Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Ett antal kvartalsrapporter publiceras även under torsdagen.

Logistik- och budföretaget Jetpak, listat på First North, redovisar ett ebitda-resultat om 22,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet (18,1).

Nettoomsättningen uppgick till 209 miljoner kronor (198).

"Vårt fokus på Express Ad Hoc har resulterat i en fördelaktig mix som gör goda framsteg mot högre marginaler, något som också understöds av ett ökat kommersiellt fokus på flygtransport-tjänster med hög marginal i vårt systematiserade segment", skriver vd Kenneth Marx i rapporten.

Under kvartalet har kampanjer och ett "kommersiellt fokus på försäljning av vertikala lösningar" drivit på en intäktstillväxt på 6,4 procent (5,4), vilket beskrivs som tillfredsställande.

Klädbolaget Wesc redovisar ett resultat efter skatt på -4,3 miljoner kronor för tredje kvartalet (-2,9).

Bolagets bruttomarginal steg till 42,3 procent (32,1).

"De åtgärder som gjorts och pågår avseende bolagets inköp och produktion börjar visa på avsedd, positiv effekt", skriver Wesc.

Rörelseresultatet blev -3,8 miljoner kronor (-4,1) och nettoomsättningen uppgick till 9,7 miljoner (11,2).

Net Gaming, som handlas på First North, redovisar ett ebitda för det tredje kvartalet på 1,9 miljoner euro, vilket kan jämföras med 3,2 miljoner euro under motsvarande period året före. Ebit-resultatet blev 1,6 miljoner (3,1).

Intäkterna minskade till 3,5 miljoner euro (4,9). Den organiska tillväxten blev -33 procent. Under 2019 har "paid media" fasats ut som intäktsström, vilket påverkar jämförelsetalen.

Crunchfish nettoomsättning uppgick till 2,6 miljoner kronor (0,9) under det tredje kvartalet 2019.

Ebitda för perioden uppgick till -4,9 miljoner kronor (-3,6). Resultatet för tredje kvartalet före skatt uppgick till -6,6 miljoner kronor (-4,7) och har belastats med avskrivningar av immateriella tillgångar om 1,7 miljoner kronor (0,98) samt med materiella anläggningstillgångar om 76.000 kronor (65.000).

I september 2018 bildade Crunchfish och Clearon det gemensamägda bolaget Blippit med syfte att erbjuda nya digitala möjligheter att marknadsföra produkter och betala i butik. Blippit har förvärvat en nyttjanderätt till den teknologi som utvecklats av dotterbolaget Crunchfish Proximity. Från och med september 2018 utför Crunchfish Proximity utvecklingstjänster åt Blippit i syfte att anpassa teknologin till det specifika användningsområdet. Av koncernens intäkter för tredje kvartalet 2019 avser 2,3 miljoner kronor (0,7) fakturerade konsultarvoden till Blippit.

First North-bolaget Kentima, som säljer produkter för automations- och säkerhetsbranschen, redovisar en omsättning om 10,3 miljoner kronor i det första kvartalet, juli-september, i det brutna räkenskapsåret 2019/20 (11,0).

Rörelseresultatet uppgick till -0,9 miljoner kronor (0,7).

"Verksamhetsårets första kvartal, juli-september, är traditionellt ett relativt svagt kvartal för Kentima eftersom det innehåller två semestermånader", skriver bolagets vd Kent Nilsson i rapporten.

"Koncernomsättningen under Q1 påverkades av en vikande försäljning av kundanpassade styrsystem, som sker till vår största kund från Kentima Control R&D AB och där våra produkter ingår i de system som kunden säljer till gruvindustrin. Ökade kostnader för marknadsföring och personal i Kentima AB har också påverkat resultatutvecklingen under Q1", skriver vd:n vidare.

Bioteknikföretaget Active Biotech redovisar ett resultat efter skatt på -9,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (-8,7). Resultatet per aktie uppgick till -0:06 kronor (-0:06).

Omsättningen uppgick till 0,9 miljoner kronor (4,7). Rörelseresultatet blev -9,3 miljoner kronor (-6,9).

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 69,9 miljoner kronor (36,0). Kassaflöde från löpande verksamhet var -25,9 miljoner kronor (-31,6).

Bränsleteknikbolaget Triboron, som listades på First North i april, hade under det tredje kvartalet 2019 ett rörelseresultat på -3,5 miljoner kronor (-3,2).

De totala intäkterna steg till 0,4 miljoner kronor (0,1), varav nettoomsättningen ökade till 0,3 miljoner kronor (0,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,8 miljoner kronor (-1,8). Likvida medel vid kvartalets utgång var 16,3 miljoner kronor (4,8).

"Under de senaste månaderna har vi, i samarbete med vår kontraktstillverkare, ytterligare förbättrat våra tillverknings- och logistikprocesser för att kunna möta en ökad efterfrågan på våra produkter. Arbetet har omfattat åtgärder för att höja kapaciteten och samtidigt säkra produktkvaliteten", skriver Triborons vd Pär Krossling i delårsrapporten.

Triboron lämnar inga resultat- eller omsättningsprognoser.

Mejeriet Dalsspira ökade sin försäljning i oktober till 2,53 miljoner kronor (2,14), vilket innebär en ökning med 18 procent jämfört med samma månad i fjol. Ackumulerat hittills i år har försäljningen stigit med 19 procent till 24,1 miljoner kronor (20,3). Det framgår av ett pressmeddelande.

First North-bolaget Acarix, verksamt inom teknologi för identifiering av kransartärsjukdomar, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på -11,3 miljoner kronor (-12,7).

Nettoomsättningen sjönk till 0,1 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet var -11,3 miljoner kronor (-12,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -11,0 miljoner kronor (-11,1) med likvida medel på 27,7 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

Under tredje kvartalet såldes tre Cadscor-system och 496

engångsplåster på den tyska marknaden. Motsvarande kvartal i fjol såldes sju Cadscor-system och 680 engångsplåster.

"I det tredje kvartalet kunde vi presentera flera spännande nyheter om de kliniska och kommersiella hörnstenarna i vår strategiska plan liksom på det finansiella planet", skriver vd Per Persson.

Forskningsbolaget Xspray Pharma, som handlas på First North och som är fokuserat på cancerbehandling, redovisar ett resultat före skatt om -10,6 miljoner kronor.

Bolaget saknade nettoomsättning under kvartalet.

De likvida medlen uppgick till drygt 130 miljoner kronor vid periodens slut.

"Det är med högt tempo, engagemang och bred sakkunskap som Xsprays team under perioden fortsatt föra den produktkandidat som har kommit längst i utvecklingsprocessen, HyNap-Dasa, en amorf version av Sprycel, fram mot vår första ANDA-ansökan. Målsättningen att lämna in en ansökan till det amerikanska läkemedelsverket FDA under sommaren nästa år står fast, liksom den planerade marknadslanseringen i USA av HyNap-Dasa under 2021", skriver bolagets vd Per Andersson.

E-handelsbolaget Boozt redovisar en nettoomsättning på 764 miljoner kronor (625), en ökning med 22 procent. Den organiskt tillväxten blev 22,3 procent jämfört med 37,4 procent motsvarande period i fjol.

Bruttomarginalen landade på 35,6 procent (36,6).

Det justerade rörelseresultatet uppgick till -27,6 miljoner kronor (-25,0) och justerad marginal blev -3,6 procent (-4,0).

Rapporterat rörelseresultat blev -40,8 miljoner kronor (-28,8) och rörelsemarginalen var -5,3 procent (-4,6).

Resultat per aktie blev -0:62 kronor (-0:40).

Displaybolaget Motion Display redovisar ökande intäkter samtidigt som resultatet sjönk i tredje kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 23 procent till 11,2 miljoner kronor (9,1).

Rörelseresultatet blev 0,4 miljoner kronor (0,9), med en rörelsemarginal på 3,6 procent (9,9).

Resultatet före och efter skatt var 0,4 miljoner kronor (0,8). Resultat per aktie hamnade på 0,04 kronor (0,08), vilket innebär en minskning med 50 procent mot föregående år.

Orderingången för egentillverkade produkter under tredje kvartalet uppgår till 4,6 miljoner kronor (6,1).

Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 4,3 miljoner kronor (5,5), varav egentillverkade produkter 3,7 miljoner kronor (4,3) och 0,6 miljoner kronor (1,2) installationer och övrigt.

Motion Display har efter kvartalets utgång erhållit en betydande order från Tyskland med ett ordervärde på 1,3 miljoner kronor.

"Efter en rekordhög orderingång i andra kvartalet kan vi konstatera att kvartalet är vårt starkaste tredje kvartal hittills. Vi når en omsättning på drygt 11 miljoner kronor och gör därmed ett positivt, om än marginellt, resultat för kvartalet. Samtidigt är orderingången under kvartalet lägre än vad vi hoppats. Vi ser för närvarande en avvaktande attityd generellt i branschen, inte minst i USA som är vår starkaste marknad, vilket bland annat leder till längre säljcykler än normalt. Det positiva är dock att listan av prospekt vi arbetar med är fortsatt stor och dessutom tilltagande", kommenterar vd Anna Engholm i delårsrapporten.

"Efter kvartalets slut har vi säkrat en order från Tyskland till ett ordervärde om 1,3 miljoner kronor vilket vi hoppas är ett tecken på att Tyskland är den spännande marknad vi förväntat oss", avslutar Anna Engholm.

Forskningsbolaget Wntresearch redovisar som väntat ingen omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev samtliga -7,3 miljoner kronor (-5,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,29 kronor (-0,25).

"Kvartal fyra har inletts i positiv anda, där vi ser en ökad takt i patientrekyteringen och ser att de mål som vi ställt upp för bolaget ligger inom räckhåll", skriver Peter Morsing i vd-ordet.

Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett resultat efter skatt på -7,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (13,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:22 kronor (0:39).

Nettoomsättningen uppgick till 144 miljoner kronor (151). Rörelseresultatet blev -6,3 miljoner kronor (12,4) och det justerade rörelseresultatet var -26 miljoner (18). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 51,8 miljoner kronor (-12,9). Likvida medel låg på 107 miljoner (52,9) vid periodens utgång.

Orderingången var 197 miljoner kronor (176).

Kvartalssiffrorna var i linje med det preliminära utfall som presenterades i början av november.

Det norska byggbolaget Veidekke redovisar ett resultat före skatt, enligt segmentsredovisningen, på 494 miljoner norska kronor för det tredje kvartalet 2019 (460). Väntat var 530 miljoner enligt Infront Data.

Omsättningen, också enligt segmentsredovisningen, uppgick till 9.393 miljoner norska kronor ökade med 7 procent (8.782). Här var 9.839 miljoner väntat. Alla tre verksamhetsområden bidrog till tillväxten från i fjol, men mest kom från entreprenörsverksamheten, skriver Veidekke i delårsrapporten.

Orderingången i affärsområdet Entreprenör blev 5,4 miljarder norska kronor i det tredje kvartalet. Orderboken i byggverksamheten låg på 33,4 miljarder vid kvartalsslutet, varav två tredjedelar väntas bli omsatt de närmaste tolv månaderna.

Inom affärsområdet Eiendom var resultatet stabilt till följd av utvecklingsvinster och hög aktivitet i den norska verksamheten. I den svenska verksamheten var däremot resultatet svagt, skriver Veidekke.

Inom Entreprenör var resultatet något svagare än motsvarande period i fjol. Verksamheten i Oslo och Köpenhamn hade stabila resultat medan omsättningen inom bostadsbyggande i Stockholm samt lägre lönsamhet i anläggningsverksamheten gav ett svagt resultat i den svenska verksamheten.

Bilbesiktningsföretaget Opus redovisar ett ebita-resultat om 95,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (90,7).

Väntat var enligt Infront Datas sammanställning av fyra analytikers prognoser ett ebita-resultat om 94,4 miljoner kronor.

Ebita-marginalen blev 13,7 procent (14,3). Här väntades 13,9 procent.

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick -0,9 miljoner kronor (-7,2). Väntat var enligt Infront Data -2,1 miljoner.

Resultatet per aktie blev 0:00 kronor (-0:02), vilket kan jämföras med väntade -0:01 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 699 miljoner kronor (634). Enligt Infront Datas sammanställning väntades en omsättning på 681 miljoner.

Balkongbolaget Balco redovisar ett resultat efter skatt på 23,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (19,1). Resultatet per aktie uppgick till 1:19 kronor (0:89).

Rörelseresultatet blev 31,3 miljoner kronor (25,1) och rörelsemarginalen var 10,7 procent (10,6).

Nettoomsättningen uppgick till 292 miljoner kronor (238).

Catella redovisar ett resultat efter skatt på -60 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (50). Resultatet per aktie uppgick till -0:96 kronor (-0:16).

Totala intäkter steg till 517 miljoner kronor (472) och nettoomsättningen uppgick till 507 miljoner kronor (465).

Ökningen i totala intäkter uppgick till 10 procent och det är främst fasta intäkter som driver ökningen geonom fortsatt tillväxt inom Property Investment Management somökade sitt förvaltade kapital med cirka 34 miljarder kronor i jämförelse med föregående år, skriver vd Knut Pedersen i rapporten.

Rörelseresultatet blev 74 miljoner kronor (92).

Rörelseresultatet belastades av ökade personal- och hyreskostnader i samband med uppstart av nya verksamheter inom främst Property Investment Management samt nya initiativ på produktsidan.

Africa Oil redovisar ett resultat efter skatt på -0,6 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2019 (-0,3). Resultatet per aktie uppgick till 0 dollar (0).

Ingen omsättning rapporterades under perioden (0).

Africa Oil hade vid utgången av det tredje kvartalet en kassa om 330 miljoner dollar (370 miljoner vid senaste årsskiftet) och rörelsekapitalet uppgick till 300 miljoner dollar (341 miljoner dollar vid årsskiftet).

Gamingbolaget Embracer, som förut hette THQ Nordic, redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) på 418 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019.

Enligt Bloomberg News samanställning av sex analytikers estimat väntades ett ebitda-resultat på 338.

Nettoomsättningen uppgick till 1.260 miljoner kronor, mot väntade 1.082 miljoner.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 285 miljoner kronor, jämfört med -740 miljoner motsvarande period året innan.

Cisco Systems, som tillverkar nätverksutrustning, redovisar ett justerat resultat per aktie på 0:84 dollar för det första kvartalet (augusti-oktober) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020.

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 0:81 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

Försäljningen var 13,2 miljarder dollar. Väntat var en försäljning på 13,1 miljarder dollar, enligt Bloombergs prognossammanställning.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -