På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

CLS
Clinical Laserthermia Systems AB (publ), bokslutskommuniké januari - december 2020 (Cision)

2021-02-26 08:15

Sammanfattning av bokslutskommunikén (avser koncernen)

Tolv månader (2020-01-01 – 2020-12-31)

 • Nettoomsättning uppgick till 1 332 KSEK (1 426).
 • Projektbidrag uppgick till 0 KSEK (4 041).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -56 241 KSEK (-43 375).
 • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,23 SEK (-1,24).
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2020 till 35 % (18).

Fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31)

 • Nettoomsättning uppgick till 0 KSEK (119).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 605 KSEK (-13 987).
 • Totalresultatet per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,41).

Väsentliga händelser under 2020

Kvartal 1

 • CLS meddelade den 2 januari att Bolaget beviljats ett svenskt patent. Patentet har rubriken ”Surgical probe positioning device” och täcker ett mekaniskt hjälpmedel för att under en behandling med laserablation positionera CLS laserfiber. 
 • Den 15 januari meddelade CLS att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 och som tidigare kommunicerats via pressmeddelande den 18 december 2019, beslutat att utöka den riktade emission som genomförs i samband med företrädesemissionen.
 • Den 7 februari meddelade CLS att styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman 2019, om en nyemission av högst 8 673 638 B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 5,80 SEK, som högst kunde tillföra Bolaget cirka 50,3 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
 • Den 18 mars meddelade CLS att Bolagets produkt TRANBERG®|Thermal Therapy System, för MR-ledd minimalinvasiv behandling av mjukvävnad, utvärderas för behandling av små levermetastaser av universitetssjukhuset i Magdeburg i Tyskland.

Kvartal 2

 • Den 3 april meddelar CLS att Bolaget har fått EU-godkännande för sin nya termometrimjukvara, ThermoGuide och samtidigt erhållit ett uppdaterat EC-certifikat för TRANBERG-systemet inklusive den nya mjukvaran. Certifikaten är giltiga till 2023 respektive 2022. 
 • Den 14 april meddelar CLS att Bolagets styrelseordförande Hans von Celsing, samt Bolagets VD och medgrundare, Lars-Erik Eriksson, har förvärvat vardera 100 000 icke noterade A-aktier i CLS.
 • Den 21 april meddelar CLS att Bolaget fått en ny order på engångsmaterial inom ramen för samarbetet med universitetssjukhuset i Magdeburg i Tyskland.
 • Den 23 april meddelar CLS att Bolaget erhållit ett nytt patent i USA för teknik och metod tillämpad i Bolagets unika laserapplikator av diffusertyp.
 • Den 22 maj meddelar CLS att Bolaget genomför in-vivo studier inom neuro och prostata med TRANBERG-systemet och ThermoGuide, samt uppdaterar tidplanen för 510(k)-ansökan i USA.
 • Den 5 juni meddelar Bolaget att CLS och Exact Imaging förnyat och kompletterat sitt samförståndsavtal avseende kommersiellt samarbete inom mikro-ultraljudsguidad fokal laserablation.
 • Den 23 juni 2020 meddelar Bolaget att CLS har ingått ett leasingavtal avseende TRANBERG® Laser Unit samt erhållit en order på engångsmaterial för patientbehandling från Immunophotonics, Inc., inom ramen för det avtal om forskningssamarbete och den kliniska studie som bolagen har sedan 2019. Det sammanlagda värdet av ordern och leasingavtalet beräknas uppgå till cirka 550 000 SEK.

Kvartal 3

 • Den 14 augusti 2020 meddelar CLS att Bolaget har fått ett nytt patent registrerat i Japan. Patentet har titeln ”Temp feedback controlled cooled probe” och motsvaras av patentet ”Apparatus and Method For Controlling Immunostimulating Laser Thermotherapy” som CLS fick godkänt i Europa 2019. Det japanska patentet är giltigt till 2034.
 • Den 24 augusti 2020 meddelar Bolaget att ett samarbetsavtal har tecknats med Advanced Medical Systems Pte Ldt (AMS), där parterna genom ett joint venture-företag, CLS Asia Pacific Pte. Ltd., kommer att etablera CLS produkter i regionen Asia Pacific.

Kvartal 4

 • Den 12 oktober 2020 meddelar CLS att Bolaget och Otto-Von-Guericke-Unversity Magdeburg, medicinska fakulteten, ingår avtal om en klinisk studie, initierad av sjukhuset, avseende behandling med MR-UL-fusion-guidad fokal laserablation av prostatacancer, Gleason 7a (3+4), med CLS TRANBERG® Thermal Therapy System för minimalinvasiv behandling med hög precision.
 • Den 4 november 2020 meddelar CLS att de har, från American Medical Association (AMA), fått godkännande för sin ansökan om ersättningskod (reimbursement code) enligt Current Procedural Terminology (CPT) kategori III för ultraljudsguidad fokal laserablation i prostata. Även en ansökan från annan part om CPT® kategori I reimbursementkoder avseende LITT-behandling i hjärna godkändes av AMA.
 • Den 5 november 2020 meddelas att Styrelsen i CLS utsett Dan Mogren till tillförordnad VD i Bolaget, då Lars-Erik Eriksson, lämnar uppdraget på egen begäran. Lars-Erik Eriksson kommer att kvarstå i Bolagets operativa ledning som Chief Financial Officer.
 • Den 17 november meddelar CLS att den kliniska Fas II-studie, avseende behandling med MR-guidad fokal laserablation av lokaliserad låg/medel-risk prostatacancer, som genomförs vid Toronto General Hospital i Kanada av Dr. Sangeet Ghai, har utökats med 30 patienter och patientrekrytering pågår.
 • Den 3 december 2020 meddelar CLS att de har beslutat att revidera sin plan för klinisk utveckling för att säkerställa att Bolaget fortsatt kan upprätthålla erhållet EC-certifikat för TRANBERG®|Thermal Therapy System efter Bolagets övergång under 2023 till det nya regelverket Medical Device Regulation (MDR).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 11 januari 2021 meddelar CLS att de har erhållit ytterligare en order avseende engångsinstrument för patientbehandling från Immunophotonics, Inc.
 • Den 9 februari 2021 kommunicerades att CLS fått en order gällande sterila engångsinstrument via sitt amerikanska dotterbolag CLS Americas Inc. och bolagets amerikanska distributör ClearPoint Neuro Inc. till ett sammanlagt värde av cirka 750 000 SEK.
 • Den 15 februari 2021 meddelade CLS att beslut fattats om att utnyttja ett lånelöfte från 2019 om 15 MSEK, om att ingå nytt låneavtal och nytt avtal om lånelöfte. Bolaget uppdaterade också tidigare information om finansiell ställning.
 • Den 26 februari 2021 meddelades att styrelsen i CLS kallar till extra bolagsstämma den 31 mars 2021 för godkännande av styrelsens beslut av den 26 februari 2021 om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) samt en riktad emission av units. Styrelsen föreslår vidare ändring av bolagsordningen med avseende på bland annat gränserna för bolagets aktiekapital och antalet aktier. Förslagen presenteras i sin helhet, inklusive emissionsvillkor, i kallelsen på bolagets hemsida https://clinicallaser.se/svenska-nyheter-media/pressreleaser/

VD har ordet

Jag ser tillbaka på ett 2020 då organisationen satts på prov för att genomföra planerade aktiviteter och uppnå satta mål i en värld där inte mycket varit sig likt. Som ny tillförordnad VD i CLS ser jag tydligt hur covid-pandemin haft en stor inverkan på vår omvärld och så också på CLS. Troligen kommer vi att känna av pandemin under många månader framöver. När jag summerar året är jag särskilt stolt över vårt team och vår förmåga att hitta vägar framåt och leverera resultat i dessa utmanande tider.

Under 2020 har CLS gjort viktiga satsningar inom produktutveckling och regulatoriskt arbete. Genom tester och in-vivo studier på neuro och prostata med den uppdaterade versionen av TRANBERG-systemet, och Thermoguide™ Workstation, har data samlats in och sammanställts inför en 510(k) ansökan till US-FDA. CLS har förstärkt organisationen med ny kompetens inför bolagets ökade marknadsnärvaro. Fjärde kvartalets rörelseresultat uppgår till -10 763 KSEK. Periodens kostnader påverkas i första hand av kostnader kopplade till den pågående 510(k) ansökan till US-FDA för det uppdaterade systemet. Vi har börjat skriva av på våra balanserade kostnader inom Forskning och Utveckling. Bolagets intäkter från försäljning under fjärde kvartalet, liksom under hela 2020, har påverkats negativt av den pågående pandemin, på grund av omprioriteringar i sjukvården och gällande restriktioner. På tillgångssidan avser obligationer och värdepapper bolagets placering av likvida medel.

Med en innovativ produktportfölj och strategiskt viktiga samarbeten på plats är CLS väl positionerat för att kunna vara med och driva på den pågående transformationen från öppna, kirurgiska ingrepp till bildledda minimalinvasiva ablativa behandlingar. Övergången utmärks av tekniska innovationer och nya verkansmekanismer, såsom immunstimulering, och visar redan idag på färre bieffekter och möjlighet till kostnadsbesparingar för sjukvården, med bibehållen primär behandlingseffekt. Innovativa avancerade produkter såsom CLS TRANBERG® | Thermal Therapy System med ThermoguideTM, Workstation, utvecklad för MR-baserad realtidsmonitorering och styrning av behandlingstemperatur och celldestruktion, representerar en ny generation produkter som driver utvecklingen framåt.

Baserat på vår marknadsanalys och återkoppling från partners och kunder, vidareutvecklar och kommersialiserar vi våra produkter för minimalinvasiv bildledd ablationsbehandling inom indikationsområdena prostatacancer, tumörsjukdom i hjärna, läkemedelsresistent epilepsi samt för bildledd imILT behandling av levermetastaser vid spridd cancer. Vi har under året som gått främst fokuserat på tre områden – områden som vi fortsätter att arbeta med under 2021:

 • Utvidga och förstärka produkterbjudandet: Genom innovation och vidareutveckling av våra produkter inom minimalinvasiv MR- och ultraljudledd laserablation för lokaliserad cancer för behandling inom prostata och neuro, samt imILT® för behandling vid avancerad cancer.
 • Framtagning av kliniska evidens: Genom kliniska samarbeten samla in data och användarerfarenhet för att tillgodose regulatoriska krav och skapa ett underlag för marknadsföring av våra produkter.
 • Marknadsetablering genom ytterligare strategiska samarbeten: Genom avtal med innovativa och lokalt väl förankrade aktörer etablera CLS på nya geografiska marknader.

Vi har under året beskrivit hur bolaget hanterar regulatoriska krav i samband med EUs övergång till den nya europeiska förordningen för medicintekniska produkter, Medical Device Regulation (MDR), som träder i kraft i maj 2021, och i USA från myndigheten, Food and Drug Administration (US-FDA). CLS fick i april 2020 ett förnyat CE-certifikat som i korthet inneburit att vår senast utvecklade produkt, TRANBERG® | Thermal Therapy System med ThermoGuide Workstation CE-märkts och att den får marknadsföras i Europa.

CLS har sedan tidigare ett marknadsgodkännande i USA för TRANBERG-systemet. Godkännandet innefattar dock ännu inte CLS nyutvecklade Thermoguide™ arbetsstation. Under 2020 har vi arbetat med vår 510(k)-ansökan till amerikanska FDA för att få detta på plats. Vi har en konstruktiv dialog med FDA och ett värdefullt stöd i arbetet med ansökan från rådgivare och samarbetspartners såsom ClearPoint Neuro och Image Guided Therapy. Vi bedömer fortsatt att inlämning av ansökan bör kunna ske under det första halvåret 2021. Pandemin kan dock påverka såväl processen fram till inlämning av ansökan, som FDAs handläggningstid.

Under året har CLS fastställt en uppdaterad plan för att ta fram kompletterande pre-kliniska och kliniska data i syfte leva upp till de krav som formas av kunder och regulatoriska myndigheter på de marknader där vi är verksamma. CLS kommer att ta fram kompletterande kliniska data för bildledd ablation av prostatacancer samt för imILT®-behandling av avancerad cancer. Detta skall inledningsvis ske inom ramen för den registerstudie som planeras starta under första halvåret 2021. Data från registerstudien kommer sedan att ligga till grund för en större klinisk studie för imILT-behandling, som bedöms kunna starta 2022. Vidare kommer behandlingar i hjärna med TRANBERG-systemet kommer initialt att genomföras endast i kliniska studier och i samarbete med ClearPoint Neuro. Detta gör vi för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven enligt nya MDR. Det är främst de instrument som förs in i hjärnan vid en behandling som berörs då de i denna användning ligger i riskklass III, vilket är den högsta.

CLS ingick i oktober 2020 ett avtal med Otto-Von-Guericke-University Magdeburg om en klinisk feasibility studie på ultraljud-ledd fokal laserablation av lokaliserad prostatacancer på tio patienter. Studien ska genomföras med den senaste versionen av TRANBERG-systemet, vilket kräver ny dokumentation från vår spanska underleverantör, Intermedic. Intermedic har påverkats av Covid-19, vilket innebär att dokumentationen fördröjts. Vi räknar med att har allt på plats under andra kvartalet och att studien i Magdeburg då kan starta.

Vid Toronto General Hospital i Kanada har del två av en klinisk Fas II-studie, avseende behandling med MR-ledd fokal laserablation av lokaliserad låg/medel-risk prostatacancer inletts. Det betyder att ytterligare 30 patienter kommer att behandlas och adderas till de 25 som redan behandlats i studiens första del. Resultaten så här långt är lovande och vi ser fram emot det fortsatta samarbetet.

CLS forskningssamarbete med Immunophotonics löper vidare. Det innefattar en Fas 1b/2a klinisk multi-center-studie på behandling av avancerad cancer i patienter med solida cancertumörer med Immunophotonics läkemedel IP-001 i kombination med laserablation eller imILT®. Syftet är att utvärdera behandlingen rörande säkerhet och tolererbarhet. Första patienten behandlades i november och, efter perioden, i januari 2021, erhöll CLS ytterligare order för produkter som kommer att användas i studien. CLS leasar ut TRANBERG-systemet till Immunophotonics och erhåller betalning för de engångsinstrument som används vid behandling. Även här ser vi fram emot det fortsatta samarbetet.

I augusti tog vi första steget mot en etablering på Asien-marknaden genom registreringen av CLS Asia Pacific Ltd. i Singapore. Bolaget är ett joint-venture mellan CLS och Advanced Medical Systems (AMS), en exklusiv leverantör av medicintekniska produkter och tjänster i Asia-Pacific regionen. AMS har stor kunskap och goda kontakter inom såväl neuro- som prostataområdet. Arbetet med produktregistrering för TRANBERG-systemet har inletts och vår bedömning är att den första registreringen är på plats under andra halvåret 2021.

Sedan den 1 december är jag tillförordnad VD i CLS, ett uppdrag som jag tagit mig an med entusiasm och ödmjukhet. Jag känner vår organisation väl sedan tidigare men har också haft glädjen att under senare delen av 2020, samt efter periodens slut, hälsa tre nya krafter välkomna till vårt team, Perjan Pleunis, VP Sales and Marketing Europe, Lotta Ljungberg, VP Regulatory Affairs & Quality Assurance och Dr. Hoda Tawfik som tagit sig an uppdraget som VP Clinical Affairs. De tillför ny kunskap, kompetens och många års erfarenhet inom sina respektive områden och är några av de nyckelpersoner som kommer bidra starkt till att CLS fortsätter utvecklas framgångsrikt och att vi kan nå våra mål. 2021 är ett år som ärver en del osäkerhet från året som gick, men trots de utmaningar som pandemin innebär ser jag ljust på framtiden för CLS.

Dan J. Mogren , Tf VD, Clinical Laserthermia Systems AB

 

CLS i korthet

Clinical Laserthermia Systems AB utvecklar och säljer laserbaserade behandlingssystem under varumärket TRANBERG®. Systemen består av medicinska laserenheter med integrerade funktioner för avancerad bildbaserad övervakning och styrning av behandling samt tillhörande engångsinstrument, för:

 • laserablation (FLA/LITT) vid fokal behandling av lokaliserad icke-metastaserad malign och benign tumörsjukdom samt läkemedelsresistent epilepsi.

 • Immunstimulerande laserablation, imILT®, vid behandling av icke-metastaserad och metastaserad tumörsjukdom i sena stadier.

CLS fokus för imILT är att utvärdera behandlingen för levermetastaser, som kan uppkomma vid cancer i olika organ till exempel bukspottskörtel, tjocktarm och bröst. Initiala kliniska studier på ett fåtal patienter har visat att vidare utvärdering är intressant. 

Syftet med FLA/LITT-behandling är att eliminera tumören. Metoden används idag främst för behandling av tidig lokal prostatacancer (PCA), men kan även användas på andra ställen i kroppen. Mer information om CLS finns på företagets webbplats www.clinicallaser.se

Där hittar du också Bolagets finansiella rapporter under https://clinicallaser.se/svenska-ir/rapporter/

Affärs- och intäktsmodell

CLS intäktsmodell innebär försäljning av de engångsinstrument, som används vid behandling, samt leasing eller försäljning av laserenheter. Direkt fakturering av laserenheter förväntas utgöra en mindre andel av Bolagets försäljning. CLS kan även välja att placera en laserenhet hos kunden och finansiera detta genom att göra ett påslag på det engångsmaterial som används för behandling. Försäljning sker i Nordamerika genom CLS partner ClearPoint Neuro (tidigare MRI Interventions) samt i Europa genom CLS egen organisation i Sverige och Tyskland. TRANBERG-systemet är idag godkänt för försäljning i Europa (CE) och USA (510(k)/FDA) inom de indikationer som certifikaten medger.

Planerade kliniska studier

Registerstudie

CLS arbetar med att starta upp en registerstudie där samtliga kliniker som är intresserade av att behandla patienter med laserablation eller imILT®-protokollet och TRANBERG® -systemet kommer erbjudas möjlighet att rapportera in behandlingsresultat enligt studieprotokoll.

Randomiserad multicenterstudie

Baserat bland annat på resultaten i de studier som hittills genomförts på imILT® har CLS styrelse beslutat att bolaget ska ta fram underlag för en större multicenterstudie, omfattande cirka 100 patienter, för att kartlägga effekten av imILT® som tillägg till den behandling som idag är standard för bukspottkörtelcancer i stadium IV. Målsättningen är att studien ska inledas 2022.

Målsättning

CLS målsättning är att, på den globala marknaden för minimal-invasiv bildledd vävnadsablation, etablera Bolagets egenutvecklade portfölj av laserbaserade behandlingssystem under varumärket TRANBERG®.

TRANBERG® för bildledd laserablation

I USA och EU5 marknadsför Bolaget TRANBERG®-system för ablation i mjukvävnad vid lokal behandling av prostatacancer och benign prostatahyperplasi och i nästa steg, cancer i hjärnan samt läkemedelsresistent epilepsi. I bolagets kommersiella målsättning ingår att sälja TRANBERG® produkter för användning vid bildledd ablation med hög precision för behandling av ovanstående patientgrupper, en marknad som i USA och EU5, enligt World Health Organisation/International Agency for Research on Cancer, 2019, tillsammans beräknas vara värd cirka 2,5 - 3 miljarder EUR årligen för CLS (cirka 26,1 – 31,4 miljarder SEK). Prissättningen av CLS produkter bedöms variera mellan indikationsområden och bildledningssystem.

TRANBERG® för bildledd imILT behandling

I bolagets långsiktiga kommersiella målsättning ingår att sälja TRANBERG® produkter för användning vid bildledd imILT® för att, med hög precision och immunstimulerande effekt, behandla cancertumörer i sena sjukdomsskeden. De indikationer som CLS bedömer som lämpliga och kommersiellt intressanta för behandling med imILT är tumörer i lunga, bröst, prostata, bukspottskörtel, lever, njure och hud. Marknaden för CLS produkter inom dessa indikationsområden beräknas i USA och EU5 (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien), sammantaget ha en marknadspotential värd ca 1,7 miljarder EUR (cirka 17,8 miljarder SEK) per år enligt World Health Organisation/International Agency for Research on Cancer, 2019. Prissättningen av CLS produkter kommer även här att variera mellan indikationsområden och bildledningssystem.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

CLS har sedan 2014 ett helägt dotterbolag i USA (CLS Americas Inc.) och sedan 2017 ett helägt dotterbolag i Tyskland (CLS GmbH). 2020 registrerade CLS tillsammans med Advanced Medical Systems Pte Ltd. (AMS) en exklusiv leverantör av medicintekniska produkter och tjänster, det samägda bolaget CLS Asia Pacific Pte, Ltd., där CLS innehar 50 % av aktierna.

Utveckling av resultat och ställning

CLS har ännu endast begränsade intäkter från försäljning. Bolagets kostnader består i första hand av kostnader för produktutveckling, marknadsföring och personal, samt kostnader kopplade till bolagets kliniska studier.

Finansiering

Efter periodens slut, den 15 februari 2021, beslutade CLS styrelse att utnyttja det lånelöfte som erhölls i december 2019 avseende ett lån uppgående till totalt 15 MSEK. Lånet har påkallats i sin helhet. Vidare har CLS ingått avtal med Modelio Equity AB, Lubrica Equity AB samt Formue Nord Focus A/S avseende ett nytt lån om 20 MSEK som ersätter det lån om 20 MSEK som CLS upptog i december 2019. CLS har även ingått ett avtal med Modelio Equity AB, Lubrica Equity AB samt Formue Nord Focus A/S avseende ett lånelöfte om 20 MSEK. Lånelöftet kan utnyttjas under tolv månader från och med avtalets undertecknande. Genom de ingångna avtalen och genom aktivering av lånelöftet om 15 MSEK, samt med bolagets befintliga kassa, har bolaget tillgång till kapital som styrelsen bedömer kommer att räcka till första kvartalet 2022. Styrelsen arbetar med en långsiktigt lösning för bolagets finansiering och den 26 februari 2021 meddelades att styrelsen i CLS kallar till extra bolagsstämma den 31 mars 2021 för godkännande av styrelsens beslut av den 26 februari 2021 om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) samt en riktad emission av units. Styrelsen föreslår vidare ändring av bolagsordningen med avseende på bland annat gränserna för bolagets aktiekapital och antalet aktier. Förslagen presenteras i sin helhet, inklusive emissionsvillkor, i kallelsen på bolagets hemsida https://clinicallaser.se/svenska-nyheter-media/pressreleaser/

Aktien

B-aktien i CLS noterades på Nasdaq Stockholm First North den 21 mars 2017. Per den 31 december 2020 uppgår antalet aktier i Bolaget till 45 457 500, varav 600 000 icke noterade A-aktier, och antalet röster till 51 457 500. Aktiekapitalet uppgår till cirka SEK 4 204 818,76. Genomsnittligt antal aktier uppgick för året januari – december 2020 till 44 163 594. Antalet ägare av CLS B-aktie enligt Euroclear (med innehav större än 500 aktier) uppgick per den 31 december 2020 till 2 726 stycken.

Förslag till disposition av CLS resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Årsstämma och årsredovisning

CLS årsredovisning för räkenskapsåret 2020 är planerad att publiceras på Bolagets hemsida (www.clinicallaser.se) omkring den 7 juni 2021. Årsstämma i CLS är planerad att hållas den 28 juni 2021 i Lund, alternativt digitalt.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulatoriska frågor bedöms som den enskilt största risken för bolaget.

Effekterna av Covid-19, relaterade åtgärder och restriktioner i olika länder, har påverkat bolagets möjlighet till marknadsbearbetning. I den omfattning den pågående pandemin påverkar verksamheten hos CLS samarbetspartners, regulatoriska myndigheter och/eller marknaden i allmänhet, kan CLS också komma att påverkas. I vilken omfattning går i dagsläget inte att säkert bedöma.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 och därmed enligt samma redovisningsprinciper och bedömningar som Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Finansiell kalender
Årsredovisning 2020                                2021-06-07
Årsstämma                                               2021-06-28

Delårsrapport 1/21 januari – mars            2021-05-19
Delårsrapport 2/21 januari – juni              2021-08-24
Delårsrapport 3/21 januari – september   2021-11-18
Bokslutskommuniké 2021                         2022-02-24

Avlämnande av bokslutskommuniké

Lund, den 26 februari 2021

Clinical Laserthermia Systems AB

Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl 08:15 CET.

Rapporten publiceras på CLS hemsida under IR. Direktlänk till rapporten: https://clinicallaser.se/svenska-ir/rapporter/

Kontaktinformation:
Dan J. Mogren, Tf VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com


Clinical Laserthermia... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -