Strategic Investments
Meddelelse nr. 06/2020: Indkaldelse til ordinær generalforsamling (GlobeNewswire)

2020-03-25 09:34

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag d. 16. april 2020 kl. 17.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Idet Coronavirus-situationen fortsætter med at udvikle sig, overvåger vi udviklingen nøje, herunder anbefalinger fra relevante sundhedsmyndigheder vedrørende store sammenkomster.

Forudsat et forsamlingsforbud ikke umuliggør dette og en generalforsamling kan gennemføres på forsvarlig vis har bestyrelsen besluttet at afholde ordinær general­forsamling som oprindeligt planlagt. Såfremt den efterfølgende udvikling umuliggør dette vil bestyrelsen søge at afholde generalforsamlingen elektronisk. Såfremt dette bliver nødvendigt vil yderligere information herom tilgå aktionærerne.

Bestyrelsen henleder samtidig opmærksomheden på muligheden for at indsende brevstemme eller afgive afkrydsningsfuldmagt eller general fuldmagt til bestyrelsen i stedet for at deltage i generalforsamlingen. Blanketter til dette brug findes på vores hjemmeside ligesom det er muligt at afgive brevstemme eller fuldmagt via aktionær­portalen på hjemmesiden.

Bestyrelsen har udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, som dirigent.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

  1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt godkendelse af årsrapporten.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
    1. Basishonoraret for menige medlemmer foreslås for 2020 fastsat til DKK 125.000 pr. medlem (for 2019 var honoraret DKK 100.000 pr. medlem). Formanden for bestyrelsen foreslås uændret honoreret med det dobbelte af basishonoraret.

Ad punkt 5:

De nuværende bestyrelsesmedlemmer, Lars Stoltze, Peter Ott og Katja Nowak Nielsen indstilles til genvalg.

Ad punkt 6:

Bestyrelsen indstiller genvalg af KPMG P/S.

Ad punkt 7a:

Basishonoraret for menige medlemmer foreslås for 2020 fastholdt på DKK 100.000 pr. medlem. Formanden for bestyrelsen foreslås honoreret med det dobbelte af basishonoraret henset til den forøgede arbejdsbyrde formandshvervet indebærer.

Aktiekapital, stemmer m.v.
Aktiekapitalens størrelse er DKK 174.000.000,00 fordelt på 348.000.000 stk. aktier á DKK 0,50. Hvert aktiebeløb på DKK 0,50 giver én stemme.

Ejerbogsfører er ComputerShare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.

Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, 6950 Ringkøbing, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Registreringsdato, adgangskort, stemmeret og fuldmagt
En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er således d. 9. april 2020 kl. 23.59.

Aktionærerne kan afgive brevstemme og fuldmagt. Brevstemme og fuldmagt kan afgives elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk eller ved udfyldelse og indsendelse af fuldmagts-/brevstemmeblanket. Blanketten er tilgængelig på hjemmesiden. Blanketten skal være selskabet i hænde senest d. 14. april 2020 kl. 9.00 ved returnering til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.

Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, med oplysning om navn, adresse og VP-nr. samt ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk. Adgangskort bliver udleveret ved indgangen til generalfor­samlingen.

Bestilling af adgangskort og eventuelle fuldmagter skal være modtaget senest d. 14. april 2020 kl. 9.00. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret.


Dagsorden m.v.

Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og offentliggøres herefter i Erhvervsstyrelsens it-informationssystem, på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk samt afsendes til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetningen samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.strategicinvestments.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Strategic Investments A/S

Attachment


Strategic Investments - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -