SHB: Rörelseresultatet 6 110 Mkr

Q1 Handelsbankens rörelseresultat blev 6.110 miljoner kronor i det första kvartalet. Det kan jämföras med förväntade 5.193 miljoner, enligt Infront Datas snittestimat utifrån 14 analytikers estimat.

Räntenettot uppgick till 7.934 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 8.065 miljoner, och provisionsnettot blev 2.512 miljoner. Där låg snittprognosen på 2.543 miljoner.

SHB:s rörelseresultat för det första kvartalet 2019 ökade med 18 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Vid en samlad bedömning av bankens utveckling för 2018, har styrelsen beslutat att någon avsättning till resultatandelssystemet Oktogonen inte ska göras för 2018. Den tidigare reserveringen till Oktogonen för 2018 om -827 miljoner kronor har därmed lösts upp.

Justerat för detta, engångs- och valutaeffekter var rörelseresultatet i stort sett oförändrat jämfört med i fjol, skriver SHB i sin delårsrapport.

Valutakurseffekter påverkade rörelseresultatet positivt med 60 miljoner kronor. Räntabiliteten på eget kapital steg till 13,4 procent (11,7).

SHB:s totala kostnader under första kvartalet 2019 sjönk med 20 procent till 4.403 miljoner kronor, jämfört med föregående kvartal. De var 18 procent lägre än snittestimatet i Infront Datas insamling av analytikerförväntningar.

Underliggande minskade de totala kostnaderna, justerat för valutakurseffekter och Oktogonen med 2 procent.

Utvecklingskostnaderna, inklusive avskrivningar sjönk till 485 miljoner kronor (534).

Personalkostnaderna, som innefattar den årliga lönerevisionen, minskade med 27 procent till 2.516 miljoner kronor (3.464). Valutakurseffekter ökade personalkostnaderna med 27 miljoner kronor.

Upplösningen av 2018 års avsättning till Oktogonen uppgick till 827 miljoner kronor. Under kvartalet gjordes inte någon reservering för 2019 (218).

Justerat för valutakurseffekter och Oktogonen ökade personalkostnaderna med 1 procent.

Handelsbankens räntenetto ökade med 1 procent till 7.934 miljoner kronor under det första kvartalet, jämfört med föregående kvartals 7.872 miljoner kronor. Väntat enligt Infront Datas snittestimat var 8.065 miljoner kronor.

Samtliga jämförelser i denna text avser fjolårets fjärde kvartal samt mot det första kvartalet 2010 och mot Infront Datas snittestimat utifrån 14 analytikers prognoser.

Valutakurseffekter ökade räntenettot med 42 miljoner kronor. Högre affärsvolymer bidrog positivt med 91 miljoner kronor. Nettoeffekten av förändrade marginaler och ökade finansieringskostnader minskade räntenettot med 56 miljoner kronor, inklusive en positiv benchmarkeffekt i Stadshypotek om 15 miljoner.

Lägre statliga avgifter förbättrade räntenettot med 135 miljoner kronor och uppgick till 534 miljoner kronor (669). Effekten av att kvartalet innehöll färre dagar minskade räntenettot med 75 miljoner kronor. Övergången till IFRS 16 från 2019 innebar att räntenettot belastades med 18 miljoner kronor för den leasingskuld som bankens åtaganden för lokalhyror ger upphov till, heter det.

Provisionsnettot minskade med 4 procent till 2.512 miljoner kronor (2.461). Här var 2.543 miljoner väntat enligt Infront Datas snittestimat.

"Effekten av fortsatt positiva nettoinflöden och positiv värdeutveckling motverkades delvis av att kvartalet innehöll två dagar färre än jämförelsekvartalet", skriver SHB.

Fond, depå och övrig kapitalförvaltning minskade med 3 procent och nettot av betalningsprovisoinerna minskade med 14 procent. Courtageintäkterna ökade till 171 miljoner kronor (168) samtidigt som intäktter från rådgivningökade till 75 miljoner kronor (70).

Ut- och inlåningsprovisionerna ökade till 352 miljoner kronor (344).

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 260 miljoner kronor (303), 3 procent högre än Infront Datas snittestimat.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -