På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Ringkjøbing Landbobank
Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport for 1. halvår 2021 (GlobeNewswire)

2021-08-04 07:30

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Øvrige interessenter

4. august 2021

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport for 1. halvår 2021

Banken realiserer et basisresultat på 727 mio. kroner og et resultat før skat på 716 mio. i 1. halvår 2021. Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 17,4% p.a.

Basisresultat

(mio. kroner) H1
2021
H1
2020
 

2020
2019      2018       

2017       
Basisindtjening i alt 1.179 1.061 2.179 2.116 2.001 1.917
Samlede udgifter og afskrivninger 404 390 788 805 866 845
Basisresultat før nedskrivninger på udlån 775 671 1.391 1.311 1.135 1.072
Nedskrivninger på udlån m.v. -48 -141 -223 -100 -43 -70
Basisresultat 727 530 1.168 1.211 1.092 1.002
Beholdningsresultat m.v. -3 -41 -9 +49 +77 +84
Særlige omkostninger 8 8 15 15 217 22
Resultat før skat 716 481 1.144 1.245 952 1.064

1. halvår 2021 i overskrifter

·Resultatet før skat udgør 716 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 17,4% p.a.

·Basisindtjeningen stiger med 11% til 1.179 mio. kroner efter et første halvår med høj aktivitet

·Udgifterne stiger med 3% til 404 mio. kroner

·Omkostningsprocenten for halvåret falder til 34

·Fortsat kundetilgang medfører en vækst i bankens udlån på 6% i forhold til ultimo juni 2020

·I juni blev forventningerne til resultatet før skat opjusteret til 1.200-1.500 mio. kroner

·Ekstra aktietilbagekøbsprogram på 242,5 mio. kroner planlægges iværksat fra den 1. oktober 2021

·Købet af BIL Danmark tilfører flere kunder og styrker bankens position inden for Private Banking

 

 

 

Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank

 

 

John Fisker

Ledelsesberetning

Basisindtjening

Renter
Netto renteindtægterne udgjorde 652 mio. kroner i 1. halvår 2021 mod 616 mio. kroner i samme periode i 2020, svarende til en stigning på 6%. Banken er meget tilfreds med denne udvikling.

Udviklingen skyldes blandt andet, at der i forhold til ultimo juni 2020 har været en stigning i udlånsmængderne på 6%. Udlånsstigningen er bredt funderet og relaterer sig således både til nicherne og til
retail-delen.

Den positive udvikling i renterne skyldes også, at banken med virkning fra primo januar 2021 nedsatte grænsen for beregning af negativ rente på indeståender for privatkunder til 100.000 kroner.

Gebyrer, provisioner og valutaindtjening
Gebyrer, provisioner og valutaindtjening udgjorde 439 mio. kroner i 1. halvår 2021 mod 374 mio. kroner i samme periode i 2020, svarende til en stigning på 17%. Banken er ligeledes meget tilfreds med denne udvikling, og stigningen dækker over et meget højt aktivitetsniveau - især i årets første kvartal. Aktivitetsniveauet var dog fortsat på et højt niveau i 2. kvartal 2021.

Bankens fokusering på Private Banking-segmentet har særligt haft en positiv indvirkning på posterne ”Værdipapirhandel”, ”Valutaindtjening” og ”Formuepleje og depoter”.

Posterne ”Garantiprovision og realkreditprovision m.v.” og ”Lånesagsgebyrer” har med baggrund i det høje aktivitetsniveau og en fortsat høj kundetilgang også udviklet sig positivt i forhold til 1. halvår 2020.

Med virkning fra 1. april 2021 varslede banken tidligere på året tiltag til en normalisering af indtjeningen på betalingsformidlingsaktiviteterne. Disse tiltag kan aflæses i indtjeningen fra ”Betalingsformidling”, som er forbedret i forhold til 1. halvår 2020.

Indtjeningen fra ”Øvrige gebyrer og provisioner” har også udviklet sig positivt i forhold til 1. halvår 2020, hvilket blandt andet kan tilskrives bankens fokusering på pensions- og forsikringsaktiviteterne.

Sektoraktier og andre driftsindtægter
Indtjeningen fra sektoraktier er med 83 mio. kroner i 1. halvår 2021 i alt 13 mio. kroner højere end 1. halvår 2020, hvor indtjeningen udgjorde 70 mio. kroner. Indtjeningen stammer primært fra afkastet af bankens ejerskaber i DLR Kredit, BankInvest (BI Holding) og PRAS.

Andre driftsindtægter har i årets første halvår været på 5 mio. kroner i forhold til 2020, hvor posten udgjorde 1 mio. kroner. Årets indtægt relaterer sig primært til en ejendomsafhændelse.

Basisindtjening
Den samlede basisindtjening er steget med 11% fra 1.061 mio. kroner i 1. halvår 2020 til 1.179 mio. kroner i 2021.

Udgifter samt af- og nedskrivninger
De samlede udgifter inklusive af- og nedskrivninger på materielle aktiver udgjorde 404 mio. kroner i 1. halvår 2021 mod 390 mio. kroner i 2020, svarende til en stigning på 3%. 

Stigningen i omkostningsniveauet kan relateres til det høje aktivitetsniveau, som dog opvejes af en endnu større stigning i indtægterne. 

Omkostningsprocenten for årets første halvår udgjorde 34,2 mod 36,8 i 2020.

Nedskrivninger på udlån m.v.
Bankens udgift til tab og nedskrivninger i 1. halvår 2021 blev på 48 mio. kroner - fordelt med 19 mio. i 2. kvartal 2021 og 29 mio. kroner i 1. kvartal 2021 mod henholdsvis 38 mio. kroner i 2. kvartal 2020 og 75 mio. kroner i 1. kvartal 2020.

Generelt vurderes kreditkvaliteten af bankens udlånsportefølje som værende god. Banken har i løbet af 1. halvår 2021 set et fald i behovet for at foretage individuelle nedskrivninger. Samtidig har banken imidlertid vurderet et behov for at øge de ledelsesmæssige skøn til tab og nedskrivninger.

Banken øgede i løbet af 2020 således de ledelsesmæssige skøn til tab og nedskrivninger ganske betydeligt fra 126 mio. kroner til 566 mio. kroner. De ledelsesmæssige skøn er i løbet af 1. halvår 2021 øget yderligere til i alt 609 mio. kroner.

En væsentlig del af de ledelsesmæssige skøn kan henføres til de aktuelle økonomiske risici forbundet med Corona-pandemien. Mønsteret fra 1. kvartal 2021, hvor langt de fleste af bankens kunder indtil videre håndterede den økonomiske situation i relation til Corona-pademinen, og hvor behovet for nye individuelle nedskrivninger således var begrænset, er fortsat i 2. kvartal 2021. Banken vurderer dog fortsat, at der er betydelige risici forbundet med, hvordan økonomien vil udvikle sig fremover, blandt andet i takt med udfasningen og afviklingen af de mange statslige hjælpeordninger. Således fastholdes de ledelsesmæssige skøn relateret til Corona-pandemien på et relativt højt akkumuleret niveau.

I juni 2021 blev der i EU indgået en politisk aftale om EU's landbrugspolitik for 2023-2027. En konsekvens ved aftalen er blandt andet, at den direkte landbrugsstøtte vil falde. Selve udmøntningen og de detaljerede konsekvenser kendes endnu ikke. Som følge heraf har banken foretaget et ledelsesmæssigt skøn til tab og nedskrivninger vedrørende denne usikkerhed.

Endvidere er visse dele af bankens udlån til fiskeriet ramt af betydelige kvotereduktioner, primært som følge af den politiske aftale med Storbritannien i forbindelse med Brexit. De økonomiske rammevilkår for store dele af dansk fiskeri afventer således en politisk afklaring. Banken afsatte allerede i løbet af 2020 ledelsesmæssige skøn relateret til denne risiko. Dette beløb er øget yderligere i 1. halvår 2021. Bankens samlede eksponering mod fiskerisektoren udgør 1,6%, og den væsentligste del af bankens eksponering vurderes afdækket ved førsteprioritetspant i fiskefartøjer og kvoter.

Kreditkvaliteten for bankens privatkunder vurderes overordnet som værende god. De markante prisstigninger på ejendomsmarkedet gennem de seneste kvartaler har medført formuestigninger for mange af disse. Banken er dog samtidig opmærksom på, at de stigende boligpriser kan medføre en øget risiko - særligt i forhold til førstegangskøbere.

Bankens samlede nedskrivningskonto udgjorde 2.273 mio. kroner ved udgangen af juni 2021 mod 2.205 mio. kroner ved udgangen af 2020. Af den samlede nedskrivningskonto var 51% placeret på eksponeringer i stadie 1 eller 2 ultimo juni 2021.

Bankens samlede udlån til kunder med standset rentebetaling var på 179 mio. kroner ved udgangen af juni 2021 mod 211 mio. kroner ultimo marts 2021. Nedgangen i forhold til udgangen af december 2020, hvor beløbet udgjorde 265 mio. kroner, er således fortsat.

Basisresultat
Basisresultatet for 1. halvår 2021 blev på 727 mio. kroner mod sidste års 530 mio. kroner, svarende til en stigning på 37%.

(mio. kroner) H1
2021
H1
2020
 

2020
2019      2018       

2017       
Basisindtjening i alt 1.179 1.061 2.179 2.116 2.001 1.917
Samlede udgifter og afskrivninger 404 390 788 805 866 845
Basisresultat før nedskrivninger på udlån 775 671 1.391 1.311 1.135 1.072
Nedskrivninger på udlån m.v. -48 -141 -223 -100 -43 -70
Basisresultat 727 530 1.168 1.211 1.092 1.002

Basisresultatet pr. aktie udgjorde 25,3 kroner for 1. halvår 2021 mod 18,2 kroner i 2020.

*Opgørelsen for 2018 er opgjort proforma.

 

Beholdningsresultat m.v.
Beholdningsresultatet m.v., inklusive fundingomkostninger af beholdningen, blev for årets første halvår negativt med netto 3 mio. kroner. I 1. halvår 2020 var beholdningsresultatet m.v. negativt med netto 41 mio. kroner, som følge af uroen på de finansielle markeder grundet Corona-pandemien.

Banken har således genvundet noget af det negative beholdningsresultat i 1. kvartal 2021 på 10 mio. kroner, der kunne tilskrives stigningen i de lange renter.
Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver
Banken betragter af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver som værende en særlig post, idet en udgiftsførsel af disse er med til at styrke kvaliteten af egenkapitalen og reducere fradraget ved opgørelsen af kapitalgrundlaget. Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver har i årets første halvår udgjort 8 mio. kroner, hvilket er uændret i forhold til 2020.

Resultat før og efter skat
Resultatet før skat blev på 716 mio. kroner, hvilket forrentede den gennemsnitlige egenkapital med 17,4% p.a.

Resultatet efter skat blev på 573 mio. kroner, hvilket forrentede den gennemsnitlige egenkapital med 13,9% p.a.

Balanceposter og eventualforpligtelser
Bankens balancesum ultimo juni 2021 udgjorde 57.123 mio. kroner mod 53.984 mio. kroner ultimo juni 2020.

Bankens indlån inkl. puljeordninger er i forhold til juni 2020 steget med 4% fra 39.670 mio. kroner til 41.376 mio. kroner ultimo juni 2021, mens udlånene i samme periode er steget med 6% fra 35.260 mio. kroner til 37.268 mio. kroner. I 2. kvartal 2021 er udlånene steget med 0,2%.

Bankens eventualforpligtelser, herunder garantier, udgjorde 11.811 mio. kroner ved udgangen af juni 2021 mod 9.379 mio. kroner ultimo juni 2020.

Kreditformidling
Udover de traditionelle bankudlån, der fremgår af bankens balance, formidler banken også realkreditlån for både Totalkredit og DLR Kredit.

Udviklingen i bankens samlede kreditformidling er positiv med 8% i forhold til ultimo juni 2020.

Udviklingen fremgår af efterfølgende oversigt:

Samlet kreditformidling 30. juni
2021
mio. kr.
30. juni
2020
mio. kr.
31. dec.
2020
mio. kr.
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 37.268 35.260 36.241
Formidlede realkreditlån og fundede prioritetslån - Totalkredit 41.708 37.720 39.454
Formidlede realkreditlån - DLR Kredit 9.638 9.291 9.511
I alt 88.614 82.271 85.206


Værdipapirer og markedsrisiko
Posten ”Aktier m.v.” udgjorde 1.373 mio. kroner ultimo juni 2021 fordelt med 27 mio. kroner i børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser samt 1.346 mio. kroner i sektoraktier m.v., primært i selskaberne DLR Kredit, BI Holding og PRAS.

Obligationsbeholdningen udgjorde 6.966 mio. kroner, og langt størstedelen af beholdningen bestod af AAA-ratede danske stats- og realkreditobligationer.

Den samlede renterisiko - opgjort som resultatpåvirkningen ved en 1%-points ændring i renteniveauet - udgjorde 1,1% af bankens kernekapital pr. 30. juni 2021.

Bankens tabsrisiko beregnet ud fra en Value-at-Risk-model (opgjort med en 10 dages horisont og 99% sandsynlighed) har i 1. halvår 2021 været følgende:

  Risiko i mio. kroner Risiko i % i f.t. ultimo-
egenkapitalen
Højeste tabsrisiko: 15,0   0,18%
Mindste tabsrisiko: 7,4   0,09%
Gennemsnitlig tabsrisiko:    11,5   0,14%
Ultimo tabsrisiko: 13,6   0,16%

Bankens samlede markedsrisiko inden for renterisikoeksponering, eksponering i børsnoterede aktier m.v. samt valutaeksponering holdes fortsat på et moderat niveau, og det er bankens politik at fortsætte med dette.

Likviditet
Bankens likviditetsmæssige situation er god. Bankens korte funding med en restløbetid under 12 måneder beløber sig således til 1,2 mia. kroner, som modsvares af 10,7 mia. kroner i korte placeringer i Danmarks Nationalbank og i likvide værdipapirer.

Bankens indlån (eksklusive puljeindlån) og egenkapital overstiger bankens udlån med 7,3 mia. kroner, og udlånsporteføljen er dermed mere end fuldt finansieret af disse to poster. Hertil kommer, at en del af udlånsporteføljen til vedvarende energiprojekter er ”back-to-back”-finansieret hos KfW Bankengruppe, hvorfor der likviditetsmæssigt kan ses bort fra et beløb på 1,1 mia. kroner.

Likviditetsmæssigt skal banken overholde LCR-nøgletallet, hvor lovgivningskravet er minimum 100%. Banken havde pr. 30. juni 2021 et LCR-nøgletal på 185%, og banken opfylder dermed lovgivningskravet med en god margin.

Kapitalforhold
Ved begyndelsen af 2021 udgjorde bankens egenkapital 8.146 mio. kroner. Hertil skal lægges periodens overskud og fratrækkes det udbetalte udbytte samt værdien af tilbagekøbte egne aktier, hvorefter egenkapitalen ultimo juni 2021 udgjorde 8.333 mio. kroner.


Bankens samlede kapitalprocent og kernekapitalprocenten udgjorde henholdsvis 21,3% og 17,7% ved udgangen af juni 2021. 

Kapitalprocenter H1
 2021
H1
2020
 

2020
2019 2018
Egentlig kernekapitalprocent (%) 17,7 18,1 17,5 14,7 14,6
Kernekapitalprocent (%) 17,7 18,1 17,5 14,7 14,6
Samlet kapitalprocent (%) 21,3 22,1 21,1 20,0 18,4
NEP-krav (%) - fastsat af Finanstilsynet 17,9 20,2 17,9 20,7 19,7
NEP-kapitalprocent (%) 28,2 30,0 26,7 27,3 24,9

I 2020 blev der indført en ny femårig indfasningsperiode for den dynamiske del af IFRS 9-overgangsreglerne, hvor banken således nu anvender både den statiske og den dynamiske del af IFRS 9-overgangsordningerne, herunder den simple metode til genberegning af kapitalkrav.

Opgjort uden de pågældende IFRS 9-overgangsordninger udgjorde bankens samlede kapitalprocent 20,1% og den egentlige kernekapitalprocent 16,4% pr. 30. juni 2021.

Banken har i 2. kvartal 2021 taget et nyt system i brug til opgørelse af de risikovægtede poster. Systemet er implementeret på Bankdata, som er bankens it-leverandør, og det er blevet leveret af Moody’s. Systemet sikrer løbende opdatering til fremtidige lovændringer.

Ultimo juni 2021 har banken opgjort det individuelle solvensbehov til 9,3%. Hertil kommer en kapitalbevaringsbuffer på 2,5% og en kontracyklisk kapitalbuffer på 0%. Det samlede krav til bankens kapitalgrundlag udgjorde således 11,8% ultimo juni 2021.

Det Systemiske Risikoråd offentliggjorde den 22. juni 2021 en pressemeddelelse indeholdende en anbefaling om at genaktivere den kontracykliske kapitalbuffer med 1,0% med effekt fra den 30. september 2022. Det Systemiske Risikoråd oplyste samtidig, at medmindre risikoopbygningen i det finansielle system bremses betydeligt, forventer Rådet at anbefale en yderligere forhøjelse af buffersatsen til 2,0% inden udgangen af ​​2022.

Erhvervsministeren besluttede den 24. juni 2021 at genaktivere den kontracykliske kapitalbuffer med 1,0% fra den 30. september 2022.

Sammenholdt med det faktiske kapitalgrundlag på 8,8 mia. kroner var der ved udgangen af juni 2021 en kapitalmæssig overdækning i forhold til det individuelle solvensbehov på 4,9 mia. kroner, svarende til 12,0%-point, ligesom der var en kapitalmæssig overdækning i forhold til det samlede krav på 3,9 mia. kroner, svarende til 9,5%-point.

Banken modtog i december 2020 et NEP-krav gældende fra og med den 28. december 2020 på 17,9%.

Banken opererer med 3 forskellige kapitalmålsætninger. Kapitalmålsætningerne fastlægger, at den egentlige kernekapitalprocent skal være minimum 13,5%, den samlede kapitalprocent minimum 17%, og NEP-kapitalprocenten til dækning af NEP-kravet er fastlagt til minimum 23,5%, inklusive kapitalbufferne.
Kapitalmålsætningerne skal være opfyldt ultimo året, idet der hen over året kan være udsving i kapitalprocenterne. NEP-kravet skal dog løbende være efterlevet.

Til opfyldelse af NEP-kravet havde banken allerede ultimo 2017 etableret funding, som opfyldte kravene til grandfathering af kontraktuel senior kapital. Heraf kunne 0,9 mia. kroner medregnes til opfyldelse af bankens NEP-krav ultimo juni 2021. Endvidere har banken siden december 2018 og til og med december 2020 udstedt non-preferred senior kapital for modværdien af i alt 1,3 mia. kroner. I maj og juni 2021 har banken udstedt yderligere non-preferred senior kapital for modværdien af i alt 638 mio. kroner, så banken nu har udstedt non-preferred senior kapital for modværdien af i alt 1,9 mia. kroner. Banken vurderes med de i 2. kvartal 2021 foretagne udstedelser at være på plads med udstedelsesbehovet for 2021.

Bankens samlede kapital til dækning af NEP-kravet udgjorde i alt 11,6 mia. kroner pr. 30. juni 2021, svarende til en NEP-kapitalprocent på 28,2%. Overdækningen i forhold til NEP-kravet udgjorde pr. 30. juni 2021 dermed 10,3%-point.

Aktietilbagekøbsprogram og kapitalnedsættelse
Bankens ordinære generalforsamling afholdt den 3. marts 2021 godkendte på ny den tidligere givne bemyndigelse til bestyrelsen til inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital. Aktietilbagekøbsprogrammet er i perioden 4. februar - 29. juli 2021 blevet eksekveret med 225 mio. kroner. Der var pr. 30. juni 2021 tilbagekøbt 305.500 stk. aktier, og ved afslutningen den 29. juli 2021 var der tilbagekøbt i alt 361.605 stk. aktier, hvilket også fremgår af nedenstående oversigt. Den resterende del af aktietilbagekøbsprogrammet på 255 mio. kroner, svarende til 30 mio. kroner, vil blive eksekveret i perioden 5. august - 30. september 2021.

På generalforsamlingen blev det endvidere besluttet at annullere de 160.600 stk. egne aktier, der blev tilbagekøbt i 2020, og kapitalnedsættelsen blev endeligt gennemført den 6. maj 2021.

Den reelle aktiekapital udgjorde pr. 30. juni 2021 således 28.762.221 kroner fordelt på aktier à nom. 1 krone, jf. efterfølgende:

  Antal aktier
Primo 2021 29.228.321
  Gennemført kapitalnedsættelse ved annullering af egne aktier -160.600
Efter kapitalnedsættelsen i maj 2021 29.067.721
Aktietilbagekøbsprogram på 255 mio. kroner  
  Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet pr. ultimo juni 2021 -305.500
Reelt antal aktier pr. 30. juni 2021 28.762.221
Aktietilbagekøbsprogram på 255 mio. kroner  
  Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet i juli 2021 -56.105
Reelt antal aktier pr. 31. juli 2021 28.706.116


Banken har i august 2021 modtaget tilladelse fra Finanstilsynet til et nyt aktietilbagekøbsprogram på i alt 242,5 mio. kroner til iværksættelse fra den 1. oktober 2021. Aktietilbagekøbsbeløbet svarer til den del af aktietilbagekøbsprogrammet i 2020 på i alt 300 mio. kroner, som ikke nåede at blive blev effektueret i 2020.

Bestyrelsen forventes at træffe endelig beslutning om igangsætningen af aktietilbagekøbsprogrammet i løbet af 2. halvår 2021.

Tilsynsdiamanten
Banken følger den af Finanstilsynet udarbejdede Tilsynsdiamant, der indeholder en række pejlemærker med tilhørende grænseværdier, som danske pengeinstitutter skal overholde.

Tilsynsdiamantens pejlemærker og de tilhørende grænseværdier samt bankens nøgletal fremgår af nedenstående tabel.

Pejlemærke Grænseværdi H1
2021
H1
2020
2020  

 

2019
 

2018
Funding ratio < 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Likviditetspejlemærke > 100% 178,6% 222,5% 177,6% 193,2% 179,5%
Summen af store eksponeringer < 175% 108,4% 103,8% 99,8% 121,0% 106,0%
Udlånsvækst < 20% 5,6% 2,1% 2,2% 6,3% *72,3%
Ejendomseksponering < 25% 17,9% 18,5% 17,9% 17,5% 15,8%

* Stigningen skyldes primært fusionen med Nordjyske Bank. Proforma har udlånsvæksten for hele 2018 udgjort 7,0%.

Ringkjøbing Landbobank overholder, som det fremgår af ovenstående, alle de fem gældende grænseværdier med en god margin.

Rating
Banken er rated af det internationale ratingbureau Moody’s Investors Service.

Moody’s bekræftede den 30. marts 2021 bankens ratings, herunder karaktererne Aa3 for den langsigtede indlåns-rating, P-1 for den kortsigtede indlåns-rating og A1 for den langsigtede udsteder-rating - alle ratings med stabilt outlook.

BIL Danmark
Den 23. juni 2021 indgik banken en aftale om overtagelse af alle kunder i BIL Danmark med Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxembourg. Den 25. juni 2021 blev der modtaget tilladelse fra Finanstilsynet til en § 204-overtagelse, jf. lov om finansiel virksomhed.

BIL Danmark har afdelinger i både København og Aarhus, og de overtagne kunder vil primært blive tilknyttet bankens Private Banking-afdelinger i Holte og Aarhus.

Ringkjøbing Landbobank overtog kundeporteføljen pr. 1. juli 2021, og kunderne vil blive overført til Ringkjøbing Landbobank i løbet af 3. kvartal 2021, og de vil indtil overførslen blive betjent af BIL Danmark.

Overtagelsen omfatter

  • Udlån på DKK 1,2 mia.
  • Indlån på DKK 0,9 mia.
  • Aktiver under forvaltning og depotværdier på DKK 6,0 mia.

fordelt på ca. 500 familier og selskaber.


I forbindelse med transaktionen blev 8 kundevente medarbejdere overført fra BIL Danmark til Ringkjøbing Landbobank.

Betalingen for kundeporteføljen vil finde sted som en earn-out-afregning relateret til indtjeningen over en 2-årig periode. I den forbindelse vil der i bankens balance blive foretaget en aktivering af immaterielle aktiver i form af kunderelationer for modværdien af DKK 45 mio.

Købet af kundeporteføljen fra BIL Danmark vil styrke bankens position inden for Private Banking.

Ny mobilbank
Bankens it-leverandør, Bankdata, har leveret en ny mobilbank. Den nye mobilbank medfører, at der etableres en ny og fremtidssikret kommunikationsplatform med kunderne, ligesom den nye mobilbank også giver gode muligheder for kunders self-compliance, bedre sikkerhed og integration med tredjeparter.

Udrulningen af den nye mobilbank vil finde sted i løbet af 3. kvartal 2021.

Årets bank
Banken blev i juni 2021 kåret som Årets Bank blandt de større banker for sjette gang i træk.

Kåringen skete i lighed med tidligere år af mediet FinansWatch i samarbejde med revisions- og rådgivningsvirksomheden EY. Det er vi meget ydmyge overfor, idet tilfredse kunder samt dygtige og kompetente medarbejdere er grundlaget for en god bank.

Udvidelse af hovedkontoret
Banken har i 2. kvartal 2021 indgået aftaler med en række håndværkere og dermed truffet endelig beslutning om udvidelse af hovedkontoret i Ringkøbing. Det er planen, at håndværkerne påbegynder byggeriet i 4. kvartal 2021, og byggeriet skal stå færdigt i december 2022. Udvidelsen bliver på godt 1.200 m2.

Udvidelsen af hovedkortet skal være med til at sikre, at banken også fremover kan forfølge en organisk vækststrategi.

Medarbejderudviklingssamtaler
Årets medarbejderudviklingssamtaler blev afsluttet i juni, og vi kan i den forbindelse med glæde konstatere, at den forudgående evalueringsproces og de efterfølgende samtaler viste, at både trivslen og samarbejdet i banken generelt er rigtig godt - hvilket i særdeleshed er glædeligt efter fem kvartaler med Corona.


Corona-situationen
Under Corona-pandemien har vi set det - og ser det fortsat - som en vigtig del af vores opgave at støtte op om vores kunder og samarbejdspartnere, ligesom vi siden pandemiens begyndelse naturligvis har haft stor fokus på at sikre medarbejderne og dermed reducere smitterisikoen for bankens ansatte.

Banken har indrettet sig således, at banken kan operere i et fortsat omskifteligt miljø som følge af Corona-situationen, herunder at der kan ske genindførsel af restriktioner af varierende art.

Resultatforventninger for 2021
I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2020 udmeldte banken sine resultatforventninger til 2021 med et basisresultat i intervallet 1.100-1.300 mio. kroner og et resultat før skat i intervallet 1.000-1.300 mio. kroner.

Den 8. juni 2021 opjusterede banken forventningerne for 2021 primært som følge af et bedre indtægtsforløb end tidligere forventet blandt andet med baggrund i et fortsat højt kundeindtag og aktivitetsniveau.

De opjusterede forventninger for helåret udgør nu et basisresultat i intervallet 1.300-1.500 mio. og et resultat før skat i intervallet 1.200-1.500 mio. kroner. De opjusterede forventninger fastholdes.

Regnskabspraksis
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den aflagte og reviderede årsrapport for 2020.


Nøgletal

  1. halvår
2021
1. halvår
2020
Hele
2020
Nøgletal for banken (i procent)      
Resultat før skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital, p.a. 17,4 12,6 14,5
Resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital, p.a. 13,9 10,1 11,7
       
Omkostningsprocent 34,2 36,8 36,2
       
Egentlig kernekapitalprocent 17,7 17,9 17,5
Kernekapitalprocent 17,7 17,9 17,5
Samlet kapitalprocent 21,3 21,9 21,1
       
NEP-krav - fastsat af Finanstilsynet 17,9 20,2 17,9
NEP-kapitalprocent 28,2 29,8 26,7
       
Nøgletal pr. 1 krones aktie (i kr.)      
Basisresultat 25,3 18,2 40,2
Resultat efter skat 24,9 13,3 31,6
Indre værdi 289,7 261,9 280,2
Ultimokurs 636,0 468,5 554,0
       
Beregningsgrundlag, antal aktier (stk.) 28.765.821 29.067.721 29.067.721


Kvartalsoversigter

Basisresultat

 

 
2.kvt.
2021
1.kvt.
2021
4.kvt.
2020
3.kvt.
2020
2.kvt.
2020
1.kvt.
2020
4.kvt.
2019
3.kvt.
2019
2.kvt.
2019
1.kvt.
2019
(mio. kr.)                    
Netto renteindtægter 327 325 321 319 311 305 292 294 296 291
Netto gebyrer og provisionsindtægter ekskl.
værdipapirhandel
166 159 156 147 136 152 154 163 159 150
Indtjening fra sektoraktier m.v. 43 40 43 38 35 35 36 36 36 37
Valutaindtjening 13 16 13 9 9 10 8 9 8 6
Andre driftsindtægter 1 4 1 0 1 0 5 7 0 1
Basisindtjening ekskl. værdipapirhandel i alt 550 544 534 513 492 502 495 509 499 485
Værdipapirhandel 29 56 32 39 28 39 35 29 23 41
Basisindtjening i alt 579 600 566 552 520 541 530 538 522 526
Udgifter til personale og administration 195 198 206 179 190 191 202 180 198 198
Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 4 3 4 5 2 3 9 8 4 2
Andre driftsudgifter 2 2 2 2 0 4 1 0 2 1
Udgifter m.v. i alt 201 203 212 186 192 198 212 188 204 201
Basisresultat før nedskrivninger på udlån 378 397 354 366 328 343 318 350 318 325
Nedskrivninger på udlån og andre
tilgodehavender m.v.
-19 -29 -38 -44 -66 -75 -25 -26 -24 -25
Basisresultat 359 368 316 322 262 268 293 324 294 300
Beholdningsresultat m.v. +7 -10 +15 +17 +29 -70 -4 +20 +7 +26
Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4
Resultat før skat 362 354 327 336 287 194 285 341 297 322
Skat 71 72 64 64 60 36 62 66 76 63
Resultat efter skat 291 282 263 272 227 158 223 275 221 259


Kvartalsoversigter - fortsat

Balanceposter og eventualforpligtelser

 

 
Ultimo
2.kvt.
2021
Ultimo
1.kvt.
2021
Ultimo
4.kvt.
2020
Ultimo
3.kvt.
2020
Ultimo
2.kvt.
2020
Ultimo
1.kvt.
2020
Ultimo
4.kvt.
2019
Ultimo
3.kvt.
2019
Ultimo
2.kvt.
2019
Ultimo
1.kvt.
2019
(mio. kr.)                    
Udlån 37.268 37.210 36.241 35.479 35.260 36.130 35.465 34.757 34.528 34.195
Indlån inkl. puljeordninger 41.376 41.766 39.639 39.204 39.670 37.051 38.128 38.554 39.070 37.439
Egenkapital 8.333 8.132 8.146 7.884 7.612 7.380 7.610 7.426 7.231 7.071
Balancesum 57.123 56.845 54.862 53.956 53.984 51.531 52.941 53.601 52.426 50.266
Eventualforpligtelser 11.811 10.370 9.812 9.590 9.379 9.992 9.665 10.836 10.466 7.976

Kapitalopgørelse

 

 
Ultimo
2.kvt.
2021
Ultimo
1.kvt.
2021
Ultimo
4.kvt.
2020
Ultimo
3.kvt.
2020
Ultimo
2.kvt.
2020
Ultimo
1.kvt.
2020
Ultimo
4.kvt.
2019
Ultimo
3.kvt.
2019
Ultimo
2.kvt.
2019
Ultimo
1.kvt.
2019
(mio. kr.)                    
Egentlig kernekapital 7.274 7.122 7.277 7.049 6.973 6.109 6.072 5.624 5.441 5.284
Kernekapital 7.274 7.122 7.277 7.049 6.973 6.109 6.072 5.624 5.441 5.284
Kapitalgrundlag 8.763 8.614 8.774 8.553 8.507 8.009 8.242 7.786 6.854 6.667
NEP-kapitalgrundlag 11.596 10.837 11.112 11.587 11.580 10.985 11.248 10.790 9.551 9.033
Samlet risikoeksponering 41.063 42.271 41.561 39.682 38.900 41.444 41.223 39.547 40.106 38.308
                     
(Procent)                    
Egentlig kernekapitalprocent 17,7 16,8 17,5 17,8 17,9 14,7 14,7 14,2 13,6 13,8
Kernekapitalprocent 17,7 16,8 17,5 17,8 17,9 14,7 14,7 14,2 13,6 13,8
Samlet kapitalprocent 21,3 20,4 21,1 21,6 21,9 19,3 20,0 19,7 17,1 17,4
NEP-kapitalprocent 28,2 25,6 26,7 29,2 29,8 26,5 27,3 27,3 23,8 23,6

Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

 Note 1/1-30/6
2021
1.000 kr.
1/1-30/6
2020
1.000 kr.
1/1-31/12
2020
1.000 kr.
1 Renteindtægter 704.063 680.406 1.373.215
2 Renteudgifter 45.476 62.799 120.910
  Netto renteindtægter 658.587 617.607 1.252.305
3 Udbytte af aktier m.v. 73.048 71.106 71.241
4 Gebyrer og provisionsindtægter 454.908 398.037 814.821
4 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 44.922 42.604 85.545
  Netto rente- og gebyrindtægter 1.141.621 1.044.146 2.052.822
5 Kursreguleringer +34.528 -19.850 +126.079
  Andre driftsindtægter 4.751 619 2.054
6,7 Udgifter til personale og administration 392.539 380.689 765.933
  Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle
aktiver
14.544 12.866 29.241
  Andre driftsudgifter 4.018 4.218 8.110
8,12 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. -53.564 -145.938 -233.348
  Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede
virksomheder
0 0 -13
  Resultat før skat 716.235 481.204 1.144.310
9 Skat 143.050 95.952 224.596
  Resultat efter skat 573.185 385.252 919.714
         
  Anden totalindkomst:      
  Værdiændringer pensionsforpligtelser 0 0 -561
  Periodens totalindkomst 573.185 385.252 919.153


Basisresultat

Note 1/1-30/6
2021
1.000 kr.
1/1-30/6
2020
1.000 kr.
1/1-31/12
2020
1.000 kr.
  Netto renteindtægter 651.865 616.265 1.255.816
4 Netto gebyrer og provisionsindtægter eksklusiv
værdipapirhandel
325.164 288.490 591.147
  Indtjening fra sektoraktier m.v. 82.834 69.626 150.935
4 Valutaindtjening 29.113 18.725 40.759
  Andre driftsindtægter 4.751 619 2.054
  Basisindtjening ekskl. værdipapirhandel i alt 1.093.727 993.725 2.040.711
4 Værdipapirhandel 84.822 66.943 138.129
  Basisindtjening i alt 1.178.549 1.060.668 2.178.840
6,7 Udgifter til personale og administration 392.539 380.689 765.933
  Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 7.044 5.366 14.241
  Andre driftsudgifter 4.018 4.218 8.110
  Udgifter m.v. i alt 403.601 390.273 788.284
  Basisresultat før nedskrivninger på udlån 774.948 670.395 1.390.556
  Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. -48.416 -140.790 -223.052
  Basisresultat 726.532 529.605 1.167.504
  Beholdningsresultat m.v. -2.797 -40.901 -8.194
  Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver 7.500 7.500 15.000
  Resultat før skat 716.235 481.204 1.144.310
9 Skat 143.050 95.952 224.596
  Resultat efter skat 573.185 385.252 919.714

                                                             


Balance

 Note 30. juni 2021
1.000 kr.
30. juni 2020
1.000 kr.
31. dec.
2020
1.000 kr.
  Aktiver      
  Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos
centralbanker
3.579.716 688.104 659.004
10 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 223.034 3.950.526 3.376.233
11,12,13 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris i alt 37.268.165 35.259.875 36.241.166
     Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris                                                36.153.561 34.021.803 35.088.380
     Vindmølleudlån m.v. med direkte funding 1.114.604 1.238.072 1.152.786
14 Obligationer til dagsværdi 6.965.697 6.575.542 6.636.965
15 Aktier m.v. 1.373.038 1.297.597 1.385.807
  Kapitalandele i associerede virksomheder 482 457 482
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 11.997 12.035 11.997
16 Aktiver tilknyttet puljeordninger 5.159.665 4.240.387 4.700.080
17 Immaterielle aktiver 1.027.338 1.042.338 1.034.838
  Grunde og bygninger i alt 212.660 221.320 215.910
     Investeringsejendomme 7.667 11.567 7.667
     Domicilejendomme 177.803 189.735 186.971
     Domicilejendomme (leasing) 27.190 20.018 21.272
  Øvrige materielle aktiver 15.871 18.466 17.626
  Aktuelle skatteaktiver 0 0 24.249
  Udskudte skatteaktiver 18.985 1.828 17.868
  Aktiver i midlertidig besiddelse 6.368 9.115 6.368
  Andre aktiver 1.242.803 648.719 510.327
  Periodeafgrænsningsposter 17.106 17.964 23.209
  Aktiver i alt  57.122.925 53.984.273 54.862.129

Balance - fortsat

  Note 30. juni 2021
1.000 kr.
30. juni 2020
1.000 kr.
31. dec.
2020
1.000 kr.
  Passiver      
18 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 2.256.658 2.106.397 2.448.918
  Indlån og anden gæld i alt 41.375.546 39.670.395 39.638.645
19   Indlån og anden gæld 36.215.881 35.430.008 34.938.565
    Indlån i puljeordninger 5.159.665 4.240.387 4.700.080
20 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 2.969.715 2.363.398 2.361.796
    Preferred senior kapital 1.024.285 1.034.703 1.032.489
    Non-preferred senior kapital 1.945.430 1.328.695 1.329.307
  Aktuelle skatteforpligtelser 73.808 17.720 0
  Andre passiver 452.366 561.724 591.109
  Periodeafgrænsningsposter 1.976 2.129 1.728
  Gæld i alt 47.130.069 44.721.763 45.042.196
         
  Hensættelser til pension og lignende forpligtelser 2.278 2.121 2.560
12 Hensættelser til tab på garantier 77.194 63.142 85.814
12 Andre hensatte forpligtelser 33.540 34.597 36.534
  Hensatte forpligtelser i alt 113.012 99.860 124.908
         
  Supplerende kapital 1.546.998 1.551.091 1.549.150
21 Efterstillede kapitalindskud i alt 1.546.998 1.551.091 1.549.150
         
22 Aktiekapital 29.068 29.228 29.228
  Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis
metode
406 419 406
  Overført overskud 8.303.372 7.581.912 7.909.643
  Foreslået udbytte m.v. - - 206.598
  Egenkapital i alt 8.332.846 7.611.559 8.145.875
         
  Passiver i alt 57.122.925 53.984.273 54.862.129
23 Egne kapitalandele      
24 Eventualforpligtelser m.v.      
25 Aktiver stillet som sikkerhed      
  Kreditrisiko      
26   Udlån og garantier i pct. fordelt på sektorer og brancher      
27   Udlån, garantier og uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn fordelt på kreditkvalitet samt stadier i IFRS 9
28 Diverse bemærkninger      

Egenkapitalopgørelse

1.000 kr. Aktie-
kapital
Reserve for netto-
op­skrivning efter den indre værdis metode
Overført overskud Foreslået udbytte m.v. Egenkapital i alt
Pr. 30. juni 2021:

 

Egenkapital ved fore­gående regnskabsårs afslutning  
29.228 406 7.909.643 206.598 8.145.875
Nedsættelse af aktiekapital -160   160   0
Udbetalt udbytte m.v.       -206.598 -206.598
Modtaget udbytte af egne aktier     1.645   1.645
Køb af egne aktier     -613.400   -613.400
Salg af egne aktier     424.304   424.304
Øvrige egenkapitalposteringer (medarbejderaktier)     7.835   7.835
Periodens totalindkomst     573.185   573.185
Egenkapital på
balancetidspunktet
29.068 406 8.303.372 0 8.332.846


1.000 kr. Aktie-
kapital
Reserve for netto-
op­skrivning efter den indre værdis metode
Overført overskud Foreslået udbytte m.v. Egenkapital i alt
Pr. 30. juni 2020:

 

Egenkapital ved fore­gående regnskabsårs afslutning  
29.662 419 7.252.515 327.280 7.609.876
Nedsættelse af aktiekapital -434   434   0
Udbetalt udbytte m.v.       -327.280 -327.280
Modtaget udbytte af egne aktier     4.966   4.966
Køb af egne aktier     -421.125   -421.125
Salg af egne aktier     351.851   351.851
Øvrige egenkapitalposteringer (medarbejderaktier)     8.019   8.019
Periodens totalindkomst     385.252   385.252
Egenkapital på
balancetidspunktet
29.228 419 7.581.912 0 7.611.559


Egenkapitalopgørelse - fortsat

1.000 kr. Aktie-
kapital
Reserve for netto-
op­skrivning efter den indre værdis metode
Overført overskud Foreslået udbytte m.v. Egenkapital i alt
Pr. 31. december 2020:

 

Egenkapital ved fore­gående regnskabsårs afslutning  
29.662 419 7.252.515 327.280 7.609.876
Nedsættelse af aktiekapital -434   434   0
Udbetalt udbytte m.v.       -327.280 -327.280
Modtaget udbytte af egne aktier     4.966   4.966
Køb af egne aktier     -680.099   -680.099
Salg af egne aktier     611.241   611.241
Øvrige egenkapitalposteringer (medarbejderaktier)     8.018   8.018
Årets totalindkomst   -13 712.568 206.598 919.153
Egenkapital på
balancetidspunktet
29.228 406 7.909.643 206.598 8.145.875


Kapitalopgørelse                     

  30. juni 2021
1.000 kr.
30. juni
2020
1.000 kr.
31. dec.
2020
1.000 kr.
 

Kreditrisiko
34.153.097 33.777.036 35.080.095
Markedsrisiko 3.341.854 2.216.053 2.912.209
Operationel risiko 3.568.376 2.906.665 3.568.376
Samlet risikoeksponering 41.063.327 38.899.754 41.560.680
       
Egenkapital 8.332.846 7.611.559 8.145.875
Foreslået udbytte m.v. - - -206.598
Fradrag for forventet udbytte -196.603 -147.167 -
Tillæg for anvendt overgangsordning vedrørende IFRS 9 571.682 677.179 661.258
Fradrag for utilstrækkelig dækning af misligholdte eksponeringer -3.715 - -
Fradrag for summen af kapitalandele m.v. over 10% -281.387 -84.170 -244.297
Fradrag for forsigtig værdiansættelse -18.214 -16.151 -16.284
Fradrag for immaterielle aktiver -1.027.338 -1.042.338 -1.034.838
Udskudt skat på immaterielle aktiver 22.898 26.198 24.548
Fradrag for ramme til aktietilbagekøbsprogram -255.000 -57.504 -57.504
Aktuel udnyttelse af ramme til aktietilbagekøbsprogram 183.855 57.504 57.504
Fradrag for handelsramme til egne aktier -55.000 -55.000 -55.000
Aktuel udnyttelse af handelsramme til egne aktier 388 2.525 2.794
Egentlig kernekapital 7.274.412 6.972.635 7.277.458
       
Kernekapital 7.274.412 6.972.635 7.277.458
       
Supplerende kapital 1.543.615 1.545.435 1.543.925
Fradrag for summen af kapitalandele m.v. over 10% -54.980 -10.998 -46.950
Kapitalgrundlag 8.763.047 8.507.072 8.774.433
Kontraktuel senior funding (grandfathered) 891.424 1.766.956 1.031.852
Non-preferred senior kapital 1.941.169 1.305.902 1.305.374
NEP-kapitalgrundlag 11.595.640 11.579.930 11.111.659


Kapitalopgørelse - fortsat

  30. juni 2021
1.000 kr.
30. juni
2020
1.000 kr.
31. dec.
2020
1.000 kr.
       
Egentlig kernekapitalprocent (%) 17,7 17,9 17,5
Kernekapitalprocent (%) 17,7 17,9 17,5
Samlet kapitalprocent (%) 21,3 21,9 21,1
NEP-kapitalprocent (%) 28,2 29,8 26,7
       
Kapitalkrav efter søjle I 3.285.066 3.111.980 3.324.854
       
       
Individuelt solvensbehov (%) 9,3 9,3 9,3
Kapitalbevaringsbuffer (%) 2,5 2,5 2,5
Kontracyklisk kapitalbuffer (%) 0,0 0,0 0,0
Samlet krav til kapitalgrundlag (%) 11,8 11,8 11,8
Overdækning i %-point i forhold til individuelt solvensbehov 12,0 12,6 11,8
Overdækning i %-point i forhold til samlet krav til kapital-grundlag 9,5 10,1 9,3
       
       
NEP-krav (%) - fastsat af Finanstilsynet 17,9 20,2 17,9
Overdækning i %-point i forhold til NEP-kravet 10,3 9,6 8,8
       


Noter

Note 1/1-30/6 2021
1.000 kr.
1/1-30/6 2020
1.000 kr.
1/1-31/12 2020
1.000 kr.
1 Renteindtægter      
  Tilgodehavender hos kreditinstitutter og central-
banker - netto
-6.049 -8.786 -15.917
  Udlån og andre tilgodehavender 616.162 629.492 1.251.394
  Underkurs - amortisering af overtagne udlån m.v.  5.148 5.148 10.296
  Udlån - renter vedrørende den nedskrevne del af udlån -25.192 -31.982 -59.678
  Obligationer - netto 13.694 4.820 13.188
  Afledte finansielle instrumenter i alt - netto 10.946 11.266 20.424
     Heraf valutakontrakter - netto 4.352 8.017 9.740
     Heraf rentekontrakter - netto 6.594 3.249 10.684
  Øvrige renteindtægter 1.223 1.762 2.862
  Renteindtægter i alt 615.932 611.720 1.222.569
         
  Negative renteindtægter overført til renteudgifter      
  Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 2.876 9.842 17.969
  Obligationer 2.574 4.383 10.883
  Afledte finansielle instrumenter i alt 1.527 2.988 4.064
     Heraf valutakontrakter 320 776 1.102
     Heraf rentekontrakter 1.207 2.212 2.962
  Negative renteindtægter i alt overført til renteudgifter 6.977 17.213 32.916
         
  Negative renteudgifter overført fra renteudgifter      
  Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 0 76 161
  Indlån og anden gæld 81.154 51.397 117.569
  Negative renteudgifter i alt overført fra renteudgifter 81.154 51.473 117.730
         
  Renteindtægter i alt 704.063 680.406 1.373.215
  Heraf renteindtægter fra tilbagekøbsaftaler mod sikkerhed / reverseforretninger bogført under posten ”Udlån og andre tilgodehavender” -60 - -
         
2 Renteudgifter      
  Gæld til kreditinstitutter og centralbanker - netto 4.674 6.051 11.885
  Indlån og anden gæld - netto -71.620 -40.854 -97.803
  Udstedte obligationer 10.726 10.285 21.538
  Efterstillede kapitalindskud 13.135 18.000 32.003
  Øvrige renteudgifter 430 631 2.641
  Renteudgifter i alt -42.655 -5.887 -29.736
         
  Negative renteudgifter overført til renteindtægter      
  Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 0 76 161
  Indlån og anden gæld 81.154 51.397 117.569
  Negative renteudgifter i alt overført til renteindtægter 81.154 51.473 117.730
         
  Negative renteindtægter overført fra renteindtægter      
  Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 2.876 9.842 17.969
  Obligationer 2.574 4.383 10.883
  Afledte finansielle instrumenter i alt 1.527 2.988 4.064
     Heraf valutakontrakter 320 776 1.102
     Heraf rentekontrakter 1.207 2.212 2.962
  Negative renteindtægter i alt overført fra rente-
indtægter
6.977 17.213 32.916
         
  Renteudgifter i alt               45.476 62.799 120.910

Noter - fortsat

Note 1/1-30/6 2021
1.000 kr.
1/1-30/6 2020
1.000 kr.
1/1-31/12 2020
1.000 kr.
3 Udbytte af aktier m.v.      
  Aktier 73.048 71.106 71.241
  Udbytte af aktier m.v. i alt 73.048 71.106 71.241
         
4 Brutto gebyrer og provisionsindtægter      
  Værdipapirhandel 93.884 75.915 154.196
  Formuepleje og depoter 89.488 81.868 165.388
  Betalingsformidling 55.944 49.041 100.790
  Lånesagsgebyrer 50.796 41.489 91.361
  Garantiprovision og realkreditprovision m.v. 119.421 108.865 224.817
  Øvrige gebyrer og provisioner 45.375 40.859 78.269
  Brutto gebyrer og provisionsindtægter i alt 454.908 398.037 814.821
         
  Netto gebyrer og provisionsindtægter      
  Værdipapirhandel 84.822 66.943 138.129
  Formuepleje og depoter 81.033 72.547 150.012
  Betalingsformidling 37.967 31.979 63.072
  Lånesagsgebyrer 44.648 37.938 82.039
  Garantiprovision og realkreditprovision m.v. 119.421 108.865 224.817
  Øvrige gebyrer og provisioner 42.095 37.161 71.207
  Netto gebyrer og provisionsindtægter i alt 409.986 355.433 729.276
  Valutaindtjening 29.113 18.725 40.759
  Netto gebyrer, provisionsindtægter og valuta-
indtjening i alt
439.099 374.158 770.035
         
5 Kursreguleringer      
  Andre udlån og tilgodehavender, dagsværdiregulering -2.577 1.453 1.292
  Obligationer -16.741 -30.958 10.658
  Aktier m.v. 12.145 -5.409 76.441
  Valuta 29.113 18.725 40.759
  Afledte finansielle instrumenter i alt -15.339 23.894 24.106
     Heraf valutakontrakter -19.887 21.332 22.235
     Heraf rentekontrakter 4.549 2.556 1.870
     Heraf aktiekontrakter -1 6 1
  Aktiver tilknyttet puljeordninger 271.792 -196.275 124.574
  Indlån i puljeordninger -271.792 196.275 -124.574
  Udstedte obligationer m.v. 27.927 -27.555 -27.177
  Kursreguleringer i alt 34.528 -19.850 126.079


Noter - fortsat

Note 1/1-30/6 2021
1.000 kr.
1/1-30/6 2020
1.000 kr.
1/1-31/12 2020
1.000 kr.
6 Udgifter til personale og administration      
  Lønninger og vederlag til direktion, bestyrelse og
repræsentantskab
     
     Direktion 8.933 7.965 17.174
     Bestyrelse 2.050 1.585 3.170
     Repræsentantskab 0 0 857
     I alt 10.983 9.550 21.201
  Personaleudgifter      
     Lønninger 178.818 178.657 344.570
     Pensioner 18.938 21.761 41.958
     Udgifter til social sikring 3.042 3.367 5.244
     Personaleantals afhængige omkostninger 29.690 30.350 60.840
     I alt 230.488 234.135 452.612
  Øvrige administrationsudgifter 151.068 137.004 292.120
  Udgifter til personale og administration i alt 392.539 380.689 765.933
         
7 Antal fuldtidsbeskæftigede      
  Det gennemsnitlige antal beskæftigede i perioden
omregnet til fuldtidsbeskæftigede har andraget
614 645 632
         
  Antal fuldtidsbeskæftigede ultimo perioden 612 640 612
         
8 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v.      
  Nettoændringer i nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. samt hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kreditfaciliteter 68.209 184.363 172.975
  Faktisk realiserede nettotab 10.547 -6.443 120.051
  Renter vedrørende den nedskrevne del af udlån -25.192 -31.982 -59.678
  Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. i alt 53.564 145.938 233.348
         
9 Skat      
  Beregnet skat af årets indkomst 137.350 91.600 223.794
  Regulering af udskudt skat -2.636 2.004 -3.689
  Regulering af skat vedrørende tidligere år 8.336 2.348 4.491
  Skat i alt 143.050 95.952 224.596
         
  Effektiv skatteprocent (pct.):      
  Bankens aktuelle skatteprocent 22,0 22,0 22,0
  Ikke-skattepligtige indt. og ikke-fradragsberettigede
omkostninger*
-2,8 -2,6 -2,5
  Regulering af skat vedrørende tidligere år m.v. 0,8 0,5 0,1
  Effektiv skatteprocent i alt 20,0 19,9 19,6
  *  Består primært af kursregulering på og udbytte fra sektoraktie      


Noter - fortsat

Note 30. juni 2021
1.000 kr.
30. juni 
2020
1.000 kr.
31. dec.
2020
1.000 kr.
10 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker      
  Anfordring 173.034 267.102 114.751
  Til og med 3 måneder 0 3.633.424 3.211.482
  Over 1 år og til og med 5 år 5.000 5.000 5.000
  Over 5 år 45.000 45.000 45.000
  Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt 223.034 3.950.526 3.376.233
         
11 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris      
  Anfordring 4.296.466 3.185.101 3.859.843
  Til og med 3 måneder 2.699.357 2.768.568 1.252.486
  Over 3 måneder og til og med 1 år 6.124.764 6.361.359 7.954.602
  Over 1 år og til og med 5 år 10.939.389 10.163.551 10.053.336
  Over 5 år 13.208.189 12.781.296 13.120.899
  Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris i alt 37.268.165 35.259.875 36.241.166
  Heraf tilbagekøbsaftaler mod sikkerhed / reverseforretninger 20.552 - -

Noter - fortsat

Note Stadie 1
1.000 kr.
Stadie 2
1.000 kr.
Stadie 3
1.000 kr.
I alt
1.000 kr.
12 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn        
           
  Nedskrivninger og hensættelser
- opdelt i stadier
       
           
  Pr. 30. juni 2021        
  Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 249.147 840.023 1.072.925 2.162.095
  Garantier 19.528 16.671 40.995 77.194
  Uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn 13.876 19.664 0 33.540
  Nedskrivninger og hensættelser i stadier i alt 282.551 876.358 1.113.920 2.272.829
    Heraf ledelsesmæssige skøn 130.081 279.666 199.190 608.937
           
  Pr. 30. juni 2020        
  Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 206.485 1.026.425 885.359 2.118.269
  Garantier 18.467 23.698 20.977 63.142
  Uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn 16.601 17.996 0 34.597
  Nedskrivninger og hensættelser i stadier i alt 241.553 1.068.119 906.336 2.216.008
    Heraf ledelsesmæssige skøn 95.152 328.620 100.000 523.772
           
  Pr. 31. december 2020        
  Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 304.520 839.303 938.449 2.082.272
  Garantier 23.665 23.886 38.263 85.814
  Uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn 18.659 17.875 0 36.534
  Nedskrivninger og hensættelser i stadier i alt 346.844 881.064 976.712 2.204.620
    Heraf ledelsesmæssige skøn 205.137 255.284 105.765 566.186


Note 30. juni
2021
1.000 kr.
30. juni
2020
1.000 kr.
31. dec.
2020
1.000 kr.
12 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn - fortsat      
         
  Udover ovenstående er der en underkurs på overtagne udlån og garantier fra Nordjyske Bank, som udgør 19.950 30.246 25.099
         
  I ovenstående indgår stadie 3 nedskrivninger og hensættelser overtaget fra Nordjyske Bank med følgende:      
         
  Akkumulerede stadie 3 nedskrivninger og hensættelser ved forudgående regnskabsårs afslutning 247.609 507.433 507.433
  Ændring i perioden -45.500 -186.248 -259.824
  Overtagne stadie 3 nedskrivninger og hensættelser
i alt
202.109 321.185 247.609


Noter - fortsat

Note Stadie 1
1.000 kr.
Stadie 2
1.000 kr.
Stadie 3
1.000 kr.
I alt
1.000 kr.
Resultatførte nedskrivninger m.v.
1.000 kr.
12 Nedskrivninger på udlån og andre
tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn
- fortsat
         
             
  Nedskrivninger og hensættelser          
             
  Pr. 30. juni 2021          
             
  Nedskrivninger og hensættelser ved
forudgående regnskabsårs afslutning
346.844 881.064 976.712 2.204.620 -
  Nedskrivninger og hensættelser vedr. nye eksponeringer i perioden,
herunder nye konti til eksisterende kunder
61.579 32.439 53.075 147.093 147.093
  Tilbageførte nedskrivninger og
hensættelser vedrørende indfriede konti
-52.601 -81.391 -58.519 -192.511 -192.511
  Overførsel af primonedskrivninger og hensættelser til stadie 1 100.798 -95.320 -5.478 0 0
  Overførsel af primonedskrivninger og hensættelser til stadie 2 -9.119 27.340 -18.221 0 0
  Overførsel af primonedskrivninger og hensættelser til stadie 3 -1.320 -39.310 40.630 0 0
  Nedskrivninger og hensættelser i året som følge af ændring i
kreditrisiko
-163.630 151.536 142.270 130.176 130.176
  Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt - 0 -16.549 -16.549 -
  Tabt, ikke tidligere nedskrevet - - -   9.024
  Indgået på tidligere afskrevne fordringer m.v. - - - - -40.218
  Nedskrivninger og hensættelser i alt 282.551 876.358 1.113.920 2.272.829 53.564
  Heraf vedrørende kreditinstitutter m.v. 10.871 0 0 10.871 8.866

Noter - fortsat

Note Stadie 1
1.000 kr.
Stadie 2
1.000 kr.
Stadie 3
1.000 kr.
I alt
1.000 kr.
Resultatførte nedskrivninger m.v.
1.000 kr.
12 Nedskrivninger på udlån og andre
tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn
- fortsat
         
             
  Nedskrivninger og hensættelser          
             
  30. juni 2020          
             
  Nedskrivninger og hensættelser ved
forudgående regnskabsårs afslutning
136.729 404.006 1.490.910 2.031.645 -
  Nedskrivninger og hensættelser vedr. nye eksponeringer i perioden,
herunder nye konti til eksisterende kunder
53.772 45.382 110.374 209.528 209.528
  Tilbageførte nedskrivninger og
hensættelser vedrørende indfriede konti
-22.567 -40.101 -151.183 -213.851 -213.851
  Overførsel af primonedskrivninger og hensættelser til stadie 1 77.271 -34.537 -42.734 0 0
  Overførsel af primonedskrivninger og hensættelser til stadie 2 -6.897 612.243 -605.346 0 0
  Overførsel af primonedskrivninger og hensættelser til stadie 3 -778 -3.395 4.173 0 0
  Nedskrivninger og hensættelser i året som følge af ændring i
kreditrisiko
4.023 84.521 115.536 204.080 204.080
  Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt - - -15.394 -15.394 -
  Tabt, ikke tidligere nedskrevet - - - - 11.989
  Indgået på tidligere afskrevne fordringer m.v. - - - - -65.808
  Nedskrivninger og hensættelser i alt 241.553 1.068.119 906.336 2.216.008 145.938
  Heraf vedrørende kreditinstitutter   m.v. 2.586 0 0 2.586 1.675


Noter - fortsat

Note Stadie 1
1.000 kr.
Stadie 2
1.000 kr.
Stadie 3
1.000 kr.
I alt
1.000 kr.
Resultatførte nedskrivninger m.v.
1.000 kr.
12 Nedskrivninger på udlån og andre
tilgodehavender samt hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn
- fortsat
         
             
  Nedskrivninger og hensættelser          
             
  Pr. 31. december 2020          
             
  Nedskrivninger og hensættelser ved
forudgående regnskabsårs afslutning
136.729 404.006 1.490.910 2.031.645 -
  Nedskrivninger og hensættelser vedr. nye eksponeringer i perioden,
herunder nye konti til eksisterende kunder
110.102 86.720 122.077 318.899 318.899
  Tilbageførte nedskrivninger og
hensættelser vedrørende indfriede konti
-35.138 -70.486 -180.189 -285.813 -285.813
  Overførsel af primonedskrivninger og hensættelser til stadie 1 147.307 -58.732 -88.575 0 0
  Overførsel af primonedskrivninger og hensættelser til stadie 2 -10.189 453.417 -443.228 0 0
  Overførsel af primonedskrivninger og hensættelser til stadie 3 -1.573 -17.205 18.778 0 0
  Nedskrivninger og hensættelser i året som følge af ændring i
kreditrisiko
-394 83.344 153.320 236.270 236.270
  Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt - - -96.381 -96.381 -
  Tabt, ikke tidligere nedskrevet - - - - 66.781
  Indgået på tidligere afskrevne fordringer m.v. - - - - -102.789
  Nedskrivninger og hensættelser i alt 346.844 881.064 976.712 2.204.620 233.348
  Heraf vedrørende kreditinstitutter m.v. 2.005 0 0 2.005 1.094


Noter - fortsat

Note 30. juni 2021
1.000 kr.
30. juni 
2020
1.000 kr.
31. dec.
2020
1.000 kr.
13 Standset renteberegning      
  Udlån og andre tilgodehavender med standset rente-
beregning udgør på balancetidspunktet
179.134 210.744 264.721
         
14 Obligationer til dagsværdi      
  Børsnoterede 6.965.697 6.575.542 6.636.965
  Obligationer til dagsværdi i alt 6.965.697 6.575.542 6.636.965
         
15 Aktier m.v.      
  Børsnoterede på Nasdaq Copenhagen 8.595 5.328 10.850
  Investeringsforeningsbeviser 18.766 20.407 29.577
  Unoterede aktier optaget til dagsværdi 11.357 12.204 14.186
  Sektoraktier optaget til dagsværdi 1.334.320 1.259.658 1.331.194
  Aktier m.v. i alt 1.373.038 1.297.597 1.385.807
         
16 Aktiver tilknyttet puljeordninger      
  Kontantindeståender 22.193 14.296 101.854
         
  Obligationer:      
  Øvrige obligationer 1.405.930 1.649.986 1.513.905
  Obligationer i alt 1.405.930 1.649.986 1.513.905
         
  Aktier:      
  Øvrige aktier 767.379 583.278 672.557
  Investeringsforeningsbeviser 2.984.403 2.011.417 2.411.764
  Aktier i alt 3.751.782 2.594.695 3.084.321
         
  Andre poster -20.240 -18.590 0
  Aktiver tilknyttet puljeordninger i alt 5.159.665 4.240.387 4.700.080
         
17 Immaterielle aktiver      
         
  Goodwill      
  Kostpris ved forudgående regnskabsårs afslutning 923.255 923.255 923.255
  Den samlede kostpris på balancetidspunktet 923.255 923.255 923.255
         
  Nedskrivninger ved forudgående regnskabsårs
afslutning
0  

0
0
  De samlede nedskrivninger på balancetidspunktet 0 0 0
  Goodwill i alt på balancetidspunktet 923.255 923.255 923.255
         
  Kunderelationer      
  Kostpris ved forudgående regnskabsårs afslutning 150.000 150.000  150.000
  Den samlede kostpris på balancetidspunktet 150.000 150.000 150.000
         
  Afskrivninger ved forudgående regnskabsårs afslutning 38.417 23.417 23.417
  Periodens afskrivninger 7.500 7.500 15.000
  De samlede afskrivninger på balancetidspunktet 45.917 30.917 38.417
  Kunderelationer i alt på balancetidspunktet 104.083 119.083 111.583
         
  Immaterielle aktiver i alt på balancetidspunktet 1.027.338 1.042.338 1.034.838

Noter - fortsat 

Note 30. juni 2021
1.000 kr.
30. juni 
2020
1.000 kr.
31. dec.
2020
1.000 kr.
18 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker      
  Anfordring 1.086.282 700.603 711.366
  Til og med 3 måneder 0 106.291 292.643
  Over 3 måneder og til og med 1 år 70.778 163.762 385.258
  Over 1 år og til og med 5 år 491.573 590.736 562.413
  Over 5 år 608.025 545.005 497.238
  Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt 2.256.658 2.106.397 2.448.918
         
19 Indlån og anden gæld      
  Anfordring 31.147.768 29.139.020 29.973.193
  Indlån og anden gæld med opsigelse:      
  Til og med 3 måneder 461.770 936.063 418.740
  Over 3 måneder og til og med 1 år 1.619.261 1.855.910 1.395.528
  Over 1 år og til og med 5 år 589.293 1.259.521 668.580
  Over 5 år 2.397.789 2.239.494 2.482.524
  Indlån og anden gæld i alt 36.215.881 35.430.008 34.938.565
   Heraf dækkede indskud omfattet af Garantiformuen 61,2% 62,8% 64,1%
         
  Der fordeles således:      
  Anfordring 31.021.372 29.009.745 29.849.983
  Med opsigelsesvarsel 1.353.354 1.924.570 1.328.132
  Tidsindskud 516.455 624.097 277.918
  Lange indlånsaftaler 966.304 1.338.331 1.050.783
  Særlige indlånsformer 2.358.396 2.533.265 2.431.749
    36.215.881 35.430.008 34.938.565
         
20 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris      
  Over 1 år og til og med 5 år 2.356.502 1.676.433 1.675.470
  Over 5 år 613.213 686.965 686.326
  Udstedte obligationer til amortiseret kostpris i alt 2.969.715 2.363.398 2.361.796
         
21 Efterstillede kapitalindskud      
  Supplerende kapital:      
     Fastforrentet lån, hovedstol 500 mio. kroner,      
     udløb 13. juni 2028 500.000 500.000 500.000
     Variabelt forrentet lån, hovedstol 100 mio. euro,      
     udløb 22. august 2029 743.615 745.435 743.925
     Variabelt forrentet lån, hovedstol 300 mio. kroner,      
     udløb 13. juni 2030 300.000 300.000 300.000
  Regulering til amortiseret kostpris og dagsværdiregulering 3.383 5.656 5.225
  Efterstillede kapitalindskud i alt 1.546.998 1.551.091 1.549.150
         
22 Aktiekapital      
  Antal aktier à kr. 1 (stk.)      
  Primo 29.228.321 29.661.796 29.661.796
  Annullering i perioden -160.600 -433.475 -433.475
  Ultimo 29.067.721 29.228.321 29.228.321
    Heraf reserveret til senere annullering 300.900 160.600 160.600
  Aktiekapital i alt 29.068 29.228 29.228


Noter - fortsat

Note 30. juni 2021
1.000 kr.
30. juni 
2020
1.000 kr.
31. dec.
2020
1.000 kr.
23 Egne kapitalandele      
  Egne kapitalandele optaget i balancen til 0 0 0
  Markedsværdi udgør 191.760 77.766 91.767
         
  Antal egne aktier (stk.):      
  Primo 165.644 433.721 433.721
  Køb i perioden 999.016 1.009.724 1.525.629
  Salg i perioden -702.550 -843.980 -1.360.231
  Annullering i perioden -160.600 -433.475 -433.475
  Ultimo 301.510 165.990 165.644
    Heraf reserveret til senere annullering 300.900 160.600 160.600
         
  Pålydende værdi af beholdningen af egne aktier ultimo 302 166 166
  Egne aktiers andel af aktiekapitalen ultimo (%) 1,0 0,6 0,6
         
24 Eventualforpligtelser m.v.      
         
  Eventualforpligtelser      
  Finansgarantier 4.371.476 2.943.005 3.536.326
  Tabsgarantier for realkreditudlån 2.849.588 2.661.206 2.813.424
  Tinglysnings- og konverteringsgarantier 3.762.824 2.925.519 2.684.855
  Sektorgarantier 104.802 104.802 104.802
  Øvrige eventualforpligtelser 721.942 744.079 672.423
  Eventualforpligtelser i alt 11.810.632 9.378.611 9.811.830
         
  Andre forpligtende aftaler      
  Uigenkaldelige kredittilsagn m.v. 335.995 0 0
  Andre forpligtende aftaler i alt 335.995 0 0
         
25 Aktiver stillet som sikkerhed      
  Der er ydet førsteprioritetslån til vedvarende energiprojekter. Lånene er direkte fundet af KfW Bankengruppe, hvortil der er ydet sikkerhed i de tilhørende lån. Enhver nedbringelse af førsteprioritetslånene fragår direkte på fundingen hos KfW Bankengruppe.      
  Balanceposten udgør 1.114.604 1.238.072 1.152.786
         
  Til sikkerhed for clearing og lånoptagelse over for Danmarks Nationalbank er pantsat værdipapirer med en kursværdi på 162.234 309.807 168.512
         
  Til sikkerhed for tabsramme over for Vækstfonden som følge af Ringkjøbing Landbobanks ejerandel i Landbrugets Finansieringsbank er der på sikringskonto deponeret 0 378 0
         
  Sikkerhedsstillelse i henhold til CSA-aftaler m.v. 33.256 44.110 35.193

                  

Noter - fortsat

Note 30. juni 2021
pct.
30. juni 
2020
pct.
31. dec.
2020
pct.
26

 
Udlån og garantier i procent fordelt på sektorer
og brancher
     
         
  Offentlige myndigheder 0,0 0,0 0,0
         
  Erhverv:      
  Landbrug, jagt og skovbrug      
     Kvægbrug m.v. 1,2 1,4 1,3
     Svinebrug m.v. 1,2 1,3 1,2
     Øvrige landbrug, jagt og skovbrug 4,8 5,7 5,4
  Fiskeri 1,6 2,0 1,8
  Industri og råstofudvinding 2,4 2,7 2,7
  Energiforsyning      
     Vedvarende energi 6,6 6,9 7,2
     Øvrig energiforsyning 0,3 0,3 0,3
  Bygge og anlæg 3,2 3,4 3,3
  Handel 3,3 3,7 3,3
  Transport, hoteller og restauranter 1,9 2,0 2,0
  Information og kommunikation 0,5 0,5 0,5
  Finansiering og forsikring 8,1 7,7 8,1
  Fast ejendom      
     Første prioritet uden foranstående kreditorer 13,0 12,6 12,7
     Anden ejendomsfinansiering 4,3 4,6 4,2
  Øvrige erhverv 6,7 6,7 7,1
  Erhverv i alt 59,1 61,5 61,1
         
  Privat 40,9 38,5 38,9
         
  I alt 100,0 100,0 100,0


Noter - fortsat

Note Stadie 1
1.000 kr.
Stadie 2
1.000 kr.
Stadie 3
1.000 kr.
Kreditforringet ved første indregning
1.000 kr.
I alt
1.000 kr.
I alt
pct.
27 Udlån, garantier og uudnyttede kreditrammer og lånetilsagn fordelt på kredit-
kvalitet samt stadier i IFRS 9
           
               
  Pr. 30. juni 2021            
               
  Kreditkvalitet            
  Høj 52.126.575 141.350 0 0 52.267.925 73%
  Mellem 10.263.306 1.620.183 0 0 11.883.489 17%
  Lav 1.515.242 3.842.766 0 0 5.358.008 7%
  Kreditforringet 0 0 1.539.220 318.197 1.857.417 3%
  I alt 63.905.123 5.604.299 1.539.220 318.197 71.366.839 100%
               
  Nedskrivninger m.v. 282.551 876.358 911.811 202.109 2.272.829  
   

 
           
  Pr. 30. juni 2020            
               
  Kreditkvalitet            
  Høj 45.626.332 148.067 0 0 45.774.399 72%
  Mellem 8.688.157 1.793.429 0 0 10.481.586 16%
  Lav 1.745.464 4.493.542 0 0 6.239.006 10%
  Kreditforringet 0 0 955.858 463.229 1.419.087 2%
  I alt 56.059.953 6.435.038 955.858 463.229 63.914.078 100%
               
  Nedskrivninger m.v. 241.553 1.068.119 585.151 321.185 2.216.008  
   

 
           
  Pr. 31. dec. 2020            
               
  Kreditkvalitet            
  Høj 47.043.274 123.728 0 0 47.167.002 72%
  Mellem 9.525.618 1.630.433 0 0 11.156.051 17%
  Lav 1.640.245 3.932.329 0 0 5.572.574 8%
  Kreditforringet 0 0 1.415.013 366.909 1.781.922 3%
  I alt 58.209.137 5.686.490 1.415.013 366.909 65.677.549 100%
               
  Nedskrivninger m.v. 346.844 881.064 729.103 247.609 2.204.620  


Noter - fortsat

28 Diverse bemærkninger
 

Basisresultatopgørelsen for 2017 og 2018 på side 1 og side 4 er opgjort proforma ved en sammenlægning af tal fra Ringkjøbing Landbobanks opstilling over det alternative resultatmål "Basisresultat" samt proformatal fra Nordjyske Bank omregnet og tilpasset til Ringkjøbing Landbobanks opstilling for det alternative resultatmål "Basisresultat".Basisresultat pr. aktie på side 4 er til og med 2017 oplyst for ”gammel” Ringkjøbing Landbobank, for 2018 proforma og fra og med 2019 for den fusionerede bank.Bankens forskellige kapitalgrundlag og kapitalprocenter oplyst på siderne 7, 12, 14, 21, 22 og 38 blev i 2020 tilrettet med tilbagevirkende kraft for perioden ultimo 2. kvartal 2018 til og med ultimo 2. kvartal 2020, idet Finanstilsynet i 2020 meddelte banken, at overtaget IFRS 9-tillæg fra Nordjyske Bank ikke måtte indgå i beregningen af overgangsordningen for IFRS 9. Ændringen medførte en mindre påvirkning på bankens forskellige kapitalgrundlag og kapitalprocenter.


Hovedtal

Resultatopgørelsen i sammendrag (mio. kr.) 1/1-30/6
2021
1/1-30/6
2020
1/1-31/12
2020
Netto renteindtægter 659 618 1.252
Udbytte af aktier m.v. 73 71 71
Netto gebyr- og provisionsindtægter 410 355 730
Netto rente- og gebyrindtægter 1.142 1.044 2.053
Kursreguleringer +35 -20 +126
Andre driftsindtægter 5 1 2
Udgifter til personale og administration 393 381 766
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 15 13 29
Andre driftsudgifter 4 4 8
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. -54 -146 -234
Resultat før skat 716 481 1.144
Skat 143 96 224
Resultat efter skat 573 385 920


Hovedtal fra balancen (mio. kr.) 30. juni
2021
30. juni
2020
31. dec.
2020
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 37.268 35.260 36.241
Indlån og anden gæld inkl. puljeordninger 41.376 39.670 39.639
Efterstillede kapitalindskud 1.547 1.551 1.549
Egenkapital 8.333 7.612 8.146
Balancesum 57.123 53.984 54.862


Finanstilsynets officielle nøgletal m.v.
for danske pengeinstitutter

  1. halvår
2021
1. halvår
2020
 

2020
Kapitalprocenter:        
Samlet kapitalprocent pct. 21,3 22,1 21,1
Kernekapitalprocent pct. 17,7 18,1 17,5
Individuelt solvensbehov pct. 9,3 9,3 9,3
NEP-krav - fastsat af Finanstilsynet pct. 17,9 20,2 17,9
NEP-kapitalprocent pct. 28,2 30,0 26,7
 

 
       
Indtjening:        
Egenkapitalforrentning før skat pct. 8,7 6,3 14,5
Egenkapitalforrentning efter skat pct. 7,0 5,1 11,7
Indtjening pr. omkostningskrone kr. 2,54 1,89 2,10
Afkastningsgrad pct. 1,0 0,7 1,7
         
Markedsrisiko:        
Renterisiko pct. 1,1 1,2 1,0
Valutaposition pct. 1,3 2,1 0,1
Valutarisiko pct. 0,0 0,0 0,0
         
Likviditetsrisiko:        
Liquidity Coverage Ratio (LCR) pct. 185 239 206
Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån pct. 95,2 94,2 96,7
         
Kreditrisiko:        
Udlån i forhold til egenkapital   4,5 4,6 4,4
Udlånsvækst pct. 2,8 -0,6 2,2
Summen af store eksponeringer (< 175%) pct. 108,4 103,8 99,8
Akkumuleret nedskrivningsprocent pct. 4,4 4,7 4,6
Nedskrivningsprocent pct. 0,10 0,31 0,48
Andel af tilgodehavender med nedsat rente pct. 0,3 0,4 0,5
         
Aktieafkast:        
Resultat pr. aktie*/*** kr. 1.982,3 1.321,8 3.155,6
Indre værdi pr. aktie*/** kr. 28.967 26.190 28.029
Udbytte pr. aktie* kr. 0 0 700
Børskurs i forhold til resultat pr. aktie*/***   32,1 35,4 17,6
Børskurs i forhold til indre værdi pr. aktie*/**   2,20 1,79 1,98
*      Beregnet på grundlag af aktiestykstørrelse på 100 kroner. 
**     Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo.
***   Beregnet på grundlag af gennemsnitlig antal aktier. Gennemsnitligt antal aktier beregnes som et simpelt gennemsnit af primo og ultimo.

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for Ringkjøbing
Landbobank A/S for perioden 1. januar - 30. juni 2021.

Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de foretagne regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, således halvårsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af bankens aktiviteter for perioden 1. januar - 30. juni 2021. Vi anser endvidere ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af.

Der er ikke foretaget revision eller review af halvårsrapporten, men bankens eksterne revision har foretaget verifikation af overskuddet omfattende arbejdshandlinger, som svarer til kravene for et review, og dermed påset, at betingelserne for løbende indregning af periodens overskud i den egentlige kernekapital er opfyldt.

Ringkøbing, den 4. august 2021

Direktionen:
       
       
       
John Fisker
Adm. direktør
Claus Andersen
Bankdirektør
Jørn Nielsen
Bankdirektør
Carl Pedersen
Bankdirektør
       
       
Bestyrelsen:
       
       
       
Martin Krogh Pedersen
Formand
Mads Hvolby
Næstformand
Jens Møller Nielsen
Næstformand
     
     
     
Morten Jensen Jon Steingrim Johnsen Jacob Møller
     
     
     
Lone Rejkjær Söllmann Sten Uggerhøj
   
   
   
Dan Junker Astrup
Medarbejderrepræsentant
Gitte E. S. H. Vigsø
Medarbejderrepræsentant
Arne Ugilt
Medarbejderrepræsentant
Finn Aaen
Medarbejderrepræsentant
           Vedhæftet filRingkjøbing Landbobank - I dag

{point.key}

Ringkjøbing Landbobank - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -