Börshandlade produkter

Vad är börshandlade produkter utan hävstång?

Vad är en börshandlad produkt utan hävstång?

Börshandlade produkter är samlingsnamnet för investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång, till exempel en aktie. Att de inte har någon hävstång innebär att de följer värdet på underliggande tillgång exakt utan den multiplikatoreffekt som börshandlade produkter med hävstång har. Börshandlade produkter innebär en viss risk, eftersom investeringen går förlorad om den underliggande tillgången går ner till noll.

Exempel på börshandlade produkter utan hävstång är ETF:er och certifikat utan hävstång, så kallade ”trackers”. Denna typ av instrument ska inte förväxlas med andra börshandlade produkter som mini futures, warranter (av olika sorter) eller hävstångscertifikat. Det är på grund av att dessa produkter har en inbyggd hävstångseffekt som ger en multiplikatoreffekt på utvecklingen av den underliggande tillgången.

En börshandlad produkt utan hävstång gör det möjligt att investera i svåråtkomliga tillgångar som råvaror, valutor och aktieindex. Tanken med produkten är att värdet helt och hållet ska följa värdet på den underliggande tillgången, med avvikelser för administrativa avgifter eller förvaltningsavgifter.

Hur fungerar en börshandlad produkt utan hävstång?

ETF:er och certifikat utan hävstång

Den största skillnaden mellan en ETF och ett certifikat utan hävstång ligger i hur produkten är uppbyggd. En ETF är en fond som sköts av ett fondbolag och som sparare får man en ägarandel av fondens värde. Genom att fondbolaget gör investeringar i olika tillgångar är fondbolagets mål att öka fondens värde och innehaven i en ETF hålls skiljt från fondbolaget övriga affärer.

Ett certifikat utan hävstång ges ut av en emittent med ett löfte att skapa samma avkastning som den underliggande tillgången. Detta innebär också att det finns en motpartsrisk i en börshandlad produkt som inte finns i en ETF. Motpartsrisken innebär att om emittenten av någon anledning inte kan fullfölja sina åtaganden finns det risk att man går miste om hela, eller delar av, sin investering, även om den underliggande tillgången rört sig i rätt riktning. Detta skulle exempelvis inträffa om emittenten går i konkurs. Eftersom alla börshandlade produkter har olika villkor samt att emittenter ger ut olika typer av produkter är det viktigt att ta del av de slutgiltiga villkoren för att förstå just den börshandlade produkt man ska handla. 

Bull- och bear-produkter

Börshandlade produkter skapar möjligheten att spekulera i både upp- och nedgång av den underliggande tillgången. En produkt som utvecklas positivt när priset på den underliggande varan ökar kallas ofta för en ”bull”-eller lång produkt och en som utvecklas positivt när priset på den underliggande varan minskar kallas för bear eller en ”kort” produkt. Avkastningen i produkten motsvarar utvecklingen i den underliggande tillgången.
Exempel
Om man köper en börshandlad produkt utan hävstång med guld som underliggande och guldpriset ökar med 1 % så kommer produktens värde också att öka med 1 %, givet att det är en lång produkt (bull). Hade det varit en kort produkt (bear) hade produktens värde minskat med 1 % vid en ökning av guldpriset på 1 %. Det är viktigt att komma ihåg att vissa underliggande handlas i en annan valuta än SEK. Det innebär att ett certifikat som handlas i SEK med en underliggande tillgång som handlas i en annan valuta kan påverkas av valutakursen utöver förändringar i värdet på den underliggande tillgången.

Hur handlar man med börshandlade produkter utan hävstång?

Börshandlade produkter köper man oftast via sin mäklare eller bank. De handlas, precis som aktier, på börsen och det finns en orderbok där köpare och säljare möts i realtid under börsens öppettider. Emittenten av produkten fungerar sedan som marknadsgarant och ställer löpande priser både på köp- och säljsidan som motsvarar värdet på den underliggande tillgången. Således kan man känna sig trygg med att man handlar till rätt pris.

Vad kostar det att handla med börshandlade produkter utan hävstång?

Kostnaden för handel är uppdelad i tre delar. Dels betalar man vanligen en courtageavgift till sin mäklare för handel med börshandlade produkter. Vissa aktörer erbjuder gratis handel med certifikat utan hävstång.

Emittenten tar också vanligen ut en administrationsavgift, vilken likt en fondavgift dras av från kursen varje dag. Denna kan variera i storlek beroende på vilken emittent det är och vad den underliggande tillgången är.

Som ett sista led föreligger en skillnad mellan köp- och säljkurs i orderboken som kallas för spread. Den innebär att man alltid köper lite dyrare än det teoretiska värdet på den underliggande varan och säljer lite billigare. Det blir en intäkt för emittenten, men en kostnad för dig som sparare.
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.