Fynden finns på outforskade börser

Fondanalys Det finns aktiemarknader som är relativt outforskade. Börser där det utländska kapitalet bara hittat till i begränsad omfattning. Där är risken högre, men det skapar också möjlighet till högre framtida avkastning.

De oupptäckta finansmarknaderna har högre risk, är mindre genomlysta, har sämre likviditet, valutor som svänger och bristande bolagsstyrning.  

Placera går igenom tillgångsslaget Frontier Markets, det är en marknad som passar utmärkt för aktiv förvaltning. Och för den riskvillige har vi ett långsiktigt fondförslag.

Frontier Markets

Frontier Markets som även kallas gränsmarknader är de nya tillväxtmarknaderna. Här skapas den snabbaste ekonomiska tillväxten och det är den största dynamiken i världen. Det är lite av en outforskad mark för många investerare.

Frontier Markets är länder som kommer från en låg ekonomisk utvecklingsnivå.

Enligt Världsbankens definition, har ett Frontier Markets-land låga inkomster, lägre än 3 895 dollar per invånare.

Det finns många definitioner på Frontier Markets,.

Jag har valt att följa den globala indexberäknaren MSCI som tillhandahåller ett av de ledande aktieindexen för just Frontier Markets.

Det är ett index som huvuddelen av världens investerare följer och har som karta för sina investeringar.

MSCI

MSCI Frontier Markets index omfattar totalt 100 bolag fördelade på 28 olika länder. För att ingå i MSCI-indexet är det fokus på finansmarknaden, landets inkomstmått är till viss del underordnat.

Finansmarknaden är oftast ganska liten och outvecklad. Det finns begränsad information, den är illikvid, saknar många regelverk och närvaron av internationellt kapital är klart begränsad. Lägg till en valuta som svänger mycket med många valutarestriktioner, då har vi urvalskriterium för en Frontier Markets.

MSCI Frontier Markets Index

I MSCI-indexet hittar vi länder från Asien, Afrika, Mellanöstern, Östeuropa och Sydamerika. Klart största land är Kuwait som väger runt en tredjedel. Det är en stor spridning mellan länderna som ingår i indexet. Där finns exempelvis två av våra baltiska grannar, Estland och Litauen. Det är länder som erbjuder välutbildad arbetskraft till en billig penning. Samtidigt som det finns länder som Bangladesh i Asien med en riktigt låg arbetskraftskostnad för enklare industriarbeten som komparativ fördel.

Största sektor är finansbolag som utgör nästan halva indexvärdet, följt av telekommunikation och fastighetssektorn. Klart största bolag är National Bank of Kuwait som väger drygt 10 procent.

Frontier Markets som investering sker alltså i länder som inte är så långt fram i den ekonomiska utvecklingen med relativt låg inkomst och outvecklade finansmarknader relativt landets ekonomi. Men det finns fördelar.

Frontier Markets-länderna växer snabbt och ekonomin genomgår en snabb omvandling. Och de växer i genomsnitt snabbare är storebror i form av de traditionella tillväxtmarknaderna med Kina och Indien som de stora drakarna.

Tillväxten uppskattas av IMF till runt 6 procent per år fram till år 2031. Tillväxtmarknaderna förväntas i genomsnitt växa med 5 procent samtidigt som den utvecklade delen av världen där vi bor, kommer att en tillväxt straxt söder om 2 procent under tidsperioden. Den förväntade tillväxten ger fördel Frontier Markets.

Och lägg till att gamla käpphästar som hög skuldsättning, dålig handelsbalans, liten valutareserv och politisk instabilitet inte riktigt gäller längre i alla länder.

Faktorer bakom en stark ekonomisk tillväxt

Demografin spelar en avgörande roll. Med en ung och snabbväxande befolkning skapas det ekonomisk tillväxt. Arbetskraftskostnaden är låg, i många fall är den betydligt lägre än i Kinas. Länderna har en stor andel ung befolkning som blir all mer välutbildad vilket lägger grunden för produktivitetsökningar. Det skapar i sin tur en snabbt växande medelklass som har en allt större efterfrågan på konsumtion.

Många av länderna har betydande naturresurser, främst inom olja och gas. Och det finns stora investeringsbehov i infrastruktur. Det är viktiga investeringar som måste göras och omfattar allt ifrån energiförsörjning, fungerande vatten och avlopp, bättre vägnät och tillgång till driftsäker internet- och telekommunikation. Investeringar i sig som driver tillväxt.

Utländska direktinvesteringar ökar betydligt. Det är ett mönster vi sett tidigare. Bland annat har både Sydkorea och Kina genomgått den här fasen. Idag tillverkar Nike skor i Vietnam, en tillverkning som till stora delar tidigare låg i Kina. Samsung tillverkar stora delar av sina mobiltelefoner i just Vietnam. Google pratar om att flytta hårdvarutillverkning från Kina till Vietnam. Vårt eget H&M har stor klädtillverkning i länder som Bangladesh.

Värdering

En annan viktig faktor är att finansmarknaderna genomgår en stor förändring och blir mer effektiva och genomlysta, vilket på sikt reducerar risk och skapar en stabilare miljö för investeringar. Värderingen talar till Frontier Markets fördel.

Idag är de rimligt värderade i nivå med sitt historiska snitt. Enligt MSCI är p/e-talet på 11 för nästa års vinster, jämfört med tillväxtmarknaderna som värderas till p/e-tal 12. MSCI World Index som omfattar 23 utvecklade börser har samtidigt en värdering på 16.

Det är inte bara värderingen som är till Frontier Markets fördel. Även direktavkastningen är högre. I år hamnar den på hela 4,2 procent jämfört med genomsnittet i Tillväxtmarknadsindex som landar på 2,9 procent i direktavkastning.

De lokala investerarna utgör bulken av det investerade kapitalet på många Frontier Markets, vilket sannolikt är en anledning varför tillgångsslaget har låg samvariation med både tillväxtmarknadsbörser och utvecklade börser.

Det skapar möjligheter för den investerare som vill addera på Fontier Markets till fondportföljen. Det kan innebära att risknivån i en fondportfölj kan sänkas.

Man kan inte blunda för att många av börserna på Frontier Markets är ineffektiva och underanalyserade. MSCI uppskattar att det går drygt fyra aktieanalytiker på ett bolag i MSCI Frontiers Markets index, jämfört med 16 stycken för en aktie som ingår i MSCI Emerging Markets index.

Det ger stora möjligheter för den som gör bra aktieanalys – en bra grund för aktiv förvaltning.

Visst finns det risker med att investera i Frontier Markets. De politiska riskerna är högre, det finns legala risker och motpartsrisker är stora. När det är tuffa global finansmarknadsförhållande, kan likviditeten bli försvinnande liten och det kan vara svårt att sälja aktier till ett bra pris. Och inte minst är det många valutor inblandade, vilka kan svänga kraftig under perioder.

Men jag tycker att en liten investering i Frontier Markets hör hemma i en långsiktig fondportfölj. Placera gillar Spetsfonden Schroder ISF Frontier Markets. Fonden erbjuder en bra riskjusterad avkastning i kombination med en för fondkategorin relativt låg förvaltningsavgift.

Schroder ISF Frontier Markets förvaltas av Rami Sidani sedan årsskiftet december 2010. Sedan november 2011 förvaltas fonden tillsammans med Tom Wilson. Till sin hjälp har de sju Frontier Markets analytiker baserade i Dubai och London.

Rami Sidani

Investeringsprocessens mål är att skapa hälften av avkastning från landvalet respektive aktieval. Det är en mix av så kallad top-down och bottom-up analys.

Processen för Länderfördelningen som räknas som en top-down analys görs genom en egenutvecklad kvantitativ landanalysmodell. Modellen rankar och bedömer alla länder som ingår i MSCI Frontier Markets index och andra liknande Frontier Markets index. Resultaten analyseras och gås igenom på månadsmöten, där man gör en kvalitativ bedömning för att hitta den optimal landfördelningen för fonden. Men den slutliga landfördelningen beslutas av de båda förvaltarna.

Man lägger ett stort fokus på aktieurvalet som man ser som en komparativ fördel då bolagen inom tillgångsslaget Frontier Markets är underanalyserade. Urvalet består av bolagen som ingår i MSCI Frontier Markets index och andra liknande Frontier Markets index. Fokus är på större bolag i varje land som man definierar som kärnaktier.

Man lägger också stor vikt vid bolagsbesök. Där granskar man ledningens kompetens och utvärderar bolagets strategi och processer. Man använder egenutvecklade analysmodeller där kassaflödet och vinsten de kommande tre åren hör till de viktigaste variablerna.  Andra kvalitetsmått är värderingsmått som pris genom bokfört värde och avkastning på eget kapital. Och inte minst är analytikernas egna prognoser på vad bolaget bör vara värt centralt i aktieurvalsprocessen. 

Investeringsprocessen mynnar ut i en portfölj på mellan 50 - 70 bolag. Upp till en tredje del av fonden kan investeras i tillväxtmarknadsaktier. Det relativt stora antalet bolag ger fonden en bra riskspridning. Fondens tio största innehav väger drygt 47 procent. Största innehavet är National Bank of Kuwait SAK.  

Fondens största sektorer är finansbolag på drygt 51 procent och näst störst är fastigheter som står för drygt 15 procent. Finanssektorn har en liten övervikt och fastigheter har en tydlig övervikt relativt index och kategorisnittet för liknande fonder.

Kuwaitiska bolag utgör runt en tredjedel av fonden, vilket är jämnvikt från aktieindex och men en klar övervikt jämfört med fondkategorins snittinvesteringar. Näst största land är Egypten med en vikt i fonden på knappt 17 procent, vilket är en klar övervikt. Vietnam och Nigeria är länder där fonden har en tydlig undervikt. Slovenien är enda östeuropeiska land som fonden har investerat i. Totalt investerar fonden i sexton länder.

Drygt en tredjedel av fonden är investerad i stora bolag och medelstora bolag utgör drygt 31 procent. 26 procent är investerat i småbolag, vilket avviker från snittet av liknade fonder som oftast har mindre del investerat i småbolag.

Schroder ISF Frontier Markets har uppvisat bra avkastning i relation till fondens risk. Avkastningen de tre senaste åren är knappt 33 procent jämfört med 20 procent för fondkategorin. Det gör att den riskjusterade avkastningen för fonden blir bra. För det har fonden premierats med fyra stjärnor av Morningstar på tre år och tre stjärnor på fem år.

Fondkategorin ”Tillväxtmarknader, nya” är dyr. Det har att göra med att finansmarknaderna är underutvecklad, vilket innebär att det är en dyr marknad att investera i för fondbolag. Snittavgiften för fondkategorin ligger på 2,5 procent per år. Men fondens årliga avgift är runt 2 procent. Totalt förvaltar fonden knappt 10 miljard kronor.

Placera tycker att spetsfond Schroder ISF Frontier Markets är köpvärd för fondspararen med en lång placeringshorisont som vill ha exponering mot nya spännande Frontier Markets.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

 

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Schroder ISF Frntr Mkts Eq A Acc USD Köp 1 436,78 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -