På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

ChemoTech
Kommuniké från årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ) den 24 maj 2021 (Cision)

2021-05-24 09:53
Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”Bolaget”) höll den 24 maj 2021 årsstämma. För att undvika spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Vid stämman fattades följande beslut.

Resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2020 och att Bolagets medel till förfogande balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2020 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor. 

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Robin Sukhia, Bengt Engström, Rolf Ehrnström, Lars Hedbys och Mohan Frick. Till ny ledamot valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Martin Jerndal. Till styrelsens ordförande omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Lars Hedbys.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB. Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn Karin Löwhagen kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens ledamöter ska ersättas med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som är oberoende.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär att bolagsordningen ska kompletteras med bestämmelser som gör det möjligt för styrelsen att samla in fullmakter samt att styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Beslutet omfattar vidare ett antal justeringar som beror på lagändringar samt några redaktionella justeringar.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi.

Särskilt bemyndigande för styrelsen och VD

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga verkställande direktören, eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller hos Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av beslut enligt kallelsen.

***

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 21 april 2021 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.chemotech.se.


Scandinavian ChemoTech B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -