Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Här är onsdagens kvartalsrapporter.

Välfärdsteknikbolaget Camanio Care redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2019 på -3,8 miljoner kronor (-3,8).

Intäkterna steg till 4,5 miljoner kronor (2,5), varav nettoomsättningen ökade till 3,9 miljoner kronor (1,9).

Året har inletts med stark tillväxt och intäktsökningen drevs av en större efterfrågan på bolagets lösningar, uppger vd Catharina Borgenstierna.

"För att stärka vår balansräkning har vi beslutat att genomföra en kvittningsemission om 15,3 miljoner kronor. Emissionen vänder sig till långivare som accepterat att kvitta in lån för motsvarande belopp i emissionen. Genom emissionen förstärks balansräkningen vilket göra det lättare att få in nya investerare och långivare, samtidigt som ränta på dessa lån inte längre belastar bolaget. Camanio Care har dessutom ingått ett avtal som ger möjlighet att låna ytterligare 3 miljoner konor. Därmed har bolaget kassa att driva verksamheten fram till september", skriver vd Catharina Borgenstierna.

Bolaget planerar att genomföra en nyemission senast i september.

"Vi arbetar kontinuerligt med vår finansiering och har en plan. Vår framtida utveckling är beroende av att vi lyckas ta in kapital för att kunna satsa rejält i vår kommersialisering", uppger Catharina Borgenstierna.

Mjukvaruföretaget Upsales, som nyligen gjorde debut på First North, ökade sin nettoomsättning under det första kvartalet 2019 med 29 procent till 16,9 miljoner kronor (13,1).

"Upsales fick en bra start på 2019, det första kvartalet brukar vara svagare än övriga kvartal när det gäller nya kontrakt och tillväxt. Därför är det glädjande att vi håller en bra tillväxttakt både vad gäller intäkter och våra årligen återkommande abonnemangsintäkter", kommenterar Upsales vd Daniel Wikberg.

Upsales finansiella mål är att växa sina återkommande abonnemangsintäkter med över 30 procent per år. Årligen återkommande abonnemangsintäkter uppgick vid utgången av det första kvartalet till 60,6 miljoner kronor (50,1), vilket innebar att repetitiva abonnemangsintäkter ökade med 21,0 procent i jämförelse med samma tidpunkt föregående år.

Under första kvartalet var andelen återkommande intäkter något lägre än vanligt.

"Detta är ett resultat av en stark orderingång under fjärde kvartalet 2018 som lett till många implementationsprojekt under kvartalet", skriver vd.

Ebitda-resultatet låg på 1,9 miljoner (0,3) och rörelseresultatet på ebitnivå var -0,4 miljoner (-1,7) i första kvartalet. Perioden belastas av jämförelsestörande poster på 1,3 miljoner kronor hänförliga till bolagets listning på First North, framgår av delårsrapporten.

Upsales, som utvecklar och säljer en webbaserad säljstöds- och marknadsplattform, började handlas på First North den 24 april.

First North-listade Nordic Iron Ore, redovisar ett resultat efter skatt om -2,5 miljoner kronor (-2,4) för det första kvartalet 2019.

Investeringarna under perioden januari - mars uppgick till 5,4 miljoner kronor (1,1)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0:12 kronor (-0:02)

Likvida medel per 31 mars 2019 uppgick till 3,8 mkr (2,7).

Net Trading Group (NTG), listat på NGM, redovisar en nettoomsättning på 21,4 miljoner kronor (18,7) för det första kvartalet 2019 för koncernen. Det motsvarar en ökning på 14 procent.

Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -1,9 miljoner kronor (-1,1) och likvida medel uppgick vid perioden utgång till 4,8 miljoner kronor (8,5).

För moderbolaget minskade nettoomsättningen till 15,0 miljoner kronor (16,6) medan rörelseresultatet var positivt, 223.000 kronor (-588.000).

"Vinsten från verksamheten i Norge under första kvartalet är kanske den viktigaste milstolpen hittills. Detta visar att bolagets investeringar och hårda arbete med fokus på nöjda kunder är den långsiktigt rätta strategin", skriver NTG:s vd Morten Hansson i rapporten.

Förlusten i dotterbolaget har emellertid blivit större än vad bolaget hade beräknat, något som i sin helhet beror på en negativ utveckling på den finska marknaden (NTG Åland AB).

"Vinstmarginalen har varit lägre än kalkylerat, och det har fått stora konsekvenser. Matias Toukonen, vd för NTG Åland AB, har lämnat sitt uppdrag och vi har startat ett arbete för att minimera bolagets förluster", skriver Morten Hansson.

Genom ett avtal med Matsmart har NTG beslutat att fasa ut sin verksamhet i Finland och satsa resurser på att vidareutveckla det bolaget anser ger bäst lönsamhet, heter det i rapporten.

NTG planerar också att lansera försäljning av snus på den norska marknaden genom Maxsnus.no innan utgången av maj.

"Vi har stora förväntningarna på vår nya satsning, Maxsnus, som lanseras i slutet av maj månad. Den norska snusmarknaden är mycket stor, och tillväxten fortsätter. NTG:s erbjudande anser jag som attraktivt för våra kunder, och således vill snuskategorien bli ett viktigt affärsområde för NTG framöver", skriver Morten Hansson.

First North-listade A1M Pharma rapporterar ett rörelseresultat för koncernen om -13,1 miljoner kronor (-14,6) för det första kvartalet 2019.

Det framgår av delårsrapporten.

Kostnaderna för forskning och utveckling, som utgör den största delen av bolagets kostnader, uppgick till 10,8 miljoner kronor (11,9). Bolaget hade inga intäkter under kvartalet (0).

Vårdutvecklaren Brighter, vars aktie handlas på First North, redovisar ett resultat efter skatt för det första kvartalet 2019 på -15,8 miljoner kronor (-11,0). Resultatet per aktie uppgick till -0:22 kronor (-0:17).

Rörelseresultatet sjönk till -12,7 miljoner kronor (-11,0).

Rörelseintäkterna under kvartalet steg till 8,7 miljoner kronor (7,2).

Bioteknikbolaget Bioinvent redovisar ett resultat efter skatt på -27,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (-24,9).

Nettoomsättningen uppgick till 17,4 miljoner kronor (11,3).

"Under första kvartalet har BioInvent fortsatt att göra avsevärda framsteg. Vi har kommit längre med vår pipeline och fått ytterligare validering av vår unika plattform F.I.R.S.T™, som med vars hjälp vi identifierar intressanta läkemedelskandidater och utvecklar behandlingsmetoder som har potential att avsevärt förändra cancerpatienters liv. Vi fortsätter att utveckla vår viktigaste antikropp BI-1206 för behandling av en rad former av blodcancer, och målsättningen är att vi ska kunna inleda tre nya kliniska program inom solida tumörsjukdomar", skriver bolagets vd Martin Welschof i rapporten.

"Baserat på dessa kliniska framsteg fortsätter vi att fokusera på möjliga partnersamarbeten kring våra produktkandidater. Vi kommer att noggrant överväga hur vi kan utnyttja våra finansiella resurser optimalt för att prioritera de mest lovande möjligheterna att leverera lösningar till patienter och värde till våra aktieägare", fortsätter han.

Umida Group, som verkar i dryckes- och matlagningsbranschen, redovisar ett nettoresultat på -5,8 miljoner kronor (-6,0) för det första kvartalet 2019.

Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 16,2 miljoner kronor.

Tf vd Mats Jämterud skriver att det första kvartalet alltid är mycket utmanande lönsamhets- och likviditetsmässigt men att han är nöjd med tillväxten.

"Då skall man komma ihåg att vi i och med det förlorade Biostilla-uppdraget även tappat 1,1 miljoner kronor i omsättning jämfört med föregående år samt att vi ännu inte sett några effekter av vår breddade Motörheadportfölj och nya exportsamarbeten", skriver Mats Jämterud.

De fem strategiska prioriteringsområden som tidigare kommunicerats uppges visa god utveckling.

Det First North-listade halvledarbolaget Sivers IMA:s nettoomsättning under det första kvartalet 2019 uppgick till 25,1 miljoner kronor (13,1). Bolagets ebitda-resultat blev -5,9 miljoner kronor (-14,6).

Resultatet per aktie var -0:17 kronor (-0:22).

"Nettoomsättningen nära fördubblades i kvartalet och vi börjar nu se att vår trådlösa verksamhet driver tillväxten. Även fiberområdet växer, men med en något lägre tillväxttakt", skriver vd Anders Storm i en kommentar.

First North-bolaget Raketech, verksamt inom affiliate-tjänster inom sportspelsmarknaden, hade en intäktstillväxt på 78 procent under första kvartalet 2019 till 8,7 miljoner euro (4,9). Den organiska tillväxten uppgick till 21,5 procent.

Totala intäkter inkluderar icke rörelserelaterade intäkter om 2,3 miljoner euro (0). Beloppet är hänförligt till efterskänkt skuld från närstående part vilken har redovisats som en övrig intäkt under det första kvartalet.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 3,5 miljoner euro (2,5). Vinsten för perioden uppgick till 4,7 miljoner euro (0,9).

"När denna rapport publiceras så har halva andra kvartalet passerat och vi ser fortsatt höga trafiknivåer, men samtidigt ligger spelarvärden kvar på de lägre nivåer som vi såg under det första kvartalet. I år finns inte heller några större sportevenemang som stöttar tillväxten, såsom fotbolls-VM under 2018. Den svenska spelmarknaden befinner sig fortfarande i en stabiliseringsfas där vi ser att operatörerna ännu söker sig fram i hur de skall driva verksamheten långsiktigt, något som har påverkan på Raketech i det kortare perspektivet", skriver vd Michael Holmberg.

Maha Energys ebitda-resultat för första kvartalet uppgick till 7,7 miljoner dollar (4,6). Intäkterna blev 11,8 miljoner dollar (8,6).

Produktionen uppgick i genomsnitt till 2.669 fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet (1.762).

Kassan var vid årets utgång 19,8 miljoner dollar.

"Intäkter, nettokassa och operationella resultat är fortsatt starka och väntas växa i takt med att produktionen ökar i den nuvarande positiva prismiljön", skriver vd Jonas Lindvall i rapporten.

Det norska fiskodlingsföretaget Salmar rapporterade på onsdagsmorgonen högre intäkter än väntat för det första kvartalet, men ett operationellt rörelseresultat som var lägre än förväntningarna i Infront Datas snittprognos.

Bolaget upprepar dock sin prognos om en slaktvolym om 145.000 ton i Norge och 10.000 på Island under 2019.

Intäkterna uppgick under det första kvartalet till 2.963 miljoner norska kronor (2.531). Väntat var enligt Infront Datas sammanställning av sex analytikers prognoser intäkter om 2.585 kronor.

Det operationella rörelseresultatet (ebit) blev 806 miljoner norska kronor (708). Här väntades 871 miljoner.

Slaktvolymen uppgick till 35.500 ton i det första kvartalet, upp från 31.900 ton samma period i fjol. Volymen var dock lägre än i det fjärde kvartalet i fjol, då den uppgick till 40.500 ton.

Bioteknikbolaget Nuevolution redovisar ett resultat efter skatt på -12,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (-21,3).

Rörelseresultatet blev -13,0 miljoner kronor (-22,8),.

Nettoomsättningen uppgick till 14,1 miljoner kronor (8,3).

"Under kvartalet har våra partnerskap med Almirall utvecklats mycket bra, vilket ledde till att en viktig milstolpe nåddes i samarbetet. Under det första kvartalet 2019 nominerade vi även kandidaten för läkemedelsutveckling i programmet för bromodomän BET BD1-selektiva hämmare (fibros, atopisk dermatit, eventuellt immunterapi). Med tre program på kandidatstadiet och tre välfungerande partnerskap är jag också glad över att se de positiva framstegen i våra diskussioner för nästa värdefulla partnerskap", säger bolagets vd Alex Haahr Gouliaev enligt rapporten.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -