• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

P

Pantsättning

Innebär att tredje man (panthavaren) som säkerhet för sin fordran på försäkringstagaren får rätt till utfallande belopp från försäkringen.

 

Paritet

Det teoretiska antalet av en viss produkt som ger rätten att köpa eller sälja en hel enhet av den underliggande tillgången.

Passiv delägare

Kompanjon som inte aktivt deltar i företagets skötsel utan endast satsar kapital. Kallas även sleeping eller silent partner.

 

P/cf-tal

Price/cash flow, aktiekursen delat med företagets kassaflöde per aktie. Används ibland som mått på en akties kostnad vid jämförelser mellan aktier i olika länder, eftersom p/e-tal inte beräknas på samma sätt i alla länder.

 

Pensionsförsäkring

En försäkring avsedd att trygga försäkringstagarens eller den efterlevandes försörjning genom regelbundet återkommande utbetalningar. Utbetalningarna från en pensionsförsäkring inkomstbeskattas. Förmånstagarkretsen är begränsad. Utbetalning kan tidigast ske från 55 års ålder och under minst 5 år.

Pensionssparare

Den person som har ingått pensionssparavtal med pensionssparinstitutet.

 

Pensionssparinstitut

Företag som har fått tillstånd att driva pensionssparrörelse.

 

Pensionsålder

Ålder från vilken ålderspension enligt avtal ska börja betalas ut. Pensionsåldern får oftast inte vara lägre än 55 år.

 

P/e-tal

Price/earnings, alltså aktiekursen/vinst per aktie. Talet används när man ska bedöma om en aktie är högt eller lågt värderad i förhållande till bolagets vinst.

Avanza använder historiskt resultat. Beräkningen utgår från senast möjliga kvartalsrapport, och 12 månader bakåt i tiden, vilket gör att våra siffror är mer aktuella än P/e-tal som utgår från den senaste helårsrapporten.

 

Placering

Användning av kapital, vanligen för att få avkastning eller annan nytta av kapitalet.

 

Placeringsberättigad

Den som har rätt att placera de medel som utgör försäkringskapitalet.

 

Placeringshorisont

När du köper en aktie är det viktigt vilken placeringshorisont du har. Ju längre du tänker behålla aktien, desto mindre viktigt är det exakt vilken tidpunkt du köper.

 

Portfölj

Innehav av ett antal värdepapper eller valutor.

 

Preferensaktie

Aktie som har förtursrätt till utdelning framför andra aktier (stamaktier).

 

Premie

Belopp som betalas in till försäkring, antingen som löpande betalningar eller som engångsbelopp.

 

Premiebefrielse

En premiebefrielseförsäkring är en tilläggsförsäkring som innebär att försäkringsbolaget tar över betalningen av premien om försäkringstagaren inte kan arbeta p.g.a. långvarig sjukdom eller olycksfall.

 

Prisbasbelopp

Belopp som följer prisutvecklingen och inflationen i samhället och fastställs av regeringen varje år. Används vid uträkningar för olika slags ersättningar och för att fastställa avdragsutrymmet för försäkringspremier.

 

Prisspread

Strategi för optionshandel där man köper och utfärdar optioner med samma löptid men med olika lösenpris.

 

Privat pension

En pension som en person sparar till själv hos ett försäkringsföretag, bank eller förvaltare. T.ex. pensionsförsäkring, kapitalpension eller IPS.

 

P/s-tal

P/s-talet anger försäljningen per aktie i förhållande till aktiepriset. (Engelska price/sales). Ett högre P/s-tal visar på högre förväntningar på att företaget ska öka omsättningen.

 

Publikt aktiebolag

Aktiebolag som, i motsats till ett privat aktiebolag, har rätt att sprida aktier, teckningsrätter och andra värdepapper till allmänheten. Värdepapperen får köpas/säljas på börsen eller andra marknadsplatser.

 

Punkt

Betyder i samband med ränta en hundradels procent, alltså 0,01 procent.

 

Put options

Engelskt uttryck för säljoptioner.