På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Addera Care,, Bong, Sprint Bioscience, Confidence, Transtema, Hoylu, Terranet, Byggpartner i Dalarna, Acousort, Empir, Isofol, Glycorex, Eastnine, Clavister, Humana, Irlab, Bergman & Beving, Wilson Therapeutics: Här är resultaten. (Uppdateras)

Hjälpmedelsbolaget Addera Care, listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt för det första kvartalet 2018 på -3,9 miljoner kronor (1,6). Ebitda-resultatet var -0,6 miljoner kronor (3,3) Omsättningen ökade till 35,2 miljoner kronor (27,6).

"Vi är inte alls nöjda med resultat- och försäljningsutvecklingen under kvartalet", skriver Michael Hermansson i rapporten.

"Vi påverkades i flera bolag av den ovanligt kalla och snörika väderleken samt avsaknad av större försäljningsprojekt. Om vi jämför med föregående år har försäljningen i Trident närmast halverats och resultatet försämrats med 5 MSEK. En stor del beror på vädret, men inte allt. Arbetsuppgifter såsom VD för ett noterat bolag och ansvaret för förvärv har inneburit att mitt fokus och närvaro på Trident inte varit tillräckligt", skriver han vidare.

Kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong redovisar ett resultat efter skatt på -4 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (4). Resultatet per aktie uppgick till -0:02 kronor (0:01).

Rörelseresultatet minskade till 12 miljoner kronor (19). Under perioden har rörelseresultatet påverkats negativt av strukturkostnader om 2 miljoner kronor hänförliga till den franska verksamheten. Under första kvartalet 2017 påverkades rörelseresultatet positivt av en engångsintäkt om 5 miljoner kronor hänförlig till omförhandlade pensionsavtal i Norge.

Resultateffekten av färre antal arbetsdagar jämfört med motsvarande period 2017 beräknas till -4 miljoner kronor.

Resultatet före skatt uppgick till 1 miljon kronor (7).

Nettoomsättningen uppgick till 538 miljoner kronor (545). Valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 17 miljoner kronor jämfört med motsvarande period i fjol.

Bongs totala förpackningsförsäljning uppgick till 97 miljoner kronor (98). Valutakursförändringar har påverkat förpackningsförsäljningen positivt med 3 miljoner kronor jämfört med i fjol.

Sprint Bioscience, listat på First North, redovisar ett rörelseresultat på 7,3 miljoner kronor (1,1) under det första kvartalet 2018. Intäkterna nådde 19,9 miljoner (12,1) med ett resultat efter skatt på 7,1 miljoner (1,1). Resultat per aktie var 0:94 kronor (0:15).

I februari erhölls en delmålsbetalning i PIP4K2-projektet om 2 miljoner dollar eller cirka 16 miljoner kronor.

Confidence, som handlas på First North, redovisar ett resultat efter skatt på -7,4 miljoner kronor (-0,1) för det första kvartalet 2018.

Rörelseresultatet för perioden låg på -7,1 miljoner (0,1) och nettoomsättningen summerades till 20,4 miljoner (32,9).

För perioden redovisas ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten om -5,3 miljoner (-4,9).

Koncernens resultat för perioden är lägre än bolagets förväntningar och uppsatta mål för kvartalet. Det beror främst på lägre orderingång än plan under andra halvåret 2017 samt ett ojämnt affärsflöde med ineffektivitet i produktion som följd, skriver Confidence.

Transtema, verksamt inom kommunikationsinfrastrukturtjänster, redovisar en nettoomsättning på 177 miljoner kronor för det första kvartalet (106).

Ebitda-resultatet blev 0,2 miljoner kronor (5,2) vilket motsvarar en marginal på 0,1 procent (5,0).

"Det svaga resultatet förklaras främst av en ovanligt sträng vinter samt projektstopp initierat av en av Transtemas största kunder", skriver Transtema i delårsrapporten.

Rörelseresultat uppgick till -5,2 miljoner kronor (2,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35,2 miljoner kronor (8,3), enligt Transtema främst förklarat av längre betalningstider hos en av Transtemas största kunder, och den svagare resultatutvecklingen på grund av den stränga vintern.

First North-listade Hoylu, som säljer "samarbetslösningar" för stora organisationer, rapporterar ett rörelsereultat på -8,2 miljoner kronor för det första kvartalet (-6,0).

Intäkterna uppgick till 5,3 miljoner kronor (2,0). Av rapporten framgår även att bruttomarginalen var 72 procent (80) och att resultat efter skatt blev -8,3 miljoner (-6,0).

"Vi nådde inte vårt intäktsmål för första kvartalet, vilket hade inneburit en fortsättning på den starka tillväxten från fjärde kvartalet. Vi underskattade de längre försäljningscyklerna i stora företag och att större åtaganden normalt är föremål för mer noggrann utvärdering", skriver vd Stein Revelsby i rapporten.

Terranets omsättning steg till 1,7 miljoner kronor under det första kvartalet (0,4), och rörelseförlusten minskade något till 11,5 miljoner kronor (-12,4).

Det framgår av kvartalsrapporten för det First North-listade mjukvarubolaget, som är verksamt inom maskinkommunikation och strömning av data.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -14,8 miljoner kronor (-8,5), och de likvida medlen var 45,9 miljoner kronor vid periodens utgång (19,3).

Byggentreprenadföretag Byggpartner i Dalarna, listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på 9,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (6,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:75 kronor (0:57).

Nettoomsättningen uppgick till 367 miljoner kronor (290). Rörelseresultatet blev 12,0 miljoner kronor (8,7) och rörelsemarginalen var 3,3 procent (3,0).

"Under första kvartalet har omsättningen tagit fart, vi har fått igång ett antal partneringprojekt vi väntat på och rörelsemarginalen är på väg upp. Det har varit en kall och snörik vinter som självklart kostat mycket för projekten men trots det är marginalen bättre än motsvarande period förra året", skriver Sverker Källgården i vd-ordet.

Kvartalets orderingång uppgick till 605 miljoner kronor (441) och orderstocken uppgick till 1,8 miljarder kronor den 31 mars (1,6).

Medicinteknikbolaget Acousort, som är listat på Aktietorget, redovisar ett resultat före skatt på -2,3 miljoner kronor (0,9) för det första kvartalet 2018.

Övriga externa kostnader, vilken till betydande del består av försäljningsomkostnader, uppgick till -0,6 miljoner (-0,7). Personalkostnaderna blev -1,7 miljoner (-0,6), en ökning som framför allt beror på att bolaget har anställt fler medarbetare, varav några tidigare arbetat som fristående konsulter.

Intäkterna i kvartalet uppgick till 0,1 miljoner (0,4).

Empir, som förut hette MSC, redovisar ett resultat efter skatt på 2,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (0,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:76 kronor (0:40).

Nettoomsättningen uppgick till 61,3 miljoner kronor (47,4). Rörelseresultatet blev 2,3 miljoner kronor (1).

"Året har börjat bra, vilket även var fallet 2017, som sedan följdes av två svaga kvartal (Q2 och Q3 2017), följt av ett urstarkt fjärde kvartal, vilket ger anledning till en viss försiktighet med att dra för stora växlar ännu. Men det är roligt att vi har gått in i en ny utvecklingsfas under det här året och inte bara bytt namn", kommenterar vd Lars Save i delårsrapporten.

Forskningsbolaget Isofol Medical redovisar en förlust på 19,9 miljoner kronor i det första kvartalet (-13,2).

Likvida medel uppgick till 341 miljoner kronor vid utgången av mars. Bolaget hade inga intäkter under kvartalet.

Transplantationsbolaget Glycorex, noterat på NGM, redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar på 2,1 miljoner kronor (0,7) för det första kvartalet 2018. Nettoresultatet blev 1,9 miljoner (0,1).

Nettoomsättningen i kvartalet steg till 9,8 miljoner kronor (8,2).

"Under kvartalet såg vi en positiv effekt av det arbete vi gör för att ytterligare stärka vår närvaro på̊ befintliga och nya marknader. Under kvartalet genomfördes också en generell prishöjning med 5 procent", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Investmentbolaget Eastnine (tidigare East Capital Explorer) rapporterar att substansvärdet per aktie var 109:6 kronor den 31 mars, mot 103:9 kronor vid årsskiftet.

Vd:n Kestutis Sasnauskas framhåller att bolagets portfölj renodlades under det första kvartalet "och innefattar nu enbart fastigheter, kassa och Melon Fashion Group".

"Vi inledde året med att ta stora steg framåt i omvandlingen av Eastnine, med förvärv av två fastigheter i Riga och avyttring av inte mindre än tre icke-kärninnehav", skriver han.

Försäljningarna av Komercijalna Banka Skopje samt innehaven i två East Capital-fonder realiserade 42,4 miljoner euro, eller 2,1 procent över rapporterade värden vid årsslutet.

Resultatet för det första kvartalet uppgick till 0,7 miljoner euro (2,7) inklusive 0,9 miljoner euro (3,1) i värdeförändringar på aktier i dotterföretag.

Nätsäkerhetsföretaget Clavister redovisar ett rörelseresultat på -27 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (-18). Kvartalets nettoomsättning uppgick till 22,8 miljoner kronor (20,6).

"Första kvartalet är ett normalt svagare kvartal", påpekar John Vestberg i vd-ordet och lägger till att bolaget hade kostnader av engångskaraktär i det första kvartalet.

Resultatet per aktie summerade till -1:54 kronor (-0:66).

Omsorgsbolaget Humana redovisar ett resultat efter skatt på 45 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (40). Resultatet per aktie uppgick till 0:85 kronor (0:76).

Rörelseresultatet blev 81 miljoner kronor (66) och rörelsemarginalen var 4,9 procent (4,0). Nettoomsättningen uppgick till 1.648 miljoner kronor (1.649).

Det First North-noterade forskningsbolaget Irlab, som utvecklar läkemedel för bland annat Parkinsons sjukdom och demens, redovisar ett rörelseresultat på -15,9 miljoner kronor för det första kvartalet (-9,9).

Nettoresultatet var -15,9 miljoner kronor (-11,9). Bolagets likvida medel uppgick till 60,7 miljoner kronor i det första kvartalet (120).

"Det första kvartalet 2018 har präglats av ett intensivt arbete inom forskningen med fokus på nya läkemedelskandidater och andra aktiviteter kopplade till vår forskningsplattform, ISP. Mycket kraft har också lagts ned på att öka kunskapen om IRLAB och IRLAB:s projekt bland svenska och internationella investerare och läkemedelsbolag. Under kommande halvår kommer top line-resultat från båda våra kliniska projekt med IRL752 och IRL790", skriver bolagets vd Nicholas Waters i rapporten.

Verkstadsföretaget Bergman & Beving redovisar ett resultat efter skatt på 40 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (36). Resultatet per aktie uppgick till 1:50 kronor (1:30).

Nettoomsättningen uppgick till 960 miljoner kronor (968). Rörelseresultatet blev 51 miljoner kronor (45). En utdelning om 2:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2017.

Wilson Therapeutics redovisar ett resultat efter skatt på -68,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (-31,4). Resultatet per aktie uppgick till -2:43 kronor (-1:22). Nettoomsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

I april lade bioteknikbolaget Alexion ett bud på Wilson Therapeutics.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -

Utländska aktier

Utlandska-Aktier

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.