Flytt av värdepapper

Här kan du flytta värdepapper mellan dina konton hos Avanza.

Den här sidan kräver inloggning

För att se detta innehåll behöver du logga in.

Saknar du ett konto?

Det är inte möjligt att flytta värdepapper mellan alla kontotyper. Det går till exempel inte till/från en kapitalförsäkring, från ett investeringssparkonto (ISK) till ett aktie- och fondkonto eller ut från ett pensionskonto.

Du hittar de vanligaste frågorna om flytt av värdepapper längst ner på sidan. Hittar du inte svaret där kan du läsa mer i våra Frågor & Svar.

Den här sidan kräver inloggning

För att se detta innehåll behöver du logga in.

Vanliga frågor

Betalar jag någon avgift eller skatt när jag flyttar värdepapper mellan mina konton?

Du betalar inget courtage när du flyttar värdepapper mellan dina konton.

Flytt från aktie- och fondkonto till ISK:
Överföringen som görs i samband med flytten betraktas skatterättsligt som en försäljning. Detta betyder att du blir beskattad som om du hade sålt tillgångarna till ett pris motsvarande värdet vid överföringen. Värdet av det överförda sparandet betraktas samtidigt som en inbetalning som läggs till kapitalunderlaget vid beräkningen av årets schablonintäkt för ISK.

Flytt mellan två aktie- och fondkonton:
Att flytta värdepapper mellan två aktie- och fondkonton medför ingen skattekonsekvens.

Flytt mellan två ISK:
Att flytta värdepapper mellan två ISK medför ingen skattekonsekvens.

Till vilken kurs görs affären när man gör en flytt från aktie- och fondkonto till ISK?

Det skrivs en affär mellan aktie- och fondkontot och ISK i samband med flytten, och kursen som används är den senast betalda kursen i värdepappret.

Om du gör en flytt av en utländsk aktie när funktionen är öppen, men inte någon av de utländska marknaderna som går att handla på via vår hemsida, sker avslutet till den senast betalda kursen i aktien dagen innan. Finns inget senast betalt de senaste två dagarna behöver du begära en manuell flytt av värdepapprena till ISK. Det gör du genom att skicka oss ett meddelande där du anger vad som ska flyttas, från vilket konto och till vilket konto.

Om du flyttar fonder skrivs affären också till den senast betalda kursen, vilket blir gårdagens NAV-kurs.

Vilka värdepapper kan jag flytta från aktie- och fondkonto till ISK?

Flyttbara värdepapper
• Aktier
• Dagshandlade fonder
• Börshandlade fonder
• Warranter

Alla värdepapper behöver vara upptagna till handel på en reglerad marknad eller handelsplattform.

Icke flyttbara värdepapper via flyttfunktionen
• Räntebärande värdepapper (dessa går dock att flytta mellan egna ISK)
• Teckningsoptioner
• Teckningsrätter
• Certifikat
• Vecko-, månads- och kvartalshandlade fonder

För att flytta ovan nämnda värdepapper, som inte går att flytta via flyttfunktionen, kan du skicka ett meddelande till oss när du är inloggad och ange vad som ska flyttas, till och från vilket konto. En sådan manuell flytt kan ta upp till ungefär en vecka att genomföra.

Icke flyttbara värdepapper
• Derivat
• Om du har blankat en aktie
• Om värdepappret är handelsstoppat
• Onoterade värdepapper (är inte tillåtet innehav på ett investeringssparkonto)

Hur flyttar jag till/från samägt konto, minderårig eller konton med fullmakt?

Om du har ett samägt konto med värdepapper som du vill föra över till ditt ISK, behöver du först föra över dessa värdepapper från det samägda kontot till ditt privata aktie- och fondkonto hos oss. Det gör du genom att skicka oss ett meddelande när du är inloggad på sajten. Ange då vilka värdepapper du önskar flytta samt från och till vilket konto. En sådan manuell flytt kan ta upp till ca en vecka att genomföra. När värdepappren befinner sig på ditt privata aktie- och fondkonto kan du begära flytten till ditt investeringssparkonto via flyttfunktionen.

För att flytta värdepapper från en minderårigs aktie- och fondkonto till en minderårigs ISK behöver du skicka oss ett meddelande när du är inloggad på sajten. Ange då vilka värdepapper du önskar flytta samt från och till vilket konto. En sådan manuell flytt kan ta upp till ungefär en vecka att genomföra.

Om du har fullmakt på både avsändar- och mottagarkontot, om kontona tillhör samma person samt om du har båda kontona kopplade till din privata inloggning kan du begära en flytt här i funktionen ovan.

Hur flyttar jag värdepapper till en annan person?

För att flytta värdepapper till en annan person behöver du skicka in en blankett om äganderättsöverföring.
Läs mer om mellan vilka konton du kan föra över värdepapper och hur du går tillväga.