CLS
Clinical Laserthermia Systems AB (publ), publicerar delårsrapport januari - mars 2020 (Cision)

2020-05-28 08:30

Sammanfattning av delårsrapport (avser koncernen)

Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31)

Nettoomsättning uppgick till 250 KSEK (101). 

Projektbidrag uppgick till 0 KSEK (0).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -20 349 KSEK (-9 499 KSEK).

Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,51 SEK (-0,27).

Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0,51 SEK (-0,27).

Soliditeten uppgick per den 31 mars 2020 till 62 % (86).

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 40 253 438  

(varav 600 000 icke-noterade A-aktier).

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

“CLS” och “Bolaget”: Clinical Laserthermia Systems AB.

Väsentliga händelser det första kvartalet 2020

 • Den 2 januari meddelas att CLS beviljats ytterligare ett svenskt patent. Patentet har rubriken ”Surgical probe positioning device” och täcker ett mekaniskt hjälpmedel för att under en behandling med laserablation positionera CLS laserfiber. 
 • Den 15 januari kommuniceras att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019, beslutat att utöka den riktade emission som genomförs i samband med företrädesemissionen kommunicerad via pressmeddelande den 18 december 2019.
 • Den 17 januari offentliggörs CLS emissionsprospekt.
 • Den 7 februari meddelades utfallet av de emissioner som CLS genomfört. Företrädesemissionen omfattades till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Cirka 12 355 067 aktier tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarade cirka 142 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillförde bolaget cirka 50,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Därutöver tillförs CLS cirka 12 MSEK genom de riktade emissioner som genomfördes parallellt med företrädesemissionen. 
 • Den 18 mars meddelade CLS att Bolagets produkt TRANBERG®|Thermal Therapy System, för MR-ledd minimalinvasiv behandling av mjukvävnad, utvärderas för behandling av små levermetastaser av universitetssjukhuset i Magdeburg i Tyskland. Tolv patienter har hittills behandlats med MR-ledd laserinducerad interstitiell termoterapi (LITT). Behandlingen har fungerat bra och inga biverkningar kopplade till behandlingen har noterats. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 3 april kommuniceras att CLS fått EU-godkännande för sin nya termometrimjukvara, ThermoGuide och samtidigt erhållit ett uppdaterat EC-certifikat för TRANBERG-systemet inklusive den nya mjukvaran. Certifikaten är utfärdade enligt gällande Medical Device Directive (MDD) Annex ll samt ISO 13485:2016. Certifikaten är giltiga till 2023 respektive 2022. 
 • Den 14 april meddelande CLS att bolagets styrelseordförande Hans von Celsing, samt bolagets VD och medgrundare, Lars-Erik Eriksson, har förvärvat vardera 100 000 icke noterade A-aktier i CLS.
 • Den 21 april kommunicerades att CLS erhållit en ny order på engångsmaterial inom ramen för det tidigare kommunicerade samarbetet med universitetssjukhuset i Magdeburg i Tyskland. Sammanlagt har CLS nu levererat engångsmaterial till sjukhuset till ett fakturerat värde av ca 220 000 kronor.
 • Den 23 april meddelas att bolaget har fått ett nytt patent godkänt i USA. Patentet har rubriken ”Laterally Emitting Optical Waveguide and Method for Introducing Micromodifications into an Optical Waveguide” och avser teknik och metod som används vid tillverkning av CLS unika laserapplikator av diffusertyp. Tillverkningstekniken för fibern bygger bland annat på specifik mikrostrukturering som ger ljuset dess unika spridning. Patentet gäller till 2036. 
 • Den 22 maj kommunicerar bolaget en uppdaterad tidplan för den planerade ansökan till amerikanska FDA avseende TRANBERG Thermal Therapy System inklusive Thermoguide, för användning inom neuro- och prostatabehandling. För att tillgodose FDAs krav  kommer CLS att inleda prekliniska studier under innevarande kvartal. Studierna beräknas pågå året ut. CLS uppdaterar samtidigt tidplanen för när en ansökan för godkännande kan lämnas till FDA och bedömer att det kan ske under första halvåret 2021. Tidpunkten kan komma att påverkas av den pågående coronaepidemin
 

VD Lars-Erik Eriksson kommenterar

Det första kvartalet av verksamhetsåret 2020 ligger bakom oss och jag ska kort sammanfatta och kommentera de viktigaste händelserna. 

Periodens resultat påverkas av kostnader för den kapitalanskaffning vi genomfört under januari-februari, samt av konsultkostnader för att hantera regulatoriska frågor avseende övergången till ett nytt regelverk för medicintekniska produkter inom EU – från MDD till MDR. Bolaget har också haft kostnader för teknisk utveckling av Thermoguide samt konsultkostnader för ansökningsprocessen för godkännande av TRANBERG-systemet inklusive Thermoguide i USA. Resultatet för första kvartalet påverkas också av att CLS påbörjat avskrivning på balanserade utgifter kopplade till teknisk utveckling.

Inledningen av kvartalet handlade mycket om att genomföra den kapitalanskaffning som nu gör att vi har en god finansiell situation. Tidigt i februari avslutades de emissioner som tillförde bolaget sammanlagt drygt 62 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen övertecknades kraftigt och det är mycket glädjande att se det intresse som finns för CLS. Strax efter att vi genomfört emissionerna slog coronapandemin till med full kraft och sannolikt kommer inget företag att gå opåverkat ur den kris som världen just nu befinner sig i. Jag bedömer att CLS hittills klarat sig ganska bra. Dock ser vi att tidplanerna för projekt och införsäljning till nya kunder, vilket kräver resor inom Europa eller till och från USA, kommer att påverkas. Om det blir några långsiktiga effekter av detta är i dagsläget svårt att säga. Dialogen med befintliga kunder har vi upprätthållit under perioden – och vårt nya samarbete med universitetssjukhuset i Magdeburg visar att att det är möjligt att skapa affärer även i de tuffaste tider. Vi gör vårt absolut bästa för att hålla tempot uppe och jag ser att vi delar den inställningen med våra samarbetspartners. 

Utöver finansieringen har fokus under första kvartalet legat mycket på regulatoriska frågor. Resultatet av detta visade sig efter periodens slut då vi glädjande kunde konstatera att vi erhållit EU-godkännande för den nya termometrimjukvaran Thermoguide och samtidigt erhållit ett uppdaterat EC-certifikat för TRANBERG-systemet, inklusive den nya mjukvaran. Certifikaten är utfärdade enligt gällande Medical Device Directive (MDD) Annex ll samt ISO 13485:2016. Certifikaten är giltiga till 2023 respektive 2022. Det var oerhört viktigt för oss att få dessa godkännanden på plats innan övergången till det nya EU-regelverket Medical Device Regulation (MDR). Nu har vi tid på oss att förbereda oss för denna övergång på ett bra sätt. 

I Europa har vi således godkännanden på plats och kan sätta igång med marknadsföringen av det nya uppdaterade systemet. För motsvarande godkännande för TRANBERG Thermal Therapy System inklusive Thermoguide, för användning inom neuro- och prostatabehandling, i USA, har vi i maj reviderat tidplanen och siktar på att lämna in ansökan till FDA under första halvåret 2021. Under första kvartalet i år har vi fått ny kunskap om FDAs krav på produkter inom framför allt neuro. För att tillgodose dessa krav kommer  CLS att inleda prekliniska in-vivo-studier inom neuro och prostata under andra kvartalet. Studierna beräknas pågå året ut. Målsättningen är att vi efter sammanställning och analys ska kunna presentera den information som FDA efterfrågar för att ta emot vår ansökan om godkännande enligt 510(k).

CLS har idag FDA-godkännande för TRANBERG®Thermal Therapy System i USA och vi har flera amerikanska sjukhus bland våra kunder. Vi kommer att fortsätter marknadsföra och sälja våra nuvarande produkter medan vi arbetar med ansökan för den nya mjukvaran Thermoguide. I Europa har vi det kompletta systemet, inklusive Thermoguide, godkänt. Vi har redan ökat våra säljresurser i Europa och avser fortsätta marknadsföringen av TRANBERG-systemet och träffa potentiella kunder på den europeiska marknaden under den kommande perioden så snart det blir möjligt att resa igen. 

I mars kunde vi berätta att universitetssjukhuset i Magdeburg, i Tyskland, utvärderar TRANBERG®-systemet för behandling av små levermetastaser. Tolv patienter har hittills behandlats med MR-ledd laserinducerad interstitiell termoterapi (LITT). Behandlingen har fungerat bra och inga biverkningar kopplade till behandlingen har noterats. Målet med samarbetet är att utvärdera och vidareutveckla MR-ledd laserablation med CLS produkter. Universitetssjukhuset i Magdeburg har omfattande aktiviteter och bred erfarenheter inom bildledd minimalinvasiv behandling av tumörsjukdomar och jag är mycket glad över vårt samarbete. Efter periodens slut kunde vi också meddela att sjukhuset hade lagt ytterligare en beställning på engångsmaterial för patientbehandling och vi planerar för fortsatt samarbete. 

Under perioden har vi också fortsatt att driva våra kliniska samarbeten med Immunophotonics och Toronto General Hospital vidare. Tidplanen för Immunophotonics studie är oförändrad, det vill säga förväntad studiestart ligger efter halvårsskiftet. När det gäller Toronto General Hospital är som vi tidigare meddelat målsättningen att utöka studien, avseende FLA-behandling av prostatacancer, till att omfatta ytterligare 30 patienter och vi har tillsammans med sjukhuset jobbat med att få formalia och godkännanden för detta på plats.  

För att säkra våra regulativa godkännanden framåt vill vi, som vi tidigare kommunicerat, ha ytterligare kliniska data, som visar på säkerhet och effekt för produkt och behandling. CLS kommer därför att genomföra en så kallad registerstudie samt en randomiserad multicenterstudie. En registerstudie innebär att samtliga kliniker som är intresserade av att behandla patienter med imILT®-protokollet och TRANBERG®-systemet kommer att anslutas till studien och rapportera in patientdata enligt ett studieprotokoll. Målet med en registerstudie är framförallt att fånga eventuella biverkningar och kartlägga systemets funktion i regelbunden användning. Registerstudien kan sägas utgöra första steget i den större multicenterstudie som CLS beslutat genomföra för att kartlägga effekten av imILT® som tillägg till den behandling som idag är standard för bukspottkörtelcancer i stadium IV. Avsikten är att helt eller delvis finansiera studierna genom projektmedel, så som t ex EUs Horizon 2020. 

Under och efter perioden har CLS fått två nya patent beviljande. Ett i Sverige och ett i USA. Patentet i Sverige, ”Surgical probe positioning device”, täcker ett mekaniskt hjälpmedel för att under en behandling med laserablation positionera CLS laserfiber. Teknik möjliggör en ökad precision vid behandling, samt kompletterar vår befintliga uppsättning av behandlingsinstrument. Det amerikanska patentet har rubriken ”Laterally Emitting Optical Waveguide and Method for Introducing Micromodifications into an Optical Waveguide” och avser teknik och metod som används vid tillverkning av CLS unika laserapplikator av diffusertyp. Tillverkningstekniken för fibern bygger bland annat på specifik mikrostrukturering som ger ljuset dess unika spridning. Patentet gäller till 2036. En bra utökning av vår starka patentportfölj.

Årets årsstämma kommer med hänsyn till coronapandemin att hållas så kort som möjligt, utan VD-presentation eller förtäring och i övrigt helt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I kallelsen framgår hur ni som är aktieägare i CLS på bästa sätt kan delta i stämman utan att närvara fysiskt. Det dokument som behövs hittar ni på vår hemsida under IR/årsstämma2020. Under våren planerar vi att regelbundet kommentera utvecklingen genom BioStocks och RedEyes videointervjuer. RedEye uppdaterar också den uppdragsanalys de gör av CLS i samband med varje kvartalsrapport och ger sin syn på bolagets utveckling och värdering.  

Det har varit ett intensivt första kvartal och jag tänker mig att kommande kvartal ska bli minst lika intensiva, med oförändrad målsättning – en långsiktigt positiv utveckling för CLS.

Lars-Erik Eriksson 

VD, Clinical Laserthermia Systems AB

CLS i korthet

Clinical Laserthermia Systems AB utvecklar och marknadsför TRANBERG®| Thermal Therapy System och tillhörande engångsmaterial. 

Laserenheten är en datorstyrd mobil enhet med pekskärm med användarvänligt gränssnitt som vägleder användaren steg för steg. Enheten styr automatiskt lasereffekt och behandlingstid, övervakar behandlingen, mäter temperatur och hanterar datalagring. 

Engångsprodukterna har utvecklats för att användas tillsammans med olika bildgivande enheter. Engångsmaterial omfattar: 

 • Icke-kylda laserapplikatorer för snabbare behandling 
  - radialfiber: ljus skickas ut radiellt. Behandlar med lägre effekt och kan användas för mindre tumörer, alternativt kan flera behandlingar göras
  - diffuserfiber: ljus skickas ut längs med fibern. Behandlar med högre effekt och kan användas till större tumörer

 • Introducer för applicering av fibern på optimalt sätt
 • Temperatursond som mäter temperatur och styr lasereffekt till en säker behandling. Minst en sond behövs för att övervaka temperaturen och styra lasereffekten
 • Vävnadssensorer samt andra indikationsspecifika tillbehör.

TRANBERG-systemet är designat för behandling med CLS egna behandlingsmetod imILT®, minimalinvasiv behandlingsmetod, för de flesta typer av solida cancertumörer samt för FLA/LITT för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. 

Immunostimulating Interstitial Laser Thermotherapy (imILT®)är utvecklad för att döda solida cancertumörer och samtidigt påverka immunförsvaret, vilket i sin tur har potential att generera en systemisk immunrespons mot eventuella metastaser i kroppen utanför det specifika behandlingsområdet

En optisk laserfiber förs in i tumören och uppvärmningen (46°C i 30 minuter) gör att tumören långsamt dör, oftast inom några dagar. Behandlingen syftar till att frigöra antigen (ämnen som aktiverar immunförsvaret) från den döende tumören. Dessa antigen stimulerar kroppens immunförsvar varpå immunförsvaret attackerar metastaser i kroppen, som spridit sig från primärtumören. Effekten kan uppstå på båda håll, det vill säga genom att behandla en metastas kan man få effekt även på primärtumören, ett alternativ då huvudtumören sitter placerad så att den ej kan behandlas. CLS fokuserar i första hand på att utvärdera behandling med imILT® för cancer i bukspottskörtel, hud och bröst, samt levermetastaser. Men även lunga, njure och prostata bedöms kunna behandlas med denna metod.

Syftet med fokuserad laserablation (FLA) / Laser Interstitial Thermal Therapy (LITT) är endast att eliminera tumören, vilket uppnås genom att använda högre temperatur under kortare tid under behandlingen jämfört med vid imILT®. Behandlingen utförs av en urolog, interventionell radiolog eller neurokirurg beroende på indikation (som genomför minimalt invasiva ingrepp med hjälp av radiologiska bildgivande metoder) och är en metod som idag används främst för behandling av tidig lokal prostatacancer (PCA), men som också används på andra ställen i kroppen, till exempel i hjärnan. 

Affärsmodell

CLS intäktsmodell bygger på försäljning av de engångsprodukter som används vid behandling. Intäkter för att täcka kostnaden för levererade laserbehandlingsenheter beräknas komma över tid via påslag på förbrukningsmaterial. Direkt fakturering av laserbehandlingsenheter förväntas utgöra en mindre andel av Bolagets försäljning. Sjukhuset kan leasa eller köpa laserbehandlingsenheten. CLS kan även välja att placera en laserenhet hos kunden och finansiera detta genom att göra att påslag på det engångsmaterial som används för behandling. Försäljning sker i Nordamerika genom CLS partner ClearPoint Neuro (tidigare MRI Interventions) samt i Europa genom CLS egen organisation i Sverige och Tyskland. CLS övergripande strategi för såväl Europa som USA är att genom utvalda Key Opinion Leaders, KOL, (opinionsledare med expertis inom ett särskilt medicinskt område), och med stöd av resultat från genomförda och pågående kliniska studier, etablera CLS innovativa produkter för behandling med bildledd laserablation.

TRANBERG-systemet är idag godkänt för försäljning i Europa (CE) och USA (510(k)/FDA) inom de indikationer som certifikaten medger.

Planerade kliniska studier 

Registerstudie 
CLS kommer att starta en registerstudie, som första steget inför den större randomiserade studie som bolaget planerar. En registerstudie innebär att samtliga kliniker som är intresserade av att behandla patienter med imILT®-protokollet och TRANBERG® -systemet kommer att anslutas till studien och rapportera in patientdata enligt ett studieprotokoll. Det som framför allt skiljer en registerstudie från en randomiserad klinisk studie är att det inte finns någon kontrollgrupp och att patienterna behandlas enligt lokala rutiner. Studieprotokollet är därför mindre omfattande. Målet med en registerstudie är framförallt att fånga eventuella biverkningar och kartlägga systemets funktion i regelbunden användning. 

Randomiserad multicenterstudie
Baserat på resultaten i de studier som genomförts, inom ramen för bolagets Horizon2020-projekt, har styrelsen beslutat att bolaget ska göra en större multicenterstudie, omfattande cirka 100 patienter, för att kartlägga effekten av imILT® som tillägg till den behandling som idag är standard för bukspottkörtelcancer i stadium IV. I denna studie kommer effekten av imILT® som tillägg till ordinarie behandling att jämföras med en kontrollgrupp, dvs patienter som behandlas enligt nuvarande rutiner och inte får imILT®-behandling. Målsättningen är att studien ska vara genomförd 2022/2023. Avsikten är att helt eller delvis finansiera studierna genom projektmedel, så som t ex EUs Horizon 2020, vilket kan komma att påverka tidplanen.  

Målsättning 

CLS målsättning är att, på den globala marknaden för termisk vävnadsbehandling, etablera Bolagets egenutvecklade portfölj av laserbaserade produkter under varumärket TRANBERG®, en portfölj som består av medicinska laserenheter, mjukvaror och tillhörande engångsprodukter för: 

 • lasertermoterapi, såsom CLS egenutvecklade imILT®-metod med potential till immunstimulerande effekt, för behandling av icke-metastaserad och metastaserad tumörsjukdom 

 • fokuserad laserablation (FLA) av lokaliserad benign och malign tumörsjukdom 

TRANBERG® för temperaturstyrd immunstimulerande lasertermoterapi vid malign tumörsjukdom 

I bolagets långsiktiga kommersiella målsättning ingår att sälja TRANBERG®-produkter för användning vid bildledd, tempera- turstyrd imILT® för att, med hög precision och potentiellt immunstimulerande effekt behandla cancertumörer i sena sjukdomsskeden. De indikationer som CLS bedömer som möjliga för framtida behandling med imILT är tumörer i lunga, bröst, prostata, bukspottskörtel, lever, njure och hud. Marknad för CLS produkter inom dessa indikationer beräknas i USA och EU5 (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien), där CLS har marknadsgodkännande på sina produkter, sammantaget vara värd ca 1,7 miljarder EUR (cirka 17,8 miljarder SEK) per år enligt World Health Organisation/International Agency for Research on Cancer, 2019. Prissättningen av CLS produkter kommer att variera mellan applikationsområdena.

TRANBERG® för bildstyrd fokuserad laserablation av lokaliserad benign och malign tumörsjukdom

I USA och EU5 marknadsför Bolaget TRANBERG®-systemet för behandling med FLA/LITT för lokal behandling av cancer och funktionell sjukdom för indikationerna prostatacancer, benign prostatahyperplasi, cancer hjärnan samt läkemedelsresistent epilepsi. I bolagets kommersiella målsättning ingår att sälja TRANBERG®-produkter för användning vid bildledd ablation med hög precision för behandling av ovanstående patientgrupper, en marknad som i USA och EU5, enligt World Health Organisation/International Agency for Research on Cancer, 2019,  tillsammans beräknas vara värd cirka 2,5 - 3 miljarder EUR årligen för CLS (cirka 26,1 – 31,4 miljarder SEK). Prissättningen av CLS produkter kommer även här att variera mellan applikationsområdena

Bolagsstruktur och aktieinnehav

CLS har sedan 2014 ett dotterbolag i USA (CLS Americas Inc.) och sedan 2017 ett dotterbolag i Tyskland (CLS GmbH). Bolaget har ej några aktieinnehav utöver de helägda dotterbolagen.

Utveckling av resultat och ställning

CLS har ännu endast mindre intäkter från försäljning. Bolagets kostnader består i första hand av kostnader för produktutveckling, marknadsföring och personal, samt kostnader kopplade till bolagets kliniska studier.

Finansiering

Bolaget genomförde efter periodens slut en företrädesemission samt en riktad emission innebärande att bolaget tillförs sammantaget cirka 50,3 MSEK, före emissionskostnader, genom företrädesemissionen, samt 12 MSEK genom den riktade emissionen. Genom företrädesemissionen och den riktade nyemissionen tillförs Bolaget cirka 54,7 MSEK efter avdrag för emissionskostnader och kostnader för garantiåtaganden om sammanlagt cirka 7,75 MSEK och styrelsen bedömer att likviden från företrädesemissionen är tillräcklig för att täcka bolagets rörelsekapitalbehov fram till och med tredje kvartalet 2021. För det fall CLS väljer att till fullo utnyttja det lånelöfte om 15 MSEK, som Bolaget erhållit i december 2019, bedöms dessa finansieringslösningar täcka rörelsekapitalbehovet fram till och med första kvartalet 2022.

Aktien 
B-aktien i CLS noterades på Nasdaq Stockholm First North den 21 mars 2017. Efter den företrädesemission samt en riktad emission som genomförts under perioden uppgår antalet aktier i bolaget till 45 457 500, varav 600 000 icke noterade A-aktier, och antalet röster till 51 457 500. Aktiekapitalet uppgår till cirka SEK 4 204 818,76.

Det genomsnittligt antalet aktier under första kvartalet 2020 uppgick till 40 253 438 stycken. 
Antalet ägare av CLS B-aktie uppgick per den 31 mars 2020 till 3 854 stycken.

Incitamentsprogam 

Sammanfattning av CLS långsiktiga incitamentsprogram:
CLS är beroende av ett antal nyckelpersoner för att nå planerad framgång. Styrelsen beslutade därför i juni 2015 att införa ett långsiktigt incitamentsprogram, bestående av ett bonusprogram och ett aktiesparprogram, för nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen vill även uppmuntra dessa personer till ett långsiktigt aktieägande i CLS. Bonusprogrammet baseras på överenskommen, individuell måluppfyllelse, vilken beslutas av styrelsen på förslag från VD.  Styrelsen beslutar om VDs bonusvillkor på förslag från Bolagets kompensationskommitté (styrelseordförande samt två styrelsemedlemmar). Bonusprogrammet är ett ensidigt åtagande från Bolaget och bestäms för ett räkenskapsår i taget. Bonusen får maximalt uppgå till 25 procent av den under räkenskapsåret uppburna lönen eller ersättningen. Detta gäller personer i ledande befattning. För övriga sker en individuell bedömning av ersättningsnivån. Utöver bonusen har den bonusberättigade nyckelpersonen även rätt att erhålla ytterligare bonus i form av ersättning för förvärv av ytterligare aktier i Bolaget på följande villkor:

- De bonusaktier som den bonusberättigade har behållit i tre år berättigar till ytterligare aktier i Bolaget om den bonusberättigade fortfarande är anställd eller genom avtal knuten till Bolaget när treårsperioden har löpt ut. 

- Aktiesparprogrammet berättigar den bonusberättigade till ersättning för förvärv av en aktie i Bolaget per två bonusaktier som den bonusberättigade anställde behållit i tre år.

- Ytterligare aktier enligt aktiesparprogrammet erhålls inom trettio (30) dagar efter utgången av det tredje räkenskapsåret efter intjänandeåret avseende bonusen.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

Finansiell kalender 

Årsstämma, 2020                                                               2020-06-11

Halvårsrapport, 2020                                                          2020-08-26

Delårsrapport 3, 2020                                                         2020-11-19

Delårsrapport 4, 2020                                                         2021-02-26

                                 

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 28 maj 2020

Clinical Laserthermia Systems AB

Styrelsen


Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020, kl 08:30 CET.

Kontaktinformation:
Lars-Erik Eriksson, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00
 E-mail: lee@clinicallaser.se


Clinical Laserthermia... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -