Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Starbreeze och Latour finns bland bolagen som lämnar sina delårsrapporter under tisdagen.

Internetoperatören Bahnhof redovisar ett resultat efter skatt på 24,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (23,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:22 kronor (0:22).

Nettoomsättningen uppgick till 313 miljoner kronor (277) och rörelseresultatet blev 30,4 miljoner kronor (29,8).

Bahnhofs upprepar sin prognos för helåret 2019 om en tillväxt på omkring 15 procent, med en rörelsemarginal på lägst 12 procent.

First North-bolaget Serstch, verksamhet inom bland annat kemisk identifiering av sprängmedel och narkotika, hade en omsättning på 5,1 miljoner kronor under det andra kvartalet 2019, jämfört med 1,6 miljoner motsvarande kvartal i fjol.

Ebitda-resultatet blev -0,9 miljoner kronor (-1,7) och nettoresultatet för kvartalet landade på -3,3 miljoner kronor (-2,1), med en vinst per aktie om -0:05 kronor (-0:03).

Serstech nådde sitt partnermål för 2019 redan i maj och har nu 75 partner globalt.

"På grund av vårt nära kompletta globala partnernätverk letar vi inte längre efter fler partner utan fokuserar helt på att stödja de som vi har. Under tredje och fjärde kvartalen kommer vi att lansera både ett partnerutvecklingsprogram och ett partnercertifieringsprogram", skriver vd Stefan Sandor i rapporten.

Hövding, som tillverkar krockkuddehjälmen med samma namn som bolaget och som är listat på First North, redovisade ett nettoresultat på -18,4 miljoner kronor (-12,0) för det andra kvartalet 2019.

Omsättningen ökade med 12 procent till 28,2 miljoner kronor (25,2). Antalet sålda enheter av Hövding ökade med 8 procent till 18.435 stycken under kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -15,2 miljoner kronor (0,6).

"Både omsättning och antal sålda är bättre än vår plan för kvartalet. Vi budgeterade, planerade och producerade konservativt och fokuserade på en kvalitativ utfasning av 2.0 och en stark lansering av Hövding 3", skriver bolagets vd Fredrik Carling.

Han skriver att andra kvartalet reflekterar övergången till den tredje versionen av Hövding.

"Det finansiella resultatet var budgeterad och del av planen både gällande omsättning och övriga externa kostnader. Hälften av de externa kostnaderna i kvartalet är engångskostnader relaterade till slutförandet av Hövding 3 och utveckling av marknads-, butiks- och säljmaterial för den stundande lanseringen", skriver Hövdings vd i rapporten.

"Övergången kommer fortsätta till viss del in i tredje kvartalet. Vi kommer kontrollerat bygga upp produktionskapaciteten under andra hälften av året för att nå planerade nivåer som möjliggör vår 2020-målsättning", heter det vidare.

Han skriver även att bolaget kommer kunna "avsluta" Hövding 2.0 utan några betydande nedskrivningar.

Spotlightlistade Iapotek hade totala intäkter på 12,0 miljoner kronor under andra kvartalet (1,5).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,8 miljoner kronor, en försämring mot samma period föregående år då samma resultatsiffra var -0,5 miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till -0:11 kronor (-0:08).

"Ett starkt kvartal som indikerar på en omsättningstakt som börjar närma sig 50 miljoner kronor på årsbasis, som kontinuerligt har ökat de senaste månaderna", skriver Conny Palmkvist i vd-ordet.

Kostnaderna för marknadsföring och reklam ökade under kvartalet i förmån för att bygga varumärkeskännedom och driva försäljning, uppger Conny Palmkvist.

Kvartalets totala resultat har enligt bolaget belastats av ökade avskrivningar som kan härledas till tilläggsköpeskillingen som utgick för förvärvet av Pharmart.

Bemanningsföretaget SJR:s rörelseresultat- och marginal sjönk under det andra kvartalet, jämfört med samma kvartal i fjol, medan intäkterna steg knappt 1 procent.

"Resultatet för kvartalet blev lägre än förväntat på grund av minskade intäkter samt större kostnader än beräknat vid omstruktureringarna", kommenterar vd Per Ogunro i delårsrapporten.

Han forsätter:

"Kostnaderna, som huvudsakligen är personalkostnader och administrativa kostnader, är till stor del tagna för detta. Kostnadsmassan inom koncernen kommer under resterande år fortsätta att analyseras och anpassas."

