• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

T

TA-graf

Visar ett diagram som med hjälp av teknisk analys visar de trendlinjer som gäller för aktuell aktie. Trendlinjer anses kunna ge stöd för tolkningar av aktiers framtida färdriktning. Det krävs minst 66 börsdagar för att kunna visa en TA-graf.

 

Tantiem

En andel av ett företags vinst som förutom lön kan betalas ut till vissa anställda.

 

Teckningskurs

Det pris som ska betalas för en nyemitterad aktie i en nyemission.

 

Teckningsoption

Värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tid.

 

Teckningsrätt

Rätt att teckna sig för aktier vid nyemission.

 

Teknisk aktieanalys

Tekniska analys, även förkortat TA, innebär att göra en bedöming av en akties utveckling genom att studera den tidigare kursutvecklingen. Renodlad TA tar inte hänsyn till fundamentalfakta om bolaget utan kan snarare ses som tillämpad marknadspsykologi.

 

Tendens

Kursutvecklingen på börsen.

 

Termin

Köpavtal avsett att fullgöras vid en bestämd tidpunkt i framtiden till ett pris som fastställs när avtalet träffas.

 

Tesaurering

Kassaökning för att möta ett ökat behov av likviditet.

 

Tidsspread

Optionsstrategi som innebär att man köper och säljer optioner med samma lösenpris, men med olika löptid.

 

Tidsvärde

Skillnaden mellan en options marknadsvärde och dess realvärde (realvärdet är skillnaden mellan det underliggande instrumentets marknadsvärde och lösenpriset, realvärdet kan dock som lägst vara noll - det kan aldrig vara negativt).

 

Tjänstepension

Tjänstepension är en pension som arbetsgivaren betalar in för den anställdes räkning. Tjänstepension som grundas på kollektivavtal kallas för avtalspension.

 

Trading

Engelskt ord för handel.

 

Traditionell försäkring med garanterad återbäring

Försäkringsgivaren bestämmer hur kapitalet ska placeras. Försäkringsgivaren måste följa vissa placeringsrelger och försäkringstagaren är garanterad en viss ränta. Om innehavet växer mer än den garanterade räntan kan överskottet delas ut som återbäring.

 

Traditionell försäkring med villkorad återbäring

Försäkringstagaren bestämmer själv hur kapitalet ska placeras. Försäkringsgivaren ger inga garantier för värdeökning av kapitalet, försäkringstagaren står hela den finansiella risken. Vissa regler för placering kan finnas.

 

Triggerinställningar

Inställningar som du anger när du lägger Stop loss-order. Triggerinställningar är: triggertyp, triggervillkor, triggerkurs kr, trigger giltig, följ kurs, max förändring upp och max förändring ned. 

Tunn aktie

Aktie som har dålig likviditet, det vill säga att den omsätts i mycket liten omfattning.

 

Turn around

Vändning. Ett företag som inom kort väntas vända ett dåligt resultat till ett bra kallas ibland turn around-kandidat.

 

Tvångsinlösen

Ägare som har mer än 90 procent av aktierna i ett företag kan med hjälp av lagen kräva att övriga ägare ska sälja sina aktier.