På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Börs Det fortsätter komma en hel del rapporter även under torsdagen.

 Bioteknikbolaget ISR, listat på First North, redovisar ett nettoresultat för det första halvåret 2019 på -15,8 miljoner kronor (-8,9). Inga rörelseintäkter genererades.

Halvårets kassaflöde uppgick till -17,9 miljoner kronor (-8,2). Beträffade likviditetsläget pekar ISR på att första halvåret 2019 innebar stora investeringar i företagets IND- program och att tunga strategiska investeringar gjorts i samband med inträden i länder av ekonomisk betydelse för bolaget. Dessutom togs strukturella kostnader under våren för att bland annat inkludera flera centra och ändringar i inklusionskriterierna, anger bolaget.

"CRO-kostnaderna har också ökat på grund av en ökad aktivitet under våren. Bolaget fortsätter de planerade aktiviteter som initierats under våren och räknar med att kassan räcker till våren Q2 2020", skriver ISR.

Nyligen meddelade ISR att bolagets fas IIa-studie av hiv-infekterade patienter är lite försenad efter att ha haft en långsammare rekrytering av patienter än väntat.

Clinical Laserthermia Systems (CLS) nettoresultat uppgick till -10,5 miljoner kronor i det andra kvartalet 2019 (-15,0). Nettoomsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,9).

"Vi har nu en orderleveransprocess på plats och vi ser fram emot att kunna utnyttja potentialen i samarbetet med MRI

Interventions fullt ut. Orderingången kommer dock att variera mellan kvartalen", kommenterar vd Lars-Erik Eriksson i delårsrapporten.

På kostnadssidan påverkas bolaget av de strategiska samarbetena och utvecklingen av Thermoguide.

"Under perioden handlar detta främst om kostnader för att ta fram den ansökan till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) som krävs för regulatoriskt godkännande av den produkt för MR-termometri vi planerar lansera, vilket är förutsättningen för att produkten ska kunna marknadsföras och säljas i USA", skriver vd:n vidare.

Bostadsutvecklaren Oscar Properties redovisar ett rörelseresultat om -17,1 miljoner kronor för det andra kvartalet (43,3). Kvartalets nettoomsättning uppgick till 334 miljoner kronor (751). Nettoresultatet var -44,1 miljoner kronor (15,2) och resultatet per stamaktie uppgick till -1:94 kronor (0:27).

"Räknar man bort den goodwillnedskrivning - en engångskostnad - vi gör för det nu nedlagda byggbolaget är det till och med så att rörelseresultatet hamnar på 33 miljoner kronor plus", skriver Oscar Engelbert i vd-ordet.

Han sticker samtidigt inte under stol med att Oscar Properties har utmaningar och att arbetet med att ge bolaget en stabilare kapitalstruktur "är långsiktigt avgörande".

"Under perioden har några viktiga steg tagits, inte minst försäljningen av dotterbolaget Nacka 5 som ger en positiv resultateffekt", skriver han med tillägg att det allra viktigaste är att bolaget får ett avslut i diskussionerna om ett omvandlingsprogram för preferensaktierna.

Oscar Properties anger att det sålde 8 bostäder under kvartalet (22) medan antalet bokade bostäder uppgick till 36 stycken (26). Vid halvårsskiftet hade bolaget 184 bostäder i pågående produktion (1.114). Fortsatt var 88 av de 138 bostäderna i det andra norra tornet, Helix, sålda. Liksom i slutet av mars var 14 av 46 bostäder i projektet Unité sålda.

I det andra norra tornet, färdigställda Innovationen, har netto en av tre kvarvarande lägenheter sålts. I 79&Park har antalet osålda lägenheter minskat från sju till en under det gångna kvartalet. I projektet Båtturen 1 har ytterligare en bostad sålts netto och fyra bostäder fanns kvar i detta projekt vid halvårsskiftet.

Av de 75 säljstartade bostäderna i Gasklockan anges bokningarna uppgå till 68 stycken.

Mjukvaruteknikbolaget Terranet, vars aktie handlas på First North, redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet 2019 på -13,5 miljoner kronor (-15,3).

Bolaget redovisar inga intäkter för kvartalet (1,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,2 miljoner kronor (-11,5).

"Marknaden för avancerat förarstöd och självkörande bilar väntas växa med 25 procent per år de kommande 10 till 15 åren och Terranet är väl positionerat för att dra nytta av denna tillväxt", skriver vd Pär-Olof Johannesson.

Under våren säkrades bolagets kortsiktiga finansiering och styrelsen kommer inom kort att kommunicera en plan för den långsiktiga finansieringen, skriver han vidare.

Cleantech-bolaget Ecoclimes omsättning ökade till 25,5 miljoner kronor under andra kvartalet 2019, jämfört med 19,7 miljoner motsvarande period i fjol, motsvarande en ökning med 29 procent främst hänförlig förvärv.

"De repetitiva intäkterna fortsätter att öka, vilket ger oss en viktig intäktsbas. Affärssegmentet Automation fortsätter sin starka utveckling och har redan överträffat årets organiska tillväxtscenario med flertalet ordrar i diverse fastighetsprojekt", skriver vd Lennart Olofsson i delårsrapporten.

"Vi ser en inbromsning på fastighetsmarknaden, medframskjutna beslut i många stora fastighetsprojekt, vilket lett till en tillfällig stagnation inom affärssegmenten Inomhusklimat och Cirkulär Energi", skriver vd.

Resultatet före avskrivningar uppgick till 1,6 miljoner kronor (3,3) och resultat efter finansnetto blev 0,1 miljoner kronor (1,6). Resultat per aktie uppgick till -0:00 kronor (0:06). Soliditeten låg på 80 procent (71).

Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga fordringar uppgick vid periodens slut till 61,7 miljoner kronor (29,0). Utöver dessa likvida medel fanns checkkrediter på 2,1 miljoner kronor.

"Ecoclimes finansiella ställning är mycket stabil och vi ser goda förutsättningar till fortsatt tillväxt, organisk och via förvärv av väletablerade bolag och via partnerskap särskilt i unga bolag", skriver vd.

Mjukvarubolaget Crunchfish redovisar en nettoomsättning på 2,5 miljoner kronor för årets andra kvartal (0,2), framgår av torsdagens delårsrapport.

Resultatet före skatt var -7,8 miljoner kronor (-5,6). Det motsvarar -0:30 kronor per aktie (-0:36).

Inission, som handlas på First North och som erbjuder produktions- och logistiktjänster till industrikunder, hade en försäljning på 278 miljoner kronor under det andra kvartalet 2019 (176). Det är en ökning på 58 procent, varav den organiska tillväxten var 14 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 18,9 miljoner kronor (10,1).

"Den positiva trenden fortsätter och Inission når rekordnivå både gällande omsättning såväl som rörelseresultat", skriver bolagets vd Björn Lifvergren i rapporten.

Han ser en trend mot att "god kommunikation, kortare ledtider och hög flexibilitet", blir viktigare för bolagets kunder.

Spotlightlistade Medicpen hade en nettoomsättning på 513.969 kronor (2.608) under det första halvåret 2019. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,9 miljoner kronor (¬9,3).

Resultaten från Medicpens TIM-projekt, ett på Nordjylland i Danmark och ett i Lund, "är mycket goda hittills, så goda att det känns mer positivt än någonsin", skriver vd Fredrik Westman.

Vidare har bolaget startat förberedelser för minst ytterligare ett projekt i Danmark som utöver TIM-projektet kan bidra till att öppna upp den danska marknaden under 2020. Därutöver har bolaget som mål att starta ytterligare minst ett projekt i Sverige.

Intäktsökningen under första halvåret i år, jämfört med i fjol, kan härledas till intäkterna från TIM-projektet vilka består av två av fyra utbetalningar. De två sista betalningarna från TIM-kommunerna kommer att bokföras under tredje eller fjärde kvartalet.

Medicinteknikbolaget Scibase, som utvecklar tester för att upptäcka malignt melanom, redovisar en omsättning för det andra kvartalet 2019 på 2,2 miljoner kronor (1,6) och ett resultat efter skatt på -10,6 (-10,3).

Bruttomarginalen sjönk till 53,3 procent (58,2). Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 38 procent och nådde 11.792 stycken (8.438).

"Den huvudsakliga orsaken till försäljningstillväxten var en 41-procentig ökning av elektrodförsäljningen till existerande kunder i Tyskland", skriver vd Simon Grant.

Bioteknikbolaget Isofol Medical redovisade ett resultat före skatt i det andra kvartalet på -34,7 miljoner kronor (-16,9).

Bolaget hade inga intäkter under kvartalet. De likvida medlen uppgick till 222 miljoner kronor vid periodens slut.

"Kostnaderna följer i stort vår plan", skriver vd Anders Rabbe i rapporten och han upprepar att han ser "mycket positivt" på bolagets förutsättningar att genomföra den fastlagda strategin.

Bostadsutvecklaren Alm Equity omsatte 387 miljoner kronor (686) i det andra kvartalet. Kvartalets rörelseresultat var 19 miljoner kronor (85).

"Koncernens resultat påverkas fortfarande av den omställning från utveckling och försäljning av bostadsrättsprojekt som under 2018 tvingades fram genom hårdare amorteringskrav för bostadslån till privatpersoner", skriver Joakim Alm i vd-ordet.

Även om marknaden för bostadsrätter har stabiliserats har det inte skett till "den grad att det är dags att starta nya projekt med förhandsförsäljning enligt den modell som tidigare gällde", fortsätter han.

Under det andra kvartalet startades produktion av 75 bostäder (0) och vid halvårsskiftet hade bolaget 1.040 bostäder i pågående produktion (1.431). Under kvartalet såldes 10 bostäder (58) och försäljningsgraden i pågående produktion var 83 procent (84).

Bolaget hade vid halvårsskiftet 138 färdigställda enheter i lager (105) till ett värde om 340 miljoner kronor (263). ALM Equitys andel uppgår till 106 enheter i eget lager (70) till ett värde av 278 miljoner kronor (153).

De likvida medlen uppgick till 269 miljoner kronor (585) och soliditeten var 48 procent vid halvårsskiftet (53).

"Alm Equity har ett antal osålda bostadsrätter i lager som vi säljer löpande och upplever att priserna vid dessa affärer har förbättrats under de senaste månaderna. Förutom likviditeten bunden i lager, har projekt som kommer färdigställas och bli likvida inför mars 2020 finansierats med en större andel egna medel. Detta för att på ett effektivt sätt nyttja kapital som ska amortera utestående obligationer", skriver Joakim Alm.

Bränsleteknikbolaget Triboron, som listades på First North i april, hade ett rörelseresultat under det andra kvartalet 2019 på -4,4 miljoner kronor (-2,9).

De totala intäkterna sjönk till 0,4 miljoner kronor (0,6), varav nettoomsättningen utgjorde 0,2 miljoner kronor (0,4).

"Våra intäkter är fortsatt begränsade, även om vi under det gångna kvartalet erhållit några mindre ordrar, bland annat från Future2Green", skriver vd Pär Krossling i rapporten.

"Vi fortsätter att ta steg framåt i våra diskussioner med ett antal stora bränsletillverkare. Som jag tidigare kommunicerat, är dessa potentiella affärer komplexa och tar lång tid att genomföra", uppger han vidare.

Det operativa kassaflödet, som exkluderar engångsutgifter på 2,7 miljoner kronor hänförligt till listningen av aktien på First North, uppgick till -3,3 miljoner kronor (-2,3).

Resultatet per aktie sjönk till -0:19 kronor (-0:14).

Triboron lämnar inga resultat- eller omsättningsprognoser.

Medicinteknikbolaget Stille, vars aktie handlas på First North, redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet 2019 på 4,0 miljoner kronor (4,7).

Rörelseresultatet uppgick till 5,5 miljoner kronor (5,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,0 procent (18,3). Nettoomsättningen uppgick till 36,8 miljoner kronor (30,1). Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 42,3 procent (42,6).

"Under andra kvartalet har vi ökat produktionskapaciteten i Torshälla för att tillgodose den växande efterfrågan av ImagiQ2. Dessutom förbereder vi för att kunna expandera produktionen av bord ytterligare. Samtidigt investerar vi i flera produktutvecklingsprojekt. Vi har under året förstärkt vår organisation och genomfört förändringar, som kortsiktigt ökat kostnaderna, för att skap förutsättningar för en fortsatt solid tillväxt och förbättrade marginaler över tid", skriver vd Hanna Ernestam Wilkman i delårsrapporten.

Flexion Mobile, en distributionsplattform för Android-spel, ökade omsättningen med 35 procent till 1,9 miljoner brittiska pund under i det brutna räkenskapsårets första kvartal.

Ebitda-resultatet sjönk till -0,5 miljoner pund (-0,4) och vinsten per aktie uppgick till -1:16 pence i kvartalet (-0:73). Bolaget har 5 miljoner pund i kassan. Bolagets IAP-intäkter (In app purchase) upp gick till 1,9 miljoner, en ökning med 39 procent.

Friskvårdskedjan Actic, som bland annat äger och driver gym, arbetar vidare med att effektivisera verksamheten, med målet att öka lönsamheten med 40-50 miljoner kronor på årsbasis från första kvartalet 2020.

Som tidigare kommunicerats bevakar bolaget ett tiotal anläggningar som inte är lönsamma och ytterligare ett 25-tal anläggningar som inte uppfyller det interna lönsamhetsmålet.

"Om anläggningar som ej är lönsamma inte når sina mål inom nio månader kommer de att avyttras eller stängas. Effekten av detta arbete kommer ge en resultatförbättring i intervallet 12-15 miljoner kronor på årsbasis", skriver vd Anders Carlbark i delårsrapporten för det andra kvartalet, då såväl tillväxt som marginal blev negativt.

"Trots förvärvet av Asker i början av året, minskade intäkterna under kvartalet med cirka 2 miljoner kronor, vilket bland annat förklaras av avyttringen av Finland samt stängningen av Högdalen, men även av minskade PT-intäkter", skriver vd.

Kvartalets rörelseresultat minskade med drygt 22 miljoner kronor till -1,5 miljoner kronor. Kostnaderna ökade totalt cirka 20 miljoner kronor, vilket till omkring 12 miljoner kan relateras till omställningsarbetet. Resterande 8 miljoner avser bland annat högre marknadsförings- och lokalkostnader men högre hyreskostnader.

"Utfasning av omställningskostnaderna sker under andra halvåret samtidigt som vårt effektiviseringsarbete successivt ger resultat och nya effektivitetsmål avseende bemanning implementeras i syfte att minska personalkostnaderna", skriver vd.

First North-listade Arcoma, verksamt inom röntgensystem, hade en nettoomsättning på 33,9 miljoner kronor i det andra kvartalet (30,9). Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, låg på 3,5 miljoner (2,3) och nettoresultatet var 2,5 miljoner (0,7).

Nettoomsättningen var 10 procent i kvartalet och 22 procent under det första halvåret till 68,5 miljoner kronor (56,1). Ebitda-förbättringen var 52 procent i det andra kvartalet och 147 procent under det första halvåret till 5,3 miljoner (2,2).

"Vi har väsentligt bättre bruttomarginal i andra kvartalet i jämförelse med det första kvartalet, vilket till största del beror på en lägre andel detektorförsäljning samt en mer gynnsam produktmix", skriver Jesper Söderqvist i vd-ordet.

Han pekar på att bolaget minskat sina personalkostnader jämfört med 2018 då "viktiga personalomställningar" avklarats.

"Vi har med den nya organisationen en kraftigt ökad aktivitet inom alla områden, vilket sammantaget skapar både resultat och kassaflödesförbättringar", skriver han vidare.

Miljöteknikbolaget Minesto, med fokus på marin energi, har under sommaren installerat infrastruktur samt kraftverk för testning av ett vidareutvecklat så kallat DG500-system i norra Wales.

"Det är av stort värde att komplettera vår testning av skalmodeller på Nordirland med en storskalig installation i Wales", skriver vd Martin Edlund i halvårsrapporten.

Under det första halvåret 2019 uppgick Minestos intäkter till 18,4 miljoner kronor (18,8), medan rörelseresultat landade på -10,7 miljoner kronor (-7,1).

"Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter", uppger bolaget.

Periodens kassaflöde uppgick till 27,5 miljoner kronor (15,0).

Strålterapibolaget Elekta redovisar ett ebita-resultat på 448 miljoner kronor för det första kvartalet i sitt brutna räkenskapsår (386).

Enligt Infront Datas sammanställning av analytikers prognoser väntades ett ebita-resultat på 462 miljoner kronor. Bruttomarginalen ökade till 42,6 procent (39,1). Här låg snittestimatet på 40,6 procent.

Omsättningen uppgick till 3.228 miljoner kronor (2.819), motsvarande en organisk tillväxt om 9 procent. Här var snittestimatet 3.167 miljoner kronor, enligt Infront Data.

Orderingången uppgick till 4.390 miljoner kronor (3.174), motsvarande en organisk ökning om 32 procent. Snittet bland de analytiker som deltagit i Infront Datas sammanställning var 3.943 miljoner kronor på denna punkt.

Elekta förväntar sig en organisk försäljningsökning på 8-10 procent, beräknat på oförändrade valutakurser för räkenskapsåret 2019/2020. Ebita-marginalen väntas komma in på omkring 19 procent för det brutna helåret.

Analytiker trodde inför rapporten i snitt, enligt Infront Data, att bolaget kommer nå en omsättningstillväxt i fast valuta på 10,0 procent med en marginal om 19,1 procent.

Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, hade en nettoomsättning på 247 miljoner kronor under andra kvartalet 2019 (214), motsvarande en tillväxt på 15 procent.

Tillväxten drevs fortsatt av en kraftig expansion inom E-mobility men även inom Installation, skriver bolaget i rapporten. Däremot började Garo se tecken på en viss avmattning inom Tillfällig el. I kvartalet hade Garo en tillväxt i affärsområde Sverige och Övriga marknader om 13 respektive 20 procent.

Rörelseresultatet blev 24,0 miljoner kronor (22,8), med en rörelsemarginal på 9,7 procent (10,6).

"För att möta den snabbt växande efterfrågan inom E-mobility har Garo under kvartalet genomfört en rad satsningar i form av marknadsaktiviteter och organisationsförstärkningar. Dessa kostnader har inneburit att rörelsemarginalen sjunkit något", skriver vd Patrik Andersson.

Resultat efter skatt blev 18,4 miljoner kronor för det andra kvartalet (15,4), med en vinst per aktie om 1:84 kronor (1:54).

"För produktområde E-mobility ser vi en stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige är fortfarande god men förväntas under 2019 successivt mattas av i takt med minskat antal byggstarter. Dock bedöms den viktiga ROT-sektorn vara stabil. Gällande övriga marknader där Garo är verksamma förväntas marknadsutvecklingen vara fortsatt god. Sammantaget ser Garo positivt på marknadsförutsättningarna främst drivet av utbyggnaden av laddinfrastruktur", skriver Patrik Andersson.

Danska hörhjälpsbolaget GN Store Nord hade en organisk tillväxt om 16 procent under andra kvartalet 2019, med intäkter på 3.051 miljoner danska kronor (2.564). Infront Datas snittprognos låg på 3.020 miljoner danska kronor.

Ebita-resultatet blev 523 miljoner danska kronor (452), mot väntat 540 miljoner.

GN Store Nord höjde på onsdagskvällen sin prognos för affärsområdet GN Audios intäkter för helåret 2019, mot bakgrund av en stark utveckling under andra kvartalet.

I rapporten nu på torsdagsmorgonen framgår det att GN Audios intäkter under andra kvartalet blev 1.466 miljoner danska kronor (1.131), med ett ebita-resultat om 268 miljoner (207). Infront Datas snittprognos inför rapporten, och innan den höjda prognosen, låg på 1.450 respektive 282 miljoner danska kronor.

Solenergibolaget Soltech, listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare på -9,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (3). Resultatet per aktie uppgick till -0:16 kronor (0:07).

Rörelseresultatet blev 11,5 miljoner kronor (0,1) och rörelsemarginalen var 12,5 procent (0). Nettoomsättningen uppgick till 92,3 miljoner kronor (19,6). Försäljningstillväxten var 371 procent.

Soltech ökade intäkter och rörelseresultat rejält under det andra kvartalet.

"Intäkterna är hela 371 procent högre än kvartal 2, 2018 vilket till stor del har att göra med våra tre förvärv under kvartal 1, 2019 och en ökad affärsvolym i vår kinesiska verksamhet", kommenterar vd Stefan Ölander i delårsrapportens vd-ord.

Bolaget fyllde under kvartalet på kassan via en nyemission som övertecknades med en faktor tre och styrelsen har gett ledningen förnyat bemyndigande att besluta om nyemission vid behov.

"Detta innebär att vi har en stabil och stark plattform med både en god kassa och aktier som valuta för våra kommande förvärv, som är mitt huvudfokus under hösten", fortsätter Stefan Ölander, som "räknar med att under hösten kunna presentera ett eller flera förvärv".

Bolaget siktar på en listning av den kinesiska verksamheten Advanced Soltech (ASAB) på First North "i slutet av året". Ursprungligen planerades en listning under det andra kvartalet 2018, något som dock sköts på framtiden enligt vad bolaget uppgav i augusti samma år.

"Ledningen i ASAB fokuserar just nu på att skapa ett starkt lag av finansiella och juridiska rådgivare som vi kommer presentera inom kort", uppger vd:n.

Bränslecellsbolaget Powercell redovisar ett justerat rörelseresultat på -16,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (-19,8). Nettoomsättningen uppgick till 15,5 miljoner kronor (13,5). Det rapporterat rörelseresultat blev 514 miljoner kronor (-19,8).

"Avtalet med Bosch är naturligtvis helt avgörande för vårt andra kvartal men ökande försäljning och en gynnsam produktmix gör att även det underliggande resultatet utvecklas i rätt riktning", skriver Per Wassén i vd-ordet.

Avtalet med tyska Bosch innebar en initial ersättning för Powercell på sammanlagt motsvarande cirka 530 miljoner kronor i det andra kvartalet. Avtalet har således gjort balansräkningen "mycket stark" och gett bolaget en spännande framtid med "många intressanta affärsmöjligheter".

"Powercells ledning gör nu en genomgång av våra strategiska prioriteringar för att på bästa sätt kunna ta till vara de många möjligheter som bjuds", skriver Per Wassén.

Powercells arbete med att byta lista från First North till Stockholmsbörsens huvudlista uppges fortskrida men kommer inte att genomföras under 2019.

"Vi har genomfört en del aktiviteter såsom att vi infört redovisningsstandarden IFRS och gjort en del andra anpassningar som krävs för att kunna byta lista. Arbetet med att göra bolaget redo för ett listbyte kommer att fortsätta men efter avtalet med Bosch, och den nu pågående genomgången av våra strategiska prioriteringar, har vi fattat beslut om att inte genomföra listbytet i år", skriver vd:n.

First North-listade Sedana Medical, som säljer medicintekniska produktfamiljen Anaconda för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar, hade en omsättning på 17,4 miljoner kronor under det andra kvartalet 2019. Det är en ökning med 20 procent jämfört med motsvarande period 2018.

Ebitda-resultatet uppgick till -2,3 miljoner kronor (-1,0) och ebit-resultatet blev -3,4 miljoner kronor (-2,0).

Totala kassaflödet uppgick till -12,6 miljoner kronor (102) och likvida medel vid periodens utgång uppgick till 137 miljoner kronor (182).

"Det andra kvartalet har präglats av en fortsatt kommersiell tillväxt och att följa upp våra framgångar från första kvartalet som ju från ett kliniskt perspektiv var vårt starkaste någonsin", skriver vd Christer Ahlberg i rapporten.

Vad gäller Isoconda-studien löper arbetet enligt plan, enligt vd:n.

"För att säkerställa att vi når vårt mål om att inkludera sista patienten i studien runt årsskiftet 2019/2020 har vi adderat tre nya kliniker i Slovenien där vår terapi redan är välanvänd. Klinikerna kommer att initieras under augusti", heter det.

Sedana räknar med att lämna in ansökan om ett marknadsgodkännande för Isoconda (isofluran) sommaren 2020 i 16 europeiska länder i en första registreringsrunda.

"Om allt går väl kan vi ha ett europeiskt marknadsgodkännande under andra halvan av 2021", skriver Christer Ahlberg.

Industrikoncernen Teqnion justerar ner tidigare lämnad helårsprognos för Ebitda med 20-30 procent.

Det framgår av delårsrapporten, som publiceras på onsdagskvällen.

Tidigare prognos för Ebitda var på 66 miljoner kronor för helåret 2019.

För det första halvåret blev Ebitda 18,4 miljoner kronor (20,3), medan nettoomsättningen blev 274 miljoner kronor (131).

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -