På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Elekta
Bokslutskommuniké maj – april 2014/15 (Cision)

2015-06-02 07:30
· Resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2014/15 var väsentligt under förväntningarna. Ett omfattande åtgärdsprogramprogram har initierats med målet att återvända till tillväxt, förbättra lönsamheten, minska kostnaderna och fortsätta att fokusera på kassaflödet. · Orderingången minskade med 3 procent till 11 907 Mkr (12 253), motsvarande en minskning om 13 procent beräknat på oförändrade valutakurser. Vilket främst är ett resultat av svag utveckling i USA. · Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 10 839 Mkr (10 694), motsvarande en minskning om 8 procent beräknat på oförändrade valutakurser. · EBITA uppgick till 1 306 Mkr (2 183) före poster av engångskaraktär, samt 1 472 Mkr justerat för realiserade och befarade kundförluster om 166 Mkr. Valutakurseffekter var neutrala. · Periodens resultat uppgick till 558 Mkr (1 152). Vinst per aktie uppgick till 1,45 kr (3,01) före utspädning, och 1,45 kr (3,00) efter utspädning. · Kassaflöde efter löpande investeringar uppgick till 867 Mkr (494), vilket motsvarar en kassagenerering om 81 procent (32). · I enlighet med utdelningspolicyn föreslår styrelsen en utdelning om 0,50 (2,00) kr per aktie för 2014/15. · Niklas Savander avgick som vd den 13 maj. Tomas Puusepp utsågs till ny vd samma dag. · En ny organisation och förändringar i Elektas koncernledning meddelades den 2 juni.
Utsikter Ett omfattande åtgärdsprogram har initierats med målet att återvända till tillväxt, förbättra lönsamheten, minska kostnaderna och fortsätta att fokusera på kassaflödet. Vi förväntar oss en negativ nettoomsättningstillväxt under första halvåret 2015/16, medan nettoomsättningstillväxten förväntas komma tillbaka under det andra halvåret 2015/16. Verkställande direktören kommenterar Vårt finansiella resultat för räkenskapsåret 2014/15 var väsentligt under förväntningarna. Vi har initierat ett omfattande åtgärdsprogram med målet att återvända till tillväxt, förbättra lönsamheten, minska kostnaderna och fortsätta att fokusera på kassaflödet. Vår utveckling i USA var svag och åtgärder har vidtagits för att återgå till tillväxt och förbättra lönsamheten. Resultatet var också under förväntningarna på vissa tillväxtmarknader, på grund av svaga marknadsförhållanden, den politiska utvecklingen, krig och oroligheter.   Den samlade efterfrågan och det underliggande medicinska behovet förblir goda, även om marknadstillväxten under senaste åren har varit lägre jämfört med historiska nivåer. Risker förknippade med verksamheten har ökat på vissa tillväxtmarknader, i synnerhet i Mellanöstern och i Nordafrika, där Elekta har en betydande verksamhet. För närvarande växer den globala marknaden med låga till medelhöga ensiffriga tal. Orderingång Orderingången minskade med 3 procent under 2014/15, motsvarande 13 procent beräknat på oförändrade valutakurser. Detta inkluderar avbokade ordrar av engångskaraktär om 700 Mkr. Justerat för avbokade ordrar minskade orderingången med 8 procent, beräknat på oförändrade valutakurser. Den regionala utvecklingen för orderingången varierade och den totala andelen stora ordrar minskade jämfört med förra året. I USA minskade orderingången med 25 procent, baserat på oförändrade valutakurser. I Västeuropa visade de flesta marknaderna tillväxt med låga till medelhöga ensiffriga tal, med undantag för Storbritannien. I Mellanöstern och större delen av Nordafrika minskade orderingången på grund av krig och oroligheter. Asien och Stillahavsregionen avslutade året med en stark orderingång, främst beroende på mycket starka resultat i Kina och Australien. Den japanska marknaden backade som helhet. Vår orderingång i Japan var samtidigt stabil med resultatet att vår marknadsandel ökade. Nettoomsättningen och EBITA Nettoomsättningen ökade med 1 procent, men minskade med 8 procent beräknat på oförändrade valutakurser. EBITA uppgick till 1 306 Mkr (2 183) före poster av engångskaraktär. EBITA uppgick till 1 472 Mkr justerat för realiserade kundförluster och ökade reserveringar för osäkra kundfordringar, huvudsakligen för projekt i Irak och Libyen. Kassaflöde Kassaflöde efter löpande investeringar förbättrades betydligt jämfört med föregående år och uppgick till 867 Mkr (494). Förbättringen beror främst på ett minskat nettorörelsekapital. Nettorörelsekapitalet ökade till 8 procent (14) i förhållande till nettoomsättningen. Vi kommer att fortsätta fokusera på effektivitet i rörelsekapitalet för ett fortsatt förbättrat kassaflöde. Kassagenereringen var 81 procent (32). Ny organisation och ett omfattande åtgärdsprogram Vi har initierat ett omfattande åtgärdsprogram med målet att återvända till tillväxt, förbättra lönsamheten, minska kostnaderna och fortsätta att fokusera på kassaflödet. Som en del av programmet genomför vi följande omorganisation av företaget: Vår globala försäljning, marknadsföring, service och support samlas nu under Ian Alexanders ledning som Chief Commercial Officer (CCO). Den nya kommersiella organisationen kommer att fokusera på att förbättra kundaktiviteter för service och support, samt stärka Elektas globala räckvidd och varumärke. Samtliga produkter och lösningar kommer att ledas av Johan Sedihn, Chief Operating Officer (COO), med ansvar för produkternas och lösningarnas konkurrenskraft, forskning och utveckling, tillverkning och leverantörskedja, samt för att förbättra effektiviteten och kostnadseffektiviteten i vår verksamhet. Utöver det påskyndar vi också genomförandet av vår strategiska agenda. Vi kommer att meddela ytterligare detaljer avseende kostnadsbesparingsprogrammet under vår kapitalmarknadsdag. Produktutveckling I och med lanseringen av Leksell Gamma Knife® Icon™ har ett av våra större strategiska utvecklings-projekten framgångsrikt slutförts. Icon erbjuder bäst precision för strålkirurgi på marknaden, och är den enda produkten som har ultraprecisa funktioner för mikrostrålkirurgi. Systemet introducerar ett antal nya innovationer, såsom integrerad visualiseringsteknik och mjukvara för att kontinuerligt kontrollera stråldoserna. Med detta system är det också möjligt att behandla patienterna med eller utan ram, samtidigt som man säkerställer högsta möjliga nivå av precision. Med Icon får den växande marknaden för strålkirurgi ett flexiblare alternativ inom gammaknivskirurgi, med möjlighet till en aldrig tidigare uppnådd patientgenomströmning. Därmed blir det möjligt för fler kliniker att implementera program för kranial strålkirurgi. Införandet av Icon kompletterar Elektas branschledande utbud av de mest avancerade och effektiva lösningarna för stereotaktisk strålkirurgi och strålterapi. Fortsatt gynnsamma förutsättningar Även om marknaderna för närvarande växer i en lägre takt jämfört med historiska nivåer, erbjuder det underliggande medicinska behovet av cancerbehandling och strålterapi fortsatt gynnsamma förutsättningar för långsiktig tillväxt. Vi är fortsatt övertygade om att våra investeringar i forskning och utveckling kommer att innebära förbättrade kliniska resultat för patienterna, och förbättrad lönsamhet för Elekta. * Jämfört med föregående räkenskapsår beräknat på oförändrade valutakurser. Tomas Puusepp – Vd och koncernchef Telefonkonferens Elekta har en telefonkonferens den 2 juni klockan 10:00 – 11:00 CET med vd och koncernchef Tomas Puusepp samt ekonomi- och finansdirektör Håkan Bergström. För att delta via telefon, ring cirka 5-10 minuter i förväg. Sverige: +46 (0)8 566 427 00 Storbritannien: +44 (0)20 342 814 08 USA: +1 855 831 59 45 Telefonkonferensen kommer också att webbsändas (utan möjlighet att ställa frågor) via länken: http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=994449&s=1&k=6F73AE6166C5244401C9930352E38734 Finansiell information Årsredovisning 2014/15                                           11 augusti, 2015 Tremånadersrapport maj – juli 2015/16                     1 september, 2015 Årsstämma 2015                                                        1 september, 2015 Sexmånadersrapport maj – oktober 2015/16             4 december, 2015 För ytterligare information, var vänlig kontakta: Håkan Bergström, CFO, Elekta AB (publ) Tel: +46 8 587 25 547, e-post: hakan.bergstrom@elekta.com Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid Tobias Bülow, Director Financial Communication, Elekta AB Tel: +46 722 215 017, e-post: tobias.bulow@elekta.com Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid Elekta AB (publ) Organisationsnummer 556170-4015 Kungstensgatan 18 – Box 7593 – 103 93 Stockholm Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen offentliggjordes den 2 juni 2015 kl. 07:30 CET.

Elekta B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -