CLS
Clinical Laserthermia Systems AB (publ), halvårsrapport januari - juni 2020 (Cision)

2020-08-26 08:50

Sammanfattning av halvårsrapport (avser koncernen)

Första halvåret (2020-01-01 – 2020-06-30)

Nettoomsättning uppgick till 559 KSEK (364). 

Projektbidrag uppgick till 0 KSEK (4 053).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -33 224 KSEK (-19 977).

Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,78 SEK (-0,58).

Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0,78 SEK (-0,58).

Soliditeten uppgick per den 30 juni 2020 till 55 % (51).

Andra kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30)

Nettoomsättning uppgick till 309 KSEK (263). 

Projektbidrag uppgick till 0 KSEK (4 053).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 875 KSEK (-10 478).

Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,28 SEK (-0,30).

Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0,28 SEK (-0,30).

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden. 42 855 469 aktier för första halvåret och 45 457 500 aktier för andra kvartalet (varav 600 000 icke-noterade A-aktier).

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

“CLS” och “Bolaget”: Clinical Laserthermia Systems AB.

Väsentliga händelser det andra kvartalet 2020

 • Den 3 april meddelar CLS att Bolaget har fått EU-godkännande för sin nya termometrimjukvara, ThermoGuide och samtidigt erhållit ett uppdaterat EC-certifikat för TRANBERG-systemet inklusive den nya mjukvaran. Certifikaten är giltiga till 2023 respektive 2022. 
 • Den 14 april meddelar CLS att Bolagets styrelseordförande Hans von Celsing, samt Bolagets VD och medgrundare, Lars-Erik Eriksson, har förvärvat vardera 100 000 icke noterade A-aktier i CLS.
 • Den 21 april meddelar CLS att Bolaget fått en ny order på engångsmaterial inom ramen för samarbetet med universitetssjukhuset i Magdeburg i Tyskland.
 • Den 23 april meddelar CLS att Bolaget erhållit ett nytt patent i USA för teknik och metod tillämpad i Bolagets unika laserapplikator av diffusertyp.
 • Den 22 maj meddelar CLS att Bolaget genomför in-vivo studier inom neuro och prostata med TRANBERG-systemet och ThermoGuide, samt uppdaterar tidplanen för 510(k)-ansökan i USA.
 • Den 5 juni meddelar Bolaget att CLS och Exact Imaging förnyat och kompletterat sitt samförståndsavtal avseende kommersiellt samarbete inom mikro-ultraljudsguidad fokal laserablation.
 • Den 11 juni håller CLS årsstämma. Kommuniké med en sammanfattning av fattade beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.clinicallaser.se).
 • Den 23 juni 2020 meddelar Bolaget att CLS har ingått ett leasingavtal avseende TRANBERG® Laser Unit samt erhållit en order på engångsmaterial för patientbehandling från Immunophotonics, Inc., inom ramen för det avtal om forskningssamarbete och den kliniska studie som Bolagen har sedan 2019. Det sammanlagda värdet av ordern och leasingavtalet beräknas uppgå till cirka 550 000 SEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 14 augusti meddelades att bolaget erhållit ett patent i Japan med titeln ”Temp feedback controlled cooled probe”
 • Den 24 augusti meddelades att CLS och Advanced Medical Systems inleder samarbete för att lansera TRANBERG® Thermal Therapy System och imILT® i regionen Asia-Pacific 

VD Lars-Erik Eriksson kommenterar

Andra kvartalet 2020 ligger nu bakom oss och jag anser att vi har kunnat hålla ett bra tempo i verksamheten under perioden trots de begränsningar som Corona-pandemin inneburit, och fortfarande innebär. Teamet har anpassat sig efter förutsättningarna och vi har kunnat komma vidare i flera av våra viktiga projekt och levererat en del goda nyheter. 

Periodens resultat påverkas främst av kostnader för regulatoriskt arbete så som kliniska studier och tester i USA för att få ett tillräckligt underlag för FDA-godkännande för TRANBERG-systemet, men också av kostnader för juridisk rådgivning i samband med det joint venture samarbete vi inlett med Advanced Medical Systems i Singapore och som offentliggjordes efter periodens slut. Halvårsresultatet påverkas oav kostnader för den kapitalanskaffning som bolaget genomförde i februari 2020. Periodens begränsade intäkter från försäljning förklaras i huvudsak av att pandemin gjort att många kliniker tillfälligt tvingats stänga eller omprioritera och att möten och resor fått skjutas på framtiden, detta gäller såväl Europa som USA. Övriga rörelseintäkter från förgående år avser bidraget från Horizon 2020. 

Även om fokus i den här rapporten är på andra kvartalet, vill jag ändå börja med att kommentera en händelse från augusti, nämligen vår etablering av Clinical Asia Pacific Pte. Ltd. i Singapore. Det nya bolaget är ett joint venture mellan CLS och Advanced Medical Systems, en exklusiv leverantör av medicintekniska produkter och tjänster i området Asia-Pacific. Syftet med samarbetet är att introducera TRANBERG-systemet och behandlingsprotokollet imILT® i regionen, en marknad i stark tillväxt. Singapore är ett av Asiens viktigaste nav för klinisk forskning och utveckling och därför väljer vi att etablera oss här för att med denna bas expandera vidare. Nästa steg att inleda de regulatoriska processer och marknadsförberedande arbete som behövs för att på bästa sätt presentera våra produkter till de innovativa kliniker och key opinion leaders, inom cancerbehandling, som finns i regionen. 

Vi inledde kvartalet med att erhålla ett viktigt EU-godkännande för vår nya mjukvara ThermoGuide samt ett förnyat EC-certifikat för TRANSBERG-systemet, vilket även inkluderar mjukvaran. Självklart är vi mycket glada över att ha dessa godkännanden för marknadsföring och försäljning på plats. EU-godkännandet innebär att vi nu kan erbjuda den europeiska marknaden ett komplett system för MR-ledda behandlingar. ThermoGuide möjliggör behandling med ökad precision, vilket innebär att läkaren kan följa behandlingen i realtid och därmed ge optimal termisk dos. Vi bedömer att det finns ett stort behov av denna teknik för att komplettera behandlingsmöjligheter vid indikationer såsom prostatacancer, hjärntumörer och epilepsi. Det är vår ambition att öka våra säljresurser och aktiviteter i Europa under året samt börja träffa potentiella kunder så snart det är möjligt. 

Branschen står inför en övergång från det medicintekniska regelverket MDD till det betydligt mer krävande regelverket Medical Device Regulation (MDR). Tidpunkten för övergången till MDR har flyttats fram ett år, till den 26 maj 2021, men CLS har tagit höjd för de förändringar som vi idag vet kommer att påverka oss och säkerställt att TRANBERG-systemet endast används på det sätt som kommer att accepteras enligt EUs regelverk och som bygger på kliniska data. Det betyder att vi fortsätter med FLA/LITT som tidigare, men anpassar vår minimalinvasiva behandlingsmetod imILT® till EUs nya krav genom att påbörja en registerstudie. En sådan studie passar mycket väl in i planen för vår kommande randomiserade studie. Samtliga kliniker som vill behandla patienter med imILT®-protokollet och TRANBERG®-systemet kommer att anslutas till registerstudien och rapportera in patientdata enligt ett studieprotokoll. Det som framförallt skiljer en registerstudie från en randomiserad klinisk studie är att det inte finns någon kontrollgrupp och att patienterna behandlas enligt lokala rutiner. Målet är framförallt att fånga biverkningar och få erfarenhet av systemets funktion i skarp användning.

EU-godkännandet betyder också att det är möjligt att lägga större fokus och resurser på ansökan till FDA för ett motsvarande godkännande, det vill säga det uppdaterade TRANBERG-systemet inklusive ThermoGuide, på den amerikanska marknaden. CLS har idag FDA-godkännande för TRANBERG®Thermal Therapy System i USA och vi har flera amerikanska sjukhus bland våra kunder. I dialogen med FDA har det framkommit att kraven på data från prekliniska studier är mer omfattande än förväntat och vi har därför påbörjat prekliniska studier inom områdena neuro och prostata. Studierna beräknas pågå under resterande del av 2020, varför vi även har uppdaterat tidsplanen för FDA-ansökan. Vi bedömer att inlämning kan ske under det första halvåret 2021, men då de prekliniska studierna kräver resor till och från USA, reserverar vi oss för att tidpunkten kan komma att påverkas av den pågående coronapandemin. Vi kommer att genomföra arbetet i så hög takt som förutsättningarna tillåter och fortsätter alltså marknadsföra och sälja våra nuvarande produkter medan vi arbetar med ansökan för Thermoguide. 

Under kvartalet har vi även fått en ny order på engångsmaterial inom ramen för vårt samarbete med det tyska universitetssjukhuset i Magdeburg. Sammanlagt har vi nu levererat engångsmaterial till sjukhuset till ett värde av cirka 220 000  kronorI en tid då sjukvården runt om i världen har fullt fokus på att hantera den pågående pandemin, är det förstås extra glädjande att universitetssjukhuset lägger en order och planerar för fortsatt behandling med våra produkter. Det är en positiv signal för framtiden och vidare samarbete. Universitetssjukhuset i Magdeburg utvärderar CLS TRANBERG®|Thermal Therapy System för behandling av små levermetastaser och primärtumörer i levern, där hittills tolv patienter har behandlats med MR-ledd laserinducerad interstitiell termoterapi (LITT). Behandlingen har fungerat bra och inga biverkningar kopplade till behandlingen har noterats. 

Vi kan glädjande konstatera att vi även har ingått ett leasingavtal avseende TRANBERG® Laser Unit och erhållit en order på engångsmaterial för patientbehandling från Immunophotonics, Inc. Ordern ligger inom ramen för vårt forskningssamarbete och den kliniska studie som vi har sedan 2019. Forskningssamarbetet innebär att Immunophotonics kommer att genomföra en Fas 1b/2a klinisk studie avseende cancerpatienter med solida tumörer, där CLS TRANBERG® Thermal Therapy System och imILT-metod kombineras med Immunophotonics egenutvecklade läkemedel, IP-001. De patienter som inkluderas i studien kommer först att behandlas med imILT och direkt därefter få IP-001 injicerat direkt i tumören.  Syftet är att utvärdera behandlingens säkerhet och hur väl patienten tolererar den injicerade dosen av IP-001. Som vi tidigare kommunicerat har det varit en administrativ utmaning att få till logistiken inför den kliniska studien som ska genomföras i Schweiz, men detta är nu löst på ett bra sätt och Immunophotonics har inlett patientrekrytering. Produkterna kommer att levereras till ett distributionscenter i Schweiz och därifrån levereras ut till klinik i takt med efterfrågan under studiens gång. Leasingavtalet för TRANBERG® Laser Unit innebär kvartalsvis fakturering och engångsmaterialet kommer att faktureras vid leverans till klinik. 

Patentportföljen har under perioden utökats med ett godkänt i USA och därefter ett patent i Japan – en marknad som vi ännu inte är aktiva på, men där vi ser att det ändå är viktigt att ha ett teknikskydd för att stänga möjligheter för konkurrenter att ta fram en kyld fiber för vårt imILT-protokoll. Det amerikanska patentet avser teknik och metod som används vid tillverkning av CLS unika laserapplikator av diffusertyp, som gör det möjligt att behandla större cancertumörer. Patentet är giltigt till 2036. Patentet i Japan har titeln ”Temp feedback controlled cooled probe” och motsvaras av patentet ”Apparatus and Method For Controlling Immunostimulating Laser Thermotherapy” som CLS fick godkänt i Europa 2019. Det japanska patentet, som är giltigt till 2034, skyddar teknik för en kyld fiber och togs fram innan CLS nuvarande icke-kylda teknik utvecklades.

Under andra kvartalet förnyade vi också det samförståndsavtal som vi har med kanadensiska bolaget Exact Imaging. Syftet med avtalet är att utvärdera hur våra produkter kan kombineras för att användas vid mikro-ultraljudstyrd fokuserad laserablation (FLA/LITT) för patienter med lokal prostatacancer. Båda parter kände ett behov av att sätta nytt fokus på samarbetet och genomföra kliniska tester i både USA och Europa för att samla in relevant data och därmed få underlag för ett möjligt gemensamt produkterbjudande för micro-ultraljudsstyrd laserablation i prostata. Ett spännande samarbete som vi vill ge ny näring.

Sammanfattningsvis har vi fortsatt det andra kvartalet minst lika intensivt som det första och jag ser med tillförsikt fram emot andra halvåret 2020 och att få återuppta vår marknadsföring och försäljning både i USA och inom EU. 

Lars-Erik Eriksson 

VD, Clinical Laserthermia Systems AB

CLS i korthet

Clinical Laserthermia Systems AB utvecklar och marknadsför TRANBERG®| Thermal Therapy System och tillhörande engångsmaterial. 

Laserenheten är en datorstyrd mobil enhet med pekskärm med användarvänligt gränssnitt som vägleder användaren steg för steg. Enheten styr automatiskt lasereffekt och behandlingstid, övervakar behandlingen, mäter temperatur och hanterar datalagring. 

Engångsprodukterna har utvecklats för att användas tillsammans med olika bildgivande enheter. Engångsmaterial omfattar: 

 • Icke-kylda laserapplikatorer för snabbare behandling 
  radialfiber: ljus skickas ut radiellt. Behandlar med lägre effekt och kan användas för mindre tumörer, alternativt kan flera behandlingar göras
  diffuserfiber: ljus skickas ut längs med fibern. Behandlar med högre effekt och kan användas till större tumörer
 • Introducer för applicering av fibern på optimalt sätt
 • Temperatursond som mäter temperatur och styr lasereffekt till en säker behandling. Minst en sond behövs för att övervaka temperaturen och styra lasereffekten
 • Vävnadssensorer samt andra indikationsspecifika tillbehör.

TRANBERG-systemet är designat för behandling med CLS egna behandlingsmetod imILT®, minimalinvasiv behandlingsmetod, för de flesta typer av solida cancertumörer samt för FLA/LITT för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. 

Immunostimulating Interstitial Laser Thermotherapy (imILT®)är utvecklad för att döda solida cancertumörer och samtidigt påverka immunförsvaret, vilket i sin tur har potential att generera en systemisk immunrespons mot eventuella metastaser i kroppen utanför det specifika behandlingsområdet

En optisk laserfiber förs in i tumören och uppvärmningen (46°C i 30 minuter) gör att tumören långsamt dör, oftast inom några dagar. Behandlingen syftar till att frigöra antigen (ämnen som aktiverar immunförsvaret) från den döende tumören. Dessa antigen stimulerar kroppens immunförsvar varpå immunförsvaret attackerar metastaser i kroppen, som spridit sig från primärtumören. Effekten kan uppstå på båda håll, det vill säga genom att behandla en metastas kan man få effekt även på primärtumören, ett alternativ då huvudtumören sitter placerad så att den ej kan behandlas. CLS fokuserar i första hand på att utvärdera behandling med imILT® för cancer i bukspottskörtel, hud och bröst, samt levermetastaser. Men även lunga, njure och prostata bedöms kunna behandlas med denna metod.

Syftet med fokuserad laserablation (FLA) / Laser Interstitial Thermal Therapy (LITT) är endast att eliminera tumören, vilket uppnås genom att använda högre temperatur under kortare tid under behandlingen jämfört med vid imILT®. Behandlingen utförs av en urolog, interventionell radiolog eller neurokirurg beroende på indikation (som genomför minimalt invasiva ingrepp med hjälp av radiologiska bildgivande metoder) och är en metod som idag används främst för behandling av tidig lokal prostatacancer (PCA), men som också används på andra ställen i kroppen, till exempel i hjärnan. 

Affärsmodell

CLS intäktsmodell bygger på försäljning av de engångsprodukter som används vid behandling. Intäkter för att täcka kostnaden för levererade laserbehandlingsenheter beräknas komma över tid via påslag på förbrukningsmaterial. Direkt fakturering av laserbehandlingsenheter förväntas utgöra en mindre andel av Bolagets försäljning. Sjukhuset kan leasa eller köpa laserbehandlingsenheten. CLS kan även välja att placera en laserenhet hos kunden och finansiera detta genom att göra att påslag på det engångsmaterial som används för behandling. Försäljning sker i Nordamerika genom CLS partner ClearPoint Neuro (tidigare MRI Interventions) samt i Europa genom CLS egen organisation i Sverige och Tyskland. CLS övergripande strategi för såväl Europa som USA är att genom utvalda Key Opinion Leaders, KOL, (opinionsledare med expertis inom ett särskilt medicinskt område), och med stöd av resultat från genomförda och pågående kliniska studier, etablera CLS innovativa produkter för behandling med bildledd laserablation. TRANBERG-systemet är idag godkänt för försäljning i Europa (CE) och USA (510(k)/FDA) inom de indikationer som certifikaten medger.

 

Planerade kliniska studier 

Registerstudie 

CLS kommer att starta en registerstudie, som första steget inför den större randomiserade studie som bolaget planerar. En registerstudie innebär att samtliga kliniker som är intresserade av att behandla patienter med imILT®-protokollet och TRANBERG® -systemet kommer att anslutas till studien och rapportera in patientdata enligt ett studieprotokoll. Det som framför allt skiljer en registerstudie från en randomiserad klinisk studie är att det inte finns någon kontrollgrupp och att patienterna behandlas enligt lokala rutiner. Studieprotokollet är därför mindre omfattande. Målet med en registerstudie är framförallt att fånga eventuella biverkningar och kartlägga systemets funktion i regelbunden användning. 

Randomiserad multicenterstudie 

Baserat på resultaten i de studier som genomförts, inom ramen för bolagets Horizon2020-projekt, har styrelsen beslutat att bolaget ska göra en större multicenterstudie, omfattande cirka 100 patienter, för att kartlägga effekten av imILT® som tillägg till den behandling som idag är standard för bukspottkörtelcancer i stadium IV. I denna studie kommer effekten av imILT® som tillägg till ordinarie behandling att jämföras med en kontrollgrupp, dvs patienter som behandlas enligt nuvarande rutiner och inte får imILT®-behandling. Målsättningen är att studien ska vara genomförd 2022/2023. Avsikten är att helt eller delvis finansiera studierna genom projektmedel, så som t ex EUs Horizon 2020, vilket kan komma att påverka tidplanen.

Målsättning 

CLS målsättning är att, på den globala marknaden för termisk vävnadsbehandling, etablera Bolagets egenutvecklade portfölj av laserbaserade produkter under varumärket TRANBERG®, en portfölj som består av medicinska laserenheter, mjukvaror och tillhörande engångsprodukter för:

 • lasertermoterapi, såsom CLS egenutvecklade imILT®-metod med potential till immunstimulerande effekt, för behandling av icke-metastaserad och metastaserad tumörsjukdom
 • fokuserad laserablation (FLA) av lokaliserad benign och malign tumörsjukdom

TRANBERG® för temperaturstyrd immunstimulerande lasertermoterapi vid malign tumörsjukdom 

I bolagets långsiktiga kommersiella målsättning ingår att sälja TRANBERG®-produkter för användning vid bildledd, temperaturstyrd imILT® för att, med hög precision och potentiellt immunstimulerande effekt behandla cancertumörer i sena sjukdomsskeden. De indikationer som CLS bedömer som möjliga för framtida behandling med imILT är tumörer i lunga, bröst, prostata, bukspottskörtel, lever, njure och hud. Marknad för CLS produkter inom dessa indikationer beräknas i USA och EU5 (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien), där CLS har marknadsgodkännande på sina produkter, sammantaget vara värd ca 1,7 miljarder EUR (cirka 17,8 miljarder SEK) per år enligt World Health Organisation/International Agency for Research on Cancer, 2019. Prissättningen av CLS produkter kommer att variera mellan applikationsområdena.

TRANBERG® för bildstyrd fokuserad laserablation av lokaliserad benign och malign tumörsjukdom 

I USA och EU5 marknadsför Bolaget TRANBERG®-systemet för behandling med FLA/LITT för lokal behandling av cancer och funktionell sjukdom för indikationerna prostatacancer, benign prostatahyperplasi, cancer i hjärnan samt läkemedelsresistent epilepsi. I bolagets kommersiella målsättning ingår att sälja TRANBERG® -produkter för användning vid bildledd ablation med hög precision för behandling av ovanstående patientgrupper, en marknad som i USA och EU5, enligt World Health Organisation/International Agency for Research on Cancer, 2019, tillsammans beräknas vara värd cirka 2,5 - 3 miljarder EUR årligen för CLS (cirka 26,1 – 31,4 miljarder SEK). Prissättningen av CLS produkter kommer även här att variera mellan applikationsområdena.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

CLS har sedan 2014 ett dotterbolag i USA (CLS Americas Inc.) och sedan 2017 ett dotterbolag i Tyskland (CLS GmbH). Bolaget har ej några aktieinnehav utöver de helägda dotterbolagen.

Utveckling av resultat och ställning

CLS har ännu endast mindre intäkter från försäljning. Bolagets kostnader består i första hand av kostnader för produktutveckling, marknadsföring och personal, samt kostnader kopplade till bolagets kliniska studier.

Finansiering

Bolaget genomförde i februari 2020 en företrädesemission samt en riktad emission innebärande att bolaget tillfördes sammantaget cirka cirka 54,7 MSEK efter avdrag för emissionskostnader och kostnader för garantiåtaganden. Bolaget har tidigare bedömt att likviden från företrädesemissionen skulle täcka bolagets rörelsekapitalbehov fram till och med tredje kvartalet 2021, och med till fullo utnyttjat det lånelöfte om 15 MSEK, som Bolaget erhållit i december 2019, täcka rörelsekapitalbehovet fram till och med första kvartalet 2022. Under andra kvartalet har CLS sett mindre intäkter från försäljning än förväntat, främst som en konsekvens av Corona-pandemin, samtidigt som kostnaderna kopplade till FDA-godkännande för det nya TRANBERG-systemet har ökat beroende på mer omfattande krav från FDA på kliniska data. 

Detta leder till att kapitalet kommer att räcka till och med Q2 2021 och vid användning av lånelöftet på 15 MSEK räcker kapitalet t o m Q4 2021.

Aktien 

B-aktien i CLS noterades på Nasdaq Stockholm First North den 21 mars 2017. Per den 30 juni 2020 uppgår antalet aktier i Bolaget till 45 457 500, varav 600 000 icke noterade A-aktier, och antalet röster till 51 457 500. Aktiekapitalet uppgår till cirka SEK 4 204 818,76. Antalet ägare av CLS B-aktie enligt Euroclear (med innehav större än 500 aktier) uppgick per den 30 juni 2020 till 2 769 stycken.

Incitamentsprogam 

Sammanfattning av CLS långsiktiga incitamentsprogram: 

CLS är beroende av ett antal nyckelpersoner för att nå planerad framgång. Styrelsen beslutade därför i juni 2015 att införa ett långsiktigt incitamentsprogram, bestående av ett bonusprogram och ett aktiesparprogram, för nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen vill även uppmuntra dessa personer till ett långsiktigt aktieägande i CLS. Bonusprogrammet baseras på överenskommen, individuell måluppfyllelse, vilken beslutas av styrelsen på förslag från VD. Styrelsen beslutar om VDs  bonusvillkor på förslag från Bolagets kompensationskommitté (styrelseordförande samt två styrelsemedlemmar). Bonusprogrammet är ett ensidigt åtagande från Bolaget och bestäms för ett räkenskapsår i taget. Bonusen får maximalt uppgå till 25 procent av den under räkenskapsåret uppburna lönen eller ersättningen. Detta gäller personer i ledande befattning. För övriga sker en individuell bedömning av ersättningsnivån. Utöver bonusen har den bonusberättigade nyckelpersonen även rätt att erhålla ytterligare bonus i form av ersättning för förvärv av ytterligare aktier i Bolaget på följande villkor:

 • De bonusaktier som den bonusberättigade har behållit i tre år berättigar till ytterligare aktier i Bolaget om den bonusberättigade fortfarande är anställd eller genom avtal knuten till Bolaget när treårsperioden har löpt ut. 
 • Aktiesparprogrammet berättigar den bonusberättigade till ersättning för förvärv av en aktie i Bolaget per två bonusaktier som den bonusberättigade anställde behållit i tre år. 
 • Ytterligare aktier enligt aktiesparprogrammet erhålls inom trettio (30) dagar efter utgången av det tredje räkenskapsåret efter intjänandeåret avseende bonusen.

Effekter av den pågående Corona-pandemin

Covid-19 och de åtgärder och restriktioner som genomförts för att begränsa smittan i olika länder under första halvåret, och som kommer att fortsätta i olika omfattning framöver, påverkar CLS framför allt avseende:
- Införsäljning till nya kunder och kontakter för planerade kliniska samarbeten som försvåras på grund av omprioriteringar i sjukvården, reserestriktioner samt inställda möten och konferenser.
- Leveranser av komponenter och färdiga produkter från leverantörer i Europa kan senareläggas.
- Planerade behandlingar ställs in eller skjuts upp på grund av omprioriteringar i sjukvården.

Vilka eventuella ytterligare effekter Covid-19 kan ha på bolaget är fortsatt svårbedömt. 

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

Finansiell kalender 

Delårsrapport 3, 2020                                                         2020-11-19

Delårsrapport 4, 2020                                                         2021-02-26

                                 

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 26 augusti 2020

Clinical Laserthermia Systems AB

Styrelsen

Denna information är sådan som Clinical Laserthermia Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020, kl. 08:50 CST


Clinical Laserthermia... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -