Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

V

Valutadag

Den dag då ränta tillförs eller dras från ett konto.

Valutaoption

Option med en valuta som det underliggande instrumentet.

Valutatermin

Termin med en valuta som det underliggande instrumentet. Används ofta av företag som handlar med det aktuella landet. Syftet är att försäkra sig mot snabba valutakurssvängningar.

Valutera

Att tillföra ett bankkonto medel, eller bestämma den dag (valutadagen) som är utgångspunkten för beräkning av räntan.

Venture capital

Amerikansk benämning på riskkapital som vanligtvis satsas av särskilda bolag. Venture capital-bolagen sitter ofta i ledningen eller medverkar som rådgivare i de företag där de verkar.

Verksamhetsberättelse

En styrelses skriftliga redogörelse för verksamheten under en viss period.

Villkorad återbäring

Villkorad återbäring innebär att det inte finns någon garanti för insatt kapital. Försäkringstagaren står för den finansiella risken.

Vinst per aktie (v/a)

Vinsten per aktie i kronor, dvs. den totala vinsten delat med det totala antalet aktier. Baseras på rapporterad vinst och uppdateras dagligen.

Vinstdisposition

Den användning av ett aktiebolags nettovinst och eventuellt disponibla vinstmedel som beslutas av årsstämman.

Volatil

Rörlig, flyktig, instabil. Används i börssammanhang där hög volatilitet betyder snabba och stora svängningar i kursen.

Volatilitet

Volatilitet är ett vanligt mått på risk. Volatiliteten är definierad som den genomsnittliga skillnaden mellan den lägsta och högsta kurs i löpet av en given tidsperiod. Vår volatilitet är beräknad på 60 dagar.

VPC

Värdepapperscentralen. Har hand om aktierutinerna för de aktiebolag som tillämpar förenklad aktiehantering.

VP-konto

Värdepapperskonto. Ett konto som Värdepapperscentralen (VPC) upprättar för var och en som äger aktier. Är registrerat på personnumret.

Värdepappersfond

Fond som omfattas av lagen (1990:114) om värdepappersfonder.