På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

ChemoTech
Kallelse till årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (Cision)

2022-04-21 10:30

Scandinavian ChemoTech AB, org.nr 556937-9547, (”Bolaget”) håller årsstämma den 24 maj 2022 kl. 12.00 på GT30 Grev Ture, sal Turbine, Grev Turegatan 30, i Stockholm.

Anmälan m.m.

Den som önskar delta i stämman ska:

(i)      vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 16 maj 2022 och

(ii)    anmäla sig till stämman senast den 18 maj 2022. Anmälan görs per post till Scandinavian ChemoTech AB, Att: Charlotta Hadfield, Scheeletorget 1, 223 63 Lund, eller per e-post, admin@chemotech.se.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 16 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 16 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.chemotech.se, och på Bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Beslut om:

a)      fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b)      dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c)       ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och antalet revisorer
 2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
 3. Val av styrelse och revisorsbolag eller revisorer
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
 5. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 9.b) – Förslag till beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och antalet revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor.

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter ersätts med 100 000 kr till styrelsens ordförande och 50 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som är oberoende. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Förslag till val av styrelse och revisorsbolag eller revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Hedbys, Robin Sukhia, Bengt Engström, Rolf Ehrnström, Martin Jerndal och Mohan Frick, alla som ordinarie ledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Lars Hedbys.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer att finnas på Bolagets hemsida www.chemotech.se.

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars AB. Mazars har meddelat att i det fall Mazars väljs kommer Filip Åkesson efterträda Karin Löwhagen som huvudansvarig revisor för bolaget. Auktoriserade revisorn Filip Åkesson har tidigare varit suppleant och har under det senaste året varit väl insatt och tagit ett stort ansvar av revisorsuppdraget i bolaget.

Punkt 13 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi.

Styrelsen föreslår att verkställande direktören, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller hos Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 13 och ovan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredje­delar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.chemotech.se, åtminstone tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Charlotta Hadfield med adressen Scandinavian ChemoTech AB, Att: ”Årsstämma 2022”, Scheeletorget 1, 223 63 Lund, eller via e-post till admin@chemotech.se. Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Bolaget har för närvarande 9 629 055 utestående aktier, varav 1 050 000 A-aktier (tre röster per aktie) och 8 579 055 B-aktier (en röst per aktie). Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________________________

 Lund i april 2022
Scandinavian ChemoTech AB (publ)
Styrelsen

 


Scandinavian ChemoTech B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -