• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

R

Ratio

Det teoretiska antalet av en viss produkt som ger rätten att köpa eller sälja en hel enhet av den underliggande tillgången.

Reaförlust

Förlust vid försäljning av egendom.

 

Realränta

Nominell ränta minus förväntad inflation.

 

Realvärde

För en köpoption är realvärdet det underliggande instrumentets marknadspris minus lösenpriset. För en säljoption är realvärdet lösenpriset minus marknadspriset på det underliggande instrumentet. Realvärdet kan dock som lägst vara noll - aldrig negativt.

 

Reavinst

Vinst vid försäljning av egendom.

 

Reavinstbeskattning

På vinst från försäljning av värdepapper måste du betala 30 procent i skatt. Courtage/avgift är avdragsgillt.

 

Reporänta

Riksbankens viktigaste styrränta. Reporäntan används för att påverka de korta marknadsräntorna och därigenom även bostadslåneinstitutens rörliga utlåningsräntor.

 

Restvärde

Ett eventuellt värde som återbetalas till innehavare av en Mini future efter att en Mini future knockats.

Resultaträkning

Sammandrag som visar intäkter och kostnader under verksamhetsåret samt den vinst eller förlust som har uppstått.

 

Revision

En granskning gjord av en revisor, vanligen gällande såväl sifferrevision (granskning av siffror) som sakrevision (granskning av förvaltning).

 

Riktad emission

En nyemission kan vara riktad till en viss grupp, till exempel de som redan äger aktier i bolaget. Vanligtvis betyder dock riktad emission att företaget vänder sig till vissa externa placerare.

 

Riskkapital

Kapital som marknaden vill investera i värdepapper, till exempel aktier.

 

Riskkostnad

En avgift som försäkringsgivaren tar ut för de försäkringar som vid dödsfall ger ersättning utöver försäkringsvärdet. För att täcka den försäkringsrisken kan avgiften antingen tas ut på försäkringsvärdet eller genom avdrag på inbetald premie. Riskkostnadens storlek bestäms av försäkringens risksumma samt på den av bolaget beräknade dödligheten. En försäkrings risksumma beräknas som försäkringens dödsfallsbelopp minus aktuellt försäkringsvärde.

 

Rulla option

Köpa tillbaka en utfärdad option och samtidigt utfärda en ny med senare lösendatum.

 

Ränta på börshandlade produkter

Det investeraren betalar för att emittenten ska kunna finansiera instrumentets lånedel. Räntan tas ut i respektive instruments pris.

Räkenskapsår

Tiden mellan två årsbokslut i ett företag. Räkenskapsåret ska omfatta 12 månader men kan vid rörelsens början eller vid omläggning av räkenskapsår vara antingen kortare eller längre, som mest 18 månader.

 

Räntabilitet

Den avkastningsförmåga som en kapitalinsats har. Ett exempel på räntabilitetsmått är årsvinsten uttryckt i procent av eget kapital.

 

Rörelsekapital

Ett företags omsättningstillgångar minus de kortfristiga skulderna.

 

Rörelseresultat

Ett företags intäkter från den egentliga rörelsen minus rörelsekostnader.