På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Lucky Miss

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Discord 2cureX 21-02-08 14:20
Tack - men? Net Entertainment 20-12-14 14:59
Kan någon förklara? Net Entertainment 20-12-14 14:04
Uppfattat! Net Entertainment 20-06-26 09:10
Trots pristak i avtalet? Net Entertainment 20-06-25 09:36
Är 79 kr taket för NET? Net Entertainment 20-06-25 09:05
Ny artikel Oasmia Pharmaceutical 19-03-05 10:30
Självklara kopplingar Oasmia Pharmaceutical 19-01-06 17:47
Svar från Erik Nerep postat FB-gruppen Oasmia Pharmaceutical 19-01-06 14:39
Bra reflektion Oasmia Pharmaceutical 19-01-04 10:32
Så! Oasmia Pharmaceutical 19-01-04 10:22
Alla handlingar Oasmia Pharmaceutical 19-01-03 18:37
Glas-Stenhus ExeoTech Invest 13-11-05 09:58
Ska vi gå till attack? ExeoTech Invest 13-11-01 09:57
Ska vi gå till attack? ExeoTech Invest 13-11-01 09:57
1/2 »
2cureX / Discord / Discord
2021-02-08 14:20
Jag lyckades inte komma in via senaste länken. Kan någon lägga ut en ny?
2020-12-14 14:59
Men om jag köper 100st aktier i NET idag får jag alltså inte 13st i EVO om ex antal veckor? Vad händer men mina 100 aktier isf.?
Net Entertainment / Kan någon förklara? / Kan någon förklara?
2020-12-14 14:04
Om vi får 0.1306 EVO per NET och EVO står nu i ca 795 kr så borde väl en NET aktie vara värd ca 103 kr, varför kan man då köpa en NET för 85 kr?
2020-06-26 09:10
Jag förstår. Tack.
Net Entertainment / Är 79 kr taket för NET? / Trots pristak i avtalet?
2020-06-25 09:36
"Accordingly, the price in the Offer is final under the Takeover Rules" står det i PM:t och det betyder väl att EVO inte kommer att betala mer än 79.93? Menar du att aktien kan ändå färdas över det oberoende uppköpspris?
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
0 % 73,7 0%
Net Entertainment / Är 79 kr taket för NET? / Är 79 kr taket för NET?
2020-06-25 09:05
Kan någon förklara för mig hur detta fungerar? Kan aktien gå över 79 kr innan affären är klar, ex. om Q2 blir över förväntan eller om EVO stiger till en ny topp? Eller är det så att taket är 79 fram till dess att affären är klar?
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Evolution 1 458,4 -0,23% 576 153,19%
2019-03-05 10:30
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Oasmia Pharmaceutical 2,608 1,24% 8,18 -68,12%
2019-01-06 17:47
JA har sjävklart en koppling till MGC, det var ju han som övertalade dessa investorer. Det kan ju inte gå till på något annat sätt än att man går igenom ens nätverk när man söker en finansiering, och det har väl JA aldrig nekat till vad jag vet? Att det sen ska innebära att han är MGC, i det fördolda, är mina öron helt ologiskt. Varför skulle han smyga med något som han hade fått göra helt lagligt? Han skulle ha lånat ut pengarna till Oasmia och tecknat optionerna själv om han hade haft råd, det är jag helt övertygad om med tanke på hans omåttliga optimism. Och dessutom bli hyllad för att på egen hand ha löst en prekär situation istället för att nu bli anklagad för skalbolagsfiffel. Det är alldeles uppenbart för min del att PA vägrade lösa lånet till fullo, utan erbjöd NTB 68 milj. som BÅ irriterat avböjde genom att hota med konkurs. Ett lån som PA, nu i efterhand, mer än gärna är villig att betala till fullo. Det ledde i sin tur styrelsen till denna jakt på finansiering som till sist landade hos MGC. Att den sen blev förmånlig med EMA-facit i hand är den uppsida som måste existera för att överväga deras initiala risk. Det verkar som att många aktieägare här skulle gott behöva en intensivkurs i affärskunskap för flera av dessa teorier är rent ut sagt okunniga. Ej riktat mot dig, Kriger. Jag är inte alls förtjust i JA/Oasmias otydliga sätt att kommunicera, men vi måste alla kunna lägga sådant åt sidan just nu och objektivt läsa av informationen kring nuvarande ägarstrid innan den ruinerar oss. Jag tror inte att PA är renhårig i den här soppan som han har kokat ihop till oss.
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Oasmia Pharmaceutical 2,608 1,24% 9,8 -73,39%
Oasmia Pharmaceutical / Svar från Erik Nerep postat FB-gruppen / Svar från Erik Nerep postat FB-gruppen
2019-01-06 14:39
Jag c/p ett inlägg från FB-gruppen. Det är ett e-postsvar till en gruppmedlems frågor. Inlägget orsakade lite tumult då admin stängde ned hela tråden och krävde bevis på äktheten i mailkonversationen, något som tydligen aldrig har krävts tidigare vid ett inlägg. Det har postats många e-postkonversationer tidigare från bl.a. Zonabend. Killen ifråga skickade in bevis som styrkte äktheten och tråden återöppnades. Det är sådana här händelser som har fått mig att tänka om gällande PAs avsikter och strategier, det känns ibland väldigt manipulerat. Jag har gått från att ge mina rösträtter tll PA till att granska situationen vidare, bl.a. genom att höra mig för om PAs rykte inom näringslivet. Jag har bra kontakter inom byggsektorn och väntar nu in svar. Att JA har ett dåligt rykte, det vet vi om, men huruvida PA är gott ansedd vet vi egentligen ingenting om annat än det han själv har kommunicerat i samband med sin stiftelse. Här kommer inägget:

"Jag har varit i kontakt med Professor Erik Nerep som företrädde Oasmia o då indirekt även PA gällande regleringen av lånet mot Nextobe på ca 100 miljoner kr. Jag ville veta hur händelseförloppet sett ut så att inga oklarheter uppstår o vi får en rättvis bild av det hela. Detta är Erik Nereps svar sen får alla bilda sig en egen uppfattning av det hela.

Tack för ditt brev, som var välskrivet och objektivt.
Jag tar tillfället i akt och besvarar dina frågor.

Här följer en sammanfattning av vad som inträffade efter Nexttobes betalningsanmaning (med konkurshot) den 9 augusti 2018.


1. Oasmia inledde omedelbart förhandlingar med MGC Capital Ltd (”MGC”) samt Arwidsro Investment AB och Per Arwidsson (gemensamt ”PA”) i syfte att dessa skulle överta Nexttobes fordring motsvarande Oasmias skuld (”Fordringen”). Härvid hänvisade Oasmia till MGC:s och PA:s lånelöften med avsikten att dessa parter skulle bistå med regleringen av skulden i enlighet med de andelar som framgick av deras lånelöften (30 % respektive 70 %). Eftersom jag tidigare anlitats av Oasmia i samband med den första förlängningen av Nexttobe:s lån till Oasmia, anlitades jag ånyo för att föra dessa förhandlingar med Nexttobe (via bolagets ombud) om infriandet av de ifrågavarande lånelöftena. Sedermera övergick förhandlingarna i en diskussion om ett övertagande från MGC:s och PA:s sida av Fordringen.

2. Under förhandlingarna, som ägde rum i början av augusti 2018, diskuterades livligt villkoren för ett övertagande av Fordringen mellan företrädare för Oasmia, Nexttobe, MGC och PA. Diskussionen och förhandlingarna om ett övertagande av Fordringen innebar bl.a., Nexttobe tillbakavisade erbjudanden om att priset för Fordringen skulle vara 50 miljoner SEK (ett bud som tvingades fram av PA) och därefter även 70 miljoner SEK (PA ville dock att budet skulle vara 68 miljoner SEK). I samband med att Nexttobe tillbakavisade erbjudandet om 70 miljoner SEK, förklarade PA sig inte längre vara villiga att höja sitt bud eller fortsätta förhandlingarna. ”Lagt bud ligger”, förklarade Per Arwidsson.

3. Under dessa förhandlingar framkom alltså, att PA inte var intresserade av och heller inte önskade ta någon ytterligare risk genom ett övertagande av en andel av Fordringen, i vart fall inte förrän ett klart besked förelåg från EMA om ett godkännande av Oasmias ansökan om marknadstillstånd inom EU. Förhandlingen utmynnade därför i att MGC förklarade sig villigt att ensamt förvärva hela Fordringen.

4. Mot bakgrund av ovanstående och Oasmias kritiska finansiella situation framförde Julian Aleksov till MGC och PA, att man gemensamt skulle lämna ett högre bud på Fordringen. Ett avtalsutkast om detta utarbetades av Nexttobes och Oasmias ombud. PA förklarade härvid, att de var ointresserade av att lämna detta bud, vilket man ansåg vara för högt, samt uttryckte samtidigt en önskan om att icke längre deltaga i diskussionen och förhandlingarna. PA önskade således på intet sätt att bidra till att söka förhindra, att Nexttobe verkställde sitt hot om att vidtaga rättsliga åtgärder för att få Fordringen reglerad.

5. Följden av detta blev att MGC ensamt föreslog Nexttobe att överta hela Fordringen för det högre budet. Ett nytt avtalsutkast utarbetades därför med MGC och Nexttobe som parter. Nexttobe accepterade detta bud och MGC kom därvid att ensamt förvärva 100 % av Fordringen enligt en överenskommelse, som träffades den 24 augusti 2018. MGC tecknade samtidigt ett uppdaterat låneavtal med Oasmia, varav framgick att MGC tagit över 100 % av det aktuella lånet, med ett nytt förfallodatum, nämligen den 30 september 2019.

6. Innan avtalet mellan MGC och Nexttobe tecknades, förelogs PA ännu en gång att medverka. Det fanns t.o.m. ett avtalsutkast med både MGC och PA som avtalsparter i förhållande till Nexttobe. PA avvisade emellertid all vidare medverkan. Den 28 augusti 2018 översände Julian Aleksov per e-brev hela avtalet mellan MGC och Nexttobe till PA för deras information. Av ett e-brev av den 28 augusti 2018 från Peter Zonabend hos Arwidsro Investment AB framgår att PA har tagit del av detta avtal, eftersom villkoren i detsamma diskuteras av Zonabend. Allt detta är mycket väl dokumenterat.

7. Via Julian Aleksov framförde därefter MGC vid ett flertal tillfällen erbjudandet till PA, att trots allt i någon form medverka i övertagandet av Fordringen. PA förklarade sig dock vara ointresserade av MGC:s förslag, bl.a. avseende ett övertagande av 50 % av Fordringen. I samband med detta bekräftade PA åter igen, att de inte på några villkor var intresserade av att ta någon ytterligare risk avseende Oasmia, innan bolaget hade erhållit marknadstillstånd från EMA för sitt cancerläkemedel, ett tillstånd, som förhoppningsvis skulle meddelas den 21 september 2018.

8. Med hänvisning till detta har MGC via Julian Aleksov således under perioden 15 augusti till 19 september 2018 vid ett flertal tillfällen framfört erbjudanden till PA, att PA, trots deras tidigare tydligt uttryckta ovilja att medverka i förvärvet av Fordringen, att slutligt överta en del av Fordringen. PA har emellertid genomgående vidhållit sitt ointresse av att på något sätt överta en del av förvärvet av Fordringen, med mindre Oasmia först erhållit marknadstillstånd från EMA. PA har därvid uttryckt sin mening och dessutom framfört, att teckningsoptionerna enligt såväl PA:s som MGC:s lånelöften på intet sätt hade något samband med Fordringen. Samtidigt framfördes åsikten att Fordringen på intet sätt berörde PA utan att det var MGC:s problem och att detta bolag hade tagit hela risken. Under samtal med Julian Aleksov vid ett flertal tillfällen under den aktuella tidsrymden insisterade PA på att risken för Fordringen var MGC:s problem och att PA:s teckningsoptioner och PA:s lånelöfte på intet sätt hade med Fordringen att skaffa. När Julian Aleksov, på uppdrag av MGC, föreslog PA, att de trots allt skulle dela på Fordringen med MGC på 50/50 basis, avvisade PA alla tankar på en sådan lösning och förklarade åter igen att Fordringen numera endast var MGC:s problem.

9. Ända fram till tiden strax innan EMA avsåg att ge besked i tillståndsfrågan, framförde PA fortfarande åsikten, att de icke var intresserade av att diskutera frågan om Fordringen innan besked från EMA förelåg.

10. Efter det att EMA den 21 september 2018 meddelade sin positiva syn betr. marknadstillstånd för Oasmias cancerläkemedel inom EU, med en åtföljande kraftig kursuppgång för Oasmia. återkom PA den 24 september 2018 med krav på att förvärva/återfå sin 70 procentiga andel av Fordringen utan någon särskild ersättning till MGC för deras risktagande och utan rättslig grund för sitt krav. MGC har givetvis avvisat detta förslag från PA:s sida.

Det ovan redovisade förhållandena är väl dokumenterade i avtalsutkast, sms och e-brev. Det finns dessutom ett antal personer som kan vittna om dessa förhållanden, inklusive Nexttobes ombud.

Bästa hälsningar,
Erik"
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Oasmia Pharmaceutical 2,608 1,24% 9,8 -73,39%
2019-01-04 10:32
Hej, J5. Jag ska korrigera mitt inlägg och lägga till "min analys". Det jag menade är att tidslinjen blev tydlig för mig efter att ha läst alla avtal och e-post som ingår i handlingarna. Jag har laddat upp pdf:n nu så du kan gå in och bilda en egen uppfattning.
2019-01-03 18:37
Ja, jag har gått igenom varenda sida. Jag kan dela med mig att det fick mig att byta ståndpunkt för det är uppenbart att detta bara är ett girigt försök till en efterkonstruktion från PAs sida. Han hade, enligt alla papper, hur många tillfällen som helst att fullfölja lånet och ta emot optionerna, ända fram till EMA godkännandet. Han ville dock inte det förrän efter att det kom och trots att det är oerhört tydligt i låneavtalet att optionerna är kopplade till det motkravet så vill han nu ha 24 milj. aktier till. När jag nu skriver detta inlägg så tycker jag själv att jag låter som en JA supporter, vilket jag inte är. Jag har vid flera tillfällen varit missnöjd med JAs sätt att kommunicera ut till oss aktieägare, men jag ogillar detta oetiska angrepp ännu mer vilket sätter tonen emot PAs agenda. Han har råd att följa sina känslor bäst han vill medan vi lever på en skör ekonomisk tråd som enbart bygger på rationellt förnuft. Jag hade gärna laddat upp pdf:n här så att ni själva kan läsa, om jag bara visste hur.
Redigerades 2019-01-03
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Oasmia Pharmaceutical 2,608 1,24% 9,3 -71,96%
ExeoTech Invest / Agera NU! / Glas-Stenhus
2013-11-05 09:58
Nej, jag har inte tagit kontakt ännu. När man väl släpper in media så finns det ingen återvändo.
Vi vill väl alla att ledningen ska ta ett bra beslut och möta oss aktieägare på ett rättfärdigt sätt.
Jag hoppas att de informerar oss-marknaden om vad som pågår innan de kräver marknaden på nya pengar till denna löjliga kurs som de själva är ansvariga för. Emissionen är säkert redan säkrad vilket innebär att vissa redan vet vad som pågår, för i det här klimatet så finns det ingen som ger bort en krona. Det här är högst oetiskt och det förvånar mig att en sån aktad man som Jan-A Näsman går med på detta. Det är för uppenbart för oss alla att vi blir lurade i detta spel men det är inte första gången smarta gubbar har valt pengar över sitt goda rykte, däremot så har det slutat illa för dem alla.
ExeoTech Invest / Ska vi gå till attack? / Ska vi gå till attack?
2013-11-01 09:57
Jag har goda kontakter på Kalla Fakta redaktionen. Om ni alla vill så tar jag in dem på en granskning.
Men jag vill inte förstöra för alla aktieägare. Vad tycker ni?
ExeoTech Invest / Ska vi gå till attack? / Ska vi gå till attack?
2013-11-01 09:57
Jag har goda kontakter på Kalla Fakta redaktionen. Om ni alla vill så tar jag in dem på en granskning.
Men jag vill inte förstöra för alla aktieägare. Vad tycker ni?

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -