• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

S

SAX2000

Stockholm Automated Exchange, Stockholmsbörsens datoriserade automatiska handelssystem.

 

SBI:s innovationslista

Har bytt namn till NGM Venture. Lista för småbolag som ofta har utvecklat en produkt de försöker kommersialisera.

 

Schablonintäkt

Schablonintäkten är den avkastning som staten förväntar sig att du har på ditt sparande och därmed beskattar. Den beräknas genom att multiplicera kapitalunderlaget med statlsåneräntan 30 november året före beskattningsåret.

 

Senaste avslut

I modulen som ligger under orderdjupet visas de senaste avsluten i aktuell aktie. Anger vilka mäklare som har köpt och sålt aktien, tiden för avslutet, kursen och antalet. Avsedd som en ungefärlig indikator. Hos oss visas åtta avslut men genom att klicka på "Se fler avslut" visas fler avslut.

 

Seniorförsäkring

Försäkring som gruppmedlem och medförsäkrad har rätt att teckna enligt särskilda regler vid uppnådd slutålder. Försäkringen omfattar enbart livförsäkring.

 

Sharpe-kvot

Ett teoretiskt mått på riskjusterad avkastning som mäter risk i förhållande till avkastning. Ju högre Sharpekvoten är, desto bättre är värdepapprets riskjusterade utveckling. Notera att måttet enbart bör användas för att jämföra två fonder som placerar på samma marknad. Hur hög Sharpekvot en bra fond har varierar mellan olika marknader, det intressanta är vilken fond som har högst kvot.

Short (kort)

Term för en Mini future. En Minishort tvecklas positivt när underliggande tillgång faller i värde och utvecklas negativt när underliggande tillgång stiger i värde.

SIX

Scandinavian Information Exchange, leverantör av finansiell information. Ingår i Bonnier Affärsinformation.

 

Självfinansieringsgrad

Relationen mellan ett företags sparade vinstmedel och dess investeringar, mäts i procent.

 

Skattekategori

Indelningsgrund enligt inkomstskattelagen för olika slags försäkringar. Skattekategorierna är kapitalförsäkring, pensionsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring. (Kapitalpension är en hybrid av kapital- och pensionsförsäkring).

 

Skuldkvot

Ett mått på ett företags skuldsättningsgrad. Beräknas vanligen som räntebärande skulder i förhållande till redovisat eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt.

 

SOX

Stockholm bond exchange, Stockholms Fondbörs elektroniska budgivnings- och avslutssystem för obligationer.

 

Spartid

Perioden från försäkringsavtalets ikraftträdande till första pensionsutbetalning

 

Split

Uppdelning av en aktie i flera. En split 10:1 innebär att en aktie blir tio nya. Om aktien kostade 1 000 kronor före spliten kostar den nu 100 kronor. En split görs när aktien fått så hög kurs att den blir svår att handla med.

 

Spread

Skillnaden mellan köp- och säljpris.

SSE

Stockholm Stock Exchange, alltså Stockholmsbörsen.

 

Stamaktie

Aktie som givits ut i samband med bolaget bildande för att skaffa fram det ursprungliga aktiekapitalet, eller som senare tillkommit vid emission av ytterligare stamaktier om aktiebolaget även har givit ut preferensaktier.

 

Statspapper

Beteckning på värdepapper som har utfärdats av Riksgäldskontoret för statens räkning. Exempel: statsobligationer, statsskuldväxlar.

 

Statsskuldväxel

Skuldebrev som emitteras av staten. Löptiderna är 3,6 och 12 månader.

 

Stop Loss-buffert

Skillnaden mellan Stop Loss-nivån och finansieringsnivån.

Stop Loss-nivå

Vid denna prisnivå/kurs för den underliggande tillgången förfaller tillhörande Mini future.

Strut

Strategi för optioner. En köpt strut innebär att man köper både köp- och säljoptioner med samma lösenpris. en utfärdad strut innebär att man ställer ut köp- och säljoptioner med samma lösenpris.

 

Ställa ut optioner

Utfärda optioner. Utfärdaren förbinder sig att vid säljoption köpa, eller vid köpoption sälja, den underliggande varan. För detta löfte får optionsutfärdaren en premie: priset på optionen.

 

Stängning av option eller termin

Den dag termin eller option slutar att handlas.

 

Stödköp

Köp av värdepapper, valutor eller liknande i syfte att hindra kurserna från att sjunka.

 

Substansvärde

Ett företags tillgångar minus skulder justerat med hänsyn till obeskattade reserver och latenta skatteskulder. Aktiens substansvärde räknas fram genom att det totala substansvärdet divideras med det totala antalet aktier i bolaget.

 

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

En förening vats syfte bland annat är att bevaka svenska aktieägares intressen.

 

Systerföretag

Inbördes benämning på dotterbolag i en koncern.

 

Säljkurs

Säljkursen är den kurs som den säljare som är villig att sälja billigast vill sälja aktuell aktie för. Motsvarar översta nivån på säljsidan i orderdjupet, jämför ordet orderdjup.

 

Säljoption

Värdepapper som ger innehavaren rätt (men inte skyldighet) att under en viss tid sälja ett visst antal aktier till ett angivet pris.

 

Säljpris

Priset som motparten erbjuder (det investeraren betalar vid en köptransaktion).