Om Stabelo

Detaljerad information

Näringsidkarens namn, organisationsnummer och adress

Stabelo AB
559064-2376
BOX 16222
103 24 STOCKHOLM

Besöksadress:
Engelbrektsgatan 19, 114 32 

Vilka ändamål får krediten användas för?

Lånet får användas i syfte att köpa eller behålla äganderätten till fast egendom, tomträtt, bostadsrätt eller liknande rätt.

Vilka säkerheter kan komma att krävas för ingående av kreditavtalet?

Fast egendom, tomträtt, bostadsrätt eller liknande rätt.

Hur långt är kreditavtalets löptid?

Lånets löptid är trettio (30) år. Observera att iakttagande av kreditvillkoren inte garanterar att hela kreditbeloppet är återbetalt vid lånets slutbetalningsdag.

Vilken slags kreditränta kan erbjudas?

Lånets löptid är indelad i villkorsperioder. För varje villkorsperiod är räntesatsen bunden och övriga lånevillkor bestämda. De villkorsperioder som kan erbjudas är tre (3) månader, ett (1) år, två (2) år, tre (3) år, fem (5) år och tio (10) år.

Låntagaren ska betala ränta till långivaren efter en årlig räntesats som beräknas på vid var tid utestående lånebelopp. Räntesatsen fastställs på utbetalningsdagen och motsvarar den räntesats som långivaren då allmänt tillämpar för lån av motsvarande slag.

Om låntagaren inte senast sju (7) dagar innan villkorsändringsdagen har angett vilken villkorsperiod låntagaren vill ha för nästkommande period, får låntagaren den villkorsperiod som innebär tre (3) månaders räntebindning till den ränta som långivaren på nämnda villkorsändringsdag alltjämt tillämpar för nya lån av motsvarande slag.

Med effektiv ränta avses kreditkostnaden (ränta, särskilda avgifter och andra obligatoriska kostnader) angiven som en årlig ränta, dvs räntesatsen per år beräknas på lånebeloppet med beaktande av delbetalningar under lånets löptid. Uppgift om vad den effektiva räntan uppgår till vid tidpunkten för utbetalningen av lånet framgår av Skuldebrevet.

Vilken valuta kan bostadskrediten erbjudas i?

Bostadskrediten erbjuds i svenska kronor.

Vad blir den effektiva räntan?

Bindningstid
Nominell ränta
Effektiv ränta
3 mån
1,25%
1,26%
1 år
1,15%
1,16%
2 år
1,20%
1,21%
3 år
1,24%
1,25%
5 år
1,39%
1,40%
10 år
1,89%
1,91%

Räkneexempel för Stabelos bolån

Du kan låna mellan 0,5 - 10 miljoner med din villa eller bostadsrätt som säkerhet.
Lånebelopp
2 000 000 kr
Ränta
1,25%*
Effektiv ränta
1,26%
Räntekostnad per månad
2 083 kr
Amortering per månad
5 556 kr**
Återbetalningstid
30 år
Summa per månad
7 639 kr

Belopp att återbetala är 2 376 042 kr varav 376 042 kr i ränta.

Räkneexemplet förutsätter oförändrad ränta under tiden. Exemplet innehåller inga skatteavdrag.
*3 mån bindningstid per 2020-10-26
**Beräknad på en rak amortering med 30 års löptid

Uppkommer det några andra kostnader i samband med kreditavtalet?

Här ser du de avgifter som Stabelo kan ta ut:
Administrativa avgifter
Uppläggningsavgift
0 kr
Aviseringsavgift vid autogiro
0 kr
Påminnelseavgift
60 kr
Inkassoavgift
180 kr
Dröjsmålsränta
5 %

Lagfart

Lagfarten är beviset på vem som äger fastigheten. När du som kund köper ett hus betalar du en så kallad stämpelskatt för att få lagfart, för närvarande 1,5 % av köpeskillingen plus en expeditionsavgift på 825 kronor.

Pantbrev
Pantbrev utfärdas som ett bevis för att en inteckning har gjorts hos Lantmäteriets fastighetsinskrivning, ägararkivet. Ett pantbrev är en säkerhet för den som ger ut bostadslånet.

Finns det redan befintliga pantbrev i fastigheten som motsvarar lånebeloppet behövs inget nytt pantbrev utfärdas.

Är däremot lånebeloppet högre än befintliga pantbrev måste nytt pantbrev utfärdas för att matcha lånebeloppet.

Kostnad för nytt pantbrev:
2 % av uttaget pantbrev samt en expeditionsavgift på 375 kr.

Vad finns det för olika alternativ för återbetalning av krediten?

Vad finns det för krav på värdering av en säkerhet som ställs?

I samband med att du ansöker om lån genomför Stabelo en statistisk värdering av din bostad. Den statistiska värderingen tar inte hänsyn till specifika detaljer kopplad till just din bostad och därför kan värderingen i vissa fall skilja sig från det värde du förväntat dig. I dessa fall finns möjlighet att själv bekosta värderingen av en registrerad fastighetsmäklare alternativt en oberoende värderingsman, dvs. en värdering utförd av en av samhällsbyggarna auktoriserad värderingsman. Värderingen får inte vara äldre än 3 månader. Finns det en köpeskilling som inte är äldre än 3 månander kan även den användas som värderingsunderlag för bostaden. Dessa värderingsunderlag kommer att jämföras med den statistiska värderingen och justeringar av värdet kan förekomma.

Stabelo har rätt att besluta om den pantsatta egendomens värde efter den värderingsmodell och metod som Stabelo vid var tid tillämpar.

Vad händer om kreditavtalet inte följs?

Långivaren har rätt att säga upp lånet till betalning och få betalning i förtid, om någon av följande omständigheter föreligger:

Långivaren har vidare rätt att säga upp lånet till betalning på villkorsändringsdagen om synnerliga skäl föreligger.

Närmare detaljer för uppsägning av krediten enligt ovan regleras i de allmänna villkoren för kreditavtalet.

Behöver jag bli kund eller öppna något typ av konto?

Avanza är kreditförmedlare åt Stabelos bolån. Det innebär att ansökan, information och kundservice gällande bolånet kommer hanteras av Avanza. Det innebär i sin tur att samtliga låntagare behöver bli kund hos Avanza.

Behöver jag köpa några andra tjänster hos Avanza för att kunna få bolånet?

Nej, ingen av låntagarna behöver köpa några andra finansiella eller övriga tjänster för att kunna ansöka om Stabelos bolån.