Under det andra halvåret kommer de nedskärningar av personal som genomförts att leda till minskade kostnader, spår vd:n.

"Förhoppningsvis skall de åtgärder som vidtagits under halvåret, och som kommer att vidtas under resten av året, medföra att SJR återigen visar tillväxt och god lönsamhet nästa år", skriver Per Ogunro.

SJR:s omsättning uppgick till 101 miljoner kronor i det andra kvartalet (100). Rörelseresultat blev 1,3 miljoner kronor (9,8), vilket innebär en rörelsemarginal på 1,3 procent (9,8). Nettoresultatet blev 0,9 miljoner kronor (7,6).

Plastbolaget Nexam redovisar ett rörelseresultat på -2,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (-2,5). Nettoomsättningen uppgick till 35,2 miljoner kronor i kvartalet (27,6). Vidare var ebitda-resultatet +0,3 miljoner kronor i det gångna kvartalet (-0,5).

"Förutom en försäljning som i andra kvartalet överskrider 35 miljoner kronor så kan vi dessutom för första gången visa på ett positivt resultat på ebitda-nivå. Därmed uppnår vi två för oss viktiga delmål. Bolaget har nu nått ett läge där de operativa intäkterna i princip balanserar de operativa kostnaderna vilket ger förutsättningar för en solid utveckling framåt", skriver Johan Arvidsson i vd-ordet.

Han anger även att bolaget har en "stor potential att växa vidare" och att bolaget "med tillförsikt" ser "fram emot att fortsätta utveckla verksamheten och affären".

Investmentbolaget Latour redovisar ett resultat efter skatt på 1.671 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (368). Resultatet per aktie uppgick till 2:60 kronor (0:58).

Industriföretagens orderingång ökade med 12 procent till 3.570 miljoner kronor (3.192), innebärande en ökning för jämförbara enheter med 3 procent justerat för valutaeffekter.

Industriföretagens nettoomsättning ökade med 18 procent till 3.512 miljoner kronor (2.983), en ökning för jämförbara enheter med 8 procent justerat för valutaeffekter.

Rörelseresultatet för Industrirörelsen ökade med 28 procent till 507 miljoner kronor (397), motsvarande en rörelsemarginal på 14,5 (13,3) procent för kvarvarande verksamheter.

Substansvärdet ökade till 127 kronor per aktie den 30 juni, jämfört med 100 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 30,3 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 20,7 procent.

Substansvärdet per den 19 augusti uppgick till 125 kronor per aktie.

Latouraktiens totalavkastning uppgick till 24,6 procent under första halvåret, jämfört med SIXRX som ökade med 20,7 procent.

Zaplox, som erbjuder mobila nycklar till hotell och kasinon hade en omsättning på 0,5 miljon kronor under andra kvartalet (1,0). Resultat efter finansiella poster uppgick till -9,9 miljoner kronor (-7,6).

"Våra ökade satsningar på produktutveckling och intensifieringen av partnerskapen har helt enligt plan lett till ökade kostnader under kvartalet. Tillsammans med en lägre försäljning ger detta ett något sämre resultat", skriver Magnus Friberg i vd-ordet.

Bakom den lägre försäljningen ligger förseningar hos partners, fördröjningarna i kundimplementationer samt utdragna beslutsprocesser hos potentiella stora hotellkunder, menar Magnus Friberg.

"Digitaliseringen av hotellmarknaden är i full gång men tar längre tid än beräknat", tillägger vd:n.

Quickbit, som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain, redovisar en omsättning om 814 miljoner kronor för bolagets fjärde kvartal i det brutna räkenskapsåret 2018/2019 (1,4). I det tredje kvartalet var omsättningen 993 miljoner kronor.

Omsättningen avser kunders köp av kryptovaluta genom Quickbits system där bolaget säljer ur eget varulager. Rörelseresultatet var 28,4 miljoner kronor (-2,5) samtidigt som resultatet före skatt landade på 28,6 miljoner kronor (-2,5). I det tredje kvartalet låg resultatet före skatt på 17,8 miljoner kronor.

Nettoresultatet i det fjärde kvartalet landade på 21,7 miljoner kronor. Kassaflödet i det fjärde kvartalet uppgick till drygt 3,1 miljoner kronor.

"Det är nu tolv månader sedan Quickbit lanserade detaljistförsäljning av kryptovaluta via introducentnätverk och utvecklingen under de fyra kvartalen har varit över förväntan. Vi fick under hösten 2018 ett snabbt genomslag med vår tjänst i den internationella marknaden", skriver bolagets vd Jörgen Eriksson i rapporten.

"Bolaget har under det fjärde kvartalet medvetet arbetet med att stänga ned transaktionsflöden från e-handlare där vi på grund av flödets kvalitet haft lägre lönsamhet och därmed har vi höjt vår bruttomarginal detta kvartal till 3,60 procent. Notera dock, detta säger ingenting om hur marginalen kommer att bli för nya kunder när vi återupptar volymtillväxt", skriver han vidare.

Quickbit, som hjälper e-handlare att ta betalt via kryptovalutor såsom Bitcoin, listades på handelsplatsen NGM Nordic MTF den 11 juli. Aktien har stigit brant sedan dess och på måndagen hade bolaget ett marknadsvärde om cirka 1,1 miljarder kronor.

Aspire Global, som är en B2B-tjänsteleverantör på onlinespelmarknaden, redovisar ett ebitda-resultat på 6,1 miljoner euro för det andra kvartalet 2019 (5,7). Ebitda-marginalen blev 18,5 procent (22,8).

Rörelseresultatet uppgick till 5,1 miljoner kronor (5,2).

Resultat efter skatt på 4,2 miljoner kronor låg på 2019 miljoner euro (5,3) och resultatet per aktie var 0:09 kronor (0:11). Nettoomsättningen uppgick till 32,8 miljoner kronor (24,7). B2B-intäkterna uppgick till 19,5 miljoner euro (12,4).

Spelutvecklaren Starbreeze redovisar ett rörelseresultat (ebitda) på -25,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (52,4).

Nettoomsättningen uppgick till 160 miljoner kronor (124) där 137 miljoner är hänförligt till försäljning av förlagsrättigheter avseende 10 Crowns och Psychonauts 2.

Av- och nedskrivningar uppgick till 22,0 miljoner kronor (46,7) och kostnader i samband med rekonstruktionen uppgick till 12,6 miljoner i kvartalet.

Starbreeze är i företagsrekonstruktion till och med 3 september 2019.

Starbreeze rekonstruktionsarbete fortsätter med full kraft. Kortsiktigt är finansieringen nu säkrad genom avyttring av tillgångar som inte är kärnverksamhet, vilket skapat likviditet som tar oss fram till andra kvartalet 2020.

Det skriver tillförordnade vd:n Mikael Nermark i delårsrapporten och tillägger att arbetet med den långsiktiga finansieringen fortgår med flera parallella spår samtidigt som bolaget förhandlar med de största borgenärerna.

Bioteknikbolaget Immunicum redovisar ett resultat efter skatt på -33,2 miljoner kronor för det ANDRA kvartalet 2018 (-19,4). Resultatet per aktie uppgick till -0:40 kronor (-0:40).

Bolaget hade ingen nettoomsättning. Övriga rörelseintäkter uppgick till cirka 76.000 kronor (54.000) och bestod av valutakursvinster.

"Vi avslutade det andra kvartalet på ett positivt sätt och kan återigen konstatera att 2019 är ett viktigt år för Immunicum. Ett år då vi kommer att få värdefulla insikter om säkerhet, effekt och verkningsmekanism hos vårt lagringsbara allogena cellbaserade läkemedel ilixadencel", skriver vd Carlos de Sousa i delårsrapporten.

Immunicum förbereder sig nu för att redovisa resultaten från Mereca-studien, en global fas 2-studie som genomförs i njurcancerpatienter. Offentliggörandet förväntas ske under den första veckan i september.

"När vi går in i det tredje kvartalet 2019 kommer vi inom kort att erhålla ny, viktig information som kommer att vara strategiskt vägledande för bolaget. Vi ser fram emot att kunna presentera våra resultat och vår vision vid olika konferenser och events under hösten. Det är vår övertygelse att vi står väl rustade för att optimera utvecklingen av ilixadencel och hjälpa de patienter som kämpar mot svårbehandlade cancerformer med solida tumörer", skriver vd.

Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett resultat efter skatt på 21,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (20,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:64 kronor (0:60).

Nettoomsättningen uppgick till 190 miljoner kronor (141) och orderingången uppgick till 371 miljoner kronor (206). Rörelseresultatet blev 28,8 miljoner kronor (26,2), med en rörelsemarginal på 15,2 procent (18,6). Kassaflödet uppgick till 4,1 miljoner kronor (-50,3).

Raysearch genomför nu sin globala marknadsoffensiv och orderingång ökade med 80 procent under andra kvartalet medan nettoomsättningen steg 34 procent.

"Under andra kvartalet har vi vunnit flera stora och viktiga order ... Och vårt mål är att de intensiva dialoger vi redan för med ett stort antal kliniker ska ge ännu mer positiva ekonomiska resultat under det andra halvåret 2019", skriver vd Johan Löf i delårsrapporten vilket är i linje med tidigare besked från bolaget.

Det danska smyckesbolaget Pandora redovisar ett resultat före skatt på 679 miljoner danska kronor för det andra kvartalet 2019.

Infront Datas snittestimat, utifrån fyra analytikers prognoser, pekade här mot ett resultat på 710 miljoner. Det justerade rörelseresultatet blev 1.075 miljoner kronor (väntat 1.041). Nettoomsättningen uppgick till 4.693 miljoner danska kronor, mot snittförväntan om 4.659 miljoner.

Vertiseit, som säljer digitala lösning för butiker och som listades på First North i våras, redovisar en omsättning om 25,3 miljoner kronor för det andra kvartalet (24,4), motsvarande en ökning om 3,6 procent.

Rörelseresultatet ökade till 3,7 miljoner kronor (3,4) samtidigt som nettoresultatet uppgick till 2,8 miljoner kronor (2,6).

"Vi fortsätter leverera enligt vår plan - att växa organiskt under lönsamhet, med fokus på återkommande intäkter, kompletterat med strategiska förvärv", skriver bolaget vd Johan Lind i rapporten.

Det norska biometribolaget Next Biometrics redovisar ett resultat efter skatt på -37,1 miljoner norska kronor för det andra kvartalet (-47,1). Rörelseresultat landade på -36,9 miljoner kronor (-47,0). Omsättningen under kvartalet uppgick till 30,1 miljoner norska kronor (25,6).

I rapporten skriver bolagets tillförordnade vd Dan Cronin att flera faktorer, däribland bolagets utveckling i Indien, kommer att påverka bolagets intäkter positivt under det andra halvåret och att bolaget jobbar med att kommersialisera sin så kallade Dual Interface-lösning för att positionerna sig på den framväxande "hypertillväxten" på betalkortsmarknaden.

Omsorgsbolaget Ambea redovisar ett resultat efter skatt på 12 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (75). Resultatet per aktie uppgick till 0:16 kronor (1:00).

Nettoomsättningen uppgick till 2.877 miljoner kronor (1.518). Den organiska tillväxten uppgick till 1 procent.

Rörelseresultatet ebita blev 118 miljoner kronor (114) och ebita-marginalen var 4,1 procent (7,5). Det justerade ebita-resultatet landade på 175 miljoner kronor (114), vilket gav en justerad ebita-marginal på 6,4 procent (7,5).

Ambea har under det andra kvartalet fortsatt integrationen av Aleris Omsorg och slutfört flera stora delmoment.

"Vi har ökat öppningstakten av nya enheter och kan se att uppstarterna går enligt plan både vad gäller beläggning

och kompetensförsörjning", kommenterar vd Fredrik Gren i rapporten för det andra kvartalet.

Bolaget upprepar sin plan om att uppnå synergieffekter om 90 miljoner kronor i årstakt mot slutet av året.

New Waves rörelseresultat blev 120 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019. Motsvarande kvartal året innan var rörelseresultatet 137 miljoner.

Bruttoresultatet blev 786 miljoner kronor (719) och nettoomsättningen uppgick till 1.689 miljoner kronor (1.523). Resultat efter skatt blev 83,7 miljoner kronor (107) och per aktie 1:28 kronor (1:60).

New Wave kommer ha en fortsatt försäljningstillväxt i fokus, men bolaget förväntar sig att successivt höja rörelsemarginalen under de kommande åren, skriver vd Torsten Jansson i delårsrapporten.

I det andra kvartalet steg försäljningen med 11 procent. Tillväxten skedde i samtliga segment men främst inom Sport & Fritid som ökade med 17 procent. Segmentet hade tillväxt i samtliga regioner men ökade främst i Sverige, Centraleuropa samt USA.

Segmentet Företag växte med 7 procent i kvartalet medan Gåvor & Heminredning ökade sin försäljning med 5 procent.

Rörelsemarginalen i kvartalet sjönk till 7,1 procent (9,0). Minskningen är enligt bolaget relaterad till koncernens satsningar inom försäljning, marknadsföring och distributionsenheter.

 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -