Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Ett antal kvartalsrapporter publiceras även under onsdagen.

Serstech hade en nettoomsättning på 6,6 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2019, jämfört med 2,6 miljoner motsvarande kvartal i fjol. Ebitda-resultatet förbättrades till nästan breakeven, eller -72.000 kronor, jämfört med -4,9 miljoner kronor i fjol.

Kassaflödet från rörelsen uppgick till -76.000 kronor, från -5,4 miljoner kronor förra året.

Serstech upprepar sitt mål att nå 150 miljoner kronor i intäkter på rullande tolv månader, med start från och med slutet av 2019.

Solenergiföretaget Midsummer, vars aktie handlas på Nasdaq First North, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på -25,2 miljoner kronor.

Nettoomsättningen var 22,3 miljoner kronor och rörelseresultatet -18,1 miljoner kronor.

Till rapporten för det andra kvartalet ändrade Midsummer redovisningsprinciper från K3 till IFRS, vilket gör att principen för intäktsföring skiljer sig jämfört med tidigare finansiella rapporter.

"Anledningen till det svaga resultatet under de tre första kvartalen 2019 i moderbolaget är att med den intäktsredovisningsprincip som tillämpas kommer intäkterna endast i samband med fullgörande av hela kontrakt, något sådant fullgörande skedde inte under perioden", uppger bolaget.

"De gångna månaderna bjöd på ett fortsatt stort intresse för Midsummer och Midsummer Solar Roofs och vi jobbar vidare för att få fler maskinordrar på plats. Processen med dessa ordrar har dragit ut något på tiden, vilket resulterade i ett tredje kvartal med liten intäktsföring", skriver vd Sven Lindström i delårsrapporten.

Han uppger vidare att intresset för bolagets lösningar med lätta och flexibla paneler är fortsatt stort, men att osäkerheter i omvärlden gör att investeringsbeslut för nya solcellsfabriker tar något längre tid än vanligt.

"Vi ser nu över hur vi kan utöka produktionskapaciteten av solpaneler ytterligare och arbetar vidare med försäljning av både maskiner och solpaneler", uppger Sven Lindström.

Enorama Pharma, som är fokuserat på att utveckla medicinska nikotintuggummi och som är listat på First North, redovisar en nettoomsättning om 2,4 miljoner kronor (0,8).

Rörelseresultatet uppgick till -7,5 miljoner kronor (-3,3).

"Årets tredje kvartal blev på många sätt ett mycket framgångsrikt kvartal. I och med att våra första produkter fick godkännande av det svenska Läkemedelsverket kunde vi omgående sätta fart på processerna även i andra, strategiskt viktiga, länder i EU. Det sker nu genom en så kallad MRP-process, vilket innebär en gemensam och förenklad process i sju utvalda länder. Samtidigt arbetar vi vidare med att efter hand addera fler länder, såväl inom som utom EU", skriver bolagets vd Mats Rönngard i rapporten.

Sens, som handlas på NGM, hade intäkter på 31,9 miljoner kronor (7,4) för det tredje kvartalet 2019. Rörelseresultatet blev -5,4 miljoner kronor (-8,1).

Bolagets vd Göran Beronius beskriver trenden för bolaget som positiv och hänvisar bland annat till ett fortsatt orderinflöde efter periodens utgång och en ökande offertstock.

"Sammantaget tyder allt på att vi skall kunna uppnå målet om 100 miljoner kronor i omsättning under 2019", skriver vd.

Shortcut Media, som är verksamt inom bland annat reklam- och företagsfilmproduktion och som är listat på Spotlight, redovisar en nettoomsättning om 13,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet (12,7). Ebita-resultatet var -0,7 miljoner kronor (-1,2).

"Efter att semesterkvartalet för året nu avslutats är vårt mål fortsatt att för helåret 2019 nå en rörelsemarginal i spannet 5-10% och uppvisa en tvåsiffrig omsättningstillväxt", skriver vd Anders Brinck.

Bolagets rörelsemarginal (ebita) årets nio första månader uppgick till 4 procent och omsättningen under samma period ökade med 18 procent.

Allgon redovisar ett en nettoomsättning på 133 miljoner kronor (90,8) under det tredje kvartalet 2019, en ökning med 46 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Allgonkoncernens tillväxt pro forma uppgår till 17,1 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Kvartalets ebitda-resultat uppgick till 23,8 miljoner kronor (-0,1), med en ebitda-marginalen på 18,0 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 17,4 miljoner kronor (-4,3). Kvartalets resultat uppgick till 10,2 miljoner kronor (-9,7), motsvarande ett resultat per aktie om 0:18 kronor (-0:18).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,6 miljoner kronor (-13,6).

Medicinteknikbolaget Calmark som utvecklar en analysmetod för enklare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda, redovisar ett resultat efter skatt om -1,5 miljoner kronor under det tredje kvartalet (-0,9).

Bolaget gör en företrädesemission nu i slutet av november på 24,3 miljoner kronor, som tidigare aviserats.

Calmark handlas på Spotlight Stock Market.

Investmentbolaget Vostok New Ventures substansvärde uppgick till 8:82 dollar per aktie vid utgången av det tredje kvartalet, jämfört med 10:37 dollar vid senaste årsskiftet. Under året har bolaget genomfört split och inlösen.

I svenska kronor uppgick substansvärdet till 86:47 kronor i slutet av september.

Resultatet för det tredje kvartalet uppgick till -9,4 miljoner dollar (19:10). Resultat per aktie uppgick under kvartalet till -0:12 dollar (0:23).

Bioteknikbolaget Isofol Medical redovisade ett resultat efter skatt i det tredje kvartalet på -41,9 miljoner kronor (-17,3).

Bolaget hade inga intäkter under kvartalet. De likvida medlen uppgick till 190 miljoner kronor vid periodens slut (292).

"Patientrekryteringen för vår pågående AGENT-studie med arfolitixorin, pågår nu för fullt i både Nordamerika och Europa. Förberedelser pågår även för att kunna inkludera patienter i Australien och Japan i slutet av året", skriver vd Anders Rabbe i delårsrapporten.

Konsultföretaget BTS hade en nettoomsättning på 460 miljoner kronor (377) under det tredje kvartalet 2019. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 16 procent.

Ebita-resultatet uppgick till 54 miljoner kronor (42). Resultatet före skatt blev 46 miljoner kronor (37).

Efter skatt uppgick resultatet till 32 miljoner kronor (25) motsvarande 1:67 kronor per aktie (1:35).

"Under 2019 förväntar vi oss ett resultat före skatt som är väsentligt bättre än föregående år", skriver vd Henrik Ekelund i rapporten, vilket är i linje med tidigare prognos.

Sintercast, som levererar processtyrningssystem för produktion av kompaktgrafitjärn, hade en nettoomsättningen på 30,8 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2019 (19,7).

Rörelseresultatet blev 14,5 miljoner kronor (6,0) och kassaflödet från verksamheten uppgick till 16,2 miljoner kronor (9,9). Resultat per aktie uppgick till 2:00 kronor per aktie (1:00).

Serieproduktionen uppgick till 3,5 miljoner motorekvivalenter i årstakt under kvartalet.

First North-listade hälsovårdsbolaget Sedana Medical hade en omsättning på 16,4 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2019. Det är en ökning med 29 procent jämfört med motsvarande period 2018.

Resultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, uppgick till -4,0 miljoner kronor (-1,0) och rörelseresultatet på ebit-nivå var -5,1 miljoner (-2,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -3,9 miljoner kronor (-0,3).

Vd Christer Ahlberg pekar på att tredje kvartalet var intensivt för Sedana Medical, både när det gäller den kliniska utvecklingen och förberedelserna inför europeisk lansering och att bolaget även gjort framsteg i Asien genom ett distributionsavtal i Indien.

"Sammanfattningsvis summerar vi ytterligare ett starkt kvartal som tar oss närmare våra mål; att registrera Isoconda i Europa andra halvåret 2021, att erhålla marknadsgodkännande i USA 2024 och att etablera oss i de stora marknaderna i Asien", skriver vd i rapporten.

Norska biometribolaget Idex Biometrics hade intäkter på 1,3 miljoner norska kronor under det tredje kvartalet 2019, upp från 1,1 miljoner motsvarande period i fjol. Nettoförlusten uppgick till 65,5 miljoner norska kronor under tredje kvartalet, jämfört med -60,1 miljoner norska kronor under tredje kvartalet i fjol.

Bolaget aviserade ett omstruktureringsprogram tidigare i november som ska sänka de operativa utgifterna med 30 procent på årsbasis. Detta förväntas sänka Idex breakeven-punkt med över 50 procent.

I betalningskortsmarknaden räknar Idex med certifieringar före årets utgång.

"Industriaktörer och analytiker tror att 2020 kommer att bli året där marknaden flyttar från en som definierats av piloter till kommersiell massutrullning. För accesskontrollmarknaden räknar Idex med att starta volymleveranser under första kvartalet 2020 och ytterligare design-in-wins", står det i bolagets utsiktsstycke.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -