Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Även under onsdagen publiceras en del kvartalsrapporter: Här är resultaten.

Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, redovisar ett resultat efter skatt på 24,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (19,1). Resultatet per aktie uppgick till 2:48 kronor (1:91).

Rörelseresultatet ökade till 29,2 miljoner kronor (25,1) och rörelsemarginalen uppgick till 11,7 procent (12,1).

Rörelseresultat exklusive avgångsvederlag till tidigare vd om 4,0 miljoner kronor uppgick till 33,2 miljoner kronor, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 13,5 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 248 miljoner kronor (207). Den organiska tillväxten var 19 procent.

First North-litade eyetracking-bolaget Smart Eye redovisar ett rörelseresultat på -22,2 miljoner kronor (-13,8) för det första kvartalet 2019.

Resultatet är linje med plan och speglar intensifierade satsningar i personal för att möta den kraftigt ökande mängden av vunna projekt och kundförfrågningar, skriver Smart Eye i rapporten.

Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 11,7 miljoner kronor (9,6). Ökningen beror på att en fortsatt positiv utveckling inom affärsområdet Research Instruments.

Likvida medel uppgick till 65,5 miljoner kronor per den sista mars, jämfört med 89,9 miljoner kronor per den sista december.

Styrelsen har gett i uppdrag åt Carnegie Investment Bank att se över och utvärdera ytterligare finansieringsalternativ för bolaget.

Det skriver Smart Eyes vd Martin Krantz i rapporten för det första kvartalet.

Åtgärden görs för att "maximera möjligheterna att tillvarata de mycket gynnsamma marknadsförhållanden som just nu råder", skriver han.

Bakgrunden är den ökade aktiviteten inom Automotive Solutions i allmänhet samt de stora möjligheter bolaget ser på den kinesiska marknaden och för att bibehålla sin marknadsledande position.

Smart Eyes likvida medel uppgick till 65,6 miljoner kronor per den sista mars. Utöver det har bolaget en outnyttjad checkkredit om 7 miljoner kronor.

Skalpkylningsbolaget Dignitana hade totala intäkter på 10,1 miljoner kronor under första kvartalet 2019 (6,0), en ökning med 69 procent från motsvarande kvartal 2018 och 15 procent högre än närmast föregående tremånadersperiod.

Ebitda-resultatet låg på -2,8 miljoner kronor (-6,8) och nettoresultatet blev -5,3 miljoner (-9,0).

Bolaget är nu redo för lansering av sitt nya system Dignicap Delta, efter att ha fått godkännande för försäljning i Europa och med förväntat marknadsgodkännande för USA i slutet av kommande sommar, anger vd William Cronin i rapporten.

"Vi undersöker finansiella alternativ som möjliggör ett effektivt stöd till en framgångsrik och signifikant global utrullning av Dignicap Delta", skriver vd.

För några månader sedan tog Dignitana in pengar genom nyemissioner, både riktade och en företrädesemission.

First North-listade fastighetsbolaget Cibus, med fokus på fastigheter i Norden inom främst livsmedels- och dagligvaruhandeln, hade hyresintäkter om 12,7 miljoner euro samt ett driftnetto på 12,1 miljoner euro under det första kvartalet 2019. Förvaltningsresultatet uppgick till 7,6 miljoner euro.

Cibus redovisar inga jämförelsesiffror då de första fastigheterna tillträddes den 7 mars 2018.

Marknadsvärdet för fastigheterna per den 31 mars 2019 var 821 miljoner euro.

Aktuell intjäningsförmåga per den 31 mars 2019 för de kommande tolv månaderna är 47,8 miljoner euro i driftnetto.

Ascelia Pharma, som i sitt längst framskridna projekt bedriver forskning kring kontrastmedlet Mangoral, redovisar ett nettoresultat på -11,6 miljoner kronor -4,4) i det brutna räkenskapsårets tredje kvartal som avser perioden januari till mars 2019.

Bolaget saknar omsättning för kvartalet i likhet med föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,0 miljoner kronor (-2,9) med likvida medel på 219 miljoner kronor (3,8) vid rapportperiodens utgång.

Ascelia Pharma upprepar sin tidsplan om att den första patienten i fas IIIstudien med Mangoral, för magnetkameraundersökningar (MRI) av levern hos patienter med nedsatt njurfunktion, under andra halvåret 2019.

Ascelia listades på Stockholmbörsens huvudlista den 13 mars i år.

Solenergiföretaget Midsummer, vars aktie handlas på Nasdaq First North, redovisar en nettoomsättning om 18,7 miljoner kronor för det första kvartalet. Rörelseresultatet blev -4,9 miljoner kronor och rörelsens kassaflöde uppgick till -10,4 miljoner kronor. Bolaget ger inga jämförelsesiffror för motsvarande period 2018.

Omsättningen i det fjärde kvartalet var 53 miljoner kronor.

"Under kvartalet har Midsummer tagit fram ett nytt erbjudande till sina kunder, med mer fördelaktiga betalningsvillkor, finansierat av den gröna obligation som emitterades i april. Företagets kunder har avvaktat utfallet av detta innan de gjort nya investeringar, vilket förklarar den låga försäljningen under kvartalet", skriver bolagets vd Sven Lindström i onsdagens rapport.

"Med den gröna obligationen på plats har försäljningsdiskussionerna tagit ny fart och Midsummer förutser en accelererad försäljning framöver tack vare dessa nya förutsättningar. /…/ Beslutsprocesserna för att investera i ny produktionsutrustning och bygga nya fabriker är långa och vi förhandlar kontinuerligt med flera kunder. Orderingången är vid denna typ av försäljning sällan jämn över året", skriver han vidare.

Mjukvarubolaget Crunchfish redovisar en nettoomsättning på 4,0 miljoner kronor för det första kvartalet (0,2).

Rörelseresultatet var -5,4 miljoner kronor (-6,2) och resultatet såväl före som efter skatt låg på -5,3 miljoner i kvartalet (-6,2). Det motsvarar -0:25 kronor per aktie (-0:40).

"2019 har startat lovande med många positiva nyheter som samarbetet med Swish, introduktionen av vår appterminal, lansering av AR-glasögon från Polaroid och ett fortsatt förtroende från en av våra största kunder - Oppo", skriver Joakim Nydemark i vd-ordet.

I kombination med bolagets övertecknade företrädesemission och med "ett starkt stöd från våra huvudägare" har Crunchfish förutsättningar "för en fortsatt spännande resa".

"Crunchfish-teamets tro på bolaget är väldigt stark och vi är alla fast beslutna om att ta oss till framgång och lönsamhet", skriver han vidare.

Peptonic Medical redovisar intäkter om 1,5 miljoner kronor för det första kvartlet (0,1). Rörelseresultatet landade på -3,2 miljoner kronor (-2,8) och resultatet efter skatt var -3,5 miljoner kronor (-2,8).

"Peptonic är inne i en spännande fas och vi har stora förväntningar inför nästa kvartal - inte minst gällande försäljningsutvecklingen", skriver bolagets vd Johan Inborr i rapporten för det första kvartalet.

Den 8 maj handelstoppades aktien på Spotlight Market efter en uppgång om 25 procent och bolaget meddelade därefter att Apoteket AB kommer att utöka distributionen av Peptonics produkt Vagivital till att från och med maj omfatta 250 apoteksbutiker, upp från dagens 30 butiker. Aktien fortsatte brant upp de påföljande dagarna.

"Årets första kvartal i Peptonic Medical har präglats av fortsatt fokus på lanseringen och marknadsföringen av Vagivital. Förutom att bredda distributionen till flera apotek och flera e-handelsplattformar, så har stora resurser lagts på att nå ut med budskapet om Vagivital till kunderna. En stor satsning har gjorts för att ta fram en tilltalande och fångande tv-reklam", skriver Peptonics vd i rapporten.

Chromogenics, som säljer glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp, redovisar ett nettoresultat på -16,3 miljoner kronor (-21,3) för det första kvartalet 2018. Resultatet per aktie var -0:25 kronor (-0:64).

Nettoomsättningen ökade till 10,7 miljoner (1,9).

Under perioden genomfördes en nyemission som gav ett nettokapitaltillskott på 50,6 miljoner kronor efter lösen av bryggfinansiering.

Orderingången uppgick till 18,9 miljoner kronor i kvartalet. Den totala orderboken uppgår till 120 miljoner kronor.

E-handelsbolaget Boozt redovisar ett resultat efter skatt på -20,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (-11,2).

Nettoomsättningen uppgick till 712 miljoner kronor (552). Den organiska tillväxten uppgick till 29,1 procent.

Nettoomsättningsökningen drevs av en tillväxt med 25,3 procent i Boozt.com och 104 procent i Booztlet.com.

"De allmänna marknadsvillkoren i klädbranschen påverkades under första kvartalet av konsekvenser från den utmanande marknadssituationen som rådde under den sista delen av 2018. Den långa sommaren 2018 i kombination med en varm höst innebar lägre efterfrågan på höst/vinter-varor med höga lagernivåer i branschen som följd. Det bidrog till högre rabatter under första kvartalets traditionella försäljningsperiod", skriver Boozt i rapporten.

Bruttoresultatet blev 270 miljoner kronor (218) vilket gav en bruttomarginal på 37,9 procent (39,1).

"Den försämrade bruttomarginalen drevs av ökad kampanjintensivitet för att försäkra oss om en fortsatt sund lagersammansättning på en marknad med höga lagernivåer till följd av den sena starten på höst/vintersäsongen", skriver Boozt.

Rörelseresultatet blev -21,0 miljoner kronor (-6,4) och rörelsemarginalen var -2,9 procent (-1,2).

"Minskningen drevs av den sjunkande bruttomarginalen och ett lägre genomsnittligt ordervärde, vilket påverkade alla nyckeltal för rörelsekostnader negativt", skriver Boozt.

Boozt upprepar den prognos som lämnades i februari om att bolaget förväntar sig en tillväxt på över 27 procent helåret 2019 och att den justerade rörelsemarginalen ska förbättras jämfört med 2018.

Empir, som förut hette MSC, redovisar ett resultat efter skatt på 1,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (2,6).

Nettoomsättningen uppgick till 70,4 miljoner kronor (61,3).

Rörelseresultatet blev 1,6 miljoner kronor (2,7).

"Empir går från klarhet till klarhet tycker jag, lite bulor här och där i vår väg men som det ser ut nu så följer vi vår utstakade väg mot våra kommunicerade mål 2021", kommenterar vd Lars Save i rapportens vd-ord.

Wise Group redovisar ett resultat efter skatt på -4,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (8,0).

Rörelseresultatet blev -4,8 miljoner kronor (10,5). Ebitda-resultatet uppgick till 4,6 miljoner kronor (13,8).

Nettoomsättningen uppgick till 244 miljoner kronor (228).

"Årets första kvartal har för Wise Groups del inneburit ett antal utmaningar. Koncernens omsättningstillväxt begränsades till 7 procent, betydligt lägre än vårt långsiktiga mål, och i rörelsen försämrades resultatet markant, till en del beroende på kostnader för omstruktureringen av dotterbolaget Edge HR uppgående till 6 miljoner kronor", skriver bolaget i rapporten.

Transplantationsbolaget Glycorex, noterat på NGM, hade en nettoomsättning på 10,4 miljoner kronor i det första kvartalet (9,8). Rörelseresultatet var 2,8 miljoner kronor (1,8).

"Försäljningsutvecklingen var positiv på flertalet av våra etablerade marknader i Europa, men även på tillväxtmarknaderna i Asien och Nordamerika. Bäst utveckling under kvartalet hade vi i Österrike, Mexiko, Tyskland och Indien. Mexiko hamnade på fjärdeplatsen under perioden", skriver Johan Nilsson i rapportens vd-ord.

Angående bolagets nyutvecklade produkt för universell blodplasma, UBP, anger han bolaget gradvis kan inordna den enligt ISO-standard med fortsatt bedömning att den ska kunna registreras och lanseras under innevarande år.

Teknikhandelsföretaget Addtech redovisar ett ebita-resultat på 309 miljoner kronor (221) och en ebita-marginal om 10,8 procent (10,4) för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret.

Rörelseresultat blev 260 miljoner kronor. Väntat var enligt Bloomberg Datas snittprognos ett ebit-resultat om 220 miljoner kronor. Resultat efter skatt blev 180 miljoner kronor (130) och per aktie uppgick resultatet till 2:65 kronor (1:95).

Nettoomsättningen uppgick till 2.864 miljoner kronor. Här väntades 2.527 miljoner enligt Bloombergs prognos.

En utdelning om 5:00 kronor per aktie föreslås för räkenskapsåret 2018/2019 (4:00).

 Addtechs intäkter och rörelseresultat ökade rejält i det brutna räkenskapsårets fjärde kvartal och översteg analytikernas snittförväntningar.

"Exceptionellt starkt är min sammanfattning av årets sista kvartal. Totalt steg omsättningen med 35 procent, varav 22 procent organiskt", skriver vd Niklas Stenberg i rapportens vd-ord.

Alla affärsområden rapporterade en ebita-marginal över 10 procent, konstaterar han vidare.

Components hade mycket god volymtillväxt och en ökad efterfrågan i de flesta stora kundsegment.

Affärsområdet Energy utvecklades väl, även med hänsyn tagen till ett svagt avslutande kvartal föregående år, med fortsatt konkurrenskraftiga och starka marknadspositioner.

Även Industrial Process växte kraftigt, inte minst utanför Norden och i det marina segmentet, vilket gav en mycket bra vinsttillväxt. Power Solutions hade en god efterfrågan och levererade sammantaget en stabil volymtillväxt, summerar vd:n årets avslutning.

Helåret 2018/2019 blir därmed "ännu ett rekordår, där vi överträffat våra egna högst ställda förväntningar", skriver Niklas Stenberg.

Efterfrågan har under året varit hög under året på de flesta geografiska marknader, med tillväxt även utanför Norden.

Konsultföretaget BTS redovisar ett resultat efter skatt på 16 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (10). Resultatet per aktie uppgick till 0:85 kronor (0:55).

Resultatet före skatt uppgick till 23 miljoner kronor (15). Nettoomsättningen uppgick till 376 miljoner kronor (299).

Bolaget upprepar utsikterna för 2019 om att bolaget förväntar sig "fortsatt god tillväxt och ett resultat före skatt som är bättre än föregående år".

Investmentbolaget Vostok New Ventures substansvärde uppgick till 7:57 dollar per aktie vid utgången av det första kvartalet, jämfört med 10:37 dollar vid senaste årsskiftet. Substansvärdesminskningen beror huvudsakligen på split- och inlösenförfarandet, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Periodens resultat för det fjärde kvartalet uppgick till -26,6 miljoner dollar (26,2). Resultat per aktie uppgick under kvartalet till -0:33 dollar (0:31).

Tradedoubler, som är verksamt inom prestationsbaserad digital marknadsföring, redovisar ett ebitda-resultat på 13 miljoner kronor för det första kvartalet (8). Omsättningen var 306 miljoner kronor (288).

"Tradedoublers resultat under första kvartalet 2019 är enligt våra förväntningar och visar på fortsatt positiv utveckling i vår verksamhet", skriver Matthias Stadelmeyer i vd-ordet och pekar på att trenden med en förbättrad omsättningstillväxt höll i sig för femte raka kvartalet.

Bolaget redovisar ett rörelseresultat om 4 miljoner kronor för kvartalet (2) och ett nettoresultat om -2 miljoner kronor (-4) eller -0:05 kronor per aktie (-0:08).

Fastighetsbolaget Eastnine rapporterar att substansvärdet per aktie var 11:50 euro per den 31 mars, mot 10:60 euro ett år tidigare.

Det framgår av rapporten för det första kvartalet.

Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 5,0 miljoner euro (0,7) och per aktie var resultatet 0:23 euro (0:03).

Hyresintäkterna uppgick till 2,9 miljoner euro (2,0) och driftnettot blev 2,7 miljoner euro (1,4).

First North-listade Bimobjects faktureringen ökade till 30 miljoner kronor (19) under det första kvartalet 2019· Koncernens nettoomsättning ökade med 52 procent och uppgick till 33 miljoner kronor (21).

Koncernens rörelseresultat blev -30 miljoner kronor (-19) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25 miljoner kronor (0).

"Verksamheten utvecklades mycket väl under första kvartalet. Vi hade bra säljmomentum och visade kraftig tillväxt främst i Norden och övriga EMEA", skriver tillförordnade vd:n Johan Svanström i rapportens vd-ord.

Bolaget har dock fortfarande en utmaning i Nordamerika.

"Där möter vi hårdare konkurrens främst avseende vår projektaffär och nyförsäljning, och en del kontrakts-problematik från det tidigare övertagandet av Seek, som vi dock håller på att vända till en positiv trend genom ett åtgärdsprogram", fortsätter Johan Svanström.

Med den pågående förvärvsaktiviteten ser bolaget goda möjligheter att överträffa flera av de operationella målen.

"Vi avser revidera upp dem när vi väl har vi integrerat verksamheterna", skriver vd:n.

First North-bolaget Byggmästare Anders J Ahlström, som numera är ett investeringsbolag, rapporterar att bolagets justerade substansvärde ökade med 1,7 procent under det första kvartalet 2019.

Vid kvartalets slut uppgick justerat substansvärde per aktie till 159 kronor, jämfört med aktiekursen som vid kvartalets slut var 160 kronor.

Under kvartalet har en ägarandel motsvarande 11 procent förvärvats i Team Olivia, som är ett onoterat privat omsorgsbolag i Norden.

"Vi tror att bolagets position gör det möjligt att fortsätta växa för att erbjuda tjänster med kvalitet och engagemang", skriver vd:d Stefan Dahlbo i rapporten om det nya portföljbolaget.

Samtidigt har hela ägarandelen i fastighetsbolaget Hembla, som förvärvades i samband med försäljningen av Mitt Alby avyttrats.

Intäkter från avtal med kunder ökade till 53,4 miljoner kronor under det första kvartalet (31,2) och resultatet per aktie blev 1:72 kronor (0:10).

Vd Stefan Dahlbo har tidigare meddelat att han kommer att lämna sin roll som vd eftersom han erbjudits rollen som vd i Fabege. Han kommer att kvarstå som styrelsemedlem i Byggmästare Anders J Ahlström.

Den norska mediekoncernen Schibsted redovisar ett ebitda-resultat på 856 miljoner norska kronor för det första kvartalet 2019.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett ebitda-resultat om 796 miljoner norska kronor, enligt Infront Datas prognossammanställning av fyra analytikers prognoser.

Resultat före skatt uppgick till 514 miljoner kronor, vilket kan jämföras med väntade 588 miljoner.

Nettoomsättningen blev 4.576 miljoner norska kronor. Väntat här var 4.652 miljoner kronor.

Resultatet per aktie uppgick till 1:26 norska kronor. Här väntades 1:56 kronor.

Bostadsutvecklaren SSM redovisar ett rörelseresultat på -12,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (34,7). Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 15,4 miljoner kronor i kvartalet (225,5).

Siffrorna ska ses i ljuset att bolaget från och med det fjärde kvartalet 2018 retroaktivt tillämpar färdigställandemetoden för redovisning av bostadsrättsprojekt, på önskemål från Stockholmsbörsen. Intäkt och resultat för att upplåta och överlåta en bostadsrätt redovisas därför nu först när en bostadsköpare tillträder en bostad.

"Under kvartalet resultatavräknades en (94) bostadsrätt och omsättningen bestod av hyresintäkter från projektfastigheter samt fakturering av tid och kostnader till våra JV-bolag (samriskbolag reds anm)", skriver Mattias Roos i vd-ordet.

Bostadsutvecklaren SSM hade 27 tecknade förhandsavtal i det första kvartalet (6). Samtidigt annullerades sex förhandsavtal till följd av en förändring inom projekt Bromma Boardwalk.

Det framgår av bolagets kvartalsrapport.

"Försäljningen av bostadsrätter, framförallt nyproducerade bostadsrätter, är fortsatt avvaktande även om en viss stabilisering har skett", skriver Mattias Roos i vd-ordet. Han konstaterar samtidigt att de 27 stycken försäljningarna på bindande avtal i det gångna kvartalet var betydligt fler än försäljningsutfallet under det första kvartalet 2018.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -