På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Nordnet
Nordnet avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm (Cision)

2020-11-05 07:30
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Pressmeddelande 5 november 2020 Nordnet AB (publ) ("Nordnet" eller "Bolaget"), en ledande pan-nordisk plattform för sparande och investeringar, meddelar idag sin avsikt att genomföra en notering av sina aktier på Nasdaq Stockholm ("Noteringen" eller "Erbjudandet"). Erbjudandet förväntas bestå enbart av befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av de Säljande Aktieägarna (som definierat nedan).

Nordnet grundades år 1996 som en pionjär i Norden inom elektronisk handel med värdepapper till låga kostnader. Sedan verksamheten startade har Nordnet haft fokus på den digitala kundupplevelsen med ett övergripande syfte att demokratisera sparande och investeringar.

Nordnets verksamhet gynnas av en långsiktig trend där kunder flyttar från de traditionella storbankerna till digitala plattformar för sparande. Nordnet är den enda pan-nordiska digitala plattformen för sparande och investeringar av väsentlig storlek, och är därför väl positionerat för att kapitalisera på denna underliggande marknadstrend i Norden. Som ett resultat av förbättrad användarupplevelse och ökad produktinnovation under de senaste åren har Nordnet kunnat se märkbart högre aktivitet och engagemang hos sina kunder samt en signifikant ökning av marknadsandelar i Norden vilket har resulterat i en accelererad tillväxt.

Kommentarer från Lars-Åke Norling, Nordnets VD:

"Under de senaste månaderna har vi genomfört en strategisk översyn och träffat många intressenter. Det har funnits ett starkt intresse för vår nordiska digitala plattform för sparande och investeringar och den generella bilden är att Nordnet är ett attraktivt positionerat företag som har inlett en spännande resa. Vi riktar oss mot en marknad för sparande och investeringar uppgående till 10 biljoner SEK, och trots att vi under de senaste åren har sett en fantastisk tillväxt har vi bara påbörjat förverkligandet av vår fulla potential. Segmentet för sparande online växer tack vare starka makroekonomiska tendenser som ökade disponibla inkomster, privatpersoners behov av att ta ökat ansvar över sitt pensionssparande och den snabba migrationen från etablerade storbanker till digitala plattformar. Nordnets starka varumärke och användarvänliga pan-nordiska plattform ger oss en unik position att kapitalisera på denna pågående strukturella förändring. Det är mot denna bakgrund dags att ta nästa steg på vår resa. En notering kommer att ytterligare stärka vår profil och varumärkeskännedom samtidigt som vi ger nya aktieägare, inklusive våra medarbetare och kunder, möjligheten att följa med på vår fortsatta tillväxtresa."

Kommentarer från Tom Dinkelspiel, ordförande i Öhmangruppen och styrelseordförande i Nordnet:

"Som grundare och storägare i Nordnet sedan starten 1996 är vi hängivna anhängare av Nordnet och dess uppdrag att demokratisera sparande och investeringar samt att utmana traditionella strukturer. Jag är stolt över vad Nordic Capital och vi har uppnått under åren av privat ägande. Under de senaste åren har vi gjort betydelsefulla investeringar i Nordnets plattform för att säkerställa tillväxt, skalbarhet och en kundupplevelse i världsklass. Vi är engagerade i Nordnets framtid och kommer att förbli stora aktieägare även framöver. Vi ser fram emot att ta en aktiv del i att fullfölja Nordnets ambition att bygga den bästa plattformen för sparande och investeringar."

Kommentarer från Christian Frick, partner på Nordic Capital Advisors och styrelseledamot i Nordnet:

"Nordic Capital investerar i bolag med potential att bli ledande inom sitt område och Nordnet har gått från klarhet till klarhet under de senaste fyra åren. Medarbetarna, teknologin och kundupplevelsen är nu på plats för att ta bolaget till nästa nivå och Nordnet är väl positionerat för framtida lönsam tillväxt. Som ledande digital bank med en unik position på den nordiska marknaden för sparande och investeringar står Nordnet starkare än någonsin."

Styrelsen och Nordnets koncernledning gör, tillsammans med Bolagets större aktieägare, Öhmangruppen och Nordic Capital, bedömningen att det nu är en lämplig tidpunkt för Nordnet att åter bli ett börsnoterat bolag. Öhmangruppen kommer kvarstå som större aktieägare även efter Noteringen och är dedikerade till att delta i Nordnets framtida utveckling och tillväxt. Nordic Capital kommer ha ett fortsatt ägande i Bolaget och aktivt delta i styrelsens arbete även efter Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm och avser att fortsätta stötta Bolagets utveckling framöver.

Nordnets styrelse och koncernledning anser vidare att en notering kommer att gynna Bolaget genom att stärka Bolagets profil genom en ökad varumärkeskännedom i en tid av accelererad tillväxt och utveckling. Nordnet anser även att möjligheten att äga aktier kan leda till ett ökat engagemang hos både medarbetare och kunder. Styrelsen och koncernledningen anser vidare, tillsammans med de Säljande Aktieägarna (som definierat nedan), att Noteringen är ett logiskt och viktigt steg i Nordnets utveckling.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Bolaget uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet uppfylls. Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm genomföras under 2020.

Erbjudandet i sammandrag

Om Bolaget väljer att genomföra Noteringen kommer Erbjudandet att innefatta följande:

 • Ett erbjudande till allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland; och
 • Ett riktat erbjudande till institutionella investerare i Sverige och vissa andra jurisdiktioner i enlighet med gällande regler och tillämpliga undantag.

Erbjudandet till institutionella investerare kommer enbart att göras till (i) vissa institutionella investerare utanför USA med stöd av Regulation S enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("U.S. Securitites Act"); och (ii) inom USA, enbart till sådana investerare som kan anses vara "kvalificerade institutionella investerare" (Eng. qualified institutional buyers, "QIBs") såsom definierats i Rule 144A i U.S. Securities Act och "kvalificerade köpare" (Eng. qualified buyers) såsom definierats enligt den vid var tid gällande U.S. Investment Company Act of 1940 ("U.S. Investment Company Act").

Erbjudandet förväntas bestå enbart av befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av Cidron Danube S.à r.l. (ett bolag indirekt kontrollerat av Nordic Capital), E. Öhman J:or Intressenter AB och E. Öhman J:or Intressenter II AB (de "Säljande Aktieägarna"). Aktierna som erbjuds av de Säljande Aktieägarna förväntas också innefatta en mindre försäljning av befintliga aktier av och för andra aktieägare i Bolaget, inklusive styrelseledamöter och medlemmar av koncernledningen. Styrelseledamöter och koncernledningen kommer att återinvestera större delen av sina befintliga innehav i Noteringen. Omedelbart före Noteringen kommer Nordic Capital att inneha cirka 40% av aktierna, Öhmangruppen kommer att inneha drygt 55% av aktierna och styrelseledamöter och medlemmar av koncernledningen i Nordnet kommer att inneha mindre än 5% av aktierna i Bolaget.  

Bolaget, de Säljande Aktieägarna, styrelsen och koncernledningen har, med vissa undantag, till förmån för Joint Global Coordinators ingått åtaganden att under en period om 180 dagar från den första dagen för handel (för de Säljande Aktieägarna och Bolaget) respektive 365 dagar från den första dagen för handel (för styrelseledamöter och medlemmar i koncernledningen), inte överlåta eller avyttra sina respektive aktieinnehav utan föregående skriftligt medgivande från Joint Global Coordinators (den så kallade lock-up perioden). Nordnets VD har därutöver till förmån för Bolaget, med vissa undantag, ingått ett åtagande innebärandes att han under 24 månader efter den första dagen för handel inte får överlåta eller avyttra sitt aktieinnehav i Nordnet utan föregående skriftligt medgivande från Bolaget.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att inkluderas i det prospekt som kommer att upprättas av Bolaget i samband med Noteringen. Prospektet kommer, om det publiceras, finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordnetab.com.

Om Nordnet

Nordnet är en ledande digital plattform för sparande och investeringar med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Sedan starten år 1996 har det övergripande syftet med Nordnets verksamhet varit att demokratisera sparande och investeringar genom att ge privatsparare tillgång till samma information och verktyg som professionella investerare.

Via Nordnets digitala plattform erbjuds sparande och investeringar i ett stort antal finansiella produkter till låga kostnader samt ett antal utvalda låneprodukter. Nordnet driver dessutom Nordens största sociala investeringsnätverk, Shareville, som sammanför över 250 000 investerare och gör det möjligt för Nordnets kunder att följa andra investerare och se deras investeringar. Nordnet har totalt över en halv miljon medlemmar på sina sociala medienätverk.

Nordnet erbjuder sina kunder användarvänliga digitala kanaler, automatiserade och inspirerande kundresor samt innovativa finansiella produkter. Under de senaste fyra åren har Nordnet bland annat investerat cirka 800 MSEK på sin tekniska plattform, inklusive lansering av nästa generationens webbtjänster (NEXT) och mobilappen samt lanserat ett antal nya produkter och tjänster. Dessutom har Nordnet accelererat sin hållbarhetsstrategi för att främja hållbart sparande och demokratisera sparande och investeringar i samhället. Nordnet har också investerat i en förstärkt organisation som leds av en erfaren koncernledning med fokus på skalbarhet i plattformen och att leverera en stark och lönsam tillväxt. Mellan den 31 december 2003 och den 30 september 2020 har tillväxttakten i antal kunder och sparkapital uppgått till 20,4% respektive 25,3% per år.[1] I mars 2020 nådde Nordnet milstolpen en miljon kunder, vilket innebar att Nordnet fördubblat sin kundbas sedan 2016, och per den 30 september 2020 hade Nordnet 477,8 MDSEK i sparkapital.

På Nordnets huvudkontor i Stockholm finns alla centrala funktioner såsom IT, produktutveckling och administration, liksom kundtjänst och försäljningsavdelningen för den svenska marknaden. Dessutom har Nordnet lokala kontor i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors som är ansvariga för kundservice, försäljning och marknadsföring på respektive marknad. Per den 30 september 2020 hade Nordnet 558 heltidstjänster och den totala rörelseintäkten för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2019 och den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2020 uppgick till 1 573,4 MSEK respektive 1 911,6 MSEK.

Viktiga styrkor och konkurrensfördelar

Attraktiva marknadsfundamenta med långsiktiga strukturella tillväxttrender

Den nordiska marknaden för sparande har goda utsikter till långsiktig tillväxt, understödd av strukturella tillväxttrender. Den totala nordiska marknaden för sparande beräknas ha vuxit med cirka 6% per år under de senaste fem åren, från 22,5 biljoner SEK i totalt sparkapital 2014 till 29,8 biljoner SEK 2019. Tillväxten drivs framförallt av makrotrender i Norden, såsom ökad disponibel inkomst, höga sparandenivåer, ökad förväntad livslängd samt en växande och åldrande befolkning i Norden, som medför ett ökat behov för privatpersoner att ta ett större eget ansvar för sitt pensionssparande. I jämförelse med andra europeiska marknader kännetecknas den nordiska marknaden av ett utbrett aktieägande och en hög adoptionsgrad av digitala finansiella tjänster.

Den enda digitala plattformen för sparande och investeringar av väsentlig storlek med pan-nordisk verksamhet

Nordnet är den enda pan-nordiska fristående digitala plattformen för sparande och investeringar av väsentlig storlek. Denna unika position befästs av betydande inträdesbarriärer för nya aktörer på marknaderna i form av exempelvis lokala regleringar och skatteregler, lokala varianter på skatteeffektiva konton, språkbarriärer för såväl digitala gränssnitt, produktbeskrivningar, kundsupport, samt sparkultur och preferenser gällande finansiella produkter. Nordnet har över tid gjort betydande investeringar i sitt varumärke och kunderbjudande i samtliga fyra länder och koncernledningen bedömer att nya aktörer skulle behöva göra avsevärda investeringar för att uppnå den position och det förtroende som är nödvändigt för att bli en framgångsrik digital leverantör av spar- och investeringsprodukter.

Starkare kunderbjudande och kundupplevelse driver ökade marknadsandelar

Nordnet är en ledande plattform för sparande och investeringar. Kunderbjudandet vilar på ett antal nyckelfunktioner, bestående av:

 • Moderna digitala kanaler;
 • Automatiserade och inspirerande kundresor genom hela kundlivscykeln, inklusive kundanskaffning, kundaktivitet samt kors- och merförsäljning;
 • Förmåga att erbjuda en "one stop shop" för sparande och investeringar med ett brett utbud av innovativa finansiella produkter tillsammans med användarvänliga vägledningstjänster, med bland annat ett marknadsledande screening-verktyg för hållbart sparande; och
 • Transparant och konkurrenskraftig prissättning.

Ett resultat av den förbättrade användarupplevelsen och den accelererade produktinnovationen under de senaste åren har varit att Nordnet kunnat se en märkbar ökning i aktivitet och engagemang hos sina kunder samt en märkbar ökning av marknadsandelar i de nordiska länder där de är verksamma.

Agil och skalbar teknisk plattform

Som en digital plattform för sparande och investeringar har Nordnet en konkurrensfördel i sin moderna och skalbara teknikplattform. Att plattformen har en hög grad av användarvänlighet och tillgänglighet är grundläggande för att säkerställa en förstklassig användarupplevelse, allt ifrån öppnande av ett konto till att utföra en order via någon av de kanaler som Nordnet tillhandahåller. Sedan 2017 har Nordnet investerat totalt 800 MSEK i att utveckla sin digitala plattform.

Egenskaper som ger starka konkurrensfördelar

Nordnet har byggt upp ett konkurrensmässigt övertag gentemot övriga aktörer på marknaden, varmed avses Nordnets förmåga att gentemot befintliga konkurrenter och potentiella nya aktörer långsiktigt behålla sina marknadsandelar, sin omsättning och sitt rörelseresultat. Nordnets konkurrensfördelar bygger på ett antal faktorer, däribland:

 • högt förtroende och ett starkt varumärke;
 • lokal närvaro med lokalt anpassade erbjudanden;
 • erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande på samtliga Nordnets marknader;
 • skalbarhet i affären vilket möjliggör resursoptimering och stordriftsfördelar;
 • förmåga att tillhandahålla ett samlat erbjudande för sparande och investeringar;
 • förmåga att erbjuda sina kunder innovativa finansiella produkter;
 • konkurrenskraftig prissättning; och
 • ledande socialt investeringsnätverk (Shareville).

Hållbarhet är en del av Nordnets DNA

Hållbarhet är en central del av Nordnets profil, och ett allmänt hållbart förhållningssätt går i linje med Bolagets övergripande syfte att demokratisera sparande och investeringar. I linje med detta gör Nordnet aktiviteter och investeringar som främjar samhällsnyttiga mål och samtidigt förbättrar Nordnets långsiktiga konkurrenskraft. Nordnets hållbarhetsstrategi är baserad på två delar: affärsmodell samt bolagsinitiativ inom ramverket "Nordnet in Society". Per den 31 december 2019 erbjöd Nordnet sparande i 761 fonder som är märkta med fyra eller fem jordglober enligt Morningstars hållbarhetsindex. Hållbarhetsbetyget utgår från hur väl de företag, i vilka fonden investerar, arbetar med hållbarhetsfrågor. Totalt sparande i fonder med fyra eller fem hållbarhetsglober uppgick per den 31 december 2019 till 40% av det totala fondsparandet på Nordnet.

Operationella skalfördelar driver betydande lönsamhetstillväxt

Under de senaste två och ett halvt åren har Nordnet sett en betydande ökning av kunder, sparkapital och nettosparande, som ett resultat av de investeringar som har gjorts för att stärka plattformens skalbarhet och förbättra kunderbjudandet, samt ett fortsatt skifte till digitala spar- och investeringsplattformar. Som ett resultat har Nordnets rörelseintäkter ökat till 2,3 MDSEK under den tolvmånadersperiod som avslutades den 30 september 2020, vilket motsvarar en samlad årlig tillväxttakt på 39% sedan 2018.

En mer omfattande beskrivning av Nordnets viktigaste styrkor kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas publiceras av Nordnet.

Finansiell nyckelinformation[2]

Per och för räkenskapsåret
som avsluta
des den 31 dec

Per och för den niomånadersperiod som avslutades den 30 sep

2019

2018

2017

2020

2019

Nyckeltal
Primära nyckeltal
Antal kunder(3) 913 600 765 200 669 300 1 122 900 882 200
Kundtillväxt(4) 19,4% 14,3% 18,1% 27,3% 18,9%
Sparkapital (MDSEK)(5) 394,5 285,5 272,4 477,8 365,2
Genomsnittligt sparkapital per kund (SEK)(6) 409 063 411 796 414 861 402 084 402 760
Nettosparande (MDSEK)(7)   21  23  17  47  14
Summa rörelseintäkter (MSEK)(1)(2) 1 573 1 310 1 244 1 912 1 145
Justerade rörelseintäkter, (MSEK)(8) 1 508 1 310 1 244 1 912 1 079
Justerade intäkter i relation till sparkapital(9) 0,44% 0,44% 0,49% 0,62% 0,43%
Summa kostnader före kreditförluster (MSEK)(1)(2)  (1 162) (1 133) (1 009) (807) (818)
Justerade kostnader före kreditförluster (MSEK)(10)(11) (1 097) (1 117) (964) (777) (802)
Rörelseresultat (MSEK)(1)(2)  377  141  200 1 073  303
Justerat rörelseresultat (MSEK)(12)(13)   377  157  245 1 103  254
Periodens resultat (MSEK) (1)(2)(14)  339  118  167  881  273
Justerat resultat (MSEK) (15)(16)  326  131  203  905  220
Justerat resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar vid köpeskillingsallokering (MSEK) (17) (18)  369  160  236  931  254

Nordnets finansiella mål på medellång sikt

Nordnet har följande finansiella mål på medellång sikt:

 • Årlig kundtillväxt i ett intervall om 10-15%, i linje med den genomsnittliga tillväxttakten de senaste tio åren;
 • Genomsnittligt sparkapital per kund (definierat som det genomsnittliga kvartalsvisa sparkapitalet per kund de senaste tolv månaderna) på 2019 års nivåer, till och med år 2023;
 • Intäkter i relation till sparkapital (definierad som intäkter justerade för jämförelsestörande poster de senaste tolv månaderna i relation till det genomsnittliga kvartalsvisa sparkapitalet för samma period) marginellt överstigande 0,40%, givet nuvarande ränteläge, till och med år 2023; och
 • Justerade årliga rörelsekostnader i nivå med justerade rörelsekostnader för 2019, till och med år 2023.

Vissa trender och viss utveckling stöder de finansiella målen på medellång sikt som beskrivits ovan. Koncernledningen bedömer att Nordnets adresserbara marknad kommer fortsätta att växa i nivå med den historiska utvecklingen och att Bolagets plattform samt fokus på användarupplevelse kommer att leda till en ökad marknadsandel. Koncernledningen förväntar sig att det genomsnittliga sparkapitalet kommer att öka över tid i takt med att Nordnets kundbas mognar och ökar sin förmögenhet, vilket delvis kompenseras genom ett inflöde av nya yngre kunder med en genomsnittligt mindre initial förmögenhet. Nordnets välinvesterade, agila och skalbara teknikplattform bör på medellång sikt stödja en bibehållen justerad kostnadsbas i linje med 2019 års nivå.

Koncernledningens huvudsakliga antaganden som stödjer de finansiella målen ovan kommer att beskrivas ytterligare i det prospekt som förväntas publiceras av Nordnet.

Utdelningspolicy

Enligt styrelsens utdelningspolicy avser Nordnet att utbetala en årlig utdelning motsvarande minst 70% av årets resultat. Styrelsens framtida utdelningsförslag kommer särskilt att ta hänsyn till Nordnets förväntade framtida intäkter, finansiella ställning, kassaflöden, nettokrav för rörelsekapital, kapitalinvesteringar och andra faktorer. Därutöver är Nordnet och dess dotterbolag, såväl de enskilda bolagen som Koncernen, föremål för kapitaltäcknings- och likviditetskrav, samt krav på bruttosoliditet, genom regelverk som är tillämpligt för kreditinstitut samt solvenskrav som är tillämpligt för försäkringsbolag, vilket kan påverka Nordnets möjligheter att lämna utdelning i framtiden. Nordnets nuvarande utdelningspolicy baseras på gällande regulatoriska krav, och eventuella framtida förändringar av regulatoriska krav kan påverka Nordnets utdelningspolicy.

Om Öhmangruppen

Öhmangruppen är en svensk familjeägd och oberoende finansiell koncern som grundades år 1906. Idag är Öhmangruppen en av de största oberoende kapitalförvaltarna i Sverige, och består bl.a. av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondföretag och AIF-förvaltare med cirka 100 MDSEK i förvaltat kapital, Öhmans kärninnehav i Nordnet samt ett antal andra investeringar. Referenser till Öhmangruppen i detta pressmeddelande innefattar även vissa privatpersoner som är medlemmar av, eller närstående till, familjen Dinkelspiel.

Om Nordic Capital

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster samt även industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna för investeringar är norra Europa samt globalt för hälso- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer än 15,5 miljarder euro i över 110 investeringar. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund X med 6,1 miljarder euro i tillgängligt kapital. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien och USA. För mer information om Nordic Capital, vänligen besök www.nordiccapital.com.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB, Citigroup Global Markets Limited och J.P. Morgan Securities plc är Joint Global Coordinators. ABG Sundal Collier AB, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, DNB Markets och Skandinaviska Enskilda Banken AB är Joint Bookrunners. STJ Advisors är noteringsrådgivare till Bolaget och de Säljande Aktieägarna. Cederquist och Latham & Watkins är legala rådgivare till Bolaget och White & Case är legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

 

[1] Kunder per den 31 december 2003 beräknas baserat på den genomsnittliga relationen mellan antalet konton och antalet kunder de senaste åren.

[2] För definitioner av alternativa nyckeltal som inte definieras enligt IFRS och icke-IFRS-baserade nyckeltal, samt härledning av alternativa nyckeltal som inte definieras enligt IFRS till IFRS definierade mått, vänligen se "Noter till finansiell nyckelinformation" nedan.

 

Noter till Finansiell nyckelinformation

 1. Hämtat från Nordnets reviderade konsoliderade historiska finansiella information per och för de räkenskapsår som avslutades den 31 december 2019, 2018 och 2017.

 2. Hämtat från Nordnets oreviderade konsoliderade finansiella delårsinformation per och för den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2020, med jämförbara siffror per och för den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2019.
 3. Definierat som antal fysiska och juridiska personer som innehar minst ett konto med ett värde över 0 SEK eller ett aktivt kreditengagemang vid periodens slut.
 4. Definierat som årlig tillväxttakt avseende kunder under perioden.
 5. Definierat som summan av likvida medel och marknadsvärdet på värdepapper för samtliga aktiva konton.
 6. Definierat som det genomsnittliga kvartalsvisa sparkapitalet per kund för den aktuella perioden.
 7. Definierat som nya insättningar av likvida medel och värdepapper, med avdrag för uttag av likvida medel och värdepapper.
 8. Definierat som summa rörelseintäkter justerat för jämförelsestörande poster under perioden. För det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2019 inkluderar justeringar en negativ justering om 66 MSEK relaterat till avyttringen av aktier i Tink AB.
 9. Definierat som justerade rörelseintäkter (annualiserade) i relation till det genomsnittliga kvartalsvisa sparkapitalet för samma period.
 10. Definierat som summa kostnader före kreditförluster justerat för jämförelsestörande poster under perioden. Se avstämningstabell enligt fotnot 11 nedan.
 11. Avstämningen av justerade rörelsekostnader före kreditförluster är enligt följande:

För räkenskapsåret
som avslutades den 31 dec

För den niomånadersperiod som avslutades den 30 sep
MSEK 2019 2018 2017 2020 2019
Summa kostnader före kreditförluster(a)(b) (1 162) (1 133) (1 009) (807) (818)
Justeringar(c)(d)(e)(f)(g)

 65

 16

 45

 30

 16

Justerade kostnader före kreditförluster(h) 

(1 097)

(1 117)

(964)

(777)

(802)

_____________________

a)   Hämtat från Nordnets reviderade konsoliderade historiska finansiella information per och för de räkenskapsår som avslutades den 31 december 2019, 2018 och 2017.

b)   Hämtat från Nordnets oreviderade konsoliderade finansiella delårsinformation per och för den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2020, med jämförbara siffror för den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2019.

c)   För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 har positiva kostnadsjusteringar gjorts med 65 MSEK, bestående av 5 MSEK i transaktionskostnader relaterat till förvärvet av Netfonds, 30 MSEK relaterade till integration av Netfonds och 30 MSEK relaterat till en ny bedömning av Nordnets avdragsrätt för ingående moms under tidigare perioder.

d)   För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 har positiva kostnadsjusteringar genomförts uppgående till 16 MSEK, bestående av 16 MSEK i transaktionskostnader relaterade till förvärvet av Netfonds.

e)   För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2017 har positiva kostnadsjusteringar genomförts uppgående till 45 MSEK bestående av 45 MSEK för avnoteringskostnader relaterade till avnoteringen av Nordnet från Nasdaq Stockholm.

f)    För den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2020 har positiva kostnadsjusteringar genomförts med 20 MSEK relaterade till nya bedömningar kring Nordnets avdragsrätt för ingående moms under tidigare perioder samt 10 MSEK för kostnader i samband med den strategiska översynen som Nordet för närvarande gör.

g)   För den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2019 genomfördes positiva kostnadsjusteringar uppgående till 16 MSEK, bestående av 5 MSEK i transaktionskostnader relaterat till förvärvet av Netfonds och 11 MSEK relaterade till integration av Netfonds.

h)   Alternativa nyckeltal.

 1. Definierat som rörelseresultat för perioden justerat för jämförelsestörande poster.

 2. Avstämningen av justerat rörelseresultat är enligt följande:

För räkenskapsåret
som avslutades den 31 dec

För den niomånadersperiod som avslutades den 30 sep
MSEK 2019 2018 2017 2020 2019
Rörelseresultat(a)(b)  377  141  200 1 073  303
Justeringar(c)(d)(e)(f)(g)

(1)

 16

 45

 30

(50)

Justerat rörelseresultat(h)

 377

 157

 245

1 103

 254

          _____________

a)   Hämtat från Nordnets reviderade konsoliderade historiska finansiella information per och för de räkenskapsår som avslutades den 31 december 2019, 2018 och 2017.

b)   Hämtat från Nordnets oreviderade konsoliderade finansiella delårsinformation per och för den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2020, med jämförbara siffror för den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2019.

c)   För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 har negativa intäktsjusteringar gjorts med 66 MSEK, relaterade till avyttringen av aktier i Tink AB och en positiv kostnadsjustering uppgående till 65 MSEK, bestående av 5 MSEK i transaktionskostnader relaterade till förvärvet av Netfonds, 30 MSEK relaterade till integration av Netfonds och 30 MSEK relaterade till en ny bedömning av Nordnets avdragsrätt för ingående moms under tidigare perioder.

d)   För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 har positiva kostnadsjusteringar genomförts uppgående till 16 MSEK, bestående av 16 MSEK i transaktionskostnader relaterade till förvärvet av Netfonds.

e)   För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2017 har positiva kostnadsjusteringar genomförts uppgående till 45 MSEK bestående av 45 MSEK för avnoteringskostnader relaterade till avnoteringen av Nordnet från Nasdaq Stockholm.

f)    För den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2020 har positiva kostnadsjusteringar genomförts med 20 MSEK relaterade till nya bedömningar kring Nordnets avdragsrätt för ingående moms under tidigare perioder samt 10 MSEK för kostnader i samband med den strategiska översynen som Nordet för närvarande gör.

g)   För den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2019 genomfördes negativa kostnadsjusteringar uppgående till 49 MSEK, bestående av negativa intäktsjusteringar om 66 MSEK relaterade till avyttringen av aktier i Tink AB, en positiv kostnadsjustering om 5 MSEK relaterat till förvärvet av Netfonds och en positiv kostnadsjustering om 11 MSEK relaterad till integrationen av Netfonds.

h)   Alternativa nyckeltal.

 1. Definierat som periodens resultat.

 2. Definierat som periodens resultat justerat för jämförelsestörande poster.
 3. Avstämningen av justerat resultat för perioden är enligt följande:

För räkenskapsåret
som avslutades den 31 dec

För den niomånadersperiod som avslutades den 30 sep
MSEK 2019 2018 2019 2018 2019
Periodens resultat(a)(b) 339 118 167 881 273
Justeringar(c)(d)(e)(f)(g) (1) 16 45 30 (50)
Tillkommande skatt på justeringar(c)(d)(e)(f)(g)

(13)

(3)

(9)

(6)

(3)

Justerat resultat

 326

 131

 203

 905

 220

_____________________

a)       Hämtat från Nordnets reviderade konsoliderade historiska finansiella information per och för de räkenskapsår som avslutades den 31 december 2019, 2018 och 2017.

b)       Hämtat från Nordnets oreviderade konsoliderade finansiella delårsinformation per och för den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2020, med jämförbara siffror för den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2019.

c)       För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 har negativa intäktsjusteringar gjorts med 66 MSEK, relaterade till avyttringen av aktier i Tink AB och en positiv kostnadsjustering uppgående till 65 MSEK, bestående av 5 MSEK i transaktionskostnader relaterade till förvärvet av Netfonds, 30 MSEK relaterade till integration av Netfonds och 30 MSEK relaterade till en ny bedömning av Nordnets avdragsrätt för ingående moms under tidigare perioder. Dispositionen av aktier i Tink AB aktualiserade inga skattekostnader och någon skattejustering har därför inte gjorts. För den positiva kostnadsjusteringen har en skattekostnad på 20% beräknats.

d)       För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 har positiva kostnadsjusteringar genomförts uppgående till 16 MSEK, bestående av 16 MSEK i transaktionskostnader relaterade till förvärvet av Netfonds. För den positiva kostnadsjusteringen har en skattekostnad på 20% beräknats.

e)       För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2017 har positiva kostnadsjusteringar genomförts uppgående till 45 MSEK bestående av 45 MSEK för avnoteringskostnader relaterade till avnoteringen av Nordnet från Nasdaq Stockholm. För den positiva kostnadsjusteringen har en skattekostnad på 20% beräknats.

f)        För den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2020 har positiva kostnadsjusteringar genomförts med 20 MSEK relaterade till nya bedömningar kring Nordnets avdragsrätt för ingående moms under tidigare perioder samt 10 MSEK för kostnader i samband med den strategiska översynen som Nordnet för närvarande gör. För den positiva kostnadsjusteringen har en skattekostnad på 20% beräknats.

g)       För den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2019 genomfördes negativa kostnadsjusteringar uppgående till 49 MSEK, bestående av negativa intäktsjusteringar om 66 MSEK relaterade till avyttringen av aktier i Tink AB, en positiv kostnadsjustering om 5 MSEK relaterat till förvärvet av Netfonds och en positiv kostnadsjustering om 11 MSEK relaterad till integrationen av Netfonds. Dispositionen av aktier i Tink AB aktualiserade inga skattekostnader och någon skattejustering har därför inte gjorts. För den positiva kostnadsjusteringen har en skattekostnad på 20% beräknats.

 1. Definierat som resultatet för perioden justerat för jämförelsestörande poster och exklusive avskrivningar av immateriella tillgångar från köp av bolag (köpeskillingsallokering).

 2. Avstämningen av justerat resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar vid köpeskillingsallokering är enligt följande:

För räkenskapsåret
som avslutades den 31 dec

För niomånadersperioden
som avslutades den 30 sep
MSEK 2019 2018 2017 2020 2019
Periodens resultat(a)(b)  339 118 167 881 273
Justeringar(c)  (1) 16 45 30 (50)
Tillkommande skatt på justeringar(c) (13) (3) (9) (6) (3)
Justerat resultat(d)  326  131  203  905  220
Avskrivningar relaterade till förvärv efter skatt(e)      

 43

 29

 33

 26

 34

Justerat resultat före avskrivningar av immateriella
tillgångar vid köpeskillingsallokering

 369

 160

 236

 931

 254

_____________________

a)      Hämtat från Nordnets reviderade konsoliderade historiska finansiella information per och för de räkenskapsår som avslutades den 31 december 2019, 2018 och 2017.

b)      Hämtat från Nordnets oreviderade konsoliderade finansiella delårsinformation per och för den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2020, med jämförbara siffror för den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2019.

c)      För förklaring se not 16.

d)      Definierat som rörelseresultat efter skatt för perioden justerat för jämförelsestörande poster och justeringar av intäkter.

e)       Avser avskrivningar för perioden, efter skatt, relaterade till immateriella tillgångar, varumärke och kundbas från köp av bolag och redovisade som en del av köpeskillingen. Dessa immateriella tillgångar genererar intäkter och avskrivningar sker framåt tills de är helt avskrivna.


Denna information är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-05 07:30 CET.


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -