• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Ordlista

Välj bokstav som ordet börjar på

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

K

Kapitalförsäkring

En livförsäkring där premierna inte är avdragsgilla. Utbetalningarna är däremot fria från inkomstskatt. Oftast kan försäkringstagaren fritt välja förmånstagare och utbetalningstid. Ingen kapitalvinstskatt.

Kapitalisera

Att ränta kapitaliseras innebär att räntan tillgodoförs på bankkontot.

 

Kapitalkostnad

För ett lån: summan av ränta och amorteringar under en viss tid. För kapital investerat i ett företag: summan av räntor, utdelningskostnader, avskrivningar, internränta vid självfinansiering med mera.

 

Kapitalmarknaden

Den del av kreditmarknaden som omfattar utbud och efterfrågan på långfristiga krediter.

Kapitalomsättningshastighet

Den fakturerade försäljningen i relation till det genomsnittliga sysselsatta kapitalet.

Kapitalpension

En blandning av kapitalförsäkring och pensionsförsäkring. Premien är inte avdragsgill, utbetalningarna är fria från inkomstskatt och försäkringen förmögenhetsbeskattas inte. Ingen kapitalvinstskatt. Förmånstagarkretsen är begränsad.

 

Kapitalunderlag

Underlag vid uträkning av avkastningsskatten.

För kapitalförsäkring.

Skatten beräknas årligen utifrån kapitalunderlaget som är:

  • Kapitalförsäkringens totala värde 1 januari.
  • Insättningar januari - juni (räknas med till 100 %).
  • Insättningar juli - december (räknas med till 50 %).
Detta kapitalunderlag multipliceras sedan med statslåneräntan per 30 november året före beskattningsåret. Summan beskattas med 30 %.
 
För investeringssparkonto:
 
 
Skatten beräknas årligen utifrån kapitalunderlaget som är en fjärdedel av summan av:
 
  • Värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal.
  • Insättningar till kontot.
  • Överföringar av värdepapper in till kontot.
Detta kapitalunderlag multipliceras sedan med statslåneräntan per 30 november året före beskattningsåret. Summan beskattas med 30 %.
 
 

 

 

 

 

Kassaflöde

Skillnaden mellan in- och utbetalningar som görs i bolagets löpande verksamhet.

 

Kkr

Förkortning av kilokronor, alltså 1 000 kronor.

Knockas

Ett annat ord för förfaller. Vilket inträffar när en Mini future når sin Stop Loss-nivå.

Kommission

Försäljnings- eller inköpsform där en huvudman (kommittent) ger en mellanhand (kommissionär) försäljnings- eller inköpsuppdrag. Kommission kan även syfta på kommissionärens ersättning, provision, för att utföra uppdraget.

 

Koncern

Flera företag som lyder under gemensam ledning. Varje företag inom en koncern är en självständig juridisk enhet.

 

Koncernbidrag

Vinster och förluster inom en koncern kan utjämnas genom att moderbolag som äger minst 90 % av aktierna i dotterbolaget får ta emot eller ge koncernbidrag från eller till sådant.

 

Konjunktur

Den rådande ekonomiska tendensen.

 

Konsumentprisindex

Indexserie som utarbetas av Statistiska Centralbyrån (SCB). Används för att mäta prisnivån och förändringen av denna. Förkortas KPI.

 

Kontoinnehavare

Pensionsspararen och den/de som genom förmånstagareförordnande eller bodelning förvärvat rätt enligt ett pensionssparavtal.

Kontrolluppgift

Skriftlig uppgift från arbetsgivare till skattemyndigheterna gällande de löner och arvoden som har betalats ut till en person under inkomståret. En kopia av kontrolluppgiften lämnas som deklarationsunderlag till den som uppgifterna avser.

 

Konvertibelt skuldebrev

Skuldebrev utgivet av aktiebolag. Skuldebrevet ger borgenären rätt att helt eller delvis byta ut sin fordran på bolaget mot aktier i detta.

 

Konvertibla vinstandelsbevis (KVB)

En vinstandel som vid en framtida tidpunkt kan bytas mot aktier i företaget till en viss kurs. Löper med ränta som följer aktiens utdelning.

Korsvist ägande

Kallas det då olika bolag äger stora aktieposter i varandra.

 

Kort marknad

Marknad för kortfristiga krediter.

 

Kort ränta

Räntesats för korta (kortfristiga) krediter. Begreppet syftar ofta på räntan på tre månaders statsskuldsväxlar.

 

Kredit

Uppskov med betalning. Kan även betyda lång eller möjlighet att låna.

 

Kreditprövning

Bedömning av en lånesökandes möjligheter att betala tillbaka det önskade lånet.

 

Kupongränta

Ränta på en obligation.

 

Kupongskatt

Personer som är bosatta utomlands betalar kupongskatt för utdelning på svenska aktier och svenska värdepappersfonder. Kupongskatten är 30 procent på erhållen utdelning.

 

Kurs

Priset på en valuta eller ett värdepappers marknadspris, vilket bestäms av den avkastning papperet ger och väntas ge samt av dess säkerhet. Kursen påverkas också av ränteläget samt av tillgång och efterfrågan på marknaden.

 

Kurslista

Förteckning över kursnoteringar.

 

Kvittning

Avräkning mellan två parter, där en motfordran används för att få en fordran att upphöra eller minskas. Om parterna är skyldiga varandra en miljon kronor var kan fordran upphöra.

 

Köpkurs

Det högsta pris köparna på fondbörsen vill betala för ett värdepapper eller det pris valutabankerna betalar för en utländska valuta.

 

Köpnota

Avräkningsnota som avser köp (av värdepapper).

 

Köpoption

Värdepapper som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att under en viss tid köpa aktier till ett visst bestämt pris.

 

Köppris

Priset som motparten erbjuder (det investeraren erhåller vid en säljtransaktion).

Köpt strut

Strategi som bygger på att köpa både köp- och säljoptioner med samma lösenpris. Resultatet blir att man förlorar pengar om den underliggande aktien står still, och tjänar pengar om den rör sig kraftigt upp eller ned.