet uppgick till -28,1 miljoner kronor (-33,5). Kostnaderna för forskning och utveckling blev 27,5 miljoner kronor (31,3).

Det framgår av delårsrapporten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick -32,6 miljoner kronor (-31,2) och likvida medel uppgick den 30 september till 3,9 miljoner.

Tidigare i veckan meddelades att bolagets styrelse föreslår en fullt garanterad företrädesemission om cirka 61,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Fintechbolaget Quickbit, som hjälper e-handlare att ta betalt via kryptovalutor såsom Bitcoin, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 på 32,6 miljoner kronor (-1,3). I det närmast föregående kvartalet var rörelseresultatet 28,4 miljoner kronor.

Nettoomsättningen växte till 983 miljoner kronor (74). Närmaste kvartalet innan var omsättningen 814 miljoner kronor.

Nettoomsättningen avser kunders köp av kryptovaluta genom Quickbits automatiserade system där kryptovaluta säljs från eget varulager.

Nettoresultatet steg till 29,2 miljoner kronor (-1,4).

"Första kvartalet 2019/2020 var det hittills bästa i bolagets historia med kraftiga ökningar i omsättning, resultat och kassaflöde. Jämfört med föregående kvartal ökade omsättningen med cirka 21 procent. Även resultatet efter skatt uppvisade en stark trend", skriver vd Serod Nasrat i delårsrapporten.

Kassaflödet, som har varit en fokusfråga kring bolaget, uppgick till 23,3 miljoner kronor (4,1). Jämfört med närmast föregående kvartal förbättrades kassaflödet med 20,1 miljoner kronor, vilket är i linje med den kassaflödesförbättring på 20 miljoner kronor bolaget preliminärt meddelade redan i början av oktober när budskapet var att Quickbit skulle uppfylla tidigare kommunicerade förväntningar om förbättrat kassaflöde och ökad vinst.

"Att kassaflödet ökar med drygt 20 miljoner kronor under vårt första kvartal jämfört med kvartalet innan blev den starka ökning som jag förväntat mig. Vårt kassaflöde påverkas av den säkerhet vi behöver lämna till våra inlösenpartners, vilket vi kommunicerat tidigare och även i denna rapport. Det är viktigt att komma ihåg att Quickbit är ett bolag som prioriterar tillväxt och det innebär att vårt kassaflöde kan komma att variera från kvartal till kvartal. Allt eftersom vi växer så kommer dock kassaflödet tveklöst att förbättras ytterligare över tid", uppger Serod Nasrat i delårsrapporten.

First North-listade Nicoccino, som utvecklar en rök- och tobaksfri nikotinprodukt, redovisar ett nettoresultat på -1,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet (-0,6). Liksom i det tredje kvartalet 2018 redovisas inga intäkter för den aktuella perioden.

Det framgår av delårsrapporten.

S2 Medical, som är verksamt inom sårvård, redovisar en omsättning på 1,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (0,4). Rörelseresultatet blev -3,2 miljoner kronor (-4,9).

Ökningen av rörelseresultat beror på att de planenligt ökade rörelsekostnaderna för att hantera förväntad framtida tillväxt börjar ge utslag, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Enligt vd Petter Sivlér är en stor del av försäljningsökningen ett resultat av de satsningar som bolaget har gjort och fortsätter att göra i Mellanöstern.

Ferronordic, återförsäljare av anläggningsmaskiner, redovisar ett resultat efter skatt på 74 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (61). Resultatet per stamaktie uppgick till 5:09 kronor (4:17).

Rörelseresultatet blev 109 miljoner kronor (80) och rörelsemarginalen var 11,3 procent (10,1). Nettoomsättningen uppgick till 964 miljoner kronor (791).

Ferronordic bedömer att marknaden under återstoden av 2019 och 2020 fortsätter att återhämta sig i ungefär samma takt som tidigare under innevarande år. Potential för ytterligare tillväxt finns om genomförandet av de så kallade Nationella Projekten sätter fart.

Under det tredje kvartalet steg Ferronordics nettoomsättning 22 procent till 964 miljoner kronor. I lokal valuta var ökningen 12 procent.

"Marknaden för våra huvudsakliga produktgrupper i Ryssland växte med cirka 5 procent och vi såg fortsatt tillväxt inom både maskin- och eftermarknadsförsäljningen. Samtidigt gav satsningarna inom contracting services resultat, då övriga intäkter (främst contracting services) växte med hela 224 procent", skriver vd Lars Corneliusson.

Tillväxten inom contracting services hade positiv inverkan på både lönsamheten och resultatet och rörelsemarginalen ökade med 1,1 procentenheter till 11,3 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 36 procent till 109 miljoner kronor.

"Både rörelseresultatet och nettoresultatet var de högsta hittills för ett enskilt kvartal", konstaterar vd:n.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -