Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Här är tisdagens kvartalasrapporter, vilket bland annat innehåller stora nedskrivningar i bostadsutvecklaren SSM.

Bahnhofs rörelseresultat ökade under tredje kvartalet med 15 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Det har bidragit till att den positiva trenden för bolaget fortsätter, skriver telebolaget.

"Den positiva trenden förstärkts ytterligare under inledningen av det fjärde kvartalet (marginalförbättringarna sker med fullt kraft först från september)", skriver Bahnhof i sin rapport.

Bolaget tillägger att det har investerat stort i framtidsprojekt som nät och molnplattformar, och frukterna av de gjorda investeringarna väntas kunna skördas under 2020.

Bahnhof omsatte under tredje kvartalet 328 miljoner kronor (285) och rörelseresultatet blev 38,7 miljoner kronor (40,2).

Managementkonsultbolaget Capacent hade en omsättning på 48,2 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2019 (55,1). Omsättningsminskningen hänförs till lägre orderingång och att jämförelseperioden påverkades av "ett mycket bra utfall av kundprojekt med prestationsbaserade avtal", skriver vd Edvard Björkenheim.

Rörelseresultat påverkades av engångskostnader kopplade till förvärvet av RPG:s nordiska verksamhet som gjordes i september. I kvartalet minskade rörelseresultatet till -7,5 miljoner kronor, jämfört med 0,2 miljoner kronor samma period året innan.

"Det tredje kvartalet är traditionellt sett det svagaste kvartalet i vår bransch på grund av semesterperioden. Resultatet för kvartalet är negativt vilket är normalt för säsongen", skriver Edvard Björkenheim.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -9,4 miljoner kronor (-13,9).

Capacents aktie handlas på handelsplattformen Nasdaq First North.

Nanexa, som handlas på Spotlight, hade ett rörelseresultat om -2,4 miljoner kronor (-2,0) under det tredje kvartalet 2019. Omsättningen blev 0,1 miljoner (0,1).

"Med den kassa som bolaget har bedömer styrelsen att verksamheten är finansierad till mitten av 2020. Styrelsen har inlett arbetet med att utvärdera olika finansieringsalternativ för att tillgodose framtida kapitalbehov och gör bedömningen att verksamheten har goda förutsättningar att kunna finansiera de kommande tolv månaderna mot bakgrund av den senaste tidens framgångar", heter det i rapporten.

Periodens kassaflöde uppgick till -3,8 miljoner kronor (-3,5) och likvida medel vid periodens utgång var 17,1 miljoner kronor (11,4).

Mjukvaruföretaget Upsales, som utvecklar och säljer en webbaserad säljstöds- och marknadsplattform, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på 1,4 miljoner kronor (2,1).

Ebitda-resultatet minskade till 4,4 miljoner kronor (5,0). Nettoomsättningen steg med 9 procent till 16,0 miljoner kronor (14,7). Upsales årligen återkommande intäkter (ARR) uppgick till 65,4 miljoner, vilket motsvarar en tillväxt på 23,8 procent de senaste tolv månaderna.

Scandinavian Chemotech, verksamt inom elkemoterapi, uppger att försäljningen och orderingången under det tredje kvartalet 2019 har blivit lidande av att marknadsetableringen tar längre tid än beräknat. Dessutom uppges den försenade CE-märkningen ha påverkat årets försäljning negativt. Det framgår av vd-ordet i samband med delårsrapporten.

Chemotechs vd Mohan Frick påpekar att bearbetningen av varje enskilt sjukhus måste genomföras i kombination med det budgetförfarande som råder i dessa länder med statliga sjukvårdssystem och globala privata sjukvårdsaktörer.

Resultatet efter skatt låg på -2,9 miljoner kronor (-2,3) i det tredje kvartalet. De totala intäkterna var 0,8 miljoner kronor (0,9). Endast en marginell omsättning för kvartalet redovisas. Under motsvarande kvartal föregående år saknades omsättning.

Kassaflödet för den löpande verksamheten var -2,9 miljoner kronor (-5,5) med likvida medel på 6,8 miljoner kronor (10,3) vid rapportperiodens utgång.

Spiffbet, som utvecklar onlinespel för casino och betting, hade ett nettoresultat på -5,2 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2019 (-3,5). Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,5 miljoner kronor (0).

"Under det tredje kvartalet börjar vi se resultatet vårt arbete att ställa om Spiffbets verksamhet från handelsplats till spelleverantör. Vår spelkatalog innehåller fler spel och består numera även av kasinospel. Spiffbet har stärkt upp organisationen inom produktutveckling och försäljning", skriver vd Henrik Svensson i rapporten.

Miljöteknikbolaget Swedish Sterling, som tidigare hette Ripasso Energy, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på -11,0 miljoner kronor (-4,7).

De totala intäkterna minskade till 9,6 miljoner kronor (13,6) och bestod till största delen av aktiverat arbete för egen räkning. Nettoomsättningen var fortsatt noll.

De likvida medlen uppgick vid kvartalsslutet till 66 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet var -8,2 miljoner kronor.

Swedish Stirlings aktie handlas på handelsplattformen NGM Nordic.

Bostadsutvecklaren Oscar Properties redovisar ett resultat efter skatt på 44,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (-130).

Rörelseresultatet blev 58 miljoner kronor (-103).

"Det positiva rörelseresultatet förklaras av vinster vid försäljningen av 50 procent av projektfastigheten Helix, som överstiger den negativa effekten av begränsad vinstavräkning och ökade produktionskostnader", skriver bolaget.

I rörelseresultatet ingår en vinst från projektfastighetsförsäljningar om 73,8 miljoner kronor, vilken alltså är hänförlig till försäljningen av 50 procent av bostadsprojektet Helgi till Fastpartner och Slättö genom att partnerna bildade ett samriskbolag.

Nettoomsättningen uppgick till 102 miljoner kronor (498) under det tredje kvartalet. Oscar Properties sålde åtta bostäder under perioden (15). Antalet bokade bostäder var en (4). Inga produktionsstarter gjordes under kvartalet (46).

Byggentreprenadföretag Byggpartner i Dalarna, listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på 13,0 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (4,5). Resultatet per aktie uppgick till 1:07 kronor (0:37).

Rörelseresultatet blev 17,2 miljoner kronor (6,0) och rörelsemarginalen var 3,9 procent (1,7). Nettoomsättningen uppgick till 445 miljoner kronor (352).

Plastbolaget Nexam redovisar ett resultat efter skatt på -4,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (-6,3). Resultatet per aktie uppgick till -0:07 kronor (-0:09). Nettoomsättningen uppgick till 31,1 miljoner kronor (25,6).

Ljudboksföretaget Storytel redovisar ett resultat efter skatt på -76,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (-62,1). Resultatet per aktie uppgick till -1:37 kronor (-1:19).

Resultatet före skatt var -81,9 miljoner kronor (-61,1). Nettoomsättningen steg till 491 miljoner kronor (373). De totala intäkterna låg på 503 miljoner kronor (373).

Under det tredje kvartalet hade Storytel i genomsnitt 1.014.400 betalande abonnenter med en genomsnittlig månadsintäkt per abonnent på 131 kronor (129). Antalet streamingabonnenter i Norden låg i genomsnitt på 736.000 med en genomsnittlig intäkt per abonnent på 154 kronor (142). Utanför Norden hade bolaget i genomsnitt 278.400 betalande abonnenter med en genomsnittlig intäkt per abonnent om 70 kronor (71).

För det fjärde kvartalet förväntar sig Storytel streamingintäkter på 417 miljoner kronor. Genomsnittet av antalet betalande abonnenter väntas då uppgå till 1.079.000 med en genomsnittlig intäkt på 129 kronor per abonnent.

Synthetic MR, som handlas på Spotlight, meddelar att nettoomsättningen uppgick till 12,0 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2019 (11,2).

Omsättningsökningen hänför sig både till ökat antal sålda licenser samt positiva valutaeffekter, skriver bolaget. Rörelseresultatet under perioden var 3,4 miljoner kronor (5,4) vilket ger en marginal om 29 procent (48).

"Den lägre marginalen beror huvudsakligen på ökade investeringar i lokala säljresurser för att säkerställa nästa fas på vår tillväxtresa", skriver vd Ulrik Harryson.

Det First North-listade luftreningsbolaget Absolent redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på 10,4 miljoner kronor (23,9).

Rörelseresultatet sjönk till 19,1 miljoner kronor (30,8). Nettoomsättningen steg till 286 miljoner kronor (169). Den organiska tillväxten var dock -8,3 procent. Ökningen i nettoomsättningen på 69 procent härrör från de sju förvärv som Absolent har genomfört i år.

"De sju förvärvade bolagen har en lägre bruttomarginal och rörelsemarginal än ursprungsbolagen. Integrationen av de nytillkomna bolagen har även medfört engångskostnader, vilket tillsammans med negativ organisk försäljning har minskat kvartalets resultat ytterligare", skriver vd Axel Berntsson i delårsrapporten.

Han noterar även att goodwillavskrivningar i kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år har minskat rörelseresultat med 15,7 miljoner kronor eftersom bolaget rapporterar enligt K3 och inte enligt IFRS.

Spotlightlistade 24Sevenoffices nettoomsättning ökade med 33 procent under tredje kvartalet till 35,3 miljoner kronor medan antalet kunder ökade med 34 procent till 44.865.

Rörelseresultatet under kvartalet var -3,0 miljoner kronor (3,5).

"Under det tredje kvartalet fortsatte vi att se en stark ökning både i försäljning och antal kunder. Som tidigare kommunicerats har vi medvetet valt att kraftfullt investera i tillväxt. Vi fortsätter enligt denna plan och har under hela kvartalet investerat personalintensivt i framförallt marknadsföring och försäljningsarbete", skriver vd Ståle Risa i rapporten.

Spelutvecklaren Paradox redovisar ett resultat före skatt på 92,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019. Genomsnittet av fyra analytikers estimat var ett resultat före skatt på 105 miljoner kronor, enligt Bloomberg News.

Nettoomsättningen uppgick till 283 miljoner kronor, mot väntade 302 miljoner konor. Rörelseresultatet blev 93,1 miljoner kronor, mot 68,3 miljoner motsvarande kvartal i fjol, och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 73,4 miljoner kronor (97,4).

Paradox omsättning steg med 26 procent i det tredje kvartalet och intäkterna kom framförallt från Age of Wonders: Planetfall, Cities: Skylines, Hearts of Iron IV, Stellaris och Surviving Mars.

Rörelseresultatet ökade 36 procent i kvartalet och gamingbolagets rörelsemarginal steg till 33 procent (30%).

Periodens försäljningskostnader uppgick till 40 miljoner kronor (20) och uppgång till följd av ökade satsningar inom events, annonsering, sälj och marknadsföring, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Det norska gamingbolaget Funcom redovisar intäkter på 5,4 miljoner dollar för det tredje kvartalet (7,5). Ebitda-resultatet minskade till 2,1 miljoner dollar (4,6) medan ebit-resultat sjönk till -0,4 miljoner dollar (2,9).

Vertiseit, som säljer digitala lösning för butiker, redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2019 på 1,1 miljoner kronor (1,8).

Nettoomsättningen steg med 35 procent till 19,6 miljoner kronor (14,5).

De återkommande intäkterna (SaaS) ökade med 19 procent till 6,6 miljoner kronor i kvartalet (5,6).

"Vi gläds åt att fortsätta leverera stabil tillväxt under lönsamhet i linje med vårt långsiktiga tillväxtmål. Exempelvis ökade våra årligen återkommande intäkter till 27,4 miljoner kronor, en ökning med 23,5 procent jämfört med för ett år sedan", skriver bolagets vd Johan Lind i delårsrapporten.

Bostadsutvecklaren SSM redovisar ett preliminärt rörelseresultat exklusive engångsposter om -17,7 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande från SMM inför bolagets kapitalmarknadsträff på tisdagen efter att bolaget på måndagskvällen meddelat att det kommer att ta nedskrivningar om 313 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Inklusive dessa poster, och andra avsättningar och ett negativt resultat från Bromma Boardwalk, uppgick rörelseresultatet till -378 miljoner kronor.

Det preliminära resultatet och nedskrivningarna följer en översyn som bolagsledningen genomfört.

SSM Holding "kommer under de närmaste åren fokusera på att utveckla hyresrätter med enstaka inslag av bostadsrätter. Positiva kassaflöden kommer att prioriteras i syfte att skapa stabilitet och minska bolagets nettoskuld", skriver bolaget om resultateten av översynen.

Bolaget skriver även att det utvärderar flera alternativ för finansiering. SSM:s utestående obligation om 369 miljoner kronor förfaller till betalning i maj 2020.

"Bolaget utvärderar idag flera alternativ för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt stabil finansiering, där såväl ökning av eget kapital som refinansiering av lån diskuteras", skriver bolaget om detta.

"Förhandlingar med ett kollektiv av större obligationsinnehavare kring en villkorsändring och förlängning av dagens obligation är en del av detta. Det är bolagets bedömning att en refinansieringslösning kommer att vara på plats i tid för att lösa de lån som förfaller under 2020", heter det vidare.

Norska Next Biometrics redovisar ett resultat efter skatt på -33,7 miljoner norska kronor för det tredje kvartalet 2019 (-42,6). Det motsvarar -0:78 kronor per aktie (-2:21).

"Som nyutnämnd vd har jag uppmärksammat att det tredje kvartalet 2019 inte var i linje med aktieägarnas förväntningar. Jag befinner mig i ett pågående hundradagarsprogram och har upptäckt både viktiga styrkor och vissa områden för förbättringar", skriver Next Biometrics nyutnämnda vd Peter Heuman i vd-ordet i samband med rapporten för det tredje kvartalet.

I början på november lämnade Next Biometric preliminära siffror för intäkterna under det tredje kvartalet och då var beskedet att det skulle uppgå till cirka 17 miljoner norska kronor. Intäkterna under kvartalet blev slutligen 17,6 miljoner kronor (30,2).

Minskade leveranser av notebooks till en så kallad US tier-1-kund har påverkat intäkterna i det tredje kvartalet och kommer även att göra det under det fjärde kvartalet och tidigt 2020, upprepar bolaget på tisdagen. Ledtider och designcykler uppges göra det utmanande att omedelbart motverka nedgången för bolagets intäkter under denna period.

Ad City Media, som handlas på First North, ökade sin nettoomsättning till 43,5 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2019 (42,3).

"Stort fokus har under kvartalet varit att komma igång med ICA och Retail Tech Norge. Detta har mynnat ut i en svagare period för Media, detta bedöms dock endast vara en kortsiktig effekt. Affärsområdet Retail Tech har å andra sidan visat en kraftig tillväxt med höga marginaler", skriver vd Anders Axelsson i delårsrapporten.

Koncernens ebitda-resultatet blev 26,5 miljoner kronor (5,5). Justerad ebitda, korrigerat med 16,4 miljoner beträffande utdelning av Doohclick, uppgick till 10,1 miljoner (5,5).

"Orderstocken inför årets sista kvartal har utvecklats positivt och är vid periodens utgång större än vid motsvarande period föregående år, detta avser båda våra verksamhetsområden", skriver Anders Axelsson.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -