Essity fortsatt en vinnare

Aktieanalys Essitys halvårsrapport föll inte aktiemarknaden i smaken. Missen var dock marginell och vi ser goda möjligheter för bolaget att leverera bra vinsttillväxt de kommande åren.

Hygienbolaget Essity lägger bakom sig ett andra kvartal med stabil underliggande tillväxt och fortsatta lönsamhetsförbättringar. Efter ett starkt första kvartal hade dock förväntningarna skruvats upp och utfallet landade marginellt under förväntan.

Organiskt rapporterade Essity en försäljningsökning på 4,3 procent om vi justerar för nedläggning av viss produktion. Prishöjningar och volymökningar bidrog med ungefär hälften var till uppgången. Positiva valutaeffekter lade sedan till ytterligare 4 procentenheter till omsättningen.

Tillväxtmarknader svarar sammantaget för 36 procent av omsättningen i Essity och det är föga överraskande där som tillväxten är starkast. Underliggande ökade försäljningen på marknader i bland annat Asien och Latinamerika med nästan 10 procent i kvartalet. På mogna marknader i Europa och Nordamerika ökade försäljningen organiskt med en knapp procent.

Skenande massapriser har varit ett stort problem för Essity det senaste året. Konkurrensen på marknaden för blöjor, bindor och hushållspapper är stenhård och det är inte lätt att få igenom prishöjningar för att kompensera sig för ökade tillverkningskostnader. Mot slutet av förra året höjdes dock priserna och det gav genast positiv effekt på tillväxt och marginaler.

Under 2019 har massapriser och även elpriserna vänt nedåt. Nedgången kommer dock från höga nivåer och jämfört med produktionen för ett år sedan ligger kostnaderna fortfarande högre. I det andra kvartalet var den negativa effekten på rörelseresultatet 250 Mkr jämfört med i fjol.

Dessutom innebär nedgången i massapriserna att Essitys lager måste värderas ned. Det påverkar rörelseresultatet ytterligare negativt.

Det pågår sedan några år tillbaka ett effektiviseringsarbete inom Essity. Produktionsstrukturen ses över och hela organisationen görs mer snabbfotad när det gäller att få ut nya produkter på marknaden.

De stigande tillverkningskostnaderna tvingade under fjolåret fram ytterligare besparingsåtgärder inom Essity. Målet är att kapa kostnaderna med 900 Mkr till utgången av 2019. Vid halvårsskiftet var bolaget uppe i en årstakt på 690 Mkr.

Prishöjningar, ökade volymer och genomförda besparingar påverkar såklart lönsamheten positivt. Förbättringen av den justerade rörelsemarginalen var dock inte fullt så stor som väntat i det andra kvartalet. Analytikerna hade i snitt väntat sig en marginal på 12 procent men den stannade vid 11,6 procent. Omsättningen var dock högre än väntat så det justerade rörelseresultatet var bara knappt 2 procent under snittprognosen.

Av Essitys tre affärsområden är det Personal Care som genererar det största resultaten. Området har svarat för 45 procent av det samlade rörelseresultatet under det första halvåret i år. Tillväxten i det andra kvartalet enskilt var organiskt 3 procent. Lönsamheten var stabil och totalt sett ökade det justerade rörelseresultatet med 7 procent.

Överlägset bäst resultatutveckling i kvartalet hade området Consumer Tissue. Det justerade rörelseresultatet ökade med hela 31 procent jämfört med i fjol. Den underliggande tillväxten var knappt 6 procent och lönsamheten förbättrades kraftigt. Prishöjningar och mixförändringar i försäljningen var den starkast bidragande orsaken till resultatförbättringen.

Området Professional Care rapporterade ett oförändrat resultat. Organiskt ökade omsättningen med dryga 2 procent men lönsamheten försämrades. Prishöjningar och mixförbättringar kunde inte kompensera för ökade säljkostnader och värdetapp i lagren.

Sammantaget blev som sagt Essitys justerade rörelseresultat i kvartalet något lägre än väntat. En oväntat låg skattekostnad i perioden innebar dock att resultatet på sista raden faktiskt var hela 16 procent högre än snittprognosen enligt Infront Data. De nuvarande estimaten bör därför stå sig relativt bra.

För 2019 väntas en vinst per aktie på 12,15 kronor. Nästa år väntas ett lyft på dryga 20 procent till 14,81 kronor. Lägre omstruktureringskostnader och förbättrad underliggande lönsamhet väntas vara drivkraften i vinsttillväxten. Snittprognosen för 2021 är en vinst per aktie på 15,98 kronor.

P/e-talen för 2020 och 2021 ligger i skrivande stund på 18,6 respektive 17,3.

Essity har en relativt hög skuldsättning och justerat för en nettoskuld på cirka 55 miljarder kronor värderas rörelsen till 15,3 gånger nästa års väntade justerade rörelseresultat, ev/ebit.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 118 500 126 632 130 939 134 670
Just. Rörelsemarg., % 10,9 12,1 12,9 13,2
Vinst/aktie, sek 11,23 12,15 14,81 15,98
Utdelning, sek 5,75 6,21 7,07 7,48
         
Källa: Infront Data        

Den höga värderingen av Essity beror till stor del på bolagets starka marknadspositioner, inte minst på tillväxtmarknader, och en konjunkturstabil efterfrågan. Bolaget väntas dessutom ha möjlighet att förbättra lönsamheten under kommande år.

Direktavkastningen i Essity-aktien väntas uppgå till 2,3 procent respektive 2,6 procent de närmaste åren.

Essity-aktien har gått starkt i år och kursen var före halvårsrapporten upp 34 procent sedan årsskiftet. Med en hög värdering finns inte utrymme för besvikelser och reaktionen på den marginella resultatmissen i det andra kvartalet blev kraftigt negativ. 

Motvinden från höga råvaru- och energikostnader bör minska de kommande kvartalen då massa- och elpriserna fallit tillbaka en hel del under 2019. Därmed minskar behoven att höja priserna ytterligare vilket kan komma att hålla tillbaka tillväxten en del. Med drygt 35 procent av omsättningen genererad på tillväxtmarknader i Asien och Latinamerika är dock utsikterna till fortsatt bra försäljningstillväxt goda de kommande åren.

Den hårda konkurrensen på marknaden lär inte försvinna och Essity kommer att behöva fortsätta jobba med sälj- och marknadsföringsinsatser vilket drar en del kostnader. Pågående besparingsprogram och löpande effektiviseringar vässar dock marginalerna och tydliga förbättringar väntas under nästa år.

Vi tycker fortfarande att Essity är ett bra alternativ. Bolaget har goda förutsättningar att trots ett allt mer oroligt konjunkturläge leverera stabil tillväxt och förbättrad lönsamhet. Vi behåller vår köprekommendation.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -