På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Börs Här är resultaten från fredagens kvartalsrapporter.

Colabitoils intäkter steg till 140 miljoner kronor i det tredje kvartalet (130). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,3 miljoner (-4,4).

Resultatet har i tredje kvartalet, i likhet med tidigare kvartal, belastats med höga kostnader för marknadsföring mot konsumentmarknaden. Det tredje kvartalet har dessutom belastats med kostnader på 3,6 miljoner kronor (1,5) för utveckling av nya drivmedel, uppger bolaget i sin delårsrapport.

Kostnaderna för forskning och utveckling i kvartalet var 3,6 miljoner kronor (1,5).

"Utrullning av tankstationer fortsätter och vi räknar med att erhålla bygglov för 8-10 tankanläggningar innan vi kliver över till 2020. Kundtillströmningen är fortsatt hög, antal kunder har ökat de senaste 12 månaderna med 14 procent och volymen över tankstationerna har ökat med 34 procent", skriver vd Jan Nordlöf.

First North-listade Netjobs redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på -0,5 miljoner kronor (-1,1).

Nettoomsättningen sjönk till 5,6 miljoner kronor (8,0). Rörelseresultatet förbättrades dock till -0,5 miljoner kronor (-1,0).

"Sommarmånaderna, som normalt sett är en modest period med semestertider, hade sin inverkan på resultatet, men slutetappen på kvartalet utvecklades starkt. För september månad genererades ett positivt rörelseresultat vilket känns inspirerande. Jag kan konstatera att de effektiviseringsåtgärder som initierades under förra kvartalet har fortsatt under det tredje kvartalet", skriver vd Jonas Bertilsson i delårsrapporten.

First North-listade IT-konsultbolaget CAG Groups justerade rörelseresultat uppgick till 5,0 miljoner kronor i det tredje kvartalet (4,6). Den justerade ebit-marginalen var 5,0 procent (4,7).

Intäkterna under kvartalet uppgick till 99,8 miljoner kronor (97,9) och kassaflödet från den löpande verksamheten blev 3,8 miljoner (-3,2).

"I år kan vi konstatera att starten på säsongen efter semesterperioden varit trögare än föregående år. Signalerna om en svagare konjunktur har inneburit en lite mer avvaktande hållning hos kunderna/.../ Vår bedömning är dock att behovet av IT-tjänster och digitalisering är fortsatt 

Empir, som förut hette MSC, redovisar en nettoomsättning på 54,6 miljoner kronor (56,0) för det tredje kvartalet 2019.

Rörelseresultatet uppgick till -2,8 miljoner kronor (0,7). Resultat efter skatt uppgick till -3,0 miljoner kronor (0,6), motsvarande -0:61 kronor (0:13).

"Som vi kommunicerat så blir 2019 på många sätt ett mellanår. Marknadens prissättning på vår aktie gör det svårt att fullfölja vår förvärvsplan, vår förvärvsmodell säger cirka 50 procent egna aktier men på nuvarande nivå är detta inte en aktuell betalningsmodell. Vi ser under rådande situation att vi troligen inte kan förvärva något mer betydande innan hösten 2020", skriver vd Lars Save i rappoorten.

"Vi kraftsamlar inför de kommande 27 månaderna för att nå våra finansiella mål", skriver han vidare.

Bemanningsföretaget SJR:s omsättning och rörelseresultat steg under det tredje kvartalet, jämfört med samma kvartal i fjol.

"Ökade försäljningsinsatser har gett resultat och påverkar omsättning och rörelsemarginal positivt. Sommarmånaderna påverkar omsättningen negativt p.g.a. semestrar, men vid en jämförelse med föregående år uppvisar vi en klart positiv trend", skriver vd Per Ogunro i delårsrapporten.

Enligt vd:n görs fortsatta förbättringar för att upprätthålla den positiva trenden inom koncernen. De åtgärder som nu vidtas skall ge effekt fullt ut år 2020.

"Orderingången är fortsatt god inom hela koncernen, i vissa regioner har en ökad efterfrågan skett på rekryteringssidan efter semesterperioderna", skriver Per Ogunro.

SJR:s omsättning uppgick till 100 miljoner kronor i det tredje kvartalet (90,6). Rörelseresultat blev 10,0 miljoner kronor (9,5), vilket innebär en rörelsemarginal på 9,9 procent (10,5). Nettoresultatet blev 7,7 miljoner kronor (7,4).

Peptonics försäljning av varor under det tredje kvartalet uppgick till 1,6 miljoner kronor (0,1). Kostnaderna under kvartalet blev 5,7 miljoner kronor (3,5).

De kostnader som väsentligt har ökat under kvartalet är kostnader för försålda varor och lanseringskostnaderna, skriver bolaget.

Bolagets resultat efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till -4,1 miljoner kronor (-3,5). Kassa och bank per den 30 september 2019 var 19,6 miljoner kronor (6,0).

"Den finansiella situationen i bolaget är bra. Intäkterna ökade med cirka 51 procent jämfört med det föregående kvartalet. Bruttomarginalen har sjunkit jämfört med tidigare. Detta förklaras delvis genom förskottsbetalningen från Yuanjia Bio i samband med distributionsavtalet. Eftersom försäljningspriset till Kina ligger under priserna för Sverige och Finland, påverkas bruttomarginalen negativt. Dock skall detta kompenseras med mycket större volymer framöver. En ytterligare förklaring är att försäljningen under 2018 skedde nästan enbart via egen nätbutik i Sverige, vilket ju innebar en hög bruttomarginal", kommenterar vd Johan Inborr i rapporten.

Läkemedelsföretaget Ascelia Pharma redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på -12,8 miljoner kronor (-3,8). I det andra kvartalet 2019 var nettoresultatet -14,5 miljoner kronor.

Nettoomsättningen var alltjämt noll. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -20,1 miljoner kronor (-3,8). Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 205 miljoner kronor (51), eller jämfört med 225 miljoner kronor för ett kvartal sedan.

Litiums årliga återkommande intäkter (ARR) uppgick till 38,0 miljoner kronor per den 30 september 2019 (27,7), motsvarande en tillväxt på 37 procent jämfört med i fjol.

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet ökade med 21 procent till 9,0 miljoner kronor (7,5). Det framgår av delårsrapporten på fredagsmorgonen. Ebitda-resultatet sjönk till -4,4 miljoner kronor (0,4).

Kostnaderna ökade under kvartalet. Dels har Litium rekryterat flertalet nya medarbetare, ökat marknadsaktiviteterna och genomfört en omstrukturering med tagna kostnader av engångskaraktär på drygt 2 miljoner kronor.

Stockwik Förvaltning hade en nettoomsättning på 101 miljoner kronor (29,2) under det tredje kvartalet 2019.

Ebitda-resultatet uppgick till 14,5 miljoner kronor (1,4) och ebita-resultatet blev 11,3 miljoner kronor (1,0). Rörelseresultat (ebit) uppgick till 9,4 miljoner kronor (-0,1). Resultat efter skatt uppgick till 37,0 miljoner kronor (-0,7), och resultat per aktie för verksamheten efter utspädning blev 8:03 (-0:20).

Forskningsbolaget Vicore Pharma redovisar ett nettoresultat på -22,9 miljoner kronor (-14,9) i det tredje kvartalet 2019.

Intäkterna var 0 miljoner kronor (0,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -21,3 miljoner kronor (-4,7) med likvida medel på 172 miljoner kronor (32,2) vid rapportperiodens utgång.

Fastighetsbolaget Eastnine rapporterar att substansvärdet per aktie var 11:80 euro per den 30 september, motsvarande 126 kronor.

Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 5,1 miljoner euro (3,5). Hyresintäkterna uppgick till 3,1 miljoner euro (2,3) och driftnettot blev 2,8 miljoner euro (2,1).

"Affärsklimatet är bra i samtliga tre baltiska huvudstäder. Efterfrågan på hållbara lokaler i premiumlägen ökar på bekostnad av lokaler i sämre lägen. Det finns flera intressanta förvärvsobjekt inom vår nisch med förstklassiga kontor i centrala affärsdistrikt. Sammantaget ser vi fram mot en bra avslutning på 2019", skriver vd Kestutis Sasnauskas i delårsrapporten.

Omsorgsbolaget Humana redovisar ett resultat efter skatt på 128 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (102). Resultatet per aktie uppgick till 2:42 kronor (1:92).

Rörelseresultatet blev 176 miljoner kronor (151) och rörelsemarginalen var 9,1 procent (9,0).

Exklusive effekterna av IFRS 16, standarden för hur man redovisar leasing som gäller från 1 januari 2019, uppgick rörelseresultatet till 164 miljoner kronor (151).

Nettoomsättningen uppgick till 1.928 miljoner kronor (1.677). Omsättningstillväxten i kvartalet låg på 15 procent varav den organiska tillväxten var 3,2 procent.

Hjälmbolaget Mips redovisar ett resultat efter skatt på 16 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (15,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:62 kronor (0:61).

Rörelseresultatet blev 20,5 miljoner kronor (20,8) och rörelsemarginalen var 38,6 procent (40,7).

Nettoomsättningen uppgick till 52,9 miljoner kronor (51,2). Den organiska tillväxten var -6 procent.

Bilservicebolaget Mekonomen redovisar ett resultat före skatt på 147 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (143).

Enligt bolagets egen prognossammanställning väntades i genomsnitt ett resultat före skatt om 143 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 2.879 miljoner kronor. Här var 2.841 miljoner kronor väntat. Justerat rörelseresultat uppgick till 231 miljoner kronor, mot väntat 220 miljoner. Rörelseresultatet blev 191 miljoner kronor mot väntade 181.

Mekonomens omsättningsökning i det tredje kvartalet beror bland annat på en positiv påverkan från förvärven av FTZ och Inter-Team.

Det skriver vd Pehr Oscarson i rapporten.

Omsättningen steg med 56 procent i det tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal året innan, vilket var marginellt över analytikerkårens marknadsförväntningar i bolagets egen prognossammanställning.

Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 2 procent och var främst driven av tillväxt i anslutna verkstäder, skriver vd.

Bostadsbyggaren Besqab redovisar ett resultat efter skatt på 39,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (23,0).

Enligt segmentsredovisning blev rörelseresultatet blev 45,0 miljoner kronor (33,9). Intäkterna enligt segmentsredovisning uppgick till 272 miljoner kronor (248).

Besqab produktionsstartade 253 bostäder i kvartalet (0). Antal sålda bostäder uppgick till 95 (38).

"Den försiktigt positiva utvecklingen på bostadsmarknaden som vi sett tidigare under året håller i sig/.../ Den mer optimistiska bostadsmarknaden medför att intresset för nyproduktion ökar. Besqabs säljstarter har fått bra marknadsmottaganden och visningarna börjar bli allt mer välbesökta", skriver vd Anette Frumerie i delårsrapporten.

Spotlightlistade sensorteknikbolaget Insplorion hade ett resultat efter finansiella poster på -2,1 miljoner kronor (-1,9) under tredje kvartalet 2019. Resultat per aktie blev -0:21 kronor (-0:27).

"Resultatutvecklingen är fortsatt negativ till följd av ökade utvecklingskostnader. Satsningar på produktutveckling inom luftkvalitet- och batterisensor samt förstärkning av organisationen är de främsta orsakerna till de planenligt högre kostnaderna under året", skriver bolaget i delårsrapporten på fredagsmorgonen.

Nettoomsättningen blev 733 tusen kronor (91 tusen)

Likvida medel uppgick per den 30 september till 25,1 miljoner kronor (9,5). Bolaget kommer som tidigare kommunicerat få in 1,8 miljoner kronor under året från Eurostar-projektet och totalt kommer bolaget erhålla 5 miljoner under de kommande 3 åren.

Sinch, som förut hette CLX Communications och som levererar molnbaserade kommunikationstjänster, redovisar ett justerat ebitda-resultat på 148 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (95,4).

Jämförelsestörande poster uppgick till -12,9 miljoner kronor (+4,0) och då dessa inkluderas uppgår ebitda-resultatet till 135 miljoner kronor (99,4).

Nettoresultatet blev 68,7 miljoner kronor (37,8) och per aktie var resultatet 1:27 kronor (0:71). Nettoomsättningen uppgick till 1.216 miljoner kronor (979) och den organiska tillväxten var 20 procent.

Gruvprospekteringsbolaget Filo Mining meddelar att bolagets fältprogram 2019/20 kommer att pågå från november i år till omkring mars nästa år och inkluderar över 10.000 meter diamantborrning. Bolaget räknar med att de första så kallade assay-resultaten kommer att bli tillgängliga tidigt 2020.

Under det tredje kvartalet uppgick Filo Minings prospekteringskostnader till 1,9 miljoner kanadadollar (2,2) och rörelseresultatet -2,6 miljoner kanadadollar (-3,8). Resultat per aktie var -0:04 kanadadollar (-0:05).

Cavotec, som säljer utrustning till hamnar och flygplatser, redovisar ett resultat efter skatt på 3,5 miljoner euro för det tredje kvartalet 2019 (1,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:04 euro (0:02).

Nettoomsättningen uppgick till 48,4 miljoner euro (49,2).

Det justerade rörelseresultatet blev 3,7 miljoner euro (2,1), motsvarande en rörelsemarginal om 7,6 procent (4,4).

"Den höga justerade rörelsemarginalen förklaras av en lägre kostnadsbas som ett resultat av bolagets omvandling, men även till stor del av vårt fortsatta fokus på affärer med högre marginaler", skriver vd Mikael Norin i rapporten.

I det fjärde kvartalet ökade orderingången med 36,1 procent till 50,6 miljoner kronor (37,2).

"Orderingången ökade signifikant under det tredje kvartalet där Automated Mooring and E-Ferry-lösningar var särskilt starka medan våra serviceerbjudanden fortsatte att prestera bra", skriver Mikael Norin.

Omsorgsbolaget Ambea redovisar en nettoomsättning på 2.843 miljoner kronor (1.541) för det tredje kvartalet 2019. Justerad ebita uppgick till 312 miljoner kronor (205) motsvarande en justerad ebita-marginal på 11,0 procent (13,3).

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -15 miljoner (0) och är kostnader för integration och synergirealisering kopplat till förvärvet av Aleris Omsorg.

Ebita-resultatet uppgick till 297 miljoner kronor (205) motsvarande en marginal på 10,4 procent (13,3). Periodens resultat uppgick till 157 miljoner kronor (128) och resultat per aktie blev 1:66 kronor (1:71). Operativt kassaflöde uppgick till 318 miljoner kronor (79) och fritt kassaflöde uppgick till 190 miljoner kronor (54).

Forskningsbolaget Camurus redovisar ett resultat efter skatt på -62,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (-43,8). Resultatet per aktie uppgick till -1:31 kronor (-1:06). Nettoomsättningen uppgick till 40,2 miljoner kronor (19,6).

Camurus meddelar att den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, beviljat Camurus amerikanska partner Braeburns så kallad Citizen Petition och upphävt särläkemedelsstatus för Sublocade. Samtidigt har FDA meddelat att de står fast vid sitt tidigare beslut om treårsexklusivitet och ett tentativt godkännande av Brixadi månadsdepå till den 30 november 2020. Brixadi är det amerikanska varumärket för Camurus produkt Buvidal.

Spelutvecklaren Stillfront redovisar ett ebitda-resultat på 208 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019.

Enligt Bloomberg News samanställning av fyra analytikers estimat väntades ett ebitda-resultat på 208 miljoner. Nettoomsättningen i kvartalet blev 517 miljoner kronor, mot väntade 519 miljoner.

Stillfronts kundbetalningar (intäkter exklusive andra spelrelaterade intäkter såsom tex annonsintäkter) ökade med 66 procent i det tredje kvartalet som ett resultat av en stark utveckling i spelen Big Farm: Mobile Harvest och Nida Harb 3 samt bidrag från nyligen förvärvade bolag.

Stillfronts aktiva portfölj består av kategorierna Empire, Big och Core. Kundinbetalningar för Empire-produkterna minskade med 2 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. Kundinbetalningarna för Big-produkterna ökade med 26 procent och bakom utvecklingen ligger enligt Stillfront en stark tillväxt inom Big Farm: Mobile Harvest.

Kundinbetalningar inom Core-produkterna ökade med 193 procent med en organisk tillväxt från framförallt Nida Harb 3 och Strike of Nation och de fyra nya produkterna från nyligen förvärvade Kixeye: Battle Pirates, Vega Conflict, War Commander och War Commander Rogue Assault.

Anskaffningskostnader för användare, UA, uppgick till 83 miljoner kronor, jämfört med 99 miljoner i andra kvartalet 2019, vilket motsvarade 16 procent i relation till nettoomsättningen (21% 2 kv). Enligt Stillfront är den lägre nivån ett resultat av Kixeyes mycket låga anskaffningskostnader för användare i tredje kvartalet.

Spelutvecklaren Activision Blizzard redovisar ett justerat resultat per aktie om 0:32 dollar för det tredje kvartalet. Det är bättre än analytikernas förväntningar om 0:23 dollar per aktie, enligt Bloombergs snittprognos.

De justerade intäkterna uppgick till 1,21 miljarder dollar, något bättre än väntade 1,17 miljarder dollar.

För helåret spår bolaget justerade intäkter på 6,33 miljarder dollar, något högre än tidigare guidning på 6,30 miljarder dollar. Analytikerna hade i sin tur räknat med 6,38 miljarder dollar.

Bolaget spår samtidigt att det justerade resultatet per aktie kommer att uppgå till 2:17 dollar för helåret. Det är en höjning från tidigare prognos om 2:10 dollar men under analytikernas förväntningar om 2:21 dollar.

Spelbolaget Take Two Interactive redovisar ett justerat resultat per aktie om 1:93 dollar för räkenskapsårets andra kvartal. Väntat var 1:70 dollar, enligt Bloomberg snittprognos.

De justerade intäkterna uppgick till 950,5 miljoner dollar, att jämföra med väntade 926,4 miljoner dollar.

För helåret spår bolaget ett justerat resultat per aktie inom intervallet 4:45-4:70 dollar, upp från tidigare guidning om 4:15-4:40 dollar. Prognosen är dock lägre än analytikernas förväntningar, som låg vid 4:82 dollar per aktie.

De justerade intäkterna för helåret väntas samtidigt bli 2,75-2,85 miljarder dollar. Tidigare hade Take Two räknat med 2,6-2,7 miljarder dollar. Här väntade sig analytikerna 2,81 miljarder dollar.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -