Tobii AB
Kommuniké från årsstämma i Tobii AB (publ) den 11 maj 2016 (Cision)

2016-05-11 20:00
Stockholm, 11 maj 2016 – Vid årsstämma i Tobii AB (publ) den 11 maj 2016 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.tobii.com.
Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman i Tobii AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2015. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju ledamöter utan suppleanter. Kent Sander, John Elvesjö, Nils Bernhard, Åsa Hedin och Martin Gren omvaldes som styrelseledamöter. Heli Arantola och Jan Wäreby nyvaldes som styrelseledamöter. Kent Sander omvaldes som styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor med Magnus Brändström som huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 1.725.500 kronor att fördelas med 395.000 kronor till styrelsens ordförande samt 185.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvode för kommittéarbete ska utgå med sammanlagt högst 220.500 kronor, fördelat på 141.500 kronor avseende revisionsutskottet (varav 47.000 kronor till utskottets ordförande och 31.500 kronor vardera till övriga tre ledamöter) och 79.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 37.000 kronor till utskottets ordförande och 21.000 kronor vardera till övriga två ledamöter). Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt löpande räkning. Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Årsstämman beslutade i enlighet med föreslagna principer för utseende av valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, innebärande att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot betalning genom kvittning eller med apportegendom besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företags- eller produktförvärv. Beslut om incitamentsprogram 2016 och emission av teckningsoptioner Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Tobii-koncernen. Incitamentsprogrammet omfattar två serier. Serie 1 utgörs av teckningsoptioner som ska överlåtas till anställda och teckningsoptionerna har en intjänandeperiod om 3,5 år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för teckning av aktier under en period om sex månader. Serie 2 utgörs av personaloptioner som intjänas linjärt under en fyraårsperiod varefter innehavaren har rätt att utnyttja personaloptionerna för teckning av aktier under en period om sex år. Beslutet innefattade även beslut om emission av högst 870.000 teckningsoptioner, varav högst 730.000 teckningsoptioner kan emitteras i Serie 1 och högst 140.000 teckningsoptioner kan emitteras i Serie 2. Tobii offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2016, kl. 20.00.

Tobii - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -