På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Finepart
Finepart Sweden AB genomför en säkerställd företrädesemission om 13,6 MSEK, kallar till extra bolagsstämma och tidigarelägger bokslutskommuniké (Cision)

2020-01-21 15:46
Styrelsen i Finepart Sweden AB (”Finepart” eller ”Bolaget”) kallar till extra bolagstämma och föreslår stämman att besluta om en företrädesemission om 13,6 MSEK, samt en övertilldelningsoption om 3,0 MSEK.  Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. Med anledning av företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget sin bokslutskommuniké för 2019, från den 28 februari 2020 till den 20 februari 2020. Sammanfattning · Finepart (https://www.aktiespararna.se/popin/960598)s styrelse föreslår en företrädesemission på upp till 13,6 MSEK. Skulle företrädesemissionen bli övertecknad vill styrelsen kunna emittera ytterligare aktier motsvarande ett värde upp till 3,0 MSEK genom en så kallad övertilldelningsoption. Företrädesemissionen exklusive övertilldelningsoptionen omfattar upp till 6 461 104 aktier till kursen 2,10 kronor per aktie. · Villkoren i företrädesemissionen innebär att två (2) nya aktier emitteras för varje tre (3) befintliga. · Företrädesemissionen, övertilldelningsoptionen och bemyndigandet förutsätter beslut vid extra bolagsstämma den 20 februari 2020. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. · Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och ett antal investerare. · Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 27 februari 2020. · Teckningsperioden i företrädesemissionen pågår mellan den 28 februari och 13 mars 2020. · Emissionslikviden från företrädesemissionen kommer i huvudsak att användas till att utveckla den kommersiella organisationen samt för marknadsföring av bolagets produkter i större utsträckning. Bolagets försäljnings- och marknadsorganisation skall förstärkas ytterligare och bolaget avser öka sin marknadsnärvaro genom egen försäljning samt ett successivt utvidgat internationellt distributörsnätverk. Därtill tillkommer finansiering av ytterligare en maskin för uppdragsskärning samt förstärkning av rörelsekapitalet. Kommentar från VD ”Det är för att finansiera vår ambitiösa och kundinriktade satsning som vi nu ämnar genomföra en företrädesemission. Vi befinner oss i början på en fantastiskt spännande resa och denna emission möjliggör att i snabb takt ta vårt erbjudande till nästa nivå. Jag ser fram emot att få leda bolaget vidare i detta intressanta skede" Lars Darvall, VD Finepart Sweden AB Bakgrund och motiv Fineparts produkter syftar till att bistå tillverkningsindustrin med maskiner för tillverkning av komponenter med mycket hög precision i en bred varieté av material. Denna typ av tillverkning efterfrågas i allt högre grad i takt med högre precisionskrav i synnerhet inom verkstads-, medicinteknik-, elektronik- samt flyg- och rymdindustrin. Den innovativa teknologin som bolaget har utvecklat baseras på mikrovattenskärning, vilket är en metod där små sandkorn tillsätts till vattenstrålar med mycket högt vattentryck, och därigenom skapar tunna skärande vattenstrålar. Finepart har med hjälp av teknologin utvecklat verktygsmaskinen Finecut, som har förmågan att uppnå en noggrannhet cirka tio gånger bättre jämfört med traditionell vattenskärning. Mikrovattenskärningsteknikens innovativa egenskaper möjliggör även flexiblare bearbetning av fler materialtyper. Finepart har de senaste åren etablerat sig på marknaden som en av de mest framstående aktörerna med lösningar för att utföra komplexa skärningsarbeten i en stor mängd material. Bolaget har framgångsrikt byggt kundrelationer med stora aktörer inom flertal branscher. Exempel på storföretag som använder sig av Fineparts teknik är SKF, Hublot och Google. För närvarande förs förhandlingar med flera potentiella kunder. Den globala marknaden för vattenskärning väntas växa framöver och uppnå ett värde om 4 miljarder USD 2025. Därutöver räknar bolaget med att mikrovattenskärning, genom dess konkurrenskraftiga egenskaper, kan komma att helt eller delvis ersätta liknande skärningstekniker framgent. Finepart räknar därmed med fortsatt kraftig tillväxt i såväl efterfrågan som omsättning.   Bolaget är nu redo för nästa steg och kommer att utveckla den kommersiella organisationen för att marknadsföra bolagets produkter i större utsträckning. Bolagets försäljnings- och marknadsorganisation skall förstärkas och bolaget avser öka sin marknadsnärvaro genom egen försäljning samt ett utvidgat internationellt distributörsnätverk. Dessutom avser Bolaget att investera i ytterligare en Finecutmaskin för att möta kundernas ökade efterfrågan på uppdragsskärningar.  Bolaget genomför nu en säkerställd företrädesemission för att finansiera detta. Villkor för företrädesemissionen Företrädesemissionen innebär att högst 6 461 104 st aktier emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Detta innebär att högst 6 461 104 nya aktier kan komma att ges ut. Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs Bolaget 13,6 MSEK, före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till 2,7 MSEK. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid 3 befintliga aktier ger rätt att teckna 2 aktier. Teckningskursen per aktie är 2,10 SEK. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet. Avstämningsdagen för rätt att delta i företrädesemissionen ska vara den 27 februari 2020 och teckningsperioden löper under perioden 28 februari till 13 mars 2020. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden 28 februari till 11 mars 2020.  Styrelsens förslag till beslut om företrädesemissionen föreläggs extra bolagsstämma den 20 februari 2020 för beslut. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande idag. Ett memorandum avseende företrädesemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden Företrädesemissionen är helt säkerställd av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och externa investerare samt emissionsgarantier. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 13 procent av företrädesemissionen. Vidare har ett garantikonsortium åtagit sig att, teckna aktier i sådan omfattning att företrädesemissionen är garanterad upp till 13,6 MSEK. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till 100 procent. Preliminär tidplan  20 februari                    Bolagsstämma 24 februari                    Beräknad dag för offentliggörande av memorandum 24 februari                    Sista handelsdag i aktierna med rätt att delta i företrädesemissionen 25 februari                    Första handelsdag i aktierna utan rätt att delta i företrädesemissionen 27 februari                    Avstämningsdag 28 februari – 13 mars   Teckningsperiod Extra bolagsstämma Aktieägarna i Finepart kallas till extra bolagsstämma den 20 februari 2020. Fullständig kallelse offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. Rådgivare Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Finepart i samband med företrädesemissionen. Denna information är sådan som Finepart Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-01-21 kl. 15.30.

Finepart - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